Princess 152000 Bruksanvisning

Kategori
Maskiner för brödtillverkning
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

Breadmaker DeLuxe
Article 152000
Nederlands 1
English 13
Français 25
Deutsch 38
Español 51
Italiano 64
Svenska 77
Dansk 89
Norsk 101
Suomi 113
Português 124
ǼȜȜȘȞȚțȐ
136
© Princess 2008
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
• Instruções de uso • ȅįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ
Breadmaker DeLuxe IB 152000-cover-V1.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 10:00 AM
Breadmaker DeLuxe
Article 152000
Nederlands 1
English 13
Français 25
Deutsch 38
Español 51
Italiano 64
Svenska 77
Dansk 89
Norsk 101
Suomi 113
Português 124
ǼȜȜȘȞȚțȐ
136
© Princess 2008
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
• Instruções de uso • ȅįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ
Breadmaker DeLuxe IB 152000-cover-V1.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 10:00 AM
77
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Allmän information
Denna helt automatiska bakmaskin
blandar och knådar degen och bakar
därefter brödet. Apparaten levereras
komplett med måttkopp och måttsked och
två bakformar med teflonbeläggning: en
enkel för store bröd och en dubbel för två
mindre eller olika bröd.
Bakmaskinen har 11 program som du kan
använda till olika typer av bröd, kakor och
sylt. Ett program kan justeras för att passa
ditt eget recept.
Apparaten har en timer som du kan
använda för att ställa in tiden när du vill att
brödet ska vara färdigt, till exempel utsökt
bröd när du kommer till frukost!
Användning och
reglage
Se figur 1.
Apparaten innehåller följande
komponenter:
1 Lock med fönster
2 Knapp MENU
3 Knapp TEMP
4 Knapp LOAF
5 Display
6 Knapp START/STOP
7 Knapp PROCESS
8 Knapp TIME
9 Nätsladd och kontakt
10 Hölje
11 Måttsked
12 Enkel bakform
13 Måttbägare
14 Dubbel bakform
15 Knådare
16 Stålkrok
Innan första användning
Läs och följ dessa anvisningar
noggrant. Förvara denna
bruksanvisning för framtida bruk.
Kontrollera att nätspänningen är
densamma som den som anges
apparatens märkplatta.
Denna apparat kräver en jordad
väggkontakt.
1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och
alla dekaler från apparaten.
2 Rengör apparaten och alla tillbehör (se
”Underhåll och rengöring”).
3 Ställ apparaten på en plan, stabil yta
där den inte kan ramla.
4 Placera en bakform i apparaten och
tryck ned den tills formen klickar fast i
läge.
5 Placera de två knådarna på axlarna
längst ned i formen. Vrid knådarna tills
du känner att de är fixerade på axlarna
6 Stäng locket.
7 Sätt kontakten i vägguttaget.
En kort signal hörs och displayens
bakgrundsbelysning slås på i ungefär
30 sekunder.
Displayen visar Program 1, tid 3:20 och
temperatur 180 °C. Strecken i
tidsangivelsen blinkar inte för att visa
att klockan står stilla.
8 Tryck på knappen MENU upprepade
gånger tills displayen visar program 8
(BAKE-läge).
9 Tryck på knappen START/STOP och låt
apparaten baka i ungefär 10 minuter.
Strecken på tidsdisplayen börjar blinka
för att visa att klockan startat.
Tidsdisplayen räknar ned.
10 Efter ungefär 10 minuter, tryck på
knappen START/STOP i mer än två
sekunder för att stoppa programmet. En
signal hörs som ett tecken att
programmet stoppats. Låt apparaten
kallna.
11 Avlägsna bakformen från apparaten.
12 Rengör bakformen och knådarna och
torka av dem ordentligt.
Se ”Underhåll och rengöring”.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 77 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
78
Breadmaker DeLuxe Article 152000
13 Upprepa denna procedur med den
andra bakformen.
Apparaten kan avge lite rök och en
karaktäristisk lukt när den slås på för
första gången. Detta är normalt och
slutar snart. Kontrollera att apparaten
har tillräcklig ventilation.
Bakformarna som levereras med
denna apparat har en
teflonbeläggning. Vid uppvärmning
kan denna beläggning frigöra små
mängder gaser som är helt ofarliga för
människor. Men det har visat sig att
fåglars nervsystem är extremt känsligt
för dessa gaser. Därför bör denna
apparat inte användas i närheten av
burfåglar (till exempel tropiska fåglar
som papegojor).
Förbereda apparaten för
användning
1 Ställ apparaten på en plan, stabil yta
där den inte kan ramla ned.
2 Välj den bakform du vill använda: den
enkla eller den dubbla.
3 Placera de två knådarna på axlarna
längst ned i formen du valt. Vrid
knådarna tills du känner att de är
fixerade på axlarna
Innan bakning, rekommenderas att fylla
hålen runt knådarnas axlar i bakformen
med smör innan knådarna sätts på
plats. Detta förhindrar degen från att
fastna på dessa platser och underlättar
avlägsnandet av knådarna från brödet
när det är klart.
Användning
Tillsätta ingredienser
1 Väg erfordrad mängd ingredienser för
receptet.
Never fill the appliance with more than
the maximum quantity (a total of a
maximum of 1150 g (2.5 lb.) for the
single baking tin or 450 g (1 lb.) for each
half of the double baking tin); otherwise
the dough will spill over the baking
tin.Fyll aldrig apparaten med mer än
den maximla mängden (ett totalt
maximum på 1150 g (2,5 lb.) för den
enkla bakformen eller 450 g (1 lb.) för
varje halva i den dubbla bakformen);
annars rinner degen över i bakformen.
2 Tillsätt ingredienserna en och en i
bakformen. Börja med att hälla vatten
eller vätska i bakformen. Tillsätt därefter
vetemjöl och, beroende på receptet,
socker, salt, smör och jäst eller
bakpulver.
Lägg jästen eller bakpulvret i en
urgröpning i vetemjölet och var och en
av övriga ingredienser i ett hörn i
bakformen (detta är särskilt viktigt om
du använder timern).
3 Placera bakformen i apparaten och
tryck ned den ordentligt tills den klickar i
läge.
4 Stäng locket.
Se till att det finns tillräckligt mycket
ledigt utrymme runt apparaten. Detta
garanterar att ångan som fördelas väl
och saker i närheten av apparaten inte
blir fuktiga.
Använd inte vassa verktyg med
formarna, som till exempel
metallspatlar, knivar och gafflar. Detta
kan skada teflonbeläggningen.
Ställa in programmet
5 Sätt kontakten i vägguttaget.
En kort signal hörs och displayens
bakgrundsbelysning slås på i ungefär
30 sekunder.
Displayen visar Program 1, tid 3:20 och
temperatur 180 °C. Strecken i
tidsangivelsen blinkar inte för att visa
att programmet inte körs.
6 Välj önskat program genom att trycka
på knappen MENU upprepade gånger
tills önskat programnummer visas.
Se ”MENY-val”.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 78 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
79
Breadmaker DeLuxe Article 152000
7 Välj önskad baktemperatur genom att
trycka på knappen TEMP upprepade
gånger tills önskad temperatur visas.
Se ”Temperaturval”.
8 Ange brödets storlek genom att trycka
på knappen LOAF upprepade gånger
tills displayen placerar pilen under den
önskade brödstorleken (2,5 LB, 2,0 LB
eller DOUBLE).
Se ”Val av brödstorlek”.
9 Du kan skjuta upp tiden när du vill att
brödet ska vara färdigt med knappen
TIME.
Se ”TID”.
Baka
10 Tryck på knappen START/STOP. En
kort signal hörs och strecken på
tidsdisplayen börjar blinka för att visa
att det valda programmet startats.
Alla knappar förutom knappen START/
STOP är inaktiverade från och med nu
för att undvika oönskade
programändringar genom att av
misstag trycka på en knapp.
Programmet kan stoppas genom att
trycka på knappen START/STOP i mer
än två sekunder. En kort signal hörs
och strecken på tidsdisplayen slutar
att blinka för att visa att programmet
stoppats.
Använd alltid apparaten med locket
stängt.
Apparaten stängs automatiskt av vid
strömavbrott när den används.
Apparaten slås automatiskt på igen
när strömmen är återställd inom 5 till
15 minuter. Apparaten avslutar då
programmet.
Om strömavbrottet överskrider
15 minuter, kan programmet inte
avslutas. Om, i detta fall, degen ännu
inte gått in i jäsningsfasen, kan du
trycka på knappen START/STOP för
att starta om programmet från början.
Eller kasta ingredienserna och börja
om igen.
Använd grytvantar om du måste ta i
apparaten under eller efter
användning. Apparaten och
bakformen blir heta.
Apparaten fungerar bra inom ett brett
temperaturintervall, men det kan vara
skillnad på brödbakning i ett mycket
varmt rum eller i et mycket kallt rum.
Vi föreslår att apparaten används i
temperaturer mellan 15 och 35°C.
Du kan hålla koll på bakningsprocessen
genom att titta genom fönstren i locket.
För programmen BASIC, QUICK,
FRENCH, SUPER RAPID, WHOLE
WHEAT, SWEET och SANDWICH:
11 Under bakningsprocessen hörs
signaler. Dessa signaler betyder att du
kan tillsätta extra ingredienser för att
förbättra smaken (om erfordras):
Öppna locket och tillsätt erfordrade
ingredienser och stäng locket igen.
Slut
12 När programmet är slut, hörs signaler
för att uppmärksamma dig på att
programmet är slut.
Apparaten håller brödet varmt i en
timme när det bakats. Detta förhindrar
kondensation på skorpan. Om du vill
stoppa denna varningsprocess, tryck
på knappen START/STOP i mer än 2
sekunder. Du hör en signal som
indikerar att programmet är klart.
Apparaten och bakformen blir mycket
heta. Använd grytvantar för att öppna
locket och avlägsna bakformen från
apparaten.
13 Avlägsna brödet från bakformen genom
att vända formen upp och ned och
knacka lite lätt på den. Om erfordras
kan du använda en trä- eller plastspatel
för att avlägsna brödet; var försiktig så
att du inte skadar teflonbeläggningen.
Knådarna kan sitta kvar i brödet.
Använd stålkroken för att avlägsna dem
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 79 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
80
Breadmaker DeLuxe Article 152000
från brödet. Var försiktig när du
avlägsnar dem; de är heta.
Låt brödet kallna på ett galler innan du
skär upp det. (Tips: du kan enkelt skära
upp nybakat bröd med Princess
elektrisk kniv (artikelnummer 492952).
14 Låt apparaten kallna tillräckligt innan du
använder den igen.
15 När du är färdig med apparaten, drag ur
kontakten ur vägguttaget, och låt
apparaten kallna tillräckligt innan du
rengör den och ställer undan den.
Se ”Underhåll och rengöring”.
MENY-val
1 Tryck på knappen MENU för att växla
mellan olika program.
1. BASIC (BAS)
Detta är det mest använda programmet för
knådning, jäsning och bakning av vanligt
bröd.
2. QUICK (SNABB)
Detta program kan användas för att knåda,
jäsa och baka limpor på kortare tid än
programmet BASIC. Bröd bakat med detta
program är vanligtvis mindre med en
kompakt struktur.
3. FRENCH (FRANSKA)
Program som knådar, jäser och bakar med
en längre jäsningstid. Detta ger ett bröd
med en krispig skorpa och en lätt struktur.
4. SUPER RAPID (SUPERSNABB)
Detta är ett mycket kort program för att
knåda, jäsa och baka bröd. Resultatet blir
ett grovt bröd.
5. WHOLE WHEAT (FULLKORN)
Använd detta program för att knåda, jäsa
och baka ett fullkornsbröd. Användningen
av timern rekommenderas inte tillsammans
med detta program, då det ger dåligt
resultat.
6. SWEET (SÖTT)
Program för att knåda, jäsa och baka sött
bröd.
7. DOUGH (DEG)
Med detta program kan du knåda och jäsa
deg utan att baka det. Degen kan
användas för att baka frallor, pizza, ångat
bröd, etc.
8. BAKE (BAKA)
Detta program bakar endast ett bröd utan
att knåda och jäsa det.
Detta program kan även användas för att
öka bakningstiden med föredragna
inställningar direkt efter ett annat
standardbakningsprogram använts.
9. JAM (SYLT)
Använd detta program för att koka sylt och
marmelader. Skär frukt och/eller grönsaker
innan du lägger dem i bakformen.
10. SANDWICH
Detta program knådar, jäser och bakar
sandwichbröd. Detta är ett ljust bröd med
en tunnare skorpa.
11. HOME MADE (HEMBAKAT)
Detta program kan anpassas av
användaren. Du kan anpassa
tidsinställningarna för knådning, jäsning
och bakning samt varmhållning för att göra
ett personligt bröd.
Se ”Programmet HOME MADE”.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 80 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
81
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Programmet ”HOME MADE”
I programmet HOME MADE har du
möjligheten att justera tiden för de olika
programelementen efter dina egna
önskemål.
Tidsintervallen är följande:
1 Sätt kontakten i vägguttaget.
En kort signal hörs och displayens
bakgrundsbelysning slås på i ungefär
30 sekunder.
Displayen visar Program 1, tid 3:20 och
temperatur 180 °C. Strecken i
tidsangivelsen blinkar inte för att visa
att programmet inte körs.
2 Tryck på knappen MENU upprepade
gånger tills program nummer 11
(HOME MADE) visas.
3 Tryck på knappen PROCESS.
På displayen kan du se att KNEAD1
(KNÅDNING 1) börjar att blinka och
displayen visar tidsinställningen för
programmets KNEAD1-element.
Ändra inställningen genom att trycka på
knappen TIME upprepade gånger.
Varje gång du trycker på knappen
TIME, ökas tidsinställningen med en
minut.
Om du håller knappen TIME intryckt,
ökar tidsinställningen snabbare. När
tidsinställningen nått den högsta
inställningen, tryck på knappen TIME
igen för att gå tillbaka till den lägsta
tidsinställningen igen.
Justera tidsinställningen till önskad
inställning.
4 Tryck på knappen PROCESS för att
till inställningen av nästa
programelement (RISE1).
Ändra tidsinställningen på samma sätt
som beskrivs ovan.
5 Tryck på knappen PROCESS varje
gång för att justera tidsinställningarna
för återstående programelement
(KNEAD2, RISE2, RISE3, BAKE och
WARM).
6 När du är färdig med att justera
programinställningarna, tryck på
knappen START/STOP för att spara
programmet.
7 Välj önskad baktemperatur genom att
trycka på knappen TEMP upprepade
gånger tills önskad temperatur visas.
Se ”Temperaturval”.
8 Du kan skjuta upp tiden när du vill att
brödet ska vara färdigt med knappen
TIME. Se ”Timer”.
9 Tryck på knappen START/STOP igen
för att starta programmet.
10 För ytterligare bakning och
slutsekvensen, se ”Bakning” och ”Slut”.
Programelement Tid
KNÅDNING 1 3 - 14 min
JÄSNING 1 20 - 60 min
KNÅDNING 2 8 - 24 min
JÄSNING 2 1 - 60 min
JÄSNING 3 20 - 120 min
BAKNING 0 - 80 min
VARMHÅLLNING 0 - 120 min
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 81 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
82
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Temperaturval
Bakningstemperaturen anges på displayen
i °C och även med en pil som anger
LOWER, MEDIUM eller HIGH.
1 Tryck på knappen TEMP för att växla
mellan LOWER, MEDIUM och HIGH
temperaturinställningar.
Val av brödstorlek
Endast för programmen BASIC,
FRENCH, SUPER RAPID, WHOLE
WHEAT, SWEET och SANDWICH:
1 Tryck på knappen LOAF för att växla
mellan mängdinställningarna enligt
nedan.
Inställningen 2.5 LB och 2 LB används
vanligen med den enkla bakformen
medan inställningen DOUBLE vanligen
används med den dubbla bakformen
.
Timer
Med timern kan du specificera när
apparaten ska fullfölja det valda
programmet (endast för programmen
BASIC, FRENCHm WHOLE WHEAT,
SWEET, BAKE, SANDWICH och HOME
MADE).
Exempel:
1 Tillsätt ingredienserna en och en i
bakformen. Börja med att hälla vatten
eller vätska i bakformen. Tillsätt därefter
vetemjöl och, beroende på receptet,
socker, salt, smör och jäst eller
bakpulver.
Lägg jästen eller bakpulvret i en
urgröpning i mjölet och var och en av
de andra ingredienserna i bakformens
hörn. Jästen får inte komma i kontakt
med vätskor, salt eller smör, då detta
startar jäsningsprocessen direkt.
2 Välj önskade program-, temperatur-
och mängdinställningar.
3 Klockan är till exempel 22 och du vill ha
nybakat bröd till 7:30. Det innebär att
tidsskillnaden är 9 timmar och 30
minuter.
Använd knappen TIME för att ställa in
förskjutning till ungefär 9:30.
Varje gång du trycker på knappen
Nr. PROGR. LOWER
(LÄGRE)
MEDIUM
(MELLAN)
HIGH
(HÖG)
1. BASIC
(BAS)
160 °C 180 °C 200 °C
2. QUICK
(SNABB)
165 °C 175 °C 185 °C
3. FRENCH
(FRANSKA)
160 °C 180 °C 200 °C
4. SUPER
RAPID
(SUPER-
SNABB)
180 °C 190 °C 200 °C
5. WHOLE
WHEAT
(FULL-
KORN)
160 °C 180 °C 200 °C
6. SWEET
(SÖT)
160 °C 180 °C 200 °C
7. DOUGH
(DEG)
-- -
8. BAKE
(BAKA)
160 °C 180 °C 200 °C
9. JAM (SYLT) - - -
10. SAND-
WICH
160 °C 180 °C 200 °C
11. HOME
MADE
(HEM-
BAKAT)
Program-
meras
Program-
meras
Program-
meras
Inställning Mängd
2.5 lb. 1 150 g.
2 lb. 900 g.
DOUBLE 2 x 450 g.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 82 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
83
Breadmaker DeLuxe Article 152000
TIME, ökas ”redotiden” med 10 minuter.
Om du håller knappen TIME intryckt
kommer tidsangivelsen att öka med
10 minuters steg efter en liten stund.
4 Tryck på knappen START/STOP igen
för att starta timern. Strecken på
tidsdisplayen börjar blinka för att visa
att klockan startat. Timern startar
programmet och ser till att brödet är
klart till den justerade tiden.
Stänga av och förvara
apparaten
1 Drag ur kontakten ur vägguttaget.
2 Låt apparaten kallna.
3 Rengör apparaten och alla tillbehör (se
”Underhåll och rengöring”).
4 Förvara apparaten på en torr, frostfri
plats.
Underhåll
och rengöring
Rengör apparaten grundligt efter
användning.
Kontrollera att apparaten inte är
ansluten till vägguttaget när du ska
rengöra den.
Rengör aldrig apparaten när den
fortfarande är het.
Se till att ingen fukt kommer i kontakt
med apparatens elektriska delar.
Doppa aldrig apparaten, nätsladden
eller kontakten i vatten eller annan
vätska.
Använd aldrig aggressiva eller
slipande rengöringsmedel eller vassa
föremål (t.ex. knivar eller hårda
borstar) för att rengöra apparaten.
Endast lösa delar och tillbehör
(bakformar, knådare, måttsked och
måttbägare samt stålkroken) får
diskas i diskmaskin. Själva apparaten
får inte rengöras i diskmaskin.
1 Drag ur kontakten ur vägguttaget och
låt apparaten kallna helt.
2 Rengör apparatens hölje med en mjuk,
fuktig trasa. Använd varmt vatten och
lite diskmedel för att fukta trasan.
3 Rengör lösa delar och tillbehör
(bakformar, knådare, måttsked och
måttbägare samt stålkroken) i
såpvatten eller i diskmaskin.
4 Torka apparaten och tillbehören
ordentligt innan de ställs undan.
Säkerhet
Allmän information
Läs och följ dessa anvisningar
noggrant. Förvara denna
bruksanvisning för framtida bruk.
Använd endast denna apparat så som
beskrivs i denna bruksanvisning.
Denna apparat är endast avsedd för
hushållsbruk.
Användningen av denna apparat av
barn eller personer med en fysisk,
sensorisk, mental eller motorisk
begränsning eller som saknar
kunskap och erfarenhet kan leda till
farliga situationer. Personer som
ansvarar för dessa personers
säkerhet måste ge tydliga
instruktioner eller övervaka
apparatens användning.
Håll apparaten utom räckhåll för barn
och personer som inte kan använda
den säkert.
Reparationer ska utföras av en
kvalificerad elektriker. Försök aldrig
reparera apparaten själv!
Använd endast de tillbehör som
rekommenderas av tillverkaren.
Användning av andra tillbehör kan
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 83 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
84
Breadmaker DeLuxe Article 152000
skada apparaten och faror kan uppstå
för användaren.
Apparaten är inte avsedd att användas
med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollssystem.
Elektricitet och värme
Kontrollera att nätspänningen
överensstämmer med den som anges
på apparatens märkplatta.
Använd en jordad kontakt som är
ansluten till en säkrad krets på minst
10 A och till vilken inga andra tunga
belastningar är anslutna.
Om du använder en
förlängningssladd, använd en jordad
förlängningssladd som passar
apparatens märkeffekt. Rulla ut
förlängningssladden helt och lägg den
så att ingen kan snubbla över den.
Apparaten bör ha en
jordfelsavkännare (RCD) med en
utlösningsström som inte överskrider
30 mA.
Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget
när apparaten inte kommer att
användas under en längre period.
När du drar ur kontakten ur
vägguttaget, drag i kontakten och inte
i nätsladden.
Drag aldrig i nätsladden för att flytta
apparaten.
Flytta aldrig apparaten när den
används.
Använd inte apparaten om apparaten
eller nätsladden är skadade. Låt en
kvalificerad elektriker byta en skadad
sladd.
Kontrollera att apparaten, nätsladden
och kontakten inte kommer i kontakt
med andra värmekällor, t.ex. en varm
kokplatta eller öppen eld.
Kontrollera att apparaten, nätsladden
och kontakten inte kommer i kontakt
med vatten, andra vätskor eller
kemikalier.
Plocka inte upp apparaten om den
ramlar i vatten. Drag ur kontakten ur
vägguttaget direkt. Använd inte
apparaten mer.
Apparaten och dess delar kan bli heta
när apparaten används. För att
undvika brännskador, var försiktig när
du tar i apparaten och dess delar.
Apparaten måste kunna frigöra sin
värme för att undvika brandrisk.
Kontrollera att apparaten har
tillräckligt med utrymme runt om och
inte kommer i kontakt med brännbara
material. Apparaten får inte täckas
över.
Låt apparaten kallna innan du ställer
undan den, rengör den eller utför
underhållsarbete.
Använd inte apparaten i närheten av
andra värmekällor.
Vid användning
Använd aldrig apparaten utomhus.
Använd aldrig apparaten i ett fuktigt
rum.
Använd endast apparaten vid en
temperatur mellan 15 °C och 35 °C.
Ställ apparaten på en plan, stabil yta
där den inte kan ramla.
Låt aldrig sladden hänga över
diskbänkens, arbetsytans eller
bordets kant.
Se alltid till att nätsladden har rullats
ut helt.
Se till att händerna är torra när du tar i
apparaten, nätsladden eller kontakten.
Stäng av apparaten och drag ur
kontakten ur vägguttaget om fel
uppstår vid användning samt innan
rengöring, om ett tillbehör ska sättas
på eller avlägsnas eller om du ska
ställa undan apparaten efter
användning.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 84 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
85
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Lämna aldrig apparaten oövervakad
när den används.
Flytta aldrig apparaten när den är
påslagen eller fortfarande är varm.
Innan du flyttar apparaten, stäng av
den och vänta tills den kallnat.
Denna apparats form har en
teflonbeläggning. Vid uppvärmning
kan denna beläggning frigöra små
mängder gaser som är helt ofarliga för
människor. Men det har visat sig att
fåglars nervsystem är extremt känsligt
för dessa gaser. Därför bör denna
apparat inte användas i närheten av
burfåglar (till exempel tropiska fåglar
som papegojor).
Miljön
Kasta förpackningsmaterial, som plast och
kartong, i containrar avsedda för detta.
Om du vill kassera apparaten när den
fortfarande fungerar eller enkelt kan
repareras, se då till att apparaten
återvinns.
När apparaten inte längre kan användas
ska den kasseras på ett ansvarsfullt sätt,
så att apparaten eller delarna kan
återvinnas. Kassera inte apparaten som
osorterat avfall. Lämna in den hos
återförsäljaren eller på en miljöstation. Tag
kontakt med kommunen för information om
tillgängliga inlämnings- eller
återvinningssystemet i närheten.
Tillämpligt EU-direktiv:
2002/95/EC
2002/96/EC
Några brödrecept
För mängderna har man utgått från
måttbägaren och skeden som följde med
apparaten (med måttet för en te- eller
matsked i ändarna).
Vitbröd:
Vetesikt eller -mjöl 450 g
Jäst (torkad) 1½ tesked
Olja 3 matskedar
Mjölk 2 till 3 matskedar
Salt 1½ tesked
Socker matsked
Vatten 250 ml
Fullkornsbröd:
Fullkornsmjöl 450 g
Jäst (torkad) 1½ tesked
Olja 3 matskedar
Mjölk 2 matskedar
Salt 1½ tesked
Socker matsked
Vatten 260 ml
Blandbd:
Vetemjöl 400 g
Fullkornsmjöl
(eller annan mjölsort) 50 g
Jäst (torkad) 1½ tesked
Olja 3 matskedar
Mjölk 2 matskedar
Yoghurt 1 matsked
Salt 1½ tesked
Socker matsked
Vattenr 250 ml
Ingredienser
Naturligtvis kan du baka ett bröd med ett
av recepten med en gång. Men när du fått
smak för det, är det roligt att experimentera
något med de olika ingredienserna. För att
kunna göra det är det praktiskt att veta lite
mer om de olika ingredienserna. Nedan
finns information som kan komma väl till
pass vid bakningen.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 85 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
86
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Mjöl
Brödets huvudingrediens är mjöl. Det finns
många olika sorters mjöl och
mjölblandningar. Det är avgörande vilket
sädesslag du använder till brödet. Vetemjöl
innehåller till exempel så mycket gluten att
det jäser bättre än ”tyngre” mjöl. Därför
behövs inte heller så mycket jäst. Gluten är
ett protein som finns i sädesslag som vete,
havre, råg och korn. Dessa gluten bildar
vid brödjäsningen ett nätverk som
motverkar kolsyrabubblor. Tack vare detta
jäser brödet.
Hushållsmjöl
Det vitaste mjölet heter hushållsmjöl. Det
innehåller nästan inget kli eller inga
frödelar, men mycket gluten. Detta mjöl
används oftast för att binda soppor och
såser, men det går även bra att baka (vitt)
bröd på.
Vetesikt och -mjöl
Vetesikt är vitt vetemjöl. Vetemjöl är något
gråare till färgen och innehåller en liten
mängd kli och frödelar. Vetesikt och -mjöl
innehåller också mycket gluten.
Fullkorns(vete)mjöl
Fullkornsmjöl mals av hela, obearbetade
vetekorn. Vetets kli och frödelar finns kvar i
mjölet. Fullkornsmjöl är rikt på gluten,
precis som vetemjöl, men ”tyngre” tack
vare kliet och frödelarna. På så sätt blir
brödet mer kompakt när man bara
använder fullkornsmjöl. Därför tillsätter de
flesta hemmabagare lite vetesikt.
Förutom dessa sorter finns det en mängd
andra mjölsorter som du kan
experimentera med, till exempel: havre-,
korn-, bovete-, spelt-, majs- och rågmjöl.
Blanda mjölsorter
De flesta mjölsorter lämpar sig bra för att
blandas sinsemellan. Till exempel
kombinationen bovete-/havremjöl/vetesikt.
Eller kornmjöl/vetesikt. Det finns även
diverse mjölblandningar att köpa i handeln.
Dessa blandningar innehåller ibland sikt
och/eller brödförbättrare.
Färdigblandningar
Det finns även mjölblandningar i handeln
där alla ingredienser, förutom vatten,
tillsatts. Dessa så kallade
färdigblandningar är enkla och snabba att
använda, men även dyrare.
Jäst
Jäst är nödvändigt för att brödet ska jäsa.
Det finns i färsk form (”tärningar”), men
även i torkad form (korn). Den färska
jästens smak är något merutpräglad än
den torra jästens. Det finns olika märken
torrjäst, vars egenskaper kan skilja sig.
Vilken jäst som är bäst är en fråga om
personligt tycke. I stora drag kan man säga
att det krävs hälften så mycket torrjäst som
färsk jäst. Jästens verkan kan förstöras om
jästen kommer i kontakt med salt eller fett.
Salt ”dödar” jästen, fettet ”stänger in”
jästcellerna så att degen inte kan jäsa.
Därför är det viktigt att se till att jäst, salt
och smör inte ligger för nära varandra i
baksmaskinen.
Salt
Salt ger naturligtvis brödets dess smak,
men det är även viktigt för en knaprig
skorpa och för jäsningen (samtidigt som
salt även kan påverka jäsningen negativt
om det kommer i kontakt med jästen). Salt
förstärker glutenkonstruktionen som ger
brödet dess form. Dessutom ser till saltet
till brödet inte jäser över i formen och
sjunker ihop innan det är färdiggräddat.
Det är möjligt att baka ett saltfattigt eller till
och med saltfritt bröd, men då måste man
variera ingredienserna.
Vätskor
Den mest användbara vätskan för att baka
bröd är vatten, men du kan även prova
(kärn-)mjölk. Detta påverkar såväl smaken
som jäsningen och brödstrukturen.
Mjölk har tack vare fetterna i mjölken en
positiv effekt på färskheten och
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 86 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
87
Breadmaker DeLuxe Article 152000
mjölksockret (laktosen) främjar jäskraften.
Kärnmjölk ger ett lättare bröd som håller
sig färskt längre.
Socker
Socker är till viss del viktigt för jäsningen.
Men det är ännu viktigare för brödets
smak. I stället för socker kan även honung
eller sirap användas. Använd inga grova
kornsocker i brödmaskinen (detta är hårda
sockerpärlor) eller kandisocker. Detta kan
skada teflonlagret. Använd inga artificiella
sötningsmedel vid bakning. Dessa klarar i
allmänhet inte uppvärmning.
Fett
Fett är egentligen en brödförbättrare. Det
är inget krav, men brödet blir bättre om
man använder fett. Fett gör degen
smidigare och ser till att den lättare jäser.
Fett stänger dessutom av glutennätverket
så att den bildade kolsyran ”hålls fast”. På
så sätt blir brödet mildare och håller sig
färskt längre.
Diverse fettsorter är lämpliga. Olja (solros
eller oliv), smör och margarin ger ett
utmärkt resultat. Skorpan blir något
mjukare av olja. Margarin ger en
knaprigare skorpa och är bra för jäsningen.
Vid bakning av ett kryddbröd kan det vara
gott att använda olja med smak, till
exempel valnöts-, vitlöks- eller basilikaolja.
Temperatur
Det bästa är om ingredienserna har
rumstemperatur när de läggs i bakformen.
Använd aldrig för varm vätska. Detta är
inte bra för jästen.
Hjälpmedel och tips
Kallna på galler
Låt brödet kallna på ett galler efter
bakning. På så sätt kan värmen tränga ut
på alla kanter.
Skära efter brödet kallnat
Hembakat bröd kan skäras först när det
kallnat. Är brödet fortfarande varmt, går det
endast att skära med en elektrisk kniv, till
exempel Princess 2952 Silver Electric
Knife.
Förvara bröd
Hembakat bröd slår man bäst in i en
kökshandduk när det svalnat. Så håller
man skorpan knaprig. Det finns även
särskilda brödpapperspåsar som är bra. I
plastpåsar blir brödskorpan mjuk, precis
som i kylskåpet.
Frysa in bröd
Hembakat bröd kan med fördel frysas in,
efter det har kallnat. Det är praktiskt att
frysa in dagliga portioner.
Det bästa är att tina brödet i
rumstemperatur, då mikrovågsugnen
snabbt torkar ut brödet.
Även om infrysning är möjlig, tänk på att
brödet tappar i kvalitet.
Mörkare bröd
För att färga brödet mörkare, kan
1 matsked kakaopulver tillsättas till mjölet.
Detta påverkar inte smaken nämnvärt.
Knaprigare skorpa
För att få en knaprigare skorpa kan du
lämna brödet ytterligare tio till femton
minuter under varmhållningsfasen i
maskinen efter bakning.
Om brödet inte reser sig ur formen
Jäsningen kan du följa genom fönstret.
Vanligtvis rekommenderas att locket hålls
stängt vid jäsning så att brödet inte sjunker
ihop. Men om degen jäser över i formen
och fastnar mot fönstret (detta kan även
inträffa vid gräddning), ska locket lyftas
upp. Degen sjunker då ihop något.
Ett kompakt, litet bröd
För mycket vätska ger ett litet, platt bröd.
Degen kan då inte jäsa ordentligt, eftersom
den är för blöt. Även jästen kan ha varit för
gammal.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 87 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
88
Breadmaker DeLuxe Article 152000
För torrt bröd
För lite vätska ger ett för torrt bröd. Prova
med (lite) mer vatten eller mjölk. Är brödet
bra efter gräddning, men snabbt torkar ut,
tillsätt då lite mer olja eller smör.
Bröd som sjunker ihop
Om brödet jäser ordentligt men sjunker
ihop vid gräddning, prova då det kortaste
programmet (Basic). I allmänhet kan du
justera så att chansen är större att bröden
vid gräddning sjunker ihop vid de längre
programmen.
Slutligen
Efter all denna information har du
tillräckligt med kunskap för att utveckla ett
eget favoritrecept. Nu återstår det
praktiska. Och det kan mycket väl vara så
att du misslyckas, för brödbakning är och
förblir ett hantverk som man inte lär sig
från den ena dagen till den andra.
Sökandet efter det ”perfekta” brödet går
ofta hand i hand med många försök. Var
inte besviken om du inte lyckas med en
gång. Fråga andra hemmabagare om
deras erfarenheter. Fördjupa dig i ämnet,
läs om det, titta på Internet. Och fortsätt
framför allt att experimentera, för
möjligheterna är oändliga. Och hembakat
bröd är ändå det godaste.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 88 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155

Princess 152000 Bruksanvisning

Kategori
Maskiner för brödtillverkning
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för