Marantec AS 210B Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
SV
Bruksanvisning Portstyrning AS 210 B
Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0 – 1
2 – Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0
1. Innehållsförteckning
1. Innehållsförteckning 2
2. Information om detta dokument 2
3. Allmänna säkerhetsanvisningar 3
4. Produktöversikt 4
5. Idriftsättning 5
6. Tekniska Data 10
7. EG-försäkran om överensstämmelse 11
Originalbruksanvisning
Upphovsrättsligt skyddad.
Kopiering, även utdrag, endast med vårt godkännande.
Rätt till ändringar förbehålles.
Alla måttuppgifter är givna i millimeter.
Bilderna är inte skalenliga.
Symbolförklaring
FARA!
Säkerhetsinformation som avser en fara som omedelbart
leder till dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING!
Säkerhetsinformation som avser en fara som kan leda till
dödsfall eller allvarliga skador.
OBSERVERA!
Säkerhetsinformation som avser en fara som kan leda till
lätta eller måttliga skador.
SE UPP!
Säkerhetsinformation som avser en fara som kan leda till
skador på produkten eller att produkten förstörs.
KONTROLL
Information om en kontroll som ska genomföras.
HÄNVISNING
Hänvisning till separata dokument som måste beaktas.
Uppmanar till handling
Lista, uppräkning
Ô Hänvisning till andra ställen i detta dokument
2. Information om detta dokument
SV
Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0 – 3
3. Allmänna säkerhetsanvisningar
FARA!
Livsfara om dokumentationen inte beaktas!
Beakta all säkerhetsinformation i det här dokumentet.
Garanti
Garantin för funktion och säkerhet gäller bara under
förutsättning att de i denna handbok angivna varnings- och
säkerhetsanvisningarna efterföljs.
Marantec GmbH & Co.KG påtar sig inget ansvar för person-
eller sakskador orsakade på grund av att varnings och
säkerhetsanvisningarna inte efterföljts .
Marantec påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till
följd av att icke godkända reservdelar och tillbehör används.
Avsedd användning
Styrningen AS 210 B är uteslutande avsedd för manövrering
av portanläggningar.
Driften är endast tillåten i torra utrymme.
Målgrupp
Endast kvalicerade och utbildade elfackmän får ansluta ,
programmera och underhålla styrningen.
Kvalicerade och utbildade elfackmän uppfyller följande krav:
Kännedom av allmänna och speciella säkerhets- och
arbetsskyddsbestämmelser,
Kännedom av relevanta elektrotekniska föreskrifter,
Utbildning i användning och skötsel av lämplig säkerhets-
utrustning,
Förmåga att identiera risker i samband med elektricitet.
Anvisningar för montering och anslutning
Innan elektriska arbeten måste anläggningen skiljas från
strömtillförseln. - Under pågående arbete måste säkerstäl-
las att strömtillförseln förblir frånkopplad.
Lokala skyddsbestämmelser måste beaktas.
Nät- och styrningsledningar måste absolut installeras skilda
från varandra.
Ändringar och byte av nätanslutningsledningen måste ske i
samråd med tillverkaren.
Information om drift
Låt inte obehöriga personer (särskilt barn) leka med
fastmonterade reglerings- eller styrningsanordningar.
Håll fjärrstyrningar utanför barns räckvidd.
Kontrollprinciper och föreskrifter
Vid anslutning, programmering och underhållsarbeten skall
följande bestämmelser och föreskrifter efterföljas (utan att göra
anspråk på fullständighet).
Byggproduktdirektiv
EN 13241-1 (Produkter utan brand- och
rökskyddsegenskaper)
EN 12445 (Användarsäkerhet kraftmanövrerade portar -
provningsförfaranden)
EN 12453 (Användarsäkerhet kraftmanövrerade portar -
krav)
EN 12978 (Skyddsanordningar för kraftmanövrerade portar
- krav och provningsförfaranden)
EMV
EN 55014-1 (Störningsutsändning hushållsredskap)
EN 61000-3-2 (Reaktion på strömförsörjningsnätet –
översvängningar)
EN 61000-3-3 (Reaktion på strömförsörjningsnätet –
spänningsvariationer)
EN 61000-6-2 (Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -
Del 6-2: Generella fordringar – Immunitet hos utrustning i
industrimiljö)
EN 61000-6-3 (Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) –
Del 6-3: Generella fordringar – Emission från utrustning i
bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer)
Maskindirektiv
EN 60204-1 (Säkerhet av maskiner, elektriska utrustningar
av maskiner, del 1: Allmänna fordringar)
EN 12100-1 (Säkerhet av maskiner – grundbergrepp,
allmänna grundsatser för utformning; del 1: principiell
terminologi, metodologi)
4 – Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0
4.1 Funktioner
Portstyrningen AS 210 B i sin grundversion är uteslutligen
konstruerad för dödmansdrift.
Portstyrningen AS 210 B kan utvidgas med kretskortet ZM
SKS B. Med hjälp av stickmodulen kan en SKS-list anslutas.
Följande funktioner kan då inställas:
Röd varningslampa
Gårdsbelysning
Automatisk körning
Körtidsövervakning
4.2 Baskretskort AS 210 B
12345678910 11 12 13 14 15
123456
1 23
PE
L1 L2 L3 UVW45
X5
X3
X1 X2
X7
12
X9
AUF ZU
X4
X8
X6
J2 J1
X10
X11
J4
J5
J3
A
Förklaring:
A: Inställningstangent ÖPPEN (S01) /
Inställningstangent STÄNGD (S02)
X1: Kopplingsplint nätanslutning
X2: Kopplingsplint motor /
säkerhetskedja drivanordning
X3: Kopplingsplint kommandodon
X4: Kopplingsplint nätspänningsval
X5: Kopplingsplint gränslägesbrytare
X6: Stickplint trippeltangent
X7: Sticksockel för kretskortet ZM SKS B
X8: Sticksockel för spiralkabel
X9: Stickplint för varningslampa / gårdsbelysning
(endast i samband med kretskortet ZM SKS B)
X10: Stickplint för självhållning ÖPPEN - STÄNGD
X11: Stickplint för bromsrelä
Lågspänning
EN 60335-1 (Säkerhet elektriska apparater för hushållsan-
vändande och liknande användningsområden)
EN 60335-2-103 (Särskilda krav på motorer för portar,
dörrar och fönster)
Utskott för arbetslokaler (ASTA)
ASR A1.7 (Tekniska regler för arbetslokaler ”Dörrar och
portar”)
4. ProduktöversiktAllmänna säkerhetsanvisningar
SV
Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0 – 5
5. Idriftsättning
5.1 Allmänt
En garanterad korrekt funktion förutsätter det följande:
Porten är monterad och funktions duglig.
Växelmotorn är monterad och funktionsberedd.
Manöver- och säkerhetsutrustningen är monterade och
funktionsberedda.
Styrningen AS 210 B är monterad.
HÄNVISNING
För montering av porten, växelmotorn samt manövrerings-
och säkerhetsapparater måste anvisningarna av resp.
tillverkare efterlevas.
5.2 Nätanslutning
Förutsättningar
En garanterad korrekt styrningsfunktion förutsätter det
följande:
Nätspänningen måste motsvara uppgifterna på
märkskylten.
Vid trefasström måste ett medurs roterande fält nnas.
Vid fast anslutning måste en allpolig huvudbrytare
användas.
Vid trefasanslutning får endast treblocksäkringsautomater
(10 A) användas.
Detaljkopplingsschema nätanslutning och motor
400 V / trefasig
Förklaring:
F1: Termosäkring styrspänning
F2: Termoskydd motor
K1: Kontaktor ÖPPEN:
K2: Kontaktor STÄNGD:
M: Motor (400 V / 50 Hz / trefasig)
S3: Säkerhetsgränslägesbrytare ÖPPEN (öppnare)
S4: Säkerhetsgränslägesbrytare STÄNGD
(öppnare)
S7: Säkerhetsbrytare manuell nödmanövrering (öppnare)
T1: Transformator
X1: Kopplingsplint nätanslutning
X2: Kopplingsplint motor
X4: Kopplingsplint för val av nätspänning





5
4WVU
L3 L2 L1 PE



12 3

 
400V
400 V / 50 Hz
6 – Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0
Detaljkopplingsschema nätanslutning och motor
230 V / trefasig
Förklaring:
F1: Termosäkring styrspänning
F2: Termoskydd motor
K1: Kontaktor ÖPPEN:
K2: Kontaktor STÄNGD:
M: Motor (230 V / 50 Hz / trefasig)
S3: Säkerhetsgränslägesbrytare ÖPPEN (öppnare)
S4: Säkerhetsgränslägesbrytare STÄNGD
(öppnare)
S7: Säkerhetsbrytare manuell nödmanövrering (öppnare)
T1: Transformator
X1: Kopplingsplint nätanslutning
X2: Kopplingsplint motor
X4: Kopplingsplint för val av nätspänning
Detaljkopplingsschema nätanslutning och motor
230 V / enfasig
Förklaring:
F1: Termosäkring styrspänning
F2: Termoskydd motor
K1: Kontaktor ÖPPEN:
K2: Kontaktor STÄNGD:
M: Motor (400 V / 50 Hz)
S3: Säkerhetsgränslägesbrytare ÖPPEN (öppnare)
S4: Säkerhetsgränslägesbrytare STÄNGD (öppnare)
S7: Säkerhetsbrytare manuell nödmanövrering (öppnare)
T1: Transformator
X1: Kopplingsplint nätanslutning
X2: Kopplingsplint motor
X4: Kopplingsplint för val av nätspänning
Anslutning:
Ansluta stryrningen till strömnätet.
Ansluta stryrningen till motorn.
Kabelgrupper ska säkras före resp. klämma med kabel-
spännen.
Idriftsättning





5
4WVU
L3 L2 L1 PE



12 3

 
230V
230 V / 50 Hz
5
4NAUF ZU
LN PE
12 3
230V
230 V / 50 Hz
SV
Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0 – 7
5.4 Anslutningsbeläggning manöver- och
säkerhetsapparater
Till kopplingsplintar X3 och X9 kan bentliga manöver- och
säkerhetsapparater anslutas.
Kopplingsplint X3
- Tangent STOPP
- Tangent ÖPPEN
- Tangent STÄNGD
- Klämskyddsäkring (SKS)
9
24 V DC max. 150 mA
- Impulsingång / radio
9
- Genomfart ljusridå
9
Kopplingsplint X9
- Potentialfri anslutning för
röd-varningslampa eller
gårdsbelysning
9
9
Endast i samband med kretskortet ZM SKS B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
5
6
7
8
U
V
W
4
5
6
5
4
3
2
1
4
1
2
5.3 Anslutningsbeläggning gränslägesbrytare
(klämmor X5 och X2)
Kopplingsplint X5
Kopplingsplint X2
1
Gränslägesbrytare ÖPPEN
2
Gränslägesbrytare STÄNGD
4
Förgränslägesbrytare STÄNGD (Efter tillslagning följer ingen
omkastning av porten)
5
Termoskydd motor
6
Nödmanövrering (öppnare)
7
Säkerhetsgränslägesbrytare STÄNGD
8
Säkerhetsgränslägesbrytare ÖPPEN
8 – Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0
5.6 Anslutningsexempel i samband med
kretskortet ZM SKS B (klämma X3)
För opto-elektronisk klämskyddssäkring
- DIP-brytaren 1 måste stå på OFF.
För 8,2 kOhm klämskyddssäkring
- DIP-brytaren 1 måste stå på ON.
För pneumatisk klämskyddssäkring
- En 8,2 kOhm-resistans måste seriekopplas till
DW-(tryckvågs)brytare.
- DIP-brytaren 1 måste stå på ON.
- DIP-brytaren 2 måste stå på ON.
wt: vit
gr: grön
br: brun
Idriftsättning
8,2
8,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+12 V
Sig
GND
br
gr
wt
5.5 Anslutningsexempel manöver- och
säkerhetsapparater (klämma X3)
Tangent ÖPPEN / STOPP / STÄNGD
(4-ådrig anslutning)
- Tangent STOPP
- Tangent ÖPPEN
- Tangent STÄNGD
Nyckelbrytare ÖPPEN / STÄNGD
- Tangent ÖPPEN
- Tangent STÄNGD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SV
Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0 – 9
För ljusridå (i 3-ledare-teknik)
3
Ljusridå (NPN)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GND
+24V
5.7 Detaljvyer AS 210 B
X6 – Sticksockel för extern trippeltangent
- om stickplatsen inte är belagd,
måste jumper 4 stickas.
X8 – Sticksockel för spiralkabel
- om stickplatsen inte är belagd,
måste jumper 3 stickas.
X7 – Sticksockel för kretskortet ZM SKS B
- om stickplatsen inte är belagd,
måste jumper 5 stickas.
STÄNGD
ÖPPEN STOPP
J4
svart/gul
(STOPP)
vit (-)
J3
grön (sig)
brun (+12V)
J5
10 – Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0
X10 - Stickplint för självhållning
(ÖPPEN + STÄNGD)
J1 (ÖPPEN)
J2 (STÄNGD)
J1 och J2 måste vara öppna i samband med kretskortet ZM
SKS B.
SE UPP!
Risk för funktionsstörning på kretskortet på grund
av felaktig anslutning!
Om J2 är stickad ger SKS ingen stopp-order i ner-riktning.
X11 – Stickplint för bromsrelä
SE UPP!
Risk för skador på kretskortet på grund av felaktig
anslutning!
För att undvika skador vid styrningen får X11 absolut inte
förses med en jumper.
Till stickplinten X11 kan en bromsrelä fabriksmässigt anslutas.
stickad = sjlävhållning
inte stickad = dödman
Idriftsättning
Dimensioner
Kretskort:
167 x 85 x 190 mm
Försörjning över L1,
L2, L3, PE:
230 V eller 400 V, 50 / 60 Hz; effektbehov
max. 2200 W – 3,2 A; inkopplingstid 60% vid
max. 120 s körtid
Säkring: 10 A K-(kraft)karakteristik
Egenförbrukning
av styrningen:
max. 100 mA
Styrspänning: 24 V DC, max. 250 mA; säkrad
med självåterställande säkring för
extern sensorik; alla styrspännings-
ingångar är galvaniskt åtskilda från
försörjningen
Stryingån-
gar:
24 V DC, alla ingångar ska anslutas
potentialfritt; min. signaltidslängd för
ingångsstryrimpuls > 100 ms
Stryrutgångar: 24 V DC, max. 150 mA
Säkerhetskedja /
NÖDSTOPP:
Ansluta alla ingångar absolut potentialfritt; vid
avbrott av säkerhetskedjan är ingen rörelse av
driften längre möjlig, inte ens med död-
manskoppling.
Ingång -
säkerhetsplint*:
för elektriska säkerhetsplintar med 8,2 kW
avslutningsmotstånd och för dynamiska optiska
system
Reläutgångar:* om induktiva belastningar kopplas
(t.ex.ytterligare reläer eller bromsar) måste de
utrustas med lämpliga utströmningsåtgärder
(frilägesdioder, varistorer, RC-element).
Arbetskontakt potentialfri; min. 10 mA;
230 V AC / 4 A.
En gång för effektkoppling använda kontakter
kan inte längre koppla småströmmar.
Temperaturområde: Drift: -10°C ... +45°C
Lagring: -25°C ... +70°C
Luftfuktighet: upp till 80% inte kondenserande
densierend
Vikt: ca. 1,8 kg
Direktiv: Standarder
* Endast i samband med kretskortet ZM-SKS B
6. Tekniska Data
SV
Portstyrning AS 210 B / Rev.A 2.0 – 11
7. EG-försäkran om överensstämmelse
Härmed förklarar vi att produkten som omnämns nedan:
Portstyrning AS 210 B
uppfyller de grundläggande maskindirektiven (2006/42/EG):
Den ofullständiga maskinen motsvarar alla bestämmelser i
EG - byggproduktförordning (305/2011/EU)
EG - Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EU)
EG - Lågspänningsdirektiv (2014/35/EU).
Följande normer har använts:
N 60204-1
Maskinsäkerhet - Maskiners elektriska utrustning.
Del 1: Allmänna fordringar
EN ISO 12100
Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper -
Riskbedömning och riskreducering
DIN EN 12453
Portar - Säkerhet vid användning av maskindrivna portar -
Krav
prEN 12453 : 2014
Säkerhet vid användning av maskindrivna portar - Krav
(endast för punkterna 1.3.7 och 1.4.3 i bilaga 1 till
maskindirektivet)
DIN EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generella
fordringar - Immunitet hos utrustning i industrimiljö
DIN EN 61000-6-3
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3:
Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder,
kontor, butiker och liknande miljöer
DIN EN 60335-1
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål -
Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
DIN EN 60335-2-103
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål -
Säkerhet - Del 2-103: Särskilda fordringar på drivanordningar
för portar, dörrar och fönster
Den speciella tekniska dokumentationen har skapats i
enlighet med bilaga VII del B i Maskindirektiv 2006/42/
EG. Vi förpliktigar oss att på motiverad begäran inom rimlig
tid och i elektronisk form skicka denna dokumentation till
myndigheterna för marknadskontroll.
För sammanställningen av den tekniska dokumentationen är
följande befullmäktigade:
Marantec GmbH & Co. KG, Remser Brook 11,
D-33428 Marienfeld
Den ofullständiga maskinen får först tas i drift efter att man
fastställt att maskinen som den ofullständiga maskinen
ska byggas in i motsvarar bestämmelserna i Maskindirektiv
(2006/42/EG).
Ort, datum
Marienfeld, den 04.01.2016
Tillverkarens underskrift
Michael Hörmann
Undertecknarens ställning
Företagsledningen
#1700024047
#122072
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Marantec AS 210B Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning