Einhell Classic TC-CD 18-2 Li (1x1,5Ah) Användarmanual

Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

TC-CD 18-2 Li
Art.-Nr.: 45.138.46 I.-Nr.: 11016
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-bore-/skruemaskine
S Original-bruksanvisning
Batteridriven
borrmaskin/skruvdragare
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkuporakone-ruuvinväännin
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Аккумуляторный гайковерт
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 1Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 1 05.09.2016 15:29:2205.09.2016 15:29:22
- 2 -
1
2
4
9
3
7
3
a
8
10
8
1.
2.
1
a
2
5
5
5
6
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 2Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 2 05.09.2016 15:29:2205.09.2016 15:29:22
- 3 -
4 5
1
3
6
a
7
9
4
1
2
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 3Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 3 05.09.2016 15:29:2305.09.2016 15:29:23
DK/N
- 4 -
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundheds-
skadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
For at undgå at drevet beskadiges, må gearskift kun foretages, når maskinen står stille.
Akkumulatorbatterierne må kun opbevares i tørre rum ved en omgivelsestemperatur på +10°C - +40°C.
Akkumulatorbatterier skal opbevares opladet (ladet mindst 40%).
Kun til brug i tørre rum.
Kapslingsklasse II
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 4Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 4 05.09.2016 15:29:2405.09.2016 15:29:24
DK/N
- 5 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige an-
visninger. Følges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse ( g. 1)
1. Indstilling af drejningsmoment
2. Akku-kapacitetsindikator
3. Rotationsinverter
4. Tænd/sluk-knap
5. Akkumulatorbatteri
6. Ladeaggregat
7. Omskifter 1. gear – 2. gear
8. Anslagsknap
9. Selvspændende borepatron
10. LED-lys
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her op-
mærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
Akku-bore-/skruemaskine
Batteri
Oplader
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Akku-bore/skruemaskinen er beregnet til i- og
udskruning af skruer samt til boring i træ, metal
og kunststof.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 5Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 5 05.09.2016 15:29:2405.09.2016 15:29:24
DK/N
- 6 -
4. Tekniske data
Spændingsforsyning motor: ...................18 V d.c.
Omdrejningstal i tomgang: ...0-350 / 0-1250 min
-1
Drejningsmomenttrin: .................................. 18+1
Højre-venstre-løb: ............................................Ja
Spændvidde borepatron: ............... maks. 10 mm
Udgangsspænding ladeaggregat: ..........23 V d.c.
Udgangsstrøm ladeaggregat: ...................... 0,5 A
Netspænding ladeaggregat: ... 100-240 V ~ 50/60
Hz
Akkumulatorbatteri-type: ............................ Li-Ion
Antal akkumulatorbattericeller: ......................... 5
Akkumulatorbatterikapacitet: ..................... 1,5 Ah
Vægt: ..........................................................1,6 kg
Maks. skruediameter: ................................. 6 mm
Den maks. skruediameter er et udtryk for den
maksimale diameter for skruen, som kan skrues
ind i træ. Skruens diameter kan variere alt efter
træsort.
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau L
pA
............................ 70,88 dB(A)
Usikkerhed K
pA
.............................................3 dB
Lyde ektniveau L
WA
.......................... 81,88 dB(A)
Usikkerhed K
WA
............................................3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage hø-
retab.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet i henhold til EN 60745.
Boring i metal
Svingningsemissionstal a
h
2,5 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s*
Skruer uden slag
Svingningsemissionstal a
h
2,5 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s*
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anven-
des til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også an-
vendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet fors-
kriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risiko-
faktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konst-
ruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-
vibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedli-
geholdes forskriftsmæssigt.
Begræns arbejdstiden.
Der skal her tages højde for alle driftscyklens
dele (eksempelvis tidsrum, hvor el-værktøjet er
slukket, og tidsrum, hvor værktøjet er tændt, men
kører uden belastning).
5. Inden ibrugtagning
Nedenstående anvisninger skal læses, inden du
tager akku-skruemaskinen i brug:
1. Akkupack’en må kun lades op med den med-
følgende oplader.
2. Brug kun skarpe bor, skruebits skal være in-
takte og formålsegnede.
3. Ved boring og skruning i vægge og mure skal
disse først undersøges for skjulte strøm-, gas-
og vandledninger.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 6Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 6 05.09.2016 15:29:2405.09.2016 15:29:24
DK/N
- 7 -
6. Betjening
6.1 Opladning af LI-akku-pack ( g. 2-3)
1. Træk akku-pack’en (5) ud af håndtaget, mens
du trykker anslagsknappen (8) ned.
2. Kontroller, at spændingsangivelsen på
mærkepladen svarer til den forhåndenværen-
de netspænding.
3. Sæt ladeaggregatet (6) i stikdåsen og forbind
ladekablet (a) med akkumulatorbatteriet (5).
De 3 LED-lamper på akku-kapacitetsindikato-
ren (2) signalerer, at akkumulatorbatteriet er
under opladning.
- Akkumulatorbatteri a ades: Alle 3 LED-
lamper blinker på skift
- 1/3 opladet: venstre LED-lampe lyser, LED-
lampe i midten og til højre blinker på skift
- 2/3 opladet: venstre LED-lampe og LED-
lampe i midten lyser, højre LED-lampe blinker
4. Når opladningen er færdig efter ca. 3-5 h,
lyser alle 3 LED-lamper i ca. 10 min. Fjern
ladeaggregatet fra akkumulatorbatteriet.
5. Blinker alle 3 LED-lamper på samme tid, er
akkumulatorbatteriets temperatur under- eller
overskredet. Fjern ladeaggregatet fra akku-
mulatorbatteriet, lad akkumulatorbatteriet
hvile en dag og forsøg så igen.
6. Er fejlen ikke forsvundet, er akkumulatorbat-
teriet defekt. Et defekt akkumulatorbatteri må
ikke længere bruges og oplades Fjern lade-
aggregatet fra akkumulatorbatteriet.
Vigtigt! Ingen automatisk frakobling ved fuld
opladning.
Hvis det ikke er muligt at oplade akku-pack’en,
skal du kontrollere,
om der er netspænding i stikkontakten.
om forbindelsen til ladekontakterne på opla-
deren er i orden.
Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade
akkupack’en, bedes du indsende
opladeren
og akkupack’en
til vores kundeservice.
Sørg for at genoplade akkupack’en i god tid for
at sikre en lang levetid. Genopladning skal under
alle omstændigheder ske, hvis du konstaterer, at
akku-skruemaskinens ydelse er nedsat.
6.2 Indstilling af drejningsmoment
( g. 4/pos. 1)
Akku-skruemaskinen er udstyret med en meka-
nisk indstilling af drejningsmoment.
Drejningsmomentet for en bestemt skruestørrelse
indstilles på justerringen (1). Drejningsmomentet
afhænger af ere faktorer:
af arbejdsemnets art og hårdhed
af de anvendte skruers art og længde
af de krav, som stilles til skrueforbindelsen.
Når drejningsmomentet er nået, rykker koblingen
ud.
Vigtigt! Drejningsmomentet må kun indstilles
på justerringen, når maskinen står stille.
6.3 Boring ( g. 4/pos. 1)
For at bore skal justerringen til drejningsmo-
mentet stilles på det sidste trin „Boremaskine“. I
modus ‚boring‘ er glidekoblingen ude af funktion.
Ved boring er det muligt at køre med maksimalt
drejningsmoment.
6.4 Rotationsinverter ( g. 5/pos. 3)
Med skydekontakten oven over tænd/sluk-
knappen kan du indstille akku-skruemaskinens
omdrejningsretning og sikre akku-skruemaskinen
mod utilsigtet indkobling. Der kan vælges mellem
venstre- og højregang. For at undgå at drevet
beskadiges, skal omskift af omdrejningsretning
foretages, når maskinen står stille. Når skydekon-
takten er i midterstilling, er tænd/sluk-knappen
blokeret.
6.5 Tænd/Sluk-knap ( g. 5/pos. 4)
Med tænd/sluk-knappen kan du styre hastighe-
den trinløst. Jo længere du trykker knappen ind,
desto højere er akku-skruemaskinens omdrej-
ningstal.
6.6 Omskifter gear 1 - gear 2 ( g. 4/pos. 10.)
Du kan arbejde med et højere eller lavere om-
drejningstal, alt efter omskifterens stilling. For at
undgå at drevet beskadiges, må gearskift kun
foretages, når maskinen står stille.
6.7 Akkumulatorbatteri-kapacitetsindikator
( g. 1/pos. 2)
Tryk på kontakten til akkumulatorbatteri-kapaci-
tetsindikator (a). Akkumulatorbatteri-kapacitet-
sindikatoren (2) indikerer akkumulatorbatteriets
ladetilstand ved hjælp af 3 LED-lamper.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 7Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 7 05.09.2016 15:29:2405.09.2016 15:29:24
DK/N
- 8 -
Alle 3 LED-lamper lyser:
Akkumulatorbatteriet er fuldt opladet.
2 LED-lamper eller 1 LED-lampe lyser:
Akkumulatorbatteriet råder over tilstrækkelig rest-
kapacitet.
1 LED-lampe blinker:
Akkumulatorbatteriet er a adet; oplad akkumula-
torbatteriet.
Alle LED-lamper blinker:
Akkumulatorbatteriets temperatur er overskre-
det. Fjern akkumulatorbatteriet fra apparatet
og lad akkumulatorbatteriet hvile en dag ved
stuetemperatur. Fremkommer fejlen igen, er
akkumulatorbatteriet meget a adet og defekt.
Fjern akkumulatorbatteriet fra apparatet. Et defekt
akkumulatorbatteri må ikke længere bruges og
oplades
6.8 LED-lys ( g. 1/pos. 10)
Med LED-lysdioden (10) kan skrue- eller bores-
tedet lyses op i tilfælde af ugunstige lysforhold.
LED-lysdioden (10) lyser automatisk, når du tryk-
ker på tænd/sluk-knappen (4).
6.9 Værktøjsskift ( g. 6)
Vigtigt! Rotationsinverteren (3) på akku-skru-
emaskinen skal sættes i midterstilling, inden
arbejder på selve maskinen påbegyndes (f.eks.
værktøjsskift; vedligeholdelse; osv.).
Skru borepatronen (2) på.
Borepatronens åbning (a) skal være stor nok
til at kunne holde værktøjet (bor eller skrue-
bit).
Vælg et egnet værktøj. Sæt værktøjet så langt
op i borepatronens åbning (a) som muligt.
Drej borepatronen (2) i, så den sidder helt
fast, og kontroller, at værktøjet sidder fast.
6.10 Skruer
Det er bedst at anvende skruer med selvcentre-
ring (f.eks. torx, krydskærv) – det gør arbejdet
mere sikkert. Vær opmærksom på, om bit’en og
skruen passer sammen i form og størrelse. Fore-
tag indstilling af drejningsmoment under hensyn-
tagen til skruestørrelsen, således som beskrevet i
vejledningen.
7. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.
7.1 Rengøring
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
7.2 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
7.3 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oply-
ses:
Savens type.
Savens artikelnummer.
Savens identifikationsnummer.
Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger nder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
Tip! Det anbefales at bruge
førsteklasses tilbehør fra
for at opnå et godt
arbejdsresultat! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 8Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 8 05.09.2016 15:29:2405.09.2016 15:29:24
DK/N
- 9 -
8. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
9. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns ræk-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 9Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 9 05.09.2016 15:29:2505.09.2016 15:29:25
DK/N
- 10 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 10Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 10 05.09.2016 15:29:2505.09.2016 15:29:25
DK/N
- 11 -
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anska else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori Eksempel
Sliddele* Borepatron, Akku
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Bit-indsatse/bor
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 11Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 11 05.09.2016 15:29:2505.09.2016 15:29:25
DK/N
- 12 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 12Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 12 05.09.2016 15:29:2505.09.2016 15:29:25
S
- 13 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget nns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material nns det risk för att hälsovåd-
ligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
För att undvika att maskinens växel förstörs, får du endast växla medan maskinen står stilla.
Förvara batterierna endast i torra utrymmen vars omgivningstemperatur uppgår till +10°C till +40°C.
Endast avsedd för användning i torra utrymmen.
Skyddsklass II
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 13Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 13 05.09.2016 15:29:2505.09.2016 15:29:25
S
- 14 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Vridmomentsinställning
2. Kapacitetsindikering för batteri
3. Omkopplare för rotationsriktning
4. Strömbrytare
5. Batteri
6. Laddare
7. Omkopplare 1:a växeln – 2:a växeln
8. Spärrknapp
9. Snabbchuck
10. LED-ljus
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Batteridriven borrmaskin/skruvdragare
Batteri
Laddare
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Den batteridrivna borrmaskinen/skruvdragaren
är avsedd för att skruva in och lossa skruvar samt
för att borra i trä, metall och plast.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 14Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 14 05.09.2016 15:29:2605.09.2016 15:29:26
S
- 15 -
4. Tekniska data
Spänningsförsörjning motor ................... 18 V DC
Tomgångsvarvtal ................ 0-350 / 0-1250 min-1
Vridmomentssteg ........................................ 18+1
Höger-/vänstergång ..........................................ja
Spännvidd chuck .............................max. 10 mm
Utgångsspänning laddare ...................... 23 V DC
Utgångsström laddare ................................ 0,5 A
Nätspänning laddare .........100-240 V ~ 50/60 Hz
Batterityp .................................................... Li-Ion
Antal battericeller ............................................. 5
Batterikapacitet ......................................... 1,5 Ah
Vikt .............................................................1,6 kg
Max. skruvdiameter: ................................... 6 mm
Maximal skruvdiameter beskriver den maximala
diameter på en skruv som kan skruvas in i trä. Be-
roende på virkestyp kan denna diameter variera.
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
pA
............................ 70,88 dB(A)
Osäkerhet K
pA
..............................................3 dB
Ljude ektnivå L
WA
............................. 81,88 dB(A)
Osäkerhet K
WA
..............................................3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin-
gar) har bestämts enligt EN 60745.
Borrning i metall
Vibrationsemissionsvärde a
h
2,5 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Skruvdragning utan slag
Vibrationsemissionsvärde a
h
2,5 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverk-
tyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan använ-
das om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig damm lter-
mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och un-
derhålls enligt föreskrift.
Begränsa din arbetstid.
Ta hänsyn till alla moment under användningen (t
ex tider när elverktyget har slagits ifrån, och såda-
na tider när det visserligen har slagits på, men kör
utan belastning).
5. Före användning
Läs tvunget igenom dessa anvisningar innan du
använder den batteridrivna skruvdragaren:
1. Ladda batteriet endast med den medföljande
laddaren.
2. Använd endast skarpa borr samt intakta och
lämpliga bits.
3. Innan du borrar eller skruvar i väggar och mu-
rar måste du kontrollera om dessa innehåller
ström-, gas- eller vattenledningar.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 15Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 15 05.09.2016 15:29:2605.09.2016 15:29:26
S
- 16 -
6. Använda
6.1 Ladda batteriet (bild 2-3)
1. Dra ut batteriet (5) ur handtaget samtidigt
som du trycker ned spärrknappen (8).
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på
märkskylten stämmer överens med nätspän-
ningen i vägguttaget.
3. Sätt in laddaren (6) i stickuttaget och anslut
laddningskabeln (a) till batteriet (5). Tre lysdi-
oder för kapacitetsindikering (2) indikerar att
batteriet laddas.
- Batteriet urladdat: Samtliga tre lysdioder
blinkar omväxlande
- Laddat till 1/3: vänster lysdiod lyser, mellers-
ta och höger lysdiod blinkar omväxlande
- Laddat till 2/3: vänster och mellersta lysdio-
den lyser, höger lysdiod blinkar
4. När laddningen har avslutats efter ca 3-5 tim
lyser samtliga tre lysdioder i ungefär 10 minu-
ter. Koppla loss laddaren från batteriet.
5. Om samtliga tre lysdioder blinkar samtidigt
har temperaturen i batteriet under- eller över-
skridits. Koppla loss laddaren från batteriet,
låt batteriet ligga i rumstemperatur i en dag
och försök därefter på nytt.
6. Om felet fortfarande indikeras är batteriet de-
fekt. Du får inte längre använda eller försöka
ladda ett defekt batteri. Koppla loss laddaren
från batteriet.
Obs! Laddaren kopplas inte ifrån när batte-
riet har laddats färdigt.
Om batteriet inte kan laddas upp måste du kon-
trollera
att nätspänning finns i vägguttaget.
att det finns fullgod kontakt vid laddningskon-
takterna i laddaren.
Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste du
skicka in
laddaren och
batteriet
till vår kundtjänstavdelning.
För att batteriets livslängd ska bli så lång som
möjligt måste du alltid ladda batteriet i god tid.
Detta är alltid nödvändigt om du märker att pres-
tandan i den batteridrivna skruvdragaren börjar
försvagas.
6.2 Ställa in vridmomentet (bild 4/pos. 1)
Den batteridrivna skruvdragaren är utrustad med
en mekanisk vridmoments¬inställning.
Ställ in vridmomentet för en viss skruvstorlek med
ställringen (1). Vridmomentet är beroende av era
olika faktorer:
materialets typ och hårdhet
skruvarnas typ och längd
krav som ställs på skruvförbindningen
När vridmomentet har nåtts hörs kan du höra hur
kopplingen slirar.
Obs! Ställringen för vridmomentet får endast
ställas in när maskinen står stilla.
6.3 Borrning (bild 4/pos. 1)
Om du vill borra, ställ inställningsringen för vrid-
momentet på det sista läget „Borr“. I läget „Borr“
är slirkopplingen ur drift. Därmed har du maximalt
vridmoment när du borrar.
6.4 Omkopplare för rotationsriktning
(bild 5/pos. 3)
Ställ in den batteridrivna skrudragarens rotations-
riktning med den skjutbara omkopplaren ovanför
strömbrytaren. Denna omkopplare kan du även
använda för att skydda maskinen mot oavsiktlig
inkoppling. Du kan välja mellan vänster- och
högergång. För att undvika att maskinens växel
förstörs, får du endast skifta rotationsriktning me-
dan maskinen står stilla. Om omkopplaren står i
mellersta läget är strömbrytaren blockerad.
6.5 Strömbrytare (bild 5/pos. 4)
Varvtalet kan styras steglöst med strömbrytaren.
Ju mer strömbrytaren trycks in, desto högre blir
varvtalet i den batteridrivna skruvdragaren.
6.6 Skifta från 1:a till 2:a växeln
(bild 4/pos. 7)
Beroende på omkopplarens läge kan du använ-
da maskinen med högre eller lägre varvtal. För
att undvika att maskinens växel förstörs, får du
endast växla medan maskinen står stilla.
6.7 Kapacitetsindikering för batteriet (bild 1/
pos. 2)
Tryck på knappen (a) för kapacitetsindikering för
batteriet. Kapacitetsindikeringen (2) visar batte-
riets laddningsnivå med tre lysdioder.
Alla tre lysdioder är tända:
Batteriet är fulladdat.
2 eller 1 lysdioder är tända:
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 16Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 16 05.09.2016 15:29:2605.09.2016 15:29:26
S
- 17 -
Batteriet har tillräcklig restkapacitet.
1 lysdiod blinkar:
Batteriet är tomt och måste laddas.
Alla lysdioder blinkar:
Batteriets temperatur har överskridits. Dra av bat-
teriet från maskinen och låt det svalna i rumstem-
peratur i en dag. Om felet fortfarande indikeras
har batteriet djupurladdats och är därmed defekt.
Dra av batteriet från maskinen. Du får inte längre
använda eller försöka ladda ett defekt batteri.
6.8 LED-ljus (bild 1/pos. 10)
Du kan använda LED-ljuset (10) för att få bättre
belysning där du ska skruva eller borra. LED-
ljuset (10) slås på automatiskt när strömbrytaren
(4) trycks in.
6.9 Byta verktyg (bild 6)
Obs! Inför alla arbeten (t ex byte av verktyg, un-
derhåll) på den batteridrivna skruvdragaren mås-
te du ställa omkopplaren för rotationsriktningen
(3) i mittläge.
Vrid chucken (2) så att den öppnas.
Öppningen (a) i chucken måste vara tillräck-
ligt stor för verktyget (borr resp. bits).
Välj ett passande verktyg. Skjut in verktyget i
chuckens öppning (a) så långt som möjligt.
Vrid åt chucken (2) hårt och kontrollera däref-
ter att verktyget sitter fast.
6.10 Skruvning
Använd helst självcentrerande skruvar (t ex torx,
krysskruv) som garanterar ett säkert arbetsresul-
tat. Se till att bitsen och skruven stämmer överens
i form och storlek. Ställ in vridmomentet enligt
beskrivningen med hänsyn till skruvens storlek.
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
7.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
7.2 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
7.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reser-
vdelar:
Maskintyp
Maskinens artikel-nr.
Maskinens ident-nr.
Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
Tips: För bra arbetsresultat
rekommenderar vi högvärdi-
ga tillbehör från
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
9. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpack-
ningen.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 17Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 17 05.09.2016 15:29:2605.09.2016 15:29:26
S
- 18 -
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig av-
fallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvin-
ning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 18Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 18 05.09.2016 15:29:2605.09.2016 15:29:26
S
- 19 -
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners nns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom repara-
tion och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori Exempel
Slitagedelar* Chuck, Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* Bits/borr
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 19Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 19 05.09.2016 15:29:2605.09.2016 15:29:26
S
- 20 -
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för av-
sikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller till-
verkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfakto-
rer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex över-
belastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantiti-
den fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hem-
besök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.isc-
gmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identi eras. Om defekten i produkten täcks av våra garan-
titjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 20Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK3.indb 20 05.09.2016 15:29:2605.09.2016 15:29:26
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Einhell Classic TC-CD 18-2 Li (1x1,5Ah) Användarmanual

Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för