Marantec CS 320 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
SV
Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 1
Bruksanvisning
Styrning CS 320
2 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 3
1. Innehållsförteckning
1. Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Information om detta dokument. . . . . . . . . . 3
3. Allmänna säkerhetsanvisningar. . . . . . . . . . . 3
4. Produktöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.1 Produktbeskrivning...................4
4.2 Varianter ..........................4
4.3 GrundkretskortCS320 ...............5
5. Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.1 Säkerhetsanvisningar vid montering ......6
5.2 Nätanslutning.......................6
5.3 Internt skydd .......................7
5.4 Val av nätspänning ...................8
5.5 Försörjning externa apparater
(baravidanslutningmed400V/3-fas)....8
5.6 Anslutningavelektronisktändpositions-
systemabsolutvärdesgivare(AWG) .......9
5.7 Anslutning av mekanisk gränslägesbrytare
(MEC).............................9
5.8 Anslutning kommandodon ............11
5.9 Anslutning ljusridå ..................13
5.10 Anslutning stängningskantsäkring 1 .....14
5.11 Anslutningfotocell1.................15
5.12 Anslutningsbeläggningförreläutgångar ..16
5.13 Anslutning av programmerbara utgångar . 16
5.14 SäkerhetsingångenligtSS-EN12453 ....19
5.15 Radiomottagare, anslutningsbar ........20
5.16 CS-radio..........................21
5.17 Digital 991 ........................21
5.18 Anslutning radiomottagare extern.......22
5.19 Anslutningfrekvensomvandlare ........22
5.20 AnslutningLCD-skärm ...............23
5.21 AnslutningMSBUS-komponenter .......23
5.22 ÖverföringssystemetRadio ............24
6. Initiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7. Inställning av ändpositionerna . . . . . . . . . . 25
7.1 Kontrollavkraftuttagetsrotationsriktning/
färdriktning .......................25
7.2 Inställning av de mekaniska
gränslägesbrytarna ..................25
7.3 Inställning av det elektroniska
ändlägessystemet via inställningsknappen på
kretskortet ........................25
7.4 Inställning av det elektroniska
ändpositionssystemetviaLCD-skärmen...26
7.5 Inställning av det elektroniska
ändpositionssystemets mellanpositioner via
LCD-skärmen ......................26
8. Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
8.1 ÖversiktöverLCD-skärmen............27
8.2 LCD-skärmensdriftsätt:...............27
8.3 Expertmeny .......................28
8.4 RESET............................28
8.5 RESETavstyrningenmedLCD-skärm ....29
8.6 RESETavstyrningenutanLCD-skärm ....29
9. Navigator (bara LCD-skärm) . . . . . . . . . . . . .30
10. Funktionsöversikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
10.1 DriftsättetImpulsstyrn. ...............32
10.2 DriftsättetInställningar ...............33
10.3 Förklaringaravrelälägena: ............41
10.4 Förklaringaravingångarna:............44
10.5 DriftsättetDiagnos/felminne ...........48
11. Felindikering och -avhjälpning. . . . . . . . . . . .51
11.1 FelindikeringpåLCD-skärmen..........51
11.2 Felindikering via LED.................53
12. Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
12.1 Mekaniskaochelektriskadata .........55
12.2 Densäkrafunktionenskategorioch
prestandanivåenligtSS-ENISO13849-1..56
13. Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
14. Tillverkarens försäkran . . . . . . . . . . . . . . . . .58
15. Bilaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
15.1 Mätpunkter säkerhetskrets ............59
15.2 Översikt över anslutningar ............60
Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 3
SV
2 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 3
3. Allmänna säkerhetsanvisningar
VARNING!
Livsfara på grund av att man inte följer
dokumentationen!
Beakta alla säkerhetsanvisningar i detta dokument.
Beakta alla säkerhetsanvisningar i detta dokument.
Garanti
Engarantiomfunktionochsäkerhetgesendastomvarnings-
ochsäkerhetsanvisningarnaidennabruksanvisningföljs.
Tillverkarenpåtarsigingetansvarförperson-ellersakskador
orsakadepågrundavattvarningsochsäkerhetsanvisningarna
inteefterföljts.
Tillverkarenpåtarsigingetansvarförskadorsomuppstår
tillföljdavattreservdelarochtillbehöranvändssominteär
godkända.
Avsedd användning
StyrningenCS320 äruteslutandeavseddförstyrning
av portanläggningar genom drivanordningar med
mekaniskagränslägesbrytare(MEC)ellerettelektroniskt
ändpositionssystem(AWG).
Målgrupp
Endastkvaliceradeochutbildadeelektrikerfåransluta,
programmeraochunderhållastyrningen.
Kvaliceradeochutbildadeelektrikeruppfyllerföljandekrav:
kunskapomdeallmännaochspeciellasäkerhets-och
olycksförebyggandeföreskrifterna,
kunskapomgällandeeltekniskaföreskrifter,
utbildninginombrukochskötselavlämplig
säkerhetsutrustning,
förmågaattidentierafarorisambandmedelektricitet.
Originalbruksanvisning
Upphovsrättsligt skyddad.
Kopiering, även utdrag, endast med vårt godkännande.
Rätttilländringarförbehålles.
Allamåttuppgifterärgivnaimillimeter.
Bilderna är inte skalenliga.
Symbolförklaring
VARNING!
Säkerhetsinformationsomavserenfarasomkanledatill
dödsfallellerallvarligaskador.
OBSERVERA!
Säkerhetsinformationsomavserenfarasomkanledatill
lätta eller måttliga skador.
SE UPP!
Säkerhetsinformationsomavserenfarasomkanledatill
skadorpåproduktenellerattproduktenförstörs.
KONTROLL
Informationomenkontrollsomskagenomföras.
HÄNVISNING
Hänvisning till separata dokument som måste beaktas.
Uppmanar till handlingUppmanar till handling
Lista, uppräkning
Hänvisning till andra ställen i detta dokument
2. Information om detta dokument
4 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 5
4 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00
Anvisningar om montering och anslutning
StyrningenärdimensioneradefteranslutningstypX.
Innanelektriskaarbetenmåsteanläggningenskiljasfrån
strömförsörjningen.Underarbetenamåstemansäkerställa
attströmförsörjningenförblirfrånkopplad.
Man ska beakta de lokala skyddsbestämmelserna.
Samrådmedtillverkarenomändringarochbyteav
nätanslutningsledningen.
Föranslutningenmellanportmotorochstyrningska
generelltenoriginalkabelsatsfrånMFZGmbH&Co.KG
användas.Ändringellerbytefårbaragenomförasefter
samrådmedochgodkännandefråntillverkaren.
Anvisningar om driften
Låtinteobehörigapersoner(särskiltbarn)lekamedfast
monteraderegler-ellerstyranordningar.
Hållfjärrstyrningarutomräckhållförbarn.
Gällandestandarderochbestämmelsermåsteföljas!
4. Produktöversikt
4.1 4.1 ProduktbeskrivningProduktbeskrivning
StyrningenCS320ärkonstrueradförindustrinochkan
iprincipanvändaspåallaporttyperidettaområde.
Detgårattanslutaochdrivadrivanordningarmed
mekaniskagränslägesbrytare(MEC)ellerettelektroniskt
ändpositionssystem(AWG).
Allaerfordradekommandodonochsäkerhetselementkan
anslutas,ställasinochutvärderas.
ProgrammeringengenomförsviaenanslutningsbarLCD-
skärm.
Alternativtstårettserviceverktygtillförfogandesomtillbehör.
Serviceverktygetbeståravenminnespinneochenapp.
FöljandeleveransvarianteravstyrningenCS320ärmöjliga:
4.2 4.2 VarianterVarianter
Varianter av huset:
StyrningCS320ihuset„Standard“
StyrningCS320ihuset„Kombi“medintegrerad
monteringsskenaförytterligarekomponenter
Varianter av anslutningsbar LCD-skärm:
LCD-skärmpåkretskortet
LCD-skärmihuslocket
KabelanslutenLCD-skärm,anslutningsbar(MSBUS)
UtanLCD-skärm(skärmbehövsförallainställningar,utom
ändpositionsinställningen)
Varianter av kommandodon:
CSmed3-vägsknappinbyggtihuset
Valfritt:
Husutan3-vägsknapp
HusmednyckelbrytarePÅ/AV
Hus med huvudströmbrytare
Hus med nödstopp
Anslutningsbarakomponenter(kretskort)
Bromsövervakningsmodul
Veckotidstimer
Radiomottagare
Radioöverföringssystemförenstängningskantsäkring
och/ellerettsäkerhetselement.
Ibruksanvisningenbeskrivsanslutnings-och
programmeringsmöjligheternaför,ochvarianternaav,
styrningenCS320medanslutenLCD-skärm,fr.o.m.
programvaruversion V1.0.
Allmänna säkerhetsanvisningar
4 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 5
SV
4.3 4.3 Grundkretskort CGrundkretskort CS320S320
Försäkran:
X1: Terminalblocknätanslutning
X2: Terminalblockmotor
X3: Terminalblockkommandodon
X4: Terminalblocksäkerhetselement
X5: Terminalblockrelä
X6: TerminalförinternPÅ-AV-brytare
X7: Terminalförintern3-vägsknappKDT
X8: TerminalförLCD-skärm
(underLCD-skärmen)
X9: Terminalförradiomottagare
X10: Terminalförveckotidstimer/bromsövervakningsmodul
X11: Terminalförelektronisktändpositionssystem(AWG)
X12: Terminalförexternradiomottagare
X13: Terminalförintern3-vägsknapp CS
X15: Terminalblockförmekaniskagränslägesbrytare(MEC)
X16: TerminalBUS-system(MSBUS)
X17: RJ-uttagförBUS-system(MSBUS)
X18: Terminalförfrekvensomvandlare(gränssnitt)
X19: Terminalblockförmatningsspänningtillexterna
apparater230V/50Hz
X20: Terminalföröverföringssystem
X21: Valavnätspänning
H1: Driftberedskap(grön)
Lyservidspänningsförsörjning.
H2: Statusvisning(röd)
Lyservidfelellervidutlösandeav
säkerhetsanordningarna
S1: Programmeringsknapp(+)
(underLCD-skärmen)
S2: Programmeringsknapp(–)
(underLCD-skärmen)
S3: Programmeringsknapp(P)
(underLCD-skärmen)
F1: Skyddavexternaapparater230V/50Hz
(max.1Alångsam)
F2.1: SkyddavstyrningochmotorL1(max.10A)
F2.2: SkyddavstyrningochmotorL2(max.10A)
F2.3: SkyddavstyrningochmotorL3(max.10A)
Terminalblockskyddsledare(PE)
X10
B2
B1
W
V
U
1
2
3
4
5
6
7
8
X5
1
2
3
4
5
6
7
8
X15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X4
X7
X6
X12
N
L3
L2
L1
X1
X21
F2.1
F2.2
F2.3
F1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X9
X8
X20
S1
X13
X19
X3
X16
H1
H2
X11
X18
S2
S3
X2
X17
4.3 / 1
6 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 7
5. Montering
5.1 5.1 Säkerhetsanvisningar vid monteringSäkerhetsanvisningar vid montering
VARNING!
Livsfara på grund av elchock!
Frånskiljovillkorligenanläggningenfrånströmförsörjnin-
Frånskiljovillkorligenanläggningenfrånströmförsörjnin-
genförekablagearbeten.Säkerställattströmförsörjnin-
genförekablagearbeten.Säkerställattströmförsörjnin-
genförblirfrånkoppladunderkablagearbetena.
genförblirfrånkoppladunderkablagearbetena.
SE UPP!
Sakskador på grund av icke-fackmässig montering
av styrningen!
För att undvika skador på styrningenmåsteföljande
punkterbeaktas:
Endastkvaliceradeochutbildadeelektrikerfårutföra
arbeten på elanläggningar.
Gör anläggningen spänningslös, kontrollera att den är
spänningslösochsäkradenmotattslåspåigen.
Nät-ochstyrledningarmåstedrasseparat.
Väljledningstyperochdiametrarenligtgällande
föreskrifter.
De lokala skyddsbestämmelserna måste beaktas.
Porttillverkarensriktlinjerförmonteringenskaföljas.
Förattgaranteraenfelfrifunktionmåste
följandepunkterstämma:
Portenärmonterad,funktionellochavseddförkraftdrift.
Växelmotornärmonteradochredoattanvändas.
Kommandodonochsäkerhetsapparaterärmonteradeoch
redo att användas.
StyrningshusetmedstyrningenCS320ärmonterad.
Gällandestandarderochbestämmelsermåsteföljas!
HÄNVISNING
För monteringen av porten, växelmotorn, kommandodon
ochsäkerhetsanordningarnamåstebruksanvisningarnafrån
respektivetillverkareföljas.
5.2 5.2 NätanslutningNätanslutning
Förutsättningar:
Förattgaranterastyrningensfunktionmåsteföljandepunkter
stämma:
Nätspänningenmåstemotsvarauppgiftenpåtypskylten.
Nätspänningen måste överensstämma med motorns
spänning.
Vidtrefasströmmåsterotationsriktningenvaramedurs.
Vidfastanslutningmåsteenhelpolighuvudströmbrytare
användas.
Vidtrefasströmsanslutningfårbara3-blockautomatsäkring
typ C(max.16A) användas.
SE UPP!
Funktionsstörningar på grund av icke-fackmässig
montering av styrningen!
Innanduslårpåstyrningenförförstagångenefterattdu
harslutförtkablagetmåstedukontrolleraomallamo-
toranslutningarpåstyrnings-ochmotorsidanäråtdragna.
Allastyrspänningsingångarärgalvanisktisoleradefrån
matningsspänningen.
Deanslutnadrivanordningarnasstyr-ochelledningarmåste
vara dubbelt isolerade hela vägen.
