Marantec CS 310 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Bruksanvisning Styrning CS 310
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 1
2 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
1. Innehållsförteckning
1. Innehållsförteckning 2
2. Information om detta dokument 2
3. Allmänna säkerhetsanvisningar 3
4. Produktöversikt 4
5. Idrifttagning 6
6. Inställning av gränslägen 13
7. Programmering 16
8. Menystruktur (endast LCD-monitor) 20
9. Funktionsöversikt 22
10. Felindikering och avhjälpning 37
11. Tekniska data 40
12. Underhåll 42
13. EG-försäkran om överensstämmelse 43
14. Bilaga 44
Originalbruksanvisning
Upphovsrättsligt skyddad.
Kopiering, även utdrag, endast med vårt godkännande.
Rätt till ändringar förbehålles.
Alla måttuppgifter är givna i millimeter.
Bilderna är inte skalenliga.
Symbolförklaring
FARA!
Säkerhetsinformation som avser en fara som omedelbart
leder till dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING!
Säkerhetsinformation som avser en fara som kan leda till
dödsfall eller allvarliga skador.
OBSERVERA!
Säkerhetsinformation som avser en fara som kan leda till
lätta eller måttliga skador.
OBS
Säkerhetsinformation som avser en fara som kan leda till
skador på produkten eller att produkten förstörs.
KONTROLL
Information om en kontroll som ska genomföras.
HÄNVISNING
Hänvisning till separata dokument som måste beaktas.
Uppmanar till handling
Lista, uppräkning
Ô Hänvisning till andra ställen i detta dokument
2. Information om detta dokument
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 3
3. Allmänna säkerhetsanvisningar
FARA!
Livsfara om dokumentationen inte beaktas!
Beakta all säkerhetsinformation i det här dokumentet.
Garanti
Garantin för funktion och säkerhet gäller bara under
förutsättning att de i denna handbok angivna varnings- och
säkerhetsanvisningarna efterföljs.
Marantec GmbH & Co.KG påtar sig inget ansvar för person-
eller sakskador orsakade på grund av att varnings och säker-
hetsanvisningarna inte efterföljts .
Marantec påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till
följd av att icke godkända reservdelar och tillbehör används.
Avsedd användning
Styrning CS 310 är endast avsedd för styrning av
portanläggningar med digitala eller mekaniska
gränslägessytem.
Målgrupp
Endast särskilt kvalicerade och utbildade elektriker får
ansluta, programmera och underhålla styrningen.
Kvalicerade och utbildade elektriker ska uppfylla följande
krav:
vara väl insatta i allmänna och särskilda säkerhets- och
olycksfallsförebyggande föreskrifter
känna till de gällande elektrotekniska bestämmelserna
ha utbildning för användning och skötsel av lämplig
säkerhetsutrustning
kunna se och upptäcka faromoment i samband med
elektricitet.
Monterings- och anslutningsanvisningar
Styrningen är dimensionerad enligt anslutningstyp X.
Innan elektriska arbeten utförs måste anläggningen
separeras från strömtillförseln. Under arbeten måste man
säkerställa att strömförsörjningen förblir separerad.
De lokala säkerhetsbestämmelserna måste beaktas.
Ändringar och byte av nätanslutningsledningen måste ske i
samråd med tillverkaren.
Information om drift
Låt inte obehöriga personer (särskilt barn) leka med
fastmonterade reglerings- eller styrningsanordningar.
Håll fjärrstyrningar utanför barns räckvidd.
Kontrollprinciper och föreskrifter
Vid anslutning, programmering och underhåll måste följande
föreskrifter beaktas (utan anspråk på fullständighet).
Byggproduktdirektiv
EN 13241-1 (Produkter utan brand- och
rökskyddsegenskaper)
EN 12453 (Säkerhet vid användning av maskindrivna portar
- provningsmetoder)
EN 12453 (Säkerhet vid användning av maskindrivna portar
- krav)
EN 12978 (Skyddsanordningar för kraftmanövrerade portar
- krav och provningsförfaranden)
EMC
EN 55014-1 (Störningsutsändning hushållsredskap)
EN 61000-3-2 (Reaktion på strömförsörjningsnätet –
översvängningar)
EN 61000-3-3 (Reaktion på strömförsörjningsnätet –
spänningsvariationer)
EN 61000-6-2 (Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -
Del 6-2: Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i
industrimiljö)
EN 61000-6-3 (Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -
Del 6-3: Generella fordringar - Emission från utrustning i
bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer)
Maskindirektiv
EN 60204-1 (Säkerhet av maskiner, elektriska utrustningar
av maskiner; Del 1: allmänna fordringar)
EN ISO 12100 (Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktions-
principer - Riskbedömning och riskreducering)
4 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
Lågspänning
DIN EN 60335-1 (Elektriska hushållsapparater och liknande
bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar)
DIN EN 60335-2-103 (Elektriska hushållsapparater och
liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-103: Särskilda
fordringar på drivanordningar för portar, dörrar och fönster)
ASTA (Utskott för arbetsplatser i Tyskland)
ASR A1.7 (Tekniska regler för arbetslokaler „Dörrar och
portar“)
4. Produktöversikt
4.1 Varianter
Styrning CS 310 kan levereras i följande varianter:
Styrning CS 310 med LCD-monitor
Styrning CS 310 med LCD-monitor i kapsling
Styrning CS 310 med LCD-grakmonitor
Styrning CS 310 med LCD-grakmonitor i kapsling
Styrning CS 310 utan LCD-monitor (monitor behövs för alla
inställningar, förutom inställning av gränslägen)
Alla varianter som nämns kan utrustas med en anslutningsbar
veckotimer, en anslutningsbar radiomottagare och ett
anslutningsbart överföringssystem (för Opto-sensorer).
Följande leveransvarianter för kapsling är möjliga:
Kapsling med 3-knappsenhet CS
Kapsling med 3-knappsenhet KDT
Kapsling med nyckelbrytare PÅ/AV
Kapsling med huvudströmbrytare
Kapsling med nödstopp
I bruksanvisningen beskrivs de olika anslutningsmöjligheterna
och programmeringen av varianterna:
Styrning CS 310 med anslutningsbar LCD-monitor
Allmänna säkerhetsanvisningar
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 5
4.2 Kretskort CS 310
(med anslutningsbar LCD-monitor)
Förklaring:
X1: Kopplingsplint för nätanslutning
X2: Kopplingsplint för motor
X3: Kopplingsplint för manöverdon
X4: Kopplingsplint för säkerhetsanordningar
X5: Kopplingsplint för reläer
X6: Kopplingsplint för intern PÅ/AV-brytare
X7: Kopplingsplint för intern 3-knappsenhet
X8: Kontaktsockel för monitor
(under monitor)
X9: Kopplingsplint för radiomottagare
X10: Kopplingsplint för veckotimer
X11: Kopplingsplint för digitalt gränslägessystem
X12: Sockelanslutning för extern radiomottagare
X13: Kopplingsplint för 3-knappsenhet CS
X14: Gränssnitt RS 485
- Anslutning för 3-knappsenhet CSI
- Anslutning för display RS 485
X15: Anslutning för mekaniskt gränslägessystem
X16: Anslutning för BUS-system (MS BUS)
X17: Anslutning för BUS-system (MS BUS)
X18: Gränssnitt fö frekvensomriktare
X19: Försörjning av externa enheter
230V / 50 Hz säkrad via F1 (1 A trög)
X20: Kopplingsplint för överföringssystem
H4: Indikator LED för driftberedskap, lyser då styrningen
fungerar.
H6: Indikator LED för tillståndsvisning, tänds vid aktivering
av säkerhetssystem och lyser vid fel
S1: Programmeringsknapp (+)
(under monitor)
S2: Programmeringsknapp (-)
(under monitor)
S3: Programmeringsknapp (P)
(under monitor)
X11
X14
X18
B2
B1
W
V
X2
U
1
2
3
4
5
6
7
8
X5
1
2
3
4
5
6
7
8
X15
X10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X4
X3
X7
X6
X12
PE
PE
PE
N
L3
L2
L1
X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X8
S3
S2
S1
X9
X20
H6
X13
X19
F1
X16
X17
H4
N
L
X19
N
L
X19
400 V
230 V
A
B
B
A Utgång 230 V.
Spänningsförsörjning för externa enheter.
Ingen inmatning för själva styrningen.
Ô „5.3 Försörjning av externa enheter
(endast för anslutning 400 V/3-fasig)“
B Förbikopplingskontaktens position måste anpassas
efter försörjningsspänningen och motorspänningen.
6 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
5. Idrifttagning
5.1 Allmänt
För att garantera felfri funktion måste följande förutsättningar
vara uppföljda:
Porten måste vara monterad och funktionsduglig.
Motorspelet måste vara monterat och funktionsklart.
Styr- och säkerhetsanordningar måste vara monterade och
funktionsklara.
Styrning CS 310 är monterad.
HÄNVISNING
För montering av porten, motorspelet samt styr- och säker-
hetsanordningar måste anvisningarna från aktuell tillverkare
uppmärksammas.
5.2 Nätanslutning
Förutsättningar
För att styrningen ska fungera måste följande förutsättningar
vara uppfyllda:
- Nätspänningen måste motsvara uppgifterna på typskylten.
- Nätspänningen måste överensstämma med spänning för
drivanordningen.
- Vid trefasström måste det nnas ett högervridande vridfält.
- Vid fast anslutning måste man använda en allpolig
huvudströmbrytare.
- Vid 3-fasströmanslutning får ändast 3-fas säkringsautomater
(10 A) användas.
OBS
Funktionsstörningar genom osakmässig montering
av styrningen!
Före idrifttagning av styrningen måste man efter att led-
ningsdragningen genomförts kontrollera att alla motoran-
slutningar på styrnings- och motorsidan har dragits åt. Alla
styrspänningsingångar är galvaniskt separerade gentemot
försörjningen.
Kretsschema för nätanslutning och motoranslutning
(400 V / 3-fasig)
Kretsschema för nätanslutning och motoranslutning
(230 V / 3-fasig)
Kretsschema för nätanslutning och motoranslutning
(230 V / 1-fasig)
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 7
Förklaring:
M1: Motor
X1: Kopplingsplint för nätanslutning
X2: Kopplingsplint för motor
X11: Kopplingsplint för digitalt gränslägessystem med
säkerhetskrets (STOPPKEDJA)
X15: Kopplingsplint för mekaniska gränslägesbrytare
(säkerhetskrets vid X2 / B1-B2)
X19: Anslutning för försörjning av externa enheter
Anslutning:
Anslut digitalt gränslägessystem eller mekaniska
gränslägesbrytare till styrningen.
Anslut styrningen till motorn.
Anslut styrningen till elnätet.
Kabelgrupper måste säkras omedelbart framför respektive
klämma med en kabelbindare.
Ô „11. Tekniska data“ se sida 40
5.3 Försörjning av externa enheter
(endast för anslutning 400 V/3-fasig)
OBS
Skador eller förstörelse genom osakmässig
montering!
Användning av anslutning X19 vid 230 V-matning leder till
att kretskortet förstörs.
Anslutning X19 är säkrad med säkringselement F1 (1 A-T).
5.4 Anslutningsbeläggning för
absolutvärdesgivare
(kontaktklämma X11)
A
B
A: AVG-kontakt
B: AVG-kontaktklämma
Kontaktklämma X11 (till anslutning A)
Siffrorna på kontakten är samtidigt
ledarnummer:
4: Säkerhetskedja ingång
5: RS 485 B
6: GND
7: RS485 A
8: Säkerhetskedja utgång
9: 12V
DC
Kontaktklämma B (endast absolutvärdesgivare)
C D
C: Termoelement i
drivanordningen
D: Nödmanövrering
(nödvev eller nödkedja)
Vid idrifttagning identieras det anslutna gränslägessystemet
automatiskt. Vid ett senare byte måste det aktuella
gränslägessystemet väljas via en parameterinställning i
arbetssätt INMATNING.
8 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
Idrifttagning
5.5 Anslutningsbeläggning för mekaniska
gränslägesbrytare (klämma X15 och X2)
Kopplingsplint X15
1
2
3
4
5
6
7
8
S2
S5
S1
S6
Kopplingsplint X2
S3
S4
S7
S8
U
V
W
B1
B2
Anslutningsexempel för lösning med 6 ledare
Kopplingsplint X15 och X2
1
2
3
4
5
6
7
8
S3
S4
S7
S8
S2
S5
S1
S6
U
V
W
B1
B2
S1 Extra gränslägesbrytare ÖPPEN
S2 Gränslägesbrytare ÖPPEN
S3 Säkerhetsgränslägesbrytare ÖPPEN
S4 Säkerhetsgränslägesbrytare STÄNGD
S5 Gränslägesbrytare STÄNGD
S6 Extra gränslägesbrytare STÄNGD
S2 Termoskydd motor
S8 Nödmanövrering (normalt stängd kontakt)
Vid första idrifttagning och efter ett reset identieras det
anslutna ändlägessystemet automatiskt. Vid ett senare
byte måste det aktuella gränslägessystemet väljas via en
parameterinställning i arbetssätt INSTALLNINGAR.
Ô „7.2 Drifttyper för LCD-monitor“
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 9
Tryckknapp ÖPPNA / STOPP / STÄNG
Lösning med 4 ledare
- Tryckknapp STÄNG
- Tryckknapp ÖPPNA
1
- Tryckknapp STOPP
Nyckelbrytare ÖPPNA / STÄNG
- STÄNG
- ÖPPNA
1
Impulsknapp
Följdstyrning
- Trycknknapp impuls
1
Vid aktiv tvåvägs trakkontroll: ÖPPNA inne
5.6 Anslutningsbeläggning för
styranordningar
OBSERVERA!
Skaderisk till följd av okontrollerad portrörelse!
Montera styranordningar för dödmansdrift så att de syns
direkt från porten, men benner sig utanför riskområdet
för användaren.
Om styrenheten inte är en nyckelbrytare:
Montera den på en höjd på minst 1,5 m.
Montera den oåtkomlig för allmänheten.
Kopplingsplint X3
- Tryckknapp STÄNG
- Tryckknapp Impuls
- Tryckknapp ÖPPNA
1
- Tryckknapp STOPP
- Nödstopp, slaklinsbrytare,
5.7 Anslutningsexempel styranordningar
(kopplingsplint X3)
Tryckknapp ÖPPNA / STOPP / STÄNG
Lösning med 6 ledare
- Tryckknapp STÄNG
- Tryckknapp ÖPPNA
1
- Tryckknapp STOPP
10 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
5.8 Anslutningsbeläggning
stängningskantssäkringar
Vid första idrifttagning och efter en reset identieras och
programmeras stängningskantssäkringssystemet automatiskt.
Om inget stängningskantssystem nns anslutet avfrågas
ingången efter varje ny påsättning av spänningen på nytt
ända tills ett stängningskantssystem har identierats.
Vid ett senare byte måste aktuellt system väljas via en
parameterinställning i driftläget Inmatning.
Ô „7.2 Drifttyper för LCD-monitor“
Kopplingsplint X4
för opto-elektroniskt klämskydd
+
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
wt
gr
br
- Klämskydd OPTO
- Skyddsfotocell
1
- 24 V DC / 500 mA
2
wt: vit
gr: grön
br: brun
Kopplingsplint X4
för 8,2 -klämskydd
8k2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
- Klämskydd
- Skyddsfotocell
1
- 24 V DC / 500 mA
2
1
aktiv i STÄNG-riktning
2
för externa brytare
(anslutning till klämma 1 och 2)
Kopplingsplint X4
för pneumatiskt klämskydd - TW:
- Testning automatiskt aktiv
+
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
- Klämskydd
- Skyddsfotocell
1
- 24 V DC / 500 mA
2
Idrifttagning
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 11
5.9 Anslutningsbeläggning fotoceller
Vid första idrifttagning och efter en reset identieras och
programmeras den anslutna fotocellen automatiskt. Om
inget fotocellssystem nns anslutet avfrågas ingången efter
varje ny påsättning av spänningen på nytt ända tills ett
fotocellssystem har identierats. Vid ett senare byte måste
aktuellt system väljas via en parameterinställning i driftläget
Inmatning.
Ô „7.2 Drifttyper för LCD-monitor“
Kopplingsplint X4
för skyddsfotocell NC 24 V DC
+
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
- Skyddsfotocell
Kopplingsplint X4
för fotocell med 3 ledare PNP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
Sig
GND
PNP
+
- Fotocell med 3 ledare PNP
Kopplingsplint X4
för fotocell med 3 ledare NPN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
Sig
GND
NPN
+
- Fotocell med 3 ledare NPN
Kopplingsplint X4
för fotoceller med 2 ledare
R
T
2121
R: Mottagare
T: Sändare
12 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
Idrifttagning
Kopplingsplint X4
Programmerbara ingångar
Ingång 1: Klämma 9 + 10
Ingång 2: Klämma 11 + 12
OBS
Risk för sakskador på kretskortet genom felaktig
anslutning!
Ingång 1 och 2 har olika referenspotential och får inte
drivas av en gemensam potential!
8K2
**
*
IN2
12V
IN1
24V
IN1 Ingång 1
IN2 Ingång 2
* valvis
Typ av koppling riktar sig efter parameterinställningarna för
de båda ingångarna i arbetssätt INSTALLNINGAR.
5.10 Anslutningsbeläggning för reläutgångar
Kopplingsplint X5
Potentialfria kopplingskontakter
Funktionstilldelning i arbetssätt INSTALLNINGAR
Inställning för varje enskilt relä
- Relä 1
1
2
3
4
5
6
7
8
- Relä 2
- Relä 3
- Relä 4
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 13
5.11 CS-radio
Kontaktsockel X9
X9
Anslutning
Anslut radiomottagaren till kontakt-
sockel X9.
Inlärning av sändarkoder
Tryck kort på programmeringsknappen
(< 1,6 sekunder). Programmeringsläget är
aktiverat. LED-lampan blinkar.
Tryck på kanalknappen på sändaren.
Då fjärrstyrningen har sparat sändarkoden
lyser LED-lampan i ca4 sekunder.
Det går att programmera sammanlagt 15sändarkoder. Om alla
minnesplatser är belagda blinkar LED-lampan mycket snabbt.
Radering av enskild sändarkod
Tryck kort på programmeringsknappen (< 1,6 sekunder).
Programmeringsläget aktiveras. LED-lampan blinkar.
Håll programmeringsknappen tryckt i mer än 1,6 sekunder.
Borttagningsläget aktiveras. LED-lampan blinkar mycket
snabbt.
Tryck på önskad kanalknapp på sändaren.
Då LED-lampan lyser i ca 4 sekunder har motsvarande
sändarkod raderats.
Genom att kort trycka på programmeringsknappen kan
radering avbrytas.
Reset (radera hela minnet)
Tryck kort på programmeringsknappen (< 1,6 sekunder).
Programmeringsläget är aktiverat. LED-lampan blinkar.
Håll programmeringsknappen tryckt i mer än 1,6 sekunder.
Borttagningsläget aktiveras. LED-lampan blinkar mycket
snabbt.
Tryck på nytt på programmeringsknappen i mer än
1,6 sekunder.
Då LED-lampan lyser i ca 4 sekunder har alla minnesplatser
raderats.
Genom att kort trycka på programmeringsknappen kan
radering avbrytas.
6.1 Kontroll av drivanordningens
vridriktning/körriktning
Byte till arbetssätt GRANSL JUST.
Tryck på knappen (P) tills JUSTERING syns.
Kontroll av körriktningen
Tryck på kanppen (+), porten ska öppna; tryck på
knappen(-), porten ska stänga.
Ifall detta stämmer, fortsätt med inställning av gränslägen.
Ändra drivanordningens vridriktning
Om drivanordningens vridriktning måste anpassas, gör
följande:
Tryck samtidigt på knapparna (+) och (-) i > 5 sekunder.
Displayen visar „VRIDFÄLT“.
Alla gränslägen som ev. nns sparade raderas.
Fortsätt med inställning av gränslägen.
6. Inställning av gränslägen
14 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
6.3 Inställning av elektroniska gränslägen
via CSI-enheten med 3 tryckknappar
Det är endast möjligt att ställa in de elektroniska gränslägen
via CSI-enheten med 3 tryckknappar om ingen LCD-monitor
är ansluten till kontaktsockel X8.
Byte till arbetssätt GRANSL JUST.
Tryck på knappen (STOPP) i ca 5 sekunder.
Den röda LED-lampan blinkar snabbt.
Släpp knappen (STOPP).
Den röda LED-lampan lyser i 2 sekunder.
Inom samma tidsperiod ska knappen (STOPP) hållas tryckt i
ca 5 sekunder.
Den röda LED-lampan blinkar långsamt.
Släpp knappen (STOPP).
Inställning av gränsläge ÖPPEN
Kör porten till önskat gränsläge ÖPPEN genom att trycka på
knappen (ÖPPNA/STÄNG).
Spara gränsläget genom att trycka på knappen (STOPP) och
sedan trycka på knappen (ÖPPNA).
Den röda LED-lampan blinkar snabbt i ca 1 sekund.
Inställning av gränsläge STÄNGD
Kör porten till önskat gränsläge STÄNG genom att trycka på
knappen (ÖPPNA/STÄNGD).
Spara gränsläget genom att trycka på knappen (STOPP) och
sedan trycka på knappen (STÄNG).
Den röda LED-lampan blinkar snabbt i ca 1 sekund.
Justeringsläget lämnas automatiskt.
Den röda LED-lampan slocknar.
Beakta följande
Justeringsläget lämnas automatiskt efter ca 7 minuter om
man inte trycker på en knapp.
Vid första justering måste båda gränslägen programmeras,
annars är normaldrift inte möjlig.
När ett gränsläge korrigeras kan man efter inlärningen av
det speciella gränsläget lämna justeringsmenyn genom att
trycka på knappen (STOPP).
Efter programmeringen av gränslägen lärs systemets körtid
in automatiskt. Styrsystemets funktioner är samma som i
automatisk drift.
6.2 Inställning av elektroniska gränslägen via
inställningsknapparna på kretskortet
Byte till arbetssätt GRANSL JUST.
Tryck på knappen (P) i ca 5 sekunder.
Den röda LED-lampan blinkar långsamt.
Inställning av gränsläge ÖPPEN
Kör porten till önskat gränsläge ÖPPEN genom att trycka på
knappen (ÖPPNA/STÄNG).
Spara ändläget genom att trycka på knappen (P) och sedan
trycka på knappen (ÖPPNA).
Den röda LED-lampan blinkar snabbt i ca 1 sekund.
Inställning av gränsläge STÄNGD
Kör porten till önskat gränsläge STÄNGD genom att trycka
på knappen (ÖPPNA/STÄNG).
Spara ändläget genom att trycka på knappen (P) och sedan
trycka på knappen (STÄNGD).
Den röda LED-lampan blinkar snabbt i ca 1 sekund.
Justeringsläget lämnas automatiskt.
Den röda LED-lampan slocknar.
Beakta följande
Justeringsläget lämnas automatiskt efter ca 7 minuter om
man inte trycker på en knapp.
Vid första justering måste båda gränslägen programmeras,
annars är normaldrift inte möjlig.
Efter korrigering av gränslägen kan justeringsmenyn lämnas
genom att trycka på knappen (P).
Efter programmeringen av gränslägen lärs systemets
körtid in automatiskt. Styrsystemets funktioner är som i
automatisk drift.
Inställning av gränslägen
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 15
6.5 Inställning av elektroniska förgränslägen
via LCD-monitor
I driftläget Automatik, kör porten till önskad position
Kör porten till önskad position genom att trycka på
knappen(+/-) (t.ex. gränsläge DEL-ÖPPEN).
Byte till arbetssätt INSTALLNINGAR
Tryck på knappen (P) tills INMATNING syns.
Tryck på knapparna (+ och -) > 2 sekunder för att aktivera
INMATNING.
Spara förgränsläge ÖPPEN - DEL-ÖPPEN
Tryck på knapparna (+/-) tills FÄLB-ÖPPEN visas.
Värdet står på A.
Tryck på knappen (P) för att överta den aktuella
portpositionen som mellangränsläge.
Spara mellangränsläget genom att på nytt trycka på
knappen(P).
Lämna arbetssätt INSTALLNINGAR
Tryck på knapparna (+ och -) > 1 sekund för att avaktivera
INMATNING.
Byte till arbetssätt INSTALLNINGAR
Tryck på knappen (P) tills AUTOMATIK syns.
6.6 Inställning av mekaniska gränslägen
Byte till arbetssätt GRANSL JUST.
Tryck på knappen (P).
Inställning av gränsläge ÖPPEN och STÄNGD
HÄNVISNING
Inställningen av gränslägena beskrivs i den separata
dokumentationen för mekaniska gränslägen.
Lämna justeringsläget genom att trycka på knappen (P).
6.4 Inställning av elektroniska gränslägen via
LCD-monitor
OBS
Skador eller förstörelse genom osakmässig
montering!
Displayen måste anslutas i spänningsfritt tillstånd. Endast
en display från MFZ får användas:
På kontaktsockel X8: LCD-monitor standard (#206023)
På kontaktsockel X14: LCD-monitor RS 485
(#1700004793)
Byte till arbetssätt GRANSL JUST.
Tryck på knappen (P) tills JUSTERING syns.
Inställning av gränsläge ÖPPEN
Kör porten till önskat gränsläge ÖPPEN genom att trycka på
knappen (+/-).
Spara gränsläget genom att trycka på knappen (P) och
sedan trycka på knappen (+).
Inställning av gränsläge STÄNGD
Kör porten till önskat gränsläge STÄNGD genom att trycka
på knappen (+/-).
Spara gränsläget genom att trycka på knappen (P) och
sedan trycka på knappen (-).
Lämna justeringsläget genom att trycka på knappen (P).
Beakta följande
Vid första justering måste båda gränslägen programmeras,
annars är normaldrift inte möjlig.
Efter korrigering av gränslägen kan justeringsmenyn lämnas
genom att trycka på knappen (P).
Efter programmeringen av gränslägen lärs systemets körtid
in automatiskt. Displayen visar INLÄRNINGSKÖRNING.
Styrsystemets funktioner är som i automatisk drift.
16 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
Beakta följande
Justeringsläget lämnas inte automatiskt. För att komma till
normaldrift måste justeringsläget lämnas genom att trycka
på knappen (P).
Om ett mellangränsläge måste korrigeras kan det inlärda
värdet ändras i menyn INMATNING eller på nytt ställas in
A så att en ny inlärning kan startas.
OBS
Sakskador genom osakmässig montering!
MFZ LED-modulen (art.nr 590045) kan inte kombineras
med CS310. Användning och idrifttagning kan leda till att
CS310-kretskortet förstörs.
7. Programmering
Inställning av gränslägen
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 17
7.1 Översikt LCD-monitor
OBS
Sakskador genom osakmässig montering!
Displayen måste anslutas i spänningsfritt tillstånd.
Endast en display från MFZ (artikelnummer 206023 eller
1700004793) får användas.
IMPULSSTYRN. O
VILOLAGE
A
B
C D E
F
G
H
Förklaring:
A: Arbetssätt / diagnos info
B: Parameter / diagnos info
C: Knapp (+)
D: Knapp (-)
E: Knapp (P)
F: Värde / status
G: Värde / status
H: Jumper
7.2 Drifttyper för LCD-monitor
Med LCD-monitor är fyra olika arbetssätt möjliga:
1. IMPULSSTYRN.
2. GRANSL JUST.
3. INSTALLNINGAR
4. DIAGNOS
Ifall jumper H tas bort har knapparna (+), (-) och (P) ingen
funktion.
Displayindikeringen fortsätter att fungera.
Efter att styrningen satts på benner den sig i initieringsläget.
I displayen visas INIT PHASE som visar att styrningen inte är
driftklar. Fasen dröjer ca 5 sekunder.
Arbetssätten JUSTERING, INMATNING och DIAGNOS lämnas
automatiskt 7 minuter efter den senaste knapptryckningen,
styrningen går till arbetssättet AUTOMATIK.
Arbetssätt 1: IMPULSSTYRN.
Portanläggningen drivs i arbetssättet IMPULSSTYRN.
Display:
Visar den genomförda funktionen
Indikering av möjliga fel
Om parametern „Självhållning” i inmatningsmenyn ändras till
MOD2 eller MOD3 byter displayindikatorn från IMPULSSTYRN.
till TVÅNGSSTYRNING.
Arbetssätt 2: GRANSL JUST.
I arbetssättet GRANSL JUST. ställs gränslägen ÖPPNA/STÄNG
in.
OBS
Sakskador till följd av felaktig manövrering av
styrningen!
I arbetssättet GRANSL JUST. sker ingen avstängning vid
elektroniska gränslägen (AWG) när gränsläget nås.
Om gränsläget körs över kan porten skadas.
En ninställning kan göras i arbetssättet INMATNING.
Display:
Indikering av gränslägesvärdet
18 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
Arbetssätt 3: INSTALLNINGAR
I arbetssättet INSTALLNINGAR kan värden för olika
parametrar ändras.
Display:
Visning av den valda parametern
Visning av det inställda värdet/status
Arbetssätt 4: DIAGNOS
I arbetssättet DIAGNOS visas portspecik information och
felhistorik.
Display:
Visning av kontrollen
Visning av kontrollstatus
7.3 Initiering/Reset
Vid första idrifttagning och efter ett RESET identieras
följande komponenter och lärs in automatiskt.
Ändlägessystem
Stängningskantssäkring
Fotocellssystem
Ingång 2 (sidodörrssensor 8,2 kΩ)
Under denna procedur (ca 60 sekunder) lyser den gröna
LED:n och i den övre raden visar displayen „INIT. PHASE“
Under denna tid är det inte möjligt att manövrera
anläggningen.
Komponenter kan i efterhand ändras eller läggas till via LCD-
displayen eller en ny initiering.
Om en komponent inte är ansluten visas det i displayen med
indikering „A“.
Varje gång initiering sker efter det görs en sökning efter
denna komponent. Om den identieras ställs motsvarande
inställningsläge in automatiskt.
Undantag:
Ingång 2 förblir inaktiv (MOD1) om inte 8,2 kΩ identieras
vid den första initieringen.
Programmering
S
Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2 – 19
7.4 RESET av styrningen med LCD-displayen
Byt till driftläget INMATNING.
Tryck på knappen (P) tills INMATNING syns.
Tryck på knapparna (+ och -) > 2 sekunder för att aktivera
INMATNING.
Reset av styrningen
Tryck på knapparna (+/-) tills FABR.INSTÄLL syns. Värdet står
på MOD1.
Tryck på knappen (+) tills MOD4 syns.
Tryck på knappen (P) för att starta reset.
Initieringsfasen genomgås och alla anslutna
säkerhetskomponenter liksom ändlägessystemet lärs in
automatiskt.
Byte till driftläge Justering
Ô „6.5 Inställning av elektroniska förgränslägen via LCD-
monitor“
Byte till driftläge Automatik
Tryck på knappen (P) tills AUTOMATIK syns.
7.5 RESET av styrningen utan LCD-displayen
Avbryt försörjningsspänningen.
Tryck på kretskortsknapparna (P och -) samtidigt och håll
dem intryckta.
Sätt på försörjningsspänningen igen.
Tryck på kretskortsknapparna (P och -) samtidigt och håll
dem tryckta tills den röda LED:n (H6) blinkar snabbt.
Släpp kretskortsknapparna (P och -).
Efter det genomgås initieringsfasen (ca 60 sekunder).
Under initieringen är varken programmering eller manövrering
av anläggningen möjlig.
När initieringen har genomförts har ändlägena tagits bort och
alla parametrar har återställts till fabriksinställningarna.
20 – Portstyrning CS 310 / Rev.D 1.2
8. Menystruktur (endast LCD-monitor)
IMPULSSTYRN.
VILOLÄGE
P
>1 sek.
GRÄNSL JUST.
VILOLÄGE
+
-> Position PORT ÖPPEN
GRÄNSL JUST.
TVÅNGSST. ÖPPNA
Spara portposition:
P
håll och
+
>1 sek.
-
-> Position PORT STÄNGD
GRÄNSL JUST.
TVÅNGSST. STÄNG
Spara portposition:
P
håll och
-
>1 sek.
P
>1 sek.
INSTÄLLNINGAR
+
och
-
> 2 sek.
INSTÄLLNINGAR
SVENSKA
Bläddra uppåt i menyn:
+
> 2 sek.
Bläddra nedåt i menyn:
-
>2 sek.
Välja värde:
P
>1 sek.
Öka värde:
+
Minska värde:
-
Spara värde:
P
Tillbaka till arbetssätt
INMATNING:
+
och
-
> 1 sek.
Ö.GRÄN-FINJU 0
P
>1
sek
.
S.GRÄN-FINJU 0
1/2Ö-GRÄNS A
I-GRÄNS A
TID ÖPPEN 0
STARTVARNING 0
FÖRVARNING 0
AUTOSTÄNG MOD1
FOTO.KVIT MOD1
RELÄ 1 MOD6
RELÄ 2 MOD7
RELÄ 3 MOD28
RELÄ 4 MOD14
V-LJUS VIL MOD1
SKS A
KLÄM.TEST MOD2
DW-POINT 20
SKS FUNK MOD1
SKS VÄND. MOD1
VÄND-GRÄNS I-GRÄNS + 50
FOTOCELL. A
FOTO FUNKT MOD1
FOTOC. OFF ES-CLOSE
IMPULS INPUT MOD1
INPUT 1 MOD1
INPUT 2 MOD1
SKS3 MOD1
SKS4 MOD1
KÖRTID A
VÄNDTID 300
GRÄNSLÄGEN A
IMPULSSTY MOD1
KRAFT 10
F.OMR. MOD1
SERVICE OFF
RESET MSBUS OFF
OMSTART OFF
FABR.INSTÄLL OFF
PIN NR.2 1111
DIAGNOS
Bläddra uppåt i menyn:
+
> 2 sek.
Bläddra nedåt i menyn:
-
>2 sek.
Tillbaka till arbetssätt
AUTOMATIK:
P
Endast förfrågan möjlig
ÖPPENGRÄNS ON
STÄNGDGRÄNS ON
ÖPPNA-KNAPP OFF
STÄNG-KNAPP OFF
INPUT 1 OFF
INPUT 2 – / OFF
SKS ON
SKS 2 – / ON
STOPP 2 – / ON
SKS 3 – / ON
STOPP 3 – / ON
SKS 4 – / ON
STOPP 4 – / ON
IMPULS OFF
KOPPLINGSUR OFF
FOTOCELL. ON
STOPP-KRETS ON
STOPP ON
ROT.RIKT. Rechts
CYKLAR 000000
SERVICE OFF
AWG 0000
Fel lagring Error …
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Marantec CS 310 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning