Einhell Classic 34.104.73 Användarmanual

Kategori
Elektriska häcksaxar
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

GC-CG 7,2 Li
Art.-Nr.: 34.104.73 I.-Nr.: 11016
7
D Originalbetriebsanleitung
Akku-Gras- und Strauchschere
GB Original operating instructions
Cordless grass and shrub shears
F Instructions d’origine
Taille-herbes et taille-haies sans l
I Istruzioni per l’uso originali
Forbici a batteria per erba ed
arbusti
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-græs- og buskklipper
S Original-bruksanvisning
Batteridriven gräs-/häcksax
NL Originele handleiding
Accugras- en struikschaar
E Manual de instrucciones original
Tijera cortacésped y recortasetos
de batería
P Manual de instruções original
Aparador de relva e corta-sebes
sem o
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akku-ruoho-ja pensassakset
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Аккумуляторные ножницы для
газона и кустарника
GR Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Κοπτικο χλοης και θαμνων
μαπταριας
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 1Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 1 05.09.2016 07:20:2505.09.2016 07:20:25
S
- 46 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Håll tredje part borta från riskområdet.
Observera! Efter avstängning kör knivarna vidare. Vänta på att knivarna stannar. Risk för skada!
Skydda apparaten mot regn och fukt!
Förvara endast laddningsbara batterier i torra utrymmen med en omgivningstemperatur på +10°C -
+40°. Lagra endast batterier i laddat tillstånd (minst 40-60 % laddade).
Endast avsedd för användning i torra utrymmen.
Skyddsklass II
Garanterad ljude ektnivå
85
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 46Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 46 05.09.2016 07:21:0305.09.2016 07:21:03
S
- 47 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
Denna maskin är inte avsedd att användas av
barn, personer med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet
eller kunskap, eller av personer som inte har tagit
del av dessa instruktioner.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte an-
vänder maskinen som leksak. Maskinen får inte
rengöras eller underhållas av barn.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/2)
1 Grässax
2 Startspärrar
3 På/av-brytare
4 Batteri
5 Knivspärr
6 Svärd för häckklippning
7 Knivskydd för gräsklippningskniv
8 Knivskydd för svärd för häckklippning
9 Laddare
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för klippning av gräsmatte-
kanter och mindre gräsytor i privata och hobbyan-
lagda trädgårdar. Maskinen kan användas till att
klippa mindre häckar och buskar.
Maskiner för sådana trädgårdar får inte användas
till o entliga grönområden, parker, sportanläg-
gningar, gator eller inom lant- och skogsbruk.
En förutsättning för ändamålsenlig användning
av maskinen är att tillverkarens bruksanvisning
beaktas.
Varning! För att undvika personskador samt
materiella skador får maskinen inte användas
till att nfördela material inför kompostering.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 47Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 47 05.09.2016 07:21:0305.09.2016 07:21:03
S
- 48 -
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
4. Tekniska data
Varvtal n0 .............................................1200 min
-1
Klippbredd grässax ................................... 90 mm
Snittlängd häcksax ................................. 130 mm
Klippkapacitet häcksax ............................... 8 mm
Max. drifttid ................................................80 min
Batteri ............................Li-jon / 7,2 V DC / 1,5 Ah
Laddningstid ................................................... 2 h
Ljudtrycksnivå LpA ............................... 63 dB (A)
Ljude ektnivå LWA ............................... 83 dB (A)
Osäkerhet K ..................................................3 dB
Vibration ah .............................................5,5 m/s
2
Osäkerhet K .............................................1,5 m/s
2
Ljudtrycksnivå vid användarens öron .... 77 dB (A)
Osäkerhet K ..................................................3 dB
Laddare
Nätspänning .................... 100-240 V ~ 50-60 Hz
Utgång
Nominell spänning .................................. 9 V DC
Nominell ström ..................................... 1000 mA
Angivet vibrationsemissionsvärde har mätts
upp enligt en standardiserad provningsmetod
och kan användas om man vill jämföra olika
elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan
även användas för en första bedömning av
inverkan från elverktyget.
Obs!
Vibrationsvärdet förändras pga. elverktygets an-
vändningsområde och kan i undantagsfall övers-
krida det angivna värdet.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig damm lter-
mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och un-
derhålls enligt föreskrift.
5. Före användning
5.1. Ladda upp batteriet (bild 3a-4a)
Anslut laddaren till batteriet. Tänk på att upp-
höjningen (A) i stickkontakten ska sättas in i
den undre skåran (B) i batteriet. Batteriet kan
laddas antingen utanför maskinen (bild 3b)
eller i maskinen (bild 3c). Av säkerhetsskäl
kan du inte använda maskinen medan batte-
riet laddas.
Kontrollera att nätspänningen som anges
på märkskylten stämmer överens med nät-
spänningen i vägguttaget. Sätt in eluttaget,
lysdioden (bild 4a/pos. C) lyser och indikerar
därmed att laddningsspänning är förhanden.
Batteriet laddas. Om batteriet är tomt uppgår
laddningstiden till max. 2 timmar. Medan bat-
teriet laddas upp värms det en aning. Detta är
dock normalt.
När batteriet har laddats klart slocknar lysdio-
den (bild 4/pos. C).
Om batteriet inte kan laddas måste du kontrollera
att nätspänning finns i vägguttaget
Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste du
skicka in
laddaren och
batteriet
till vår kundtjänstavdelning.
För att batteriets livslängd ska bli så lång som
möjligt ska du alltid ladda batteriet i god tid. Detta
är alltid nödvändigt om du märker att den batte-
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 48Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 48 05.09.2016 07:21:0305.09.2016 07:21:03
S
- 49 -
ridrivna häcksaxens prestanda börjar försvagas.
Se till att batteriet aldrig laddas ur helt. Detta leder
till att batteriet förstörs!
5.2 Montera batteriet (bild 4a/4b)
Skjut in batteriet (4) i det avsedda batterifästet
på maskinen. Kontrollera att batteriet snäpper in
hörbart i maskinen. Om batteriet ska tas ut måste
spärrknapparna (D) på båda sidor tryckas så att
batteriet därefter kan tas av.
Varning!
Brytarna som tillverkaren har installerat på
maskinen får inte demonteras eller över-
bryggas, t ex genom att strömbrytaren på
handtaget binds fast. I annat fall nns risk för
skador eftersom maskinen inte kopplas ifrån
automatiskt.
6. Använda
Ta bort stenar och andra fasta föremål från ytan
som ska klippas. Startspärren (bild 1/pos. 2) för-
hindrar att apparaten startar oavsiktligt.
Starta
För att starta, tryck in startspärren och manövrera
samtidigt på/av-brytaren.
Stänga av
Genom att släppa på/av-brytaren kan apparaten
åter stängas av.
6.1 Klippa gräs
Låt grässaxen glida över gräsmattan. Det bästa
klippresultatet får du om gräsmattan är torr.
Om kvaliteten försämras måste du genast ladda
upp saxen så att batterierna inte laddas ur helt.
När grässaxen inte längre ska användas måste
det svarta knivskyddet sättas på knivarna.
För att undvika skador, skjut knivskyddet
över kniven.
6.2 Klippa häckar
Maskinen kan användas till att klippa mindre
häckar och buskar.
Vinkla häcksaxen en aning mot häcken som ska
klippas.
Klipp först in sidorna, nerifrån och upp, och först
därefter ovansidan.
Se till att inga främmande föremål nns i eller i
närheten av häcken. Det nns annars risk för att
kniven skadas.
För att undvika skador, skjut knivskyddet
över kniven.
När ska man klippa häckar:
Allmänt sett gäller regeln att häckar som tap-
par sina löv på hösten ska klippas i juni och
oktober.
Häckar som alltid är gröna kan klippas i april
och augusti.
6.3 Byta ut knivarna
Varning! Risk för skador!
Inför alla arbeten (t ex byte av verktyg, underhåll)
ska batteriet tas av från maskinen. Risk för ska-
dor!
Obs! När knivspärren (bild 1/pos. 5) trycks in fal-
ler kniven ut!
Om knivarna ska bytas ut måste du först trycka
knivspärren (bild 5a) nedåt, och därefter dra av
kniven bakåt (bild 5b).
Efter att du har tagit av kniven syns växelkugghju-
len (bild 6). Var försiktig så att ingen smuts tränger
in i växeln när du byter ut kniven.
När du använder svärdet för häckklippning
Kontrollera i vilket läge excentern (bild 6/pos. E)
står. Ta tag i svärdet och skjut in excenterfästet
(bild 7/pos. H) tills det be nner sig i ett läge där
excenterstiftet passar exakt på excenterfästet.
Tryck knivspärren (bild 1/pos. 5) nedåt och där-
efter bakåt. Tryck svärdet mot maskinens kåpa.
Sätt svärdet på styrstiften (bild 6/pos. F). Släpp
knivspärren. Svärdet har spärrats.
När du använder gräsklippningskniven
Kontrollera på nytt var excentern (bild 6/pos. E)
be nner sig.
Excenterfästet (bild 8/pos. K) på gräsklippnings-
kniven kan förskjutas till vänster och höger för
att hitta läget där excentern (bild 6/pos. E) och
excenterfästet (bild 8/pos. K) passar till varandra.
Tryck knivspärren nedåt (bild 1/pos. 5) och där-
efter bakåt. Tryck svärdet mot maskinens kåpa.
Gräsklippningskniven sätts på styrstiften (bild 6/
pos. F). Släpp knivspärren. Kniven har spärrats.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 49Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 49 05.09.2016 07:21:0305.09.2016 07:21:03
S
- 50 -
7. Rengöring, underhåll och
reservdelsbeställning
Inför alla arbeten (t ex byte av verktyg, underhåll)
ska batteriet tas av från maskinen. Risk för per-
sonskador av farliga rörliga delar!
7.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
Rengör saxen noggrant före och efter an-
vändning. Ett par droppar olja (t ex symaskin-
solja) på knivarna förbättrar klippresultatet.
Fetta dock aldrig in knivarna.
För att klippresultatet ska förbli exakt är det
nödvändigt att gräsrester och smuts mellan
över- och underkniven tas bort.
Obs!
På grund av risken för personskador och ma-
teriella skador får produkten aldrig rengöras
under rinnande vatten, särskilt inte under
högtryck. Förvara den batteridrivna gräs-
saxen på en torr och frostfri plats. Se till att
maskinen är oåtkomlig för barn.
7.2 Underhåll
Håll alltid knivarna i vasst skick för att få ett
fint klippningsresultat. Knivarna kan slipas
med en skärpsten. Vi rekommenderar att
skåror och grader som har uppstått av stenar
och liknande åtgärdas.
I maskinens inre finns inga delar som kräver
underhåll.
7.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reser-
vdelar:
Maskintyp
Maskinens artikel-nr.
Maskinens ident-nr.
Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 50Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 50 05.09.2016 07:21:0405.09.2016 07:21:04
S
- 51 -
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig av-
fallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvin-
ning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 51Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 51 05.09.2016 07:21:0405.09.2016 07:21:04
S
- 52 -
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners nns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom repara-
tion och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori Exempel
Slitagedelar* Kolborstar, Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* Knivar
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 52Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 52 05.09.2016 07:21:0405.09.2016 07:21:04
S
- 53 -
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för av-
sikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller till-
verkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfakto-
rer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex över-
belastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantiti-
den fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hem-
besök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.isc-
gmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identi eras. Om defekten i produkten täcks av våra garan-
titjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 53Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 53 05.09.2016 07:21:0405.09.2016 07:21:04
Gao/Product-ManagementWeichselgartner/General-Manager
- 105 -
D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direkti eri ve normları gereğince aşağıda
ıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Konformitätserklärung
Akku-Gras- und Strauchschere GC-CG 7,2 Li / Ladegerät GC-CG 7,2 Li (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X
2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
X
2011/65/EU
X
2006/42/EC
Annex IV
Noti ed Body:
Noti ed Body No.:
Reg. No.:
X
2000/14/EC_2005/88/EC
X
Annex V
Annex VI
Noise: measured L
WA
= 83 dB (A); guaranteed L
WA
= 85 dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Noti ed Body:
2004/26/EC
Emission No.:
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN 60335-1;
EN 50636-2-94; EN 60335-2-29; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 62321
Landau/Isar, den 28.06.2016
First CE: 16 Archive-File/Record: NAPR013361
Art.-No.: 34.104.73 I.-No.: 11016 Documents registrar: Josef Landauer
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 105Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 105 05.09.2016 07:21:1105.09.2016 07:21:11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108

Einhell Classic 34.104.73 Användarmanual

Kategori
Elektriska häcksaxar
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för