Detaljerat kretsschema för nät- och motoranslutning
(400V / 3-fas)
B2
B1
W
V
U
N
L3
L2
L1
X1
X21
F2.1
F2.2
F2.3
F1
X19
X11
X18
X2
M
3
3
400 V / 50 Hz
/ N / PE
5.2 / 1
6 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 7
SV
Detaljerat kretsschema för nät- och motoranslutning
(230V / 3-fas)
B2
B1
W
V
U
N
L3
L2
L1
X1
X21
F2.1
F2.2
F2.3
F1
X19
X11
X18
X2
M
3
3
230 V / 50 Hz
/ PE
5.2 / 2
Detaljerat kretsschema för nät- och motoranslutning
(230V / 1-fas)
B2
B1
AUF
ZU
N
L
N
X1
X21
F2.1
F2.2
F2.3
F1
X19
X11
X18
X2
M
1
1
230 V / 50 Hz
/ N / PE
5.2 / 3
Försäkran:
M1: Motor
X1: Terminalblocknätanslutning
X2: Terminalblockmotor
X11: Terminalförelektronisktändpositionssystem(AWG)
med säkerhetskrets
X15: Terminalblockförmekaniskagränslägesbrytare(MEC)
(säkerhetskretstillX2/B1-B2)
X19: Anslutningförmatningsspänningtillexterna
apparater
Anslutning:
Anslutettelektronisktändpositionssystem(AWG),resp.Anslutettelektronisktändpositionssystem(AWG),resp.
mekaniskagränslägesbrytare(MEC)tillstyrningen.mekaniskagränslägesbrytare(MEC)tillstyrningen.
Anslut styrningen till motorn.Anslut styrningen till motorn.
Anslut styrningen till elnätet. Anslut styrningen till elnätet.
FästkabelgruppermedettbuntbandprecisframförFästkabelgruppermedettbuntbandprecisframför
respektive plint.respektive plint.
Kontrolleraochjämförtekniskadata.Kontrolleraochjämförtekniskadata.
„12.Tekniskadata”
5.3 5.3 Internt skyddInternt skydd
StyrningenCS320harettinterntskydd(F2)vidnätingången.
Säkerhetselementenärfabriksutrustademed8A
mikrosäkringar/T(5,2x20mm).
N
L3
L2
L1
X1
X21
F2.1
F2.2
F2.3
3
400 V / 50 Hz
/ N / PE
5.3 / 1
SE UPP!
Funktionsstörningar på grund av icke-fackmässigt
skydd av styrningen!
Internsäkringmaximalt10A/T!
De interna säkringarna ersätter inte skyddet på matnings-
ledningen.Dettafårmaximaltgörasmed16Aochmåste
varautförtsom3-blockautomatsäkringavtypC.
„5.2Nätanslutning“
8 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 9
5.4 5.4 Val av nätspänningVal av nätspänning
BygelproppenspositionpåX21måsteanpassastill
matningsspänningenochmotorspänningen.
PE
PE
PE
N
L3
L2
L1
X1
X21
3
400 V / 50 Hz
/ N / PE
F2.3
F2.2
F2.1
PE
PE
PE
N
L3
L2
L1
X1
X21
F1
X19
3
230 V / 50 Hz
/ PE
F2.1
F2.2
F2.3
L
N
X1
X21
1
230 V / 50 Hz
/ N / PE
F2.1
F2.2
F2.3
5.4 / 1
PE
PE
PE
N
L3
L2
L1
X1
X21
3
400 V / 50 Hz
/ N / PE
F2.3
F2.2
F2.1
PE
PE
PE
N
L3
L2
L1
X1
X21
F1
X19
3
230 V / 50 Hz
/ PE
F2.1
F2.2
F2.3
L
N
X1
X21
1
230 V / 50 Hz
/ N / PE
F2.1
F2.2
F2.3
5.4 / 2
PE
PE
PE
N
L3
L2
L1
X1
X21
3
400 V / 50 Hz
/ N / PE
F2.3
F2.2
F2.1
PE
PE
PE
N
L3
L2
L1
X1
X21
F1
X19
3
230 V / 50 Hz
/ PE
F2.1
F2.2
F2.3
L
N
X1
X21
1
230 V / 50 Hz
/ N / PE
F2.1
F2.2
F2.3
5.4 / 3
5.5 5.5 Försörjning externa apparater Försörjning externa apparater
(bara vid anslutning med 400V / 3-fas)(bara vid anslutning med 400V / 3-fas)
CS320har2separataspänningsförsörjningarförexterna
komponenter,t.ex.signalanordningar,fotoceller,etc.
X19 230V/1~
X4 24V-DC
N
L3
L2
L1
X1
X21
X19
3
400 V / 50 Hz
max. 1A
230V-AC
max. 500mA
24V-DC
/ N / PE
X4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
F1
-
+
L
N
5.5 / 1
ANVISNING:
AnslutningenX19kanbaraanvändasvid400V/N/3~
strömförsörjning.
AnslutningenX19ärsäkradmedsäkerhetselementetF1
(max.1A/T).
Montering
8 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 9
SV
5.6 5.6 Anslutning av elektroniskt ändpositions-Anslutning av elektroniskt ändpositions-
system absolutvärdesgivare (AWG)system absolutvärdesgivare (AWG)
5.6 / 1
A
B
A: AWG-kontakt
B: AWG-kontaktklämma
Terminal X11 (till anslutning A)
4 7
grå gul
5 8
grön rosa
6 9
vit brun
5.6 / 2
Beroende på motor används kablar
medantingennumreradeellerfärgade
ledareförAWG:
4(grå): Säkerhetskedjaingång
5(grön): RS485B
6(vit): GND
7(gul): RS485A
8(rosa): Säkerhetskretsutgång
9(brun): 12VDC
Terminal B (bara absolutvärdesgivare)
5.6 / 3
C: Termoelementimotorn
D: Manuellnödmanövrering(nödvevellernödkedja)
ANVISNING:
FörattuppfyllafordringarnaiSS-EN12453:2019måstedet
elektroniskaändlägessystemetmotsvaraminstPL„c“med
minstkategori2enligtSS-ENISO13849-1.
Förattuppfylladettakravfårbaraenabsolutvärdesgivare
frånMFZ(art.nr97957)användassomelektroniskt
ändlägessystem.
5.7 5.7 Anslutning av mekanisk Anslutning av mekanisk
gränslägesbrytare (MEC)gränslägesbrytare (MEC)
Som ett alternativ till absolutvärdesgivare, ett elektroniskt
system, kan även mekaniska kamgränslägesbrytare anslutas
ochutvärderas.
Viddenförstaidrifttagningenochefterenåterställning
(RESET)detekterasanslutnaändpositionssystem
automatiskt. Vid en senare omställning måste respektive
ändpositionssystem väljas via en parameterinställning i
driftsättetINSTÄLLNINGAR.
Modellserie STA, MDF05, MTZ05
5.7 / 1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
10 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 11
Modellserie MDF20+, KD, MTZ20+
S1
S2
S3 S4 S5 S6
5.7 / 2
Mekaniska gränslägesbrytare
1
2
3
4
5
6
7
8
S2
S5
S1
S6
X15
5.7 / 3
Säkerhetskrets
S3
S4
S7
S8
U
V
W
B1
B2
X2
5.7 / 4
Anslutningsexempel för 6-ledarlösning
1
2
3
4
5
6
7
8
S3
S4
S7
S8
S2
S5
S1
S6
U
V
W
B1
B2
X2
X15
5.7 / 5
Teckenförklaring:
S1 Extra gränslägesbrytare ÖPPEN
S2 Gränslägesbrytare ÖPPEN
S3 Säkerhetsgränslägesbrytare ÖPPEN
S4 Säkerhetsgränslägesbrytare STÄNGD
S5 Gränslägesbrytare STÄNGD
S6 Extra gränslägesbrytare STÄNGD
S7 Termoskydd motor
S8 Nödmanövrering(NC-kontakt)
ANVISNING:
FörattuppfyllafordringarnaiSS-EN12453:2019måstede
mekaniskagränslägesbrytarnahaetttillståndsom„Beprövad
komponent“enligtSS-ENISO13849-1.
Motorermedintegreradfånganordningfårinteutrustasmed
mekaniska gränslägesbrytare.
Montering
10 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 11
SV
5.8 Anslutning kommandodon
OBSERVERA!
Skaderisk på grund av okontrollerad portrörelse!
EttSTÄNG-kommandoidödmansgrepputanuppsiktöver
porten tillåts inte.
Monterakommandodonfördödmansgreppinomdirekt
Monterakommandodonfördödmansgreppinomdirekt
synhållförporten,menutanförriskområdetföranvän-
synhållförporten,menutanförriskområdetföranvän-
daren.
daren.
EttSTÄNG-kommandoutanuppsiktöverportenfårbara
gesviaingång1/MOD32(X4/9–10).
Omkommandodonetinteärennyckelbrytare:
Monteradetpåminst1,5mhöjd.
Monteradetpåminst1,5mhöjd.
Monteradetoåtkomligtförallmänheten.
Monteradetoåtkomligtförallmänheten.
Kommandodon (standard)
X3
A
B
C
D
E
5.8 / 1
Teckenförklaring:
A Knappen/ingången STÄNG
B Knappen/ingången Impuls
C Knappen/ingången ÖPPEN
(ÖPPENinvändigt,vidaktivtvåvägstrakreglering)
D KnappenSTOPP
E Nödstoppskommandodon
Knappen ÖPPNA / STOPP / STÄNG (6-ledarlösning)
X3
A
C
D
5.8 / 2
Knappen ÖPPNA / STOPP / STÄNG (4-ledarlösning)
X3
A
C
D
5.8 / 3
Knappen Impuls
Funktionsval via parametern IMPULS INPUT
„10.2DriftsättetInställningar”påsidan33
B
X3
5.8 / 4
-KnappenÖPPEN
-KnappenSTOPP
12 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 13
Radiomottagare extern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X19
X3
F1
24 V-DC
230 V-AC
*
5.8 / 5
*valfritt,beroendepåradiomottagarensanslutning
Nyckelbrytare
A
C
X3
5.8 / 6
Teckenförklaring:
A Knappen/ingången STÄNG
C Knappen/ingången ÖPPEN
(ÖPPENinvändigt,vidaktivtvåvägstrakreglering)
Lockets tangentbord KDT
KnappsatsmedNO/NC-kontakter.
T.o.m. byggår 12/2009.
X7X7
5.8 / 7
J
J Jumper(bygel)
Jumpern måste nödvändigtvis vara insatt om
tangentbordetKDTinteäranslutet.
Lockets tangentbord CS
SilikonknapparmedNO-kontakter.
Fr.o.m. byggår 01/2010.
X13
5.8 / 8
Montering
12 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 13
SV
Ljusridå 2
ParameterINPUT2=MOD12
Anslutningsledningen(A)äranslutningsbar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
BK
BU
WH
BN
X4
GN
GY
11
12
5.9 / 2
Teckenförklaring:
BK Svart
GN Grön
GY Grå
BU Blå
WH Vit
BN Brun
R Mottagare
T Sändare
ANVISNING:
IdenhärbruksanvisningenvisasljusridånGridScan/Profrån
företagetCedessomexempel.
LjusridånGridScan/Promotsvarar
Prestandanivåd,kategori2enligtSS-ENISO13849-1
SkyddsnivåEenligtSS-EN12453:2017
Planerfrånandratillverkarepåbegäran.
HÄNVISNING
Funktionochanslutningbeskrivsexaktiljusridånsseparata
dokumentation.
Nyckelbrytare PÅ/AV
NC-kontakt,förattavbrytaportfunktionen(valfritt).
Den här brytaren ingår i säkerhetskretsen.
X6X6
5.8 / 9
J
J Jumper(bygel)
Jumpernmåstenödvändigtvisvarainsattomnyckelbrytaren
inte är ansluten.
5.9 5.9 Anslutning ljusridåAnslutning ljusridå
Detgårattansluta2ljusridåertillCS320.Ljusridå1ansluts
till stängningskantsäkringens ingång. Ljusridå 2 ansluts till
programmerbar ingång 2.
Ljusridå 1
ParameterSKS=MOD4
Anslutningsledningen(A)äranslutningsbar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
BK
BU
WH
BN
X4
GN
GY
11
12
5.9 / 1
14 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 15
5.10 Anslutning stängningskantsäkring 1
ViddenförstaidrifttagningenochefterenÅTERSTÄLLNING
detekteras stängningskantsäkringssystemet automatiskt
ochprogrammeras.Omdetinteharanslutitsnågot
stängningskantsystemavfrågasingångenvarjegång
som spänningen slås på igen tills det detekteras ett
stängningskantsystem. Vid en senare omställning måste
respektive system väljas via en parameterinställning i
driftsättetINSTÄLLNINGAR. Påfotocellermedtestfunktion
måste den ställas in manuellt.
„10.2DriftsättetInställningar”
Optisk-elektronisk stängningskantsäkring (OSE)
ParameterSKS=MOD1
+
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
WH
GN
BN
5.10 / 1
Teckenförklaring:
WH Vit
GN Grön
BN Brun
Elektrisk stängningskantsäkring (8,2kOhm)
ParameterSKS=MOD2
8k2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
5.10 / 2
Pneumatisk stängningskantsäkring (DW)
ParameterSKS=MOD3/testningautomatisktaktiv
+
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
5.10 / 3
Montering
14 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 15
SV
5.11 5.11 Anslutning fotocell 1Anslutning fotocell 1
Viddenförstaidrifttagningenochefterenåterställning
detekterasfotocellssystemetautomatisktochprogrammeras.
Omdetinteharanslutitsnågotfotocellssystemavfrågas
ingången varje gång som spänningen slås på igen tills det
detekterasettfotocellssystem.Vidensenareomställning
måste respektive system väljas via en parameterinställning i
driftsättetInställningar.
Påfotocellermedtestfunktionmåstedenställasinmanuellt.
„10.2DriftsättetInställningar”
Fotocell NC
Utantestning ParameternFOTOCELL.1=MOD3
Medtestning ParameternFOTOCELL.1=MOD5
OUT
-
+
-
+
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
R
T
5.11 / 1
Fotocell MFZ 2-tråds
Medtestning ParameternFOTOCELL.1=MOD1
2
1
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
R
T
5.11 / 2
Fotocell 3-tråds NPN
Utantestning ParameternFOTOCELL.1=MOD2
Medtestning ParameternFOTOCELL.1=MOD4
OUT
-
+
-
+
NPN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
R
T
5.11 / 3
Fotocell 3-tråds PNP
Utantestning ParameternFOTOCELL.1=MOD3
Medtestning ParameternFOTOCELL.1=MOD5
OUT
-
+
-
+
PNP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
R
T
5.11 / 4
Teckenförklaring:
R Mottagare
T Sändare
ANVISNING:
Allafotocellerär,beroendepåinställning,aktivaiÖPPEN-
ellerSTÄNGD-riktning.
„10.2DriftsättetInställningar”
16 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 17
5.12 Anslutningsbeläggning för reläutgångar
Detstårfyrapotentialfriareläutgångartillförfogandeochde
kanprogrammerasföratthanteradiversefunktionstyper.
„10.2DriftsättetInställningar”
1
2
3
4
5
6
7
8
X5
5.12 / 1
-Relä1
-Relä2
-Relä3
-Relä4
Reläets interna
omkopplingskontakt
Deärfyrapotentialfriareläutgångarmedenmaximal
belastbarhetpå4Avid230V/1~.
Funktionstypenriktasefterparameterinställningenför
respektivereläutgångtilldriftsättetINSTÄLLNINGAR.
5.13 5.13 Anslutning av programmerbara utgångarAnslutning av programmerbara utgångar
StyrningenCS320har3programmerbaraingångar,förvilka
detgårattväljaolikafunktioner.
Arrangemangetberorpåparameterinställningarnaförde
enskilda ingångarna.
„10.2DriftsättetInställningar”
SE UPP!
Risk för sakskador på kretskortet p.g.a. felaktig
anslutning!
Ingångarna 1, 2 och3harolikareferenspotentialochfår
intedrivasavengemensampotential!
Ingång 1
ValfrittarrangemangmedNO/NC-kontakter.
Referenspotential24V-DC
„10.2DriftsättetInställningar”påsidan33
*
X4
5.13 / 1
*valfritt
Montering
16 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 17
SV
Ingång 2
Valfrittarrangemangmedkomponenterpå8,2kOhm-bas,
NO/NC-kontakterochoptiskasensorer.
Referenspotential12V-DC
„10.2DriftsättetInställningar”påsidan33
* * *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
GN
BN
WH
11
10
X4
8K2
5.13 / 2
*valfritt
Teckenförklaring:
GN Grön
BN Brun
WH Vit
ANVISNING:
Denprogrammerbaraingången2kanocksåanvändasföratt
ansluta
en ljusridå.
„5.11Anslutningljusridå“
Denprogrammerbaraingången2användsocksåsom
säkerhetsingångenligtSS-EN12453:2019.
Omdetdetekterasettmotståndsvärdeviddenförsta
idrifttagningen,ochefterenåterställning,aktiverasMOD8
(säkerhetsingången)automatiskt.Enindividuelltansluten
stängningskantsäkring8,2kOhmmåste då aktiveras
manuellt.
„5.14SäkerhetsingångenligtSS-EN12453“
Ingång 3
Terminalförvalfrittarrangemangmedanslutningsbarveckotids-
timer, anslutningsbar bromsövervakningsmodul BWM1 eller som
anslutningförövervakningavenexternlastkontaktor.
Referenspotential5V-DC
„10.2DriftsättetInställningar”påsidan33
13:28
26.04.20
M
OK
20
B
X10
A
+ 5V
GND
y
1
2
4
3
*
5.13 / 3
y Signal
*valfritt
A Veckotidstimer
Veckotidstimernerbjuderettveckoprogramförattöppnaoch
hålla portanläggningen öppen med upp till 8 omkopplingstider
per dag. Under öppenhållandet avger timern en kontinuerlig
styrsignalsomförhindrarenstängningavportanläggningen.
Efterdetinställdatidsintervalletstängsdenkontinuerliga
styrsignalenavochportanläggningenkanstängasigen,t.ex.
manuelltviaettSTÄNGD-kommando.
Alternativtärocksåenautomatiskstängningmöjlig.
FördettamåsteparameternTIDÖPPEN=1ställasinidriftsättet
Inställningar.
B Bromsövervakningsmodul BWM1
Bromsövervakningsmodulenbehövsförmotorermed
koppladbroms(relä4/MOD14-16).Modulenövervakar
bromsfunktionen.
C Övervakning av extern lastkontaktor (valfritt)
„5.13/4”
HÄNVISNING
Funktionochanslutningbeskrivsexaktiveckotidstimerns
ochbromsövervakningsmodulensseparatadokumentation.
18 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 19
Montering
Anslutning bromsövervakningsmodul
A
C
B
D
1
2
4
3
1
2
3
4
5
6
7
8
X5
M
X10
XB1
5.13 / 4
Teckenförklaring:
A Bromsövervakningsmodul BWM 1
B Bromslikriktare
C Drivbroms
D Spänningsförsörjningbroms(AC)
ANVISNING:
OmMOD14–16(bromsstyrning)ställsinpårelä4ställsläget
förbromsövervakningsmodulenautomatisktpåingång3.Vid
användningaventimermåstedennainställninganpassasför
attkunnaställainMODförtimernvidingång3.
Valfrittkaningång3ocksåanvändasförövervakningaven
externlastkontaktor.Fördettaanslutskontaktorernas(NO)
hjälpkontakterparallellttill(GND)och(Signal).
ParameternINPUT3skasedanställasintillMOD22.
Anslutning för övervakning av lastkontaktorn
(valfritt)
Omeffektenfördenportmotorsomanvändsöverstigerden
interna lastkontaktorns maximala belastbarhet kan en extern
lastkontaktor användas.
Idettafallgårdetattmedingång3övervakadenexterna
lastkontaktornochdärmedsäkerställasäkerdrift.
1L1 3L2 5L3 13
NO
A1
2T1 4T2 6T3 14
NO
A2
1L1 3L2 5L3 13
NO
A1
2T1 4T2 6T3 14
NO
A2
+ 5V
GND
Out
X10
5.13 / 5
Kablagetlevererasförmonteratfrånfabriken.
18 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 19
SV
5.14 5.14 Säkerhetsingång enligt SS-EN 12453Säkerhetsingång enligt SS-EN 12453
Ökadekravpågångdörrsbrytarensfelsäkerhetingårsedan
2001iSS-EN12453.ISS-EN12453:2019ställsnuockså
högresäkerhetskrav(PLc,Kat.2)bl.a.påslaklinbrytareoch
brytareifallsäkringar,inkl.överföringochbearbetningav
signalen.
ProgrammerbaraINPUT2medinställningenMOD2möjliggör
utvärdering av dessa komponenter som alla arbetar med
ettinterntmotståndsvärdepå8,2kOhm.Vidfelienav
komponenternakananläggningenintelängreanvändasoch
påskärmenvisasmeddelandetERRORSTOPP2.
På8,2kOhm-basiskan1–4komponenter kopplas enligt
följandeanslutningsbilder.Detspelaringenrollvilkenav
respektive brytare som illustreras av komponenterna 1–4.
KONTROLL
Detenskildamotståndsvärdetstoleransfårmaximalt
vara1%.
Anslutning 4 komponenter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
8,2 k Ω8,2 k Ω8,2 kΩ
8,2 k Ω
1
2
3
4
5.14 / 1
Anslutning 3 komponenter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
8,2 k Ω8,2 k Ω8,2 kΩ
1
2
3
5.14 / 2
Anslutning 2 komponenter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
8,2 k Ω8,2 k Ω
1
2
5.14 / 3
Anslutning 1 komponent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X4
8,2 k Ω
1
5.14 / 4
20 – Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 Styrning CS 320 / Rev.A 1.00 – 21
ANVISNING:
Viddenförstaidrifttagningenochefterenåterställningställs
ingång2inengångtillA(självlärande).
Omdetdetekterasettmotståndsvärde,såställsMOD2
(säkerhetsingång)inautomatisktochdetuppmättavärdet
lagrasochövervakassomreferensfördenanslutna
säkerhetsrelaterade komponenten.
Enavvikelsefråndetuppmättavärdetledertillett
felmeddelande.
Omdetvidanslutningenläggstillellertasbortett
säkerhetselementmåstemotståndsmätningenutförasigen.
För detta måste parametern INPUT 2 manuellt återställas till
A(självlärande)ochmatningsspänningenengångslåsavoch
påigen.Sedanutförsdetennymätning.
KomponenternasomanvändsmåsteenligtSS-ENISO13849-1
antingenmotsvaraPLc/Kat.2ellersombeprövadkomponent
varatillåtnaförattuppfyllafordringarnaiSS-EN12453:2019.
Alternativtkanfallsäkringenocksåvarautrustadmeden
NC-kontaktochvarainbyggdistyrningenssäkerhetskrets
(X3/1-2).DenhärbrytarenmedNC-kontaktmåstevara
tillåtensombeprövadkomponentenligtSS-ENISO13849-
1. För att garantera överledningsövervakningen måste
anslutningsledningen dras i ett skyddsrör här.
5.15 Radiomottagare, anslutningsbar
Två olika anslutningsbara radiomottagare kan anslutas direkt
till styrningen.
CS-radio 1-kanal, multibit, 15 lagringsplatser
868MHz-Art.nr76616
433MHz-Art.nr76614
Kompatibelhandsändare:
RT 52, 28, 29, 31
Digital 382, 384, 313, 321, 323, 306, 318
Digital 991 1-kanal, AES 128 bitar, 200 lagringsplatser
868MHz-Art.nr118726
433MHz-Art.nr118727
Kompatibelhandsändare:
Digital 564, 663, 572, 633, 506, 517, 518
X9
5.15 / 1
B
A
C
A Antenn
B Programmeringsknapp
C LED
HÄNVISNING
Funktionochanslutningbeskrivsexaktiradiomottagarens
separata dokumentation.
Montering
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Marantec CS 320 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning