AL-KO BC 4535 II Premium Användarmanual

varumärke
AL-KO
Kategori
grästrimmare
Modell
BC 4535 II Premium
Typ
Användarmanual
2
BC 4535 II
D: Gebrauchsanleitung 6
GB: Instructions for Use 14
NL: Gebruikshandleiding 22
F: Mode d’emploi 30
E: Instrucciones de uso 38
I: Libretto di istruzioni 46
H: Használat 54
SLO: Navodilo za uporabo 62
HR: Upute za uporabu 70
DK: Brugsanvisning 78
S: Bruksanvisning 86
N: Bruksanvisning 94
FIN: Käyttöohjeet 102
PL: Instrukcja obsługi 110
CZ: Návod k použití 118
SK: Návod na použitie 126
RUS: Руководство по использованию 134
UA: Інструкція щодо використання 142
BG: Ръководство за експлоатация 150
RO: Manual de utilizare 158
TR: Kullanım kılavuzu 166
ETK: BC 410 174
ETK: BC 4125 176
86
Översättning av orginalbruksanvisning
Teckenförklaring
Observera!
Om man noga följer dessa varningsanvisningar, kan per-
son och sakskador undvikas.
Speciella anvisningar för bättre förståelse och
handhavande.
Avsedd användning
Denna apparat är avsedd att trimma och klippa en gräs-
matta på privat område.
En annan eller mer vittgående användning gäller som an-
vändning utanför bestämmelserna.
Observera!
Apparaten får inte användas i yrkesmässig verksamhet.
Betydelsa av symbolerna på apparaten
Observera!
Läs bruksanvisningen
Bär skyddsglasögon, skyddshjälp och
hörselskydd
Bär handskar
Bär säkerhetsskor
Håll kropp och kläder borta från skära-
nordningen
Risk på grund av kringygande föremål
15m(50ft)
Avståndet mellan apparaten och tredje
person ska vara minst 15 m
Inledning
Läs genom denna dokumentation innan idrifttagningen.
Det är en förutsättning för säkert arbete och störnings-
fritt hanterande.
Följ säkerhets- och varningsanvisningarna i denna do-
kumentation och på apparaten.
Denna dokumentation är en permanent beståndsdel av
den beskrivna produkten och ska lämnas vidare till kö-
paren vid ev. försäljning av produkten.
Säkerhetsanvisningar
Använd apparaten bara i helt felfritt tillstånd
Säkerhets- och skyddsanordningarna får inte sättas ur
drift
Apparaten får inte köras med andra skärverktyg eller
påbyggnadsapparater
Bär lämpliga arbetskläder:
Långa byxor, kraftiga skor, handskar
skyddsglasögon, skyddshjälp och hörselskydd
Se till att stå stadigt vid arbetet
Använd inte apparaten under inverkan av alkohol, dro-
ger eller mediciner
Hantera alltid apparaten med båda händerna
Håll handtagen torra och rena
Håll kropp och kläder borta från skäranordningen
Håll tredje person borta från riskområde
Ta bort främmande föremål från riskområdet
Håll alltid skyddsskölden, trådhuvudet och motorn fria
från gräsrester
Då ni lämnar apparaten:
Stäng av motorn
Vänta tills skäranordningen stannat
Lämna inte apparaten utan uppsyn
Tillåt aldrig barn eller andra personer, som inte känner
till bruksanvisningen, att använda maskinen. Lokala be-
stämmelser kan bestämma minimiåldern för att använ-
da apparaten.
87
S
474 218_a
Specikation
BC 4535 II
Motortyp Luftkyld 2-taktsmotor
Slagvolym 42,7 cm³
Effekt: 1,1 kW
Torrvikt (EN ISO 11806) 7,6 kg
Driftsvikt utan bensin 9,0 kg
Bränsletankvolym 1,1 l
Bullernivå ISO 22868 113 dB osäkerhet LpA 3 dB
Bullernivå ISO 22868 102 dB
Vibration ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
osäkerhet K 2,25 m/s
2
Skärbredd tråd 41 cm
Tråddiameter 2,5 mm
Skärbredd skärblad 25 cm
Handtag "Cykel"-handtag
Tändning elektronisk
Tändstift L8RTC
Drivning Centrifugalkoppling
Varvtal motor max 9.500 r/min
Varvtal motor tomgång 2800 ± 150 r/min
Varvtal verktyg (kniv) 7.500 r/min
Tillbehör knivblad art. nr. 112405
Tillbehör trådhuvud art. nr. 112406
Tillbehör bärrem art. nr. 411705
Säkerhets- och skyddsanordningar
Observera!
Säkerhets- och skyddsanordningarna får inte sättas ur drift - skaderisk!
Stenslag-skyddssköld
Skyddar användaren från ivägslungade föremål. Den inte-
grerade kniven kortar skärtråden till den tillåtna längden.
Nöd-Stopp
I nödfall kopplas tändningen på "STOP".
Observera!
Vid längre arbeten kan det uppstå störningar i blodkärlen eller nervsystemet i ngrar, händer eller handleder, grund av
vibrationer. Domningar, stickningar, smärtor eller hudförändringar kan uppträda kroppsdelar. Låt göra en medicinsk
undersökning vid dessa tecken.
88
Översättning av orginalbruksanvisning
Montering
Detaljöversikt (Bild 1)
1 Skärkniv
2 Trådhuvud
3 Skyddshuv
4 "Bike" Cykelhandtag
5a/5b Gasspak
6 Brytare motor "från" och "till"
7a/7b "Låsning" gasspak
8 Bärsele
9 Övertäckning luftlter
10 Bensintank
11 Spak "Startklaff" - "RUN"
12 Primer (Kallstartmembranpump)
Observera!
Apparaten får bara köras den är fullständigt monte-
rad.
Montera handtag
"Bike“ cykelhandtag (Bild 2A, B)
1. Lägg gummimanschett (3) över skaftet.
2. Med hjälp av fyra insexbultar (1) fästs den undre
klammern (2) och mellanstycket (4).
3. Lägg handtagsstång (5) i handtagshållaren och fäst med
den övre klammern (6) och de fyra insexbultarna (7).
Montera skyddshuv (Bild 5)
1. Lägg små metallblad (2) under skyddshuven (3).
2. Fixera vid pelaren med fyra skruvar (1).
Kniven som är integrerad i skyddshuven, skär av skärtrå-
den automatiskt till den optimala längden.
Montera trådhuvudet
1. Ta bort saxpinnen (Bild 4-4) och änsen (Bild 4-3).
2. Stick in sexkantnyckel (Bild 6-2) i ihålet i medbringar-
skivan (Bild 6-1) och skruva på trådhuvudet på styr-
dornen på drivaxeln. (Observera: Vänstergänga!)
3. Lås medbringarskivan (Bild 6-1) med sexkantnyckel
för att dra fast trådhuvudet.
Montera skärkniven
1. Demontera det halva lilla eggskyddet på skyddshu-
ven (Bild 5 ).
2. Ta bort saxpinnen (Bild 4-4) och änsen (Bild 4-3).
3. Lägg skärkniven på medbringarskivan, så att hålet i
skärkniven precis ligger över medbringarskivans styr-
cirkel.
4. Stick (Bild 4-3) sen på änsen på skärkniven så att
den ata sidan ligger mot skärkniven.
5. Skruva fast fastsättningsmuttern på styrdornen. Stick
då sexkantnyckel (Bild 4-5) in i det avsedda hålet och
dra fast med nyckeln. (Observera: Vänstergänga!)
6. Säkra muttern med sprinten.
Ställa in axelselen (Bild A-E)
1. Dra axelselen över den vänstra axeln.
2. Haka in förslutningskrokarna i öglan.
3. Prova fram sellängden med några svängrörelser, utan
att starta motorn.Trådhuvudet eller skärkniven måste
löpa parallellt med marken.
Observera!
Använd alltid axelselen vid arbetet.
Axelselen hakas in först efter motorstarten, i tomgång.
89
S
474 218_a
Bränsle och driftsmedel
Säkerhetsanvisningar
Varning!
Bensin är i högsta grad lättantändlig - Brandrisk!
Blanda och förvara bara bensin i därför avsedda behål-
lare
Använd ingen bränsleblandning som har lagrats längre
än 30 dagar
Tanka bara utomhus
Rök inte vid tankning
Öppna inte tanklocket då motorn är igång eller är het
Byt skadad tank eller tanklock
Stäng tanklocket ordentligt
Töm bensintanken bara ute i det fria.
Om bensin runnit ut:Starta inte motorn
Undvik tändförsök
Rengör apparaten
Framställa bränsleblandning
Använd bara bränsleblandning i förhållande 50:1.
1. Häll bensin och 2-taktsolja i lämplig behållare enligt
tabellen.
2. Blanda de båda delarna ordentligt.
Tabell för bränsle-blandningsförhållanden
Blandningsförlopp Bensin Blandningsolja
50 delar bensin :
1 del blandningsolja
2-takts blandningsolja
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
Idrifttagande
Observera!
Innan idrifttagning ska alltid en okulärbesiktning göras.
Med lösa, skadade eller slitna skäranordningar eller fäst-
detaljer, får apparaten inte användas.
Kör alltid motorknivarna med skyddssköld
Följ landets bestämmelser om driftstider
Följ alltid den medlevererade bruksanvisning från mo-
tortillverkaren
Starta motorn
Varning!
Låt aldrig motorn gå i slutna utrymmen.
Förgiftningsrisk!
Korta av skärtråden till 13 cm innan start, för att inte
överbelasta motorn.
Startklaffsteg:
CHOKE RUN
Kallstart
Observera!
Dra alltid startsnöret rakt ut.
Släpp inte startsnöret så att det snärtar tillbaka.
1. Ställ tändningen i position "Start" (Bild 7).
2. Fastställ gasspaken:
Tryck "Lock off"-brytaren (2) inåt.
Tryck samtidigt gasspaken (3) och gasspakspär-
ren (4).
Släpp "Lock off"-brytaren (2).
Gasspaken hakar in på full gas.
3. Ställ startklaffen (1) i position "CHOKE" (Bild 8).
4. Tryck på bränslepumpen (2) 10 gånger.
5. Dra ut startsnöret 3-4 gånger rakt, tills motorn hörs
starta kortvarigt (tänder).
6. Efter motorstart: Ställ startklaffen på "RUN".
7. Dra ut startsnöret tills motorn startar.
8. Startar inte motorn, upprepa steg 1 – 8.
90
Översättning av orginalbruksanvisning
Bruksanvisning
Under trimning och klippning ska motorn alltid gå i det övre
varvtalsområdet
Säkerhetsanvisningar
Observera!
Beakta säkerhets- och varningsanvisningarna i denna
dokumentation och på apparaten.
Bär lämpliga arbetskläder
Stå stadigt vid arbetet
Manövrera alltid apparaten med bägge händerna
Håll kropp och kläder borta från skäranordningen
Håll tredje person borta från riskområdet
Håll aldrig skäranordningen över knähöjd, när appara-
ten är i drift
Vid klippning i lutningar stå alltid under skäranordnin-
gen
Trimma
1. Kontrollera terrängen och fastställ önskad skärhöjd.
2. För trådhuvudet till önskad höjd och håll.
3. Sväng apparaten i halvcirkelformade rörelser från
sida till sida.
4. Håll alltid skärhuvudet parallellt till marken.
Låg trimning
1. För apparaten med lätt lutning framåt, så att den rör
sig knappt över marken.
2. Trimma alltid bort från kroppen.
Stäng av motorn
1. Släpp gasspaken och låt motorn gå i tomgång.
2. Ställ tändningen i position "STOP".
Observera!
Motorn fortsätter att gå efter avstängning - Skaderisk!
Varmstart
1. Ställ tändningen i position "Start".
2. Ställ startklaffen i position "RUN".
3. Lås gasspaken som under "Kallstart".
4. Dra startsnöret maximalt 6 gånger - motorn startar.
Håll gasspaken helt intryckt, tills motorn går lugnt.
Motorn startar inte:
Ställ startklaffen i position "RUN"
Dra i startsnöret 5 gånger
Startar fortfarande inte motorn:
Vänta 5 minuter och prova igen med intryckt gas-
spak.
Se kapitlet "Hjälp vid störningar".
Arbeta aldrig på en hal, halkig kulle eller lutning
Använd aldrig apparaten i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser - explositions- och brandrisk!
Efter kontakt med ett främmande föremål:
Stäng av motorn
Kontrollera om apparaten har skador
Personer som inte är vana vid trimmern, bör öva hante-
ringen med avstängd motor
Förlänga skärtråden
1. Kör motorn med fullgas och tippa skärhuvudet mot
marken.
Tråden förlänger sig automatiskt.
Kniven i skyddsskölden kortar skärtråden till den
tillåtna längden.
Rengör skyddsskölden
1. Stäng av apparaten.
2. Ta bort klipprester försiktigt med en skruvmejsel o.dyl.
Rengör skyddsskölden regelbundet, för att undvika
en överhettning av skaftröret.
91
S
474 218_a
Underhåll och skötsel
Luftlter
Observera!
Kör inte apparaten utan luftlter. Rengör luftltret regel-
bundet. Byt skadat lter.
1. Ta bort stjärnskruv, lock och ta ut luftltret.
2. Rengör luftltret med vatten och tvål. Använd inte
bensin!
3. Låt luftltret torka.
4. Montera in luftltret i omvänd ordning.
Bränslelter
Observera!
Kör inte apparaten utan bränslelter. Svåra motorskador
kan vara följden.
1. Ta av tanklocket helt.
2. Töm över bentlig bensin i en lämplig behållare.
3. Dra ut ltret ur tanken med en trådkrok.
4. Dra av ltret med en vridrörelse.
5. Byt lter.
Trimning vid staket och fundament
Observera!
Rör inte vid fasta byggnader - Risk för returslag!
1. För apparaten långsamt och försiktigt, utan att låta
tråden träffa på något hinder.
Trimning runt träd
1. För apparaten långsamt och försiktigt runt trädstam-
marna, så att skärtråden inte berör trädbarken.
2. Klipp runt trädstammarna från vänster till höger.
3. Ta bort gräs och ogräs med spetsen av tråden och
luta trådhuvudet lätt framåt.
Trimning vid stenmurar, fundament och träd leder
till en ökad trådförslitning.
Klippa
1. Luta trådhuvudet i 30° vinkel åt höger.
2. Ställ handtaget i önskat läge.
Observera!
Ta bort främmande föremål ifrån arbetsområdet.
Skaderisk för personer och föremål genom ivägslungade
föremål.
Klippa med skärkniv
Vid klippning med skärkniv förs skärkniven i en vågrät, båg-
formad rörelse från ena sidan till den andra.
Observera!
Innan man använder skärkniven ska detta också beak-
tas:
Använd bärsele
Kontrollera att skärbladet sitter korrekt
Bär skyddskläder och ögonskydd
Använd inte ogrässkärbladet för klipning av snår
och unga träd!
Observera!
Använd bara original skärkniv och tillbehör!
Inte originaldelar kan leda till personskador och funktions-
störningar på apparaten!
Undvik returslag
Observera!
Använd inte skärkniven i närheten av fasta hinder - Risk
för returslag, risk för skador!
Fastklämning
Tät vegetation, unga träd eller snår, kan blockera skärbla-
det och få det att stoppa.
Undvik blockering genom att se vilket håll snåren lutar
och skär dem från andra hållet.
När skärbladet fastnar vid klippning
Stäng genast av motorn
Lyft upp apparaten i höjden, så att skärbladet inte
brister
Ta bort fastnat material från skäret
92
Översättning av orginalbruksanvisning
Förgasarinställning
Förgasaren är optimalt inställd från fabriken.
Tändstift (Bild 9)
Tändstiftets elektrodavstånd = 0.635mm [0.025“].
1. Dra åt tändstiftet med ett vridmoment på 12-15 Nm.
2. Sätt på tändstiftskontakten på tändstiftet.
Slipa skärtrådskniven
1. Lossa skärkniven skyddsskölden.
2. Fäst skärkniven i ett skruvstycke och slipa den med
en atl.
Fila bara i en riktning.
Ställa in bowdenwirar
Bowdenwirarna på din röjsåg har förinställts på fabriken.
Om läget på ”Bike-handtaget” ändras kraftigt, kan bowden-
wiren bli förlängd och medföra en störning på gasreglagets
funktion.
Om röjsågens skärverktyg inte stannar efter startning och
släppning av halvgasspärren, måste bowdenwiren efterjus-
teras med inställningsskruven (bild 10 -a).
Därefter är gasreglagets funktion korrekt igen.
Varning!
Skaderisk pga roterande skärverktyg!
Efterjustera bowdenwirar endast vid avstängd motor
Kontrollera funktionen endast vid liggande röjsåg
Lagring
Töm bensintanken vid längre lagring (över vintern).
Töm bensintanken bara ute i det fria.
Låt motorn svalna innan lagringen
1. Töm bränsletanken.
2. Starta motorn och låt den gå på tomgång tills den st-
annar.
3. Låt motorn svalna.
4. Lossa tändstiftet med en tändstiftsnyckel.
5. Häll in en tesked 2-taktsolja i förbränningsrummet.
För att fördela oljan i motorns inre, drar man sakta
i startsnöret några gånger.
6. Sätt åter in tändstiftet.
7. Rengör och underhåll apparaten grundligt.
8. Lagra apparaten på en torr och sval plats.
Observera!
Lagra inte motorn framför öppen eld eller värmekällor -
brand och explosionsrisk!
Observera! Brandrisk!
Förvara inte tankad maskin i byggnader, där bensinån-
gorna kan komma i kontakt med öppen eld eller gnistor!
Håll områdena vid motorn, avgassystemet, batterilådan
och bränsletanken fria från avklipp, bensin och olja.
Återinsättning i drift
1. Ta bort tändstiftet.
2. Dra snabbt i startsnöret för att avlägnsa kvarbliven
olja ur förbränningsrummet.
3. Rengör tändstiftet, kontrollera elektrodavståndet, byt
vid behov.
4. Förbered apparaten för användning.
5. Fyll på tanken med rätt bränsle-olje-blandning (50 : 1).
Avfallshantering
Kasta inte uttjänta apparater
i hushållssoperna!
Förpackning, apparat och tillbehör är tillverkade av
återvinningsbart material och ska avfallshanteras efter
detta.
93
S
474 218_a
Hjälp vid störningar
PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER KORREKTUR
Motorn startar inte Felaktigt startförfarande Läs bruksanvisningen
Motorn startar, men går inte
vidare
Felaktig spakposition på startklaffen Sätt spaken på "RUN"
Försmutsade eller fel inställt tändstift. Rengör tändstiftet, ställ in eller byt
Försmutsat bränslelter Byt lter
Motorn startar, men går inte med
full effekt.
Felaktig spakposition på startklaffen Sätt spaken på "RUN"
Försmutsat luftlter Rengör lter eller byt
Motorn går ojämnt Försmutsade eller fel inställt tändstift. Rengör tändstiftet, ställ in eller byt
För mycket rök Fel bränsleblandning Använd rätt bränsleblandning
(Förhållande 50:1)
Vid störningar som inte nns med i tabellen eller som ni inte själv kan åtgärda, vänder ni er till vår kundtjänst.
AL-KO
234
S N DK
Kære AL-KO-kunde!
Bowdentrækkene på den
motoriserede le er indstillet fra
fabrikken.
Hvis positionen på „Bike“- cykel-
grebet ændres meget, kan bow-
detrækket forlænges, hvorved
gashåndtaget kan beskadiges.
Hvis leens skæreværktøj ikke
standser, når halvgasspær-
ren startes og låses op, skal
bowdetrækket efterjusteres med
indstillingsskruen (billede -a).
Derefter fungerer gashåndtaget
igen korrekt.
Vigtigt!
Ved roterende skære-
værktøj er der fare for at
komme til skade!
Efterjustér kun bow-
detrækkene, når mo-
toren er slukket
Foretag kun funkti-
onskontrol, når leen
ligger ned
Ärade AL-KO kund,
bowdenwirarna på din röjsåg
har förinställts på fabriken.
Om läget på ”Bike-handtaget”
ändras kraftigt, kan bowden-
wiren bli förlängd och medföra
en störning på gasreglagets
funktion.
Om röjsågens skärverktyg inte
stannar efter startning och
släppning av halvgasspärren,
måste bowdenwiren efterjus-
teras med inställningsskruven
(bild -a).
Därefter är gasreglagets funk-
tion korrekt igen.
Varning!
Skaderisk pga roterande
skärverktyg!
Efterjustera bow-
denwirar endast vid
avstängd motor
Kontrollera funktio-
nen endast vid lig-
gande röjsåg
Kjære AL-KO kunde,
bowdenkablene på motorljåen
er innstilt fra fabrikken.
Hvis posisjonen til "Bike syk-
kelgrepet" forandres mye, kan
bowdenkabelen strekkes og
dermed forårsake en feil på
gasshåndtaket.
Hvis ljåens skjæreverktøy ikke
stopper etter start og frigjøring
av halvgassperren, må bow-
denkabelen etterjusteres med
innstillingsskruen (bilde -a).
Deretter fungerer gasshåndtaket
riktig igjen.
OBS!
Fare for personskade
pga. roterende skjære-
verktøy!
Bowdenkabler skal
kun etterjusteres når
motoren er slått av.
Funksjonene skal
kun kontrolleres når
ljåen ligger.
S
253
EG-försäkran om överensstämmelse
Härmed försäkrar vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i,
motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv,
EU-säkerhetsstandarder och de produktspecika standarderna.
Produkt
Bensintrimmer med slirkoppling
Serienummer
G2302305
Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Företrädare
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Typ
BC 4535 II
EU-direktiv
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Harmoniserade normer
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Ljudeffektnivå
uppmätt / garanterad
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Överensstämmels-
evärdering
2000 /14/EG
bilaga V
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Garanti
Eventuella material- eller tillverkarfel på maskinen ansvarar vi för under garantin inom den lagstadgade preskriptionstiden
antingen genom reparation eller utbyte av del/delar. Preskriptionstiden gäller efter respektive lands lag, där maskinen
införskaffades.
Våra garantiåtaganden gäller endast vid: Garantin upphör att gälla vid:
Ett korrekt handhavande av maskin
Beaktande av bruksanvisning
Användning av reservdelar i original
Reparationsförsök av maskin
Tekniska ändringar på maskinen
Ej ändamålsenlig användning
(t.ex. användning för kommersiellt bruk eller användning
inom kommunal verksamhet)
Garantin gäller inte för:
Lackskador, som beror på normalt slitage
Förslitningsdelar, som på reservdelskartan är märkta med ramar XXX
XXX
(X)
Förbränningsmotorer – För dessa gäller separata garantibestämmelser från respektive motortillverkare
Vid garantifall var god uppsök din handlare med denna garantiförsäkran och kvittot eller närmaste auktoriserade kundt-
jänstställe. Genom detta garantiåtagande berörs inte köparens lagstadgade garanti gentemot försäljaren.
────
────
/

Denna handbok är också lämplig för