SEVERIN FR 2431 Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning
DE Gebrauchsanweisung
GB Instructions for use
FR Mode d’emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
IT Manuale d’uso
DK Brugsanvisning
SE Bruksanvisning
FI Käyttöohje
PL Instrukcja obsugi
GR O 
RU   
Fritteuse 4
Deep Fryer 11
Friteuse 17
Friteuse 24
Freidora eléctrica 31
Friggitrice 38
Frituregryde 45
Frityrgryta 51
Rasvakeitin 57
Frytkownica 63
 70
 78
www.severin.com
welcome home
51
Frityrgryta
Bästa kund!
Innan du använder apparaten bör du läsa
denna bruksanvisning noga och spara den
för framtida referens. Apparaten bör endast
användas av personer som bekantat sig med
dessa instruktioner.
Anslutning till vägguttaget
Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt
jordat uttag installerat enligt gällande
bestämmelser.
Se till att nätspänningen i vägguttaget
motsvarar den som är märkt på apparatens
skylt. Denna produkt uppfyller de krav som
är gällande för CE-märkning.
Delar
1. Central signallampa (röd)
2. Temperaturlampa (grön)
3. Temperaturväljare
4. Lock
5. Fett lter
6. Lockets handtag
7. Handtag
8. Hölje
9. Värmeelement med kontrollpanel
10. Återställningsknapp (reset)
11. Min/Max-markering
12. Frityrbehållare
13. Sladd med stickpropp
14. Sladdförvaring
15. Frityrkorg med handtag (i
dräneringsläge)
16. Övervakningsfönster
Viktiga säkerhetsföreskrifter
För att undvika risker får reparationer
av denna elektriska apparat
eller dess elsladd endast utföras
av vår kundservice. Om det
krävs reparation, bör du skicka
apparaten till någon av våra
kundtjänstavdelningar (se bilagan).
Dra alltid stickproppen ur vägguttaget
och se till att apparaten är avstängd
innan rengöring påbörjas.
Rengör inte värmelementet med
vatten, och sänk inte ner det i vatten.
Detta för att undvika risken för
elstötar.
Se avsnittet ‘Allmän skötsel och
rengöring’ för detaljerad information
om hur apparaten bör rengöras.
För att undvika faror som kan uppstå
om man oavsiktligen har återställt
den termiska säkerhetsbrytaren
bör apparaten inte användas via en
extern omkopplingsanordning, t.ex.
en timer, eller kopplas till en krets
som regelbundet stängs av och på
av en sådan anordning.
Barn under 8 år får ej använda
apparaten.
Äldre barn, 8 år eller äldre, får
däremot använda apparaten om de
SE
52
är under ständig övervakning.
Denna apparat kan användas
av personer som har minskad
fysisk rörelseförmåga, reducerat
sinnes- eller mentaltillstånd, eller
som har bristfällig erfarenhet och
kunskap, förutsatt att dessa personer
är under uppsyn eller har fått
tillräckliga instruktioner beträffande
apparatens användning och vet vilka
risker och säkerhetsåtgärder som
användningen innefattar.
Barn bör inte tillåtas leka med
apparaten.
Barn bör inte tillåtas rengöra
eller underhålla apparaten utan
övervakning.
Apparaten och dess elsladd bör
hållas utom räckhåll för barn under 8
år.
Varning: Håll barn på avstånd från
apparatens förpackningsmaterial eftersom
fara eventuellt kan uppstå. Det nns t.ex.
risk för kvävning.
Frityrgrytan får aldrig hettas upp utan
olja/fett.
Lämna aldrig grytan utan tillsyn medan
den är i användning.
Innan varje användning bör apparaten
samt dess elsladd och monterade
tillbehör inspekteras noga så att de inte
har några skador. Om apparaten t ex
har tappats på en hård yta, eller om
elsladden har utsatts för alltför hård kraft,
bör den inte längre användas: Även
osynliga skador kan försämra apparatens
driftsäkerhet.
För att förhindra att het olja spills ut bör
du använda handtagen då du placerar
apparaten på en stabil, värmebeständig
arbetsyta (som ej skadas av stänk eller
äckar och har tillräckligt med fria ytor
runtom).
Ställ inte apparaten under väggskåp eller
hängande föremål, direkt intill en vägg
eller i ett hörn.
Se till att det inte nns lättantändliga
material i närheten.
Smält inte fett i fast form i en
tom frityrgryta: fettet täcker inte
värmeelementet helt och elementet
kan därför överhettas så att fettet kan
antändas vid kontakt.
Gammal olja/gammalt fett kan antändas
vid överhettning. Om detta sker, dra ut
stickproppen ur vägguttaget och lägg
locket på apparaten för att kväva elden.
Häll aldrig vatten på het eller
brinnande olja (eller fett).
Bär aldrig apparaten när den är het, t.ex.
under eller omedelbart efter användning
(man kan snubbla). Var ytterst försiktig:
het olja/upphettat fett kan orsaka
allvarliga brännskador.
Varning: några delar hos apparaten blir
heta under användningen och farligt het
ånga kan släppas ut från locket.
Rör inte vid den heta oljan eller det heta
fettet med ngrarna.
Lägg inga plastbestick i den heta oljan/det
heta fettet. Häll aldrig het olja/upphettat
fett i plastbehållare.
Koppla inte frityrgrytan till eluttaget
53
utan att frityrbehållaren är på sin plats.
Du får under inga omständigheter
koppla värmeelementet till eluttaget när
elementet har avlägsnats ur enheten.
Varning: Låt inte apparaten eller
elsladden komma i kontakt med heta ytor
eller heta källor. Låt inte elsladden hänga
fritt; sladden måste hållas på säkert
avstånd från apparatens heta delar.
Dra alltid stickproppen ur vägguttaget
- ifall apparaten skulle krångla,
- efter användning, samt
- innan apparaten rengörs.
Tag stickproppen ur vägguttaget genom
att dra i stickproppen, aldrig i sladden.
Varning: använd inte apparaten
utomhus.
Apparaten bör inte användas med
hjälp av en extern timer eller separat
fjärrkontroll.
Inget ansvar godtas om skada
uppkommer till följd av felaktig
användning, eller om dessa instruktioner
inte följts.
Apparaten är avsedd för hemmabruk eller
liknande användning, såsom
- i personalkök, kontor och andra
kommersiella miljöer,
- i företag inom jordbrukssektorn,
- för gäster i hotell, motell och liknande
inkvarteringsställen,
- för kunder i bed-and-breakfast hus.
Termisk säkerhetsspärr
Om nivån av olja eller fett skulle underskrida
säker nivå, aktiveras den inbyggda termiska
säkerhetsspärren och värmeelementet
stängs av. Om detta händer bör du låta
apparaten svalna och därefter tillsätta
den mängd olja/fett som krävs. Använd
återställningsknappen på baksidan av höljet
under kontrollpanelen för att återställa
säkerhetsspärren. Tryck in knappen med en
lämplig trä- eller plaststång. Apparaten är nu
redo för användning igen.
Om säkerhetsspärren aktiveras upprepade
gånger trots tillräcklig olje-/fettnivå bör
apparaten inte längre användas: den måste
undersökas av en behörig person innan den
används igen.
Innan första användningen
Innan apparaten används för första gången
bör den rengöras enligt instruktionerna i
avsnittet ‘Allmän skötsel och rengöring’.
Locket
Använd alltid lockets handtag när du tar av
locket eller sätter det på sin plats.
Övervakningsfönster
Med hjälp av övervakningsfönstret har du
uppsikt över friteringsprocessen. För att
undvika kondensering av vattenånga, bör
en liten mängd olja strykas på insidan av
fönstret.
Temperaturväljare
Temperaturväljaren används för att välja den
önskade temperaturnivån.
Signallampor
Den röda signallampan lyser medan
apparaten värms upp.
Den gröna signallampan tänds då den
förinställda temperaturen har uppnåtts.
Frityrbehållaren
Fördjupningen under värmeelementet
verkar som avsvalningsplats dit
friteringsprocessens restpartiklar samt andra
slaggprodukter samlas upp. Cirkulationen
54
av olja/fett gör att temperaturnivån är lägre
vid området runt fördjupningen. Denna
uppsamlingsprocess gör att oljans/fettets
livslängd ökar.
Insättning av frityrbehållaren:
Placera frityrkorgen i apparaten.
Fyllningsmängd:
Innan uppvärmningen bör olje-/fettnivån
vara mellan minimi- och maximimärkena
i frityrbehållaren.
Anm.: skillnaden mellan minimi- och
maximimärket är ca 900 ml.
Typer av olja/fett:
Använd bara ren vegetabilisk olja/fett i
fast form till denna frityrgryta. Oljan eller
fettet kan hettas upp till 220°C och har
neutral smak.
Blanda inte olika sorters olja/fett.
Olja:
Vi rekommenderar olja som är speciellt
avsedd för fritering och som riskfritt
kan upphettas till höga temperaturer.
Behållaren rymmer cirka 3 liter. Vänligen
notera maximimärket.
Fett i fast form:
Smält aldrig fett i fast form i en tom
frityrgryta. Fast fett kan emellertid
tillsättas direkt i frityrbehållaren om den
redan innehåller ytande fett upp till
minimimärket.
Om fett i fast form används, behövs ca
3 kg. Fettet bör först delas upp i mindre
bitar och smältas i en separat gryta. Se
till att fettet blir ytande men inte alltför
hett: detta för att undvika brännskador
när du häller över det ytande fettet till
frityrbehållaren. Observera maximimärket
när du fyller behållaren.
Löstagbart värmeelement
Innan apparaten kopplas till elnätet
bör elsladden dras ut till sin fulla
längd ur sladdförvaringsutrymmet och
värmeelementet bör läggas i motsvarande
styrspår på enhetens baksida.
Frityrgrytan är utrustad med en
säkerhetsspärr som endast får användas
när värmeelementet och frityrbehållaren
är på plats.
Frityrkorg
Korgen är avsedd att innehålla det som
ska friteras; Den maximala kapaciteten är
400 g pommes frites.
Handtaget bör monteras på korgen innan
användningen: Tryck ihop de två armarna
och skjut de två vinklade delarna genom
stödet inuti korgen. Dra handtaget bakåt
tills båda vinklade delarna passas in i
sidled i korgens fördjupningar och låses
på plats.
När friteringen är färdig kan korgen
placeras på kanten av behållaren med
hjälp av konsolen; I denna position rinner
olja/fett tillbaka till behållaren (se bild).
Så använder du frityrgrytan
Placera friteringsbehållaren och
värmeelementet på plats enligt
beskrivningen.
Fyll behållaren med olja/fett.
Lägg på locket.
Sätt stickproppen i uttaget.
Välj önskad temperatur.
Så snart som den gröna signallampan
tänds lägger du maten som skall friteras
i korgen, avlägsnar locket och sänker
korgen försiktigt i oljan/fettet som hättats
upp.
Lägg på locket om nödvändigt.
55
Bevaka tillagningsprocessen, och när
friteringen är klar lifter du ut korgen och
låter oljan/fettet rinna av.
När friteringen är klar vrider du
temperaturkontrollen till dess lägsta
position och drar stickproppen ur
vägguttaget.
Tips för fritering
För att oljan/fettet inte ska skumma
över, se till att maten torkats väl.
Var speciellt noga med att tina upp
djupfryst mat innan den friteras. Fukt
minskar frityroljans /fettets hållbarhet.
För att få bra resultat är rätt
temperaturinställning en viktig faktor vid
fritering. Om oljan (eller fettet) inte är
tillräckligt het kan maten suga upp för
mycket olja. Därför är det bäst att inte
sätta in korgen förrän uppvärmningen är
klar. Om oljan är för het bildas en skorpa
alltför snabbt medan den inre delen av
maten förblir okokt.
Djupfryst eller delvis upptinad mat bör
sänkas ned ett ögonblick i den heta
oljan/det heta fettet ett par gånger före
själva friteringen.
För att undvika att oljan/fettet skummar
över, bör frityrkorgen sänkas ner långsamt
och försiktigt i den heta oljan/det heta
fettet.
Fyll inte frityrkorgen för mycket: oljans
eller fettets temperatur sänks och detta
gör att maten absorberar extra mycket
fett. Bitarna ska kunna yta fritt utan att
vidröra varandra.
Information om temperatur och
friteringstider nns på kontrollpanelen
eller i matleverantörens
tillagningsinstruktioner.
Kvaliteten på begagnad olja kan inte
fräschas upp om den blandas med färsk
olja. Tvärtom skulle den färska oljan
också snart bli förstörd. Detsamma gäller
även för fett i fast form!
Olja (eller fett) som har använts ofta är lätt
igenkännlig eftersom den är trög ytande
och mörkare i färgen, dess lukt är
obehaglig eller också tenderar oljan att
skumma.
Gammal olja/gammalt fett (eller olja/fett
som innehåller rester av partiklar från
tidigare användning) är eldfarliga och
antänds lätt. Det är därför bäst att byta
oljan (eller fettet) när den har använts tre
eller fyra gånger, beakta att dess livslängd
främst beror på den typ av mat som
tillagas, samt mängd.
Hållbarheten kan förlängas om
friteringsoljan ltreras efter varje
användningstillfälle.
Friteringsoljan/fettet kan förvaras i
frityrgrytan om denna hålls stängd och
står svalt. Se dock först till att apparaten
med dess heta innehåll har svalnat
tillräckligt.
Näringsmedveten fritering
För näringsrik och hälsosam fritering
rekommenderar vi en maximal
temperaturinställning på 170°C när du friterar
mat vars innehåll av kolhydrater är över
medeltalet. En sänkt friteringstemperatur,
kombinerad med en motsvarande minskning
i mängden mat, gör att det bildas en minimal
mängd ämnen som är skadliga för hälsan.
Allmän skötsel och rengöring
Dra alltid stickproppen ur vägguttaget
och låt apparaten svalna tillräckligt innan
rengöring påbörjas.
Rengör inte värmelementet med vatten
56
och sänk inte ner det i vatten. Detta för att
undvika risken för elstötar.
Använd inte slipmedel eller starka
rengöringsmedel.
Innan frityrgrytan används för första
gången bör frityrbehållaren och -korgen
noggrant rengöras. Lockets insida kan
torkas med en lätt fuktad, luddfri trasa.
För att förhindra att kvarvarande vatten
blandas med oljan/fettet bör du torka alla
delar.
Då du vill avlägsna olja ur frityrbehållaren,
bör du först vänta tills oljan/fettet
avsvalnat tillräckligt men ännu är ytande;
tag försiktigt ut värmeelementet och
tag bort oljan med en soppslev. När
temperaturen sjunkit tillräckligt kan du
också försiktigt ta bort behållaren och
hälla ut oljan/fettet i en värmebeständig
behållare. Oljan (eller fettet) kan
ltreras genom att du häller det
genom ett absorberande papper i en
värmebeständig tratt eller i frityrkorgen.
Häll inte ut het olja/upphettat fett i
diskhon. När fettet kallnat, kan det läggas
i köksavfallet.
Frityrbehållaren bör tas bort innan
du rengör den i varmt vatten eller i
diskmaskinen. Se till att torka den torr
efter rengöringen.
Locket kan diskas i varmt vatten och ett
milt diskmedel. Torka locket noga efteråt.
Rengör frityrkorgen med varmt vatten och
ett milt diskmedel. Den kan också diskas i
diskmaskin.
Apparatens utsida kan rengöras med en
fuktig, luddfri trasa.
Byte av lter
Locket innehåller ett fett lter med
två skikt. Om locket används under
friteringsprocessen måste ltret bytas
ungefär var 10:e friteringsomgång; avlägsna
lterskyddet, ta ut det använda ltret och
lägg därefter först dit det vita ltret och
sedan det svarta. Lägg tillbaka lterskyddet.
Bytes lter kan du köpa hos din återförsäljare,
eller genom vår kundtjänst.
Avfallshantering
Enheter märkta med denna
symbol måste kasseras separat
från hushållsavfallet, eftersom de
innehåller värdefulla material som
kan återvinnas. Korrekt avfallshantering
skyddar miljön och människors hälsa. Din
lokala myndighet eller återförsäljare kan ge
information i ärendet.
Garanti i Sverige och Finland
För material- och tillverkningsfel gäller 2
års garanti räknat från inköpsdagen mot
uppvisande av speci cerat inköpskvitto
i överensstämmelse med de allmänna
garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte
på dina lagstadgade rättigheter eller dina
lagenliga rättigheter enligt den nationella
konsumentskyddslagstiftningen. Ifall
apparaten används felaktigt, eller vårdslöst,
ansvarar den som använder apparaten för
eventuella material- och personskador.
Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH,
Tyskland.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88

SEVERIN FR 2431 Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning