Ryobi RBV26 Bruksanvisning

Kategori
Grästrimmare
Typ
Bruksanvisning
Avertissement! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser
cet appareil.
Warning! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating and maintaining this machine.
Warnung! Es ist unerlässlich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie das Gerät montieren,
bedienen und warten.
Advertencia! Es muy importante que lea las instrucciones de este manual antes de montar, realizar operaciones de mantenimiento y
trabajar con esta herramienta.
Avvertenze! Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di montare, mettere in funzione e svolgere le operazioni di manutenzione
sulla macchina.
Aviso: É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a montar, efectuar a manutenção ou
utilizar esta máquina.
Waarschuwing: Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u deze machine
monteert, gebruikt en onderhoudt.
Varning: Det är mycket viktigt att du läser igenom anvisningarna i den här bruksanvisningen innan du monterar,
använder eller underhåller den här maskinen.
Advarsel: Det er meget vigtigt, at man læser anvisningerne i denne brugsanvisning, inden maskinen samles, betjenes
og vedligeholdes.
Advarsel: Det er viktig at du leser instruksjonene i denne brukermanualen før du setter sammen, vedlikeholder og
bruker maskinen.
Varoitus: On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ennen tämän laitteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Figyelem! Fontos, hogy a gép összeszerelése, használata és karbantartása eltt elolvassa a kézikönyvben található
utasításokat.
Varování: Neinstalujte, neprovádjte údržbu ani nepoužívejte tento nástroj díve, než si petete pokyny uvedené v
tomto návodu..
:
 ,      
  ,   .
Avertizare: Este esenial s citii instruciunile din cadrul acestui manual înainte de asamblarea, operarea i întreinerea
acestui dispozitiv.
Ostrzeenie: Bardzo wane jest, aby zapozna si z podrcznikiem obsugi przed przystpieniem do montau, obsugi lub
konserwacji tego urzdzenia.
Opozorilo: Zelo pomembno je, da pred sestavljanjem, vzdrževanjem in uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku.
Upozorenje:
Vrlo je važno da ste prije sklapanja, rada i održavanja ovog stroja proitali upute u ovom priruniku.
Hoiatus: Enne masina kokkupanekut, kasutama ja hooldama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
spjimas: Prieš montuojant, naudojant arba atliekant technin šio prietaiso priežir, btina perskaityti ši vartotojo instrukcij.
Brdinjums: Ir oti svargi, lai js izlastu visas instrukcijas šaj rokasgrmat, pirms salikt, lietot un apkopt šo mašnu.
Varovanie: Je dôležité, aby ste si preítali pred montážou, prevádzkou a údržbou tento návod.

:
         ,   ,
      .
960413007-01.indd AII960413007-01.indd AII 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
75
Svenska(Översättning från originalinstruktioner)
SV
FR EN DE ES IT PT NL DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
INTRODUKTION
Den här produkten har många funktioner som gör
användningen mer behaglig. Säkerhet, prestanda
och pålitlighet har givits högsta prioritet när produkten
utvecklades. Det gör det enkelt att underhålla och
använda produkten.
GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Den här produkten är utformad för att skära vassa,
lodräta kanter utmed grusgångar, uppfarter eller runt
blomsterrabatter. Den är endast avsedd för att skära i
gräs och jord eller annan mjuk vegetation. Den får inte
användas för att skära i någon annan riktning eller något
annat material än gräs, jord eller annan mjuk vegetation.
Den är inte avsedd för användning med en elektrisk
motordel.
VARNING:
Läs och förstå alla instruktioner. Att inte följa
alla instruktion nedan kan resultera i elektrisk
stöt, brand och/eller kolmonoxidförgiftning.
Kolmonoxidförgiftning kan resultera i dödsfall
eller allvarlig skada.
Låt inte barn eller otränade personer använda
maskinen.
Starta, eller kör, aldrig motorn i ett tillstängt utrymme.
Avgaserna kan vara dödliga om du andas in dem.
Använd alltid skyddsglasögon med sidoglas som är
märkta enligt EN 166 och hörselskydd. Om du inte
använder dessa skydd kan föremål kastas upp i dina
ögon och orsaka allvarliga skador.
Håll alla åskådare, barn och djur minst 15 meter bort.
Bär kraftiga långbyxor, en långärmad tröja, skor och
handskar. Ha inte på dig löst åtsittande kläder, korta
byxor, sandaler, några som helst smycken och gå
inte barfota.
För att minska risken att du skadas av att föremål
fastnar och dras in i roterande delar ska du inte
bära löst åtsittande kläder, halsduk, halskedjor och
liknande. Fäst upp långt hår ovanför axelhöjd så att
det inte fastnar i roterande delar.
Använd inte den här maskinen när du är trött, sjuk,
påverkad av alkohol, droger eller medicin.
Använd endast i god belysning.
Håll alla kroppsdelar borta från de rörliga och varma
delarna.
Använd en ansiktsmask om förhållandena är
dammiga. Det minskar risken för skador på grund av
damminandning.
Kontrollera arbetsområdet före varje användning. Ta
bort föremål som stenar, trasigt glas, spikar, vajrar
eller linor som kan kastas iväg eller trasslas in i
maskinen.
Stå stadigt och med god balans. Sträck dig inte. Om
du sträcker dig kan du tappa balansen eller komma i
kontakt med varma ytor.
Använd aldrig maskinen utan en gnistfångare.
Gnistfångaren sitter inuti ljuddämparen.
Låt motorn svalna innan förvaring.
Använd endast äkta reservdelar och tillbehör från
Ryobi. Om du använder andra delar kan det innebära
sämre prestanda och möjlig skada.
Underhåll maskinen enligt de anvisningar som  nns
i den här manualen.
Inspektera maskinen före varje användning och
kontrollera att inga lösa skruvar, bränsleläckage, etc.
förekommer. Reparera skadade delar.
Stäng av motorn och kontrollera att alla rörliga
delar har stannat innan rengöring, reparation eller
inspektion. Koppla bort tändkabeln och håll kabeln
på avstånd från tändstiftet för att undvika oavsiktlig
start.
Service ska endast utföras av kvali cerad
reparationspersonal. Service eller underhåll som
utförs av okvali cerade personer kan orsaka skador
på maskinen eller den som använder den.
Använd endast äkta reservdelar när du utför service
på lövblåsen/-sugen. Om du använder reservdelar
som inte är godkända riskerar du att skada maskinen
eller den som använder den.
Stå inte på stegar, hustak, träd eller andra instabila
stöd. Ett ordentligt fotfäste på ett stabilt underlag
ger dig bättre kontroll över maskinen i oförutsedda
situationer.
SPECIFIKA SÄKERHETSANVISNINGAR
Håll alltid lövblåsen/-sugen i din högra hand
när du använder den. Se den korrekta
användningspositionen av maskinen i sugläge, och
övrig information, i Användningsinstruktionerna
senare i denna manual.
Hörselskydd krävs för att minska risken för
hörselbortfall.
För att minska risken för skador vid kontakt med
roterande delar ska du alltid stanna motorn innan
du monterar eller tar bort några tillbehör. Använd
inte maskinen utan alla skydd på plats. Ta alltid bort
tändstiftet innan du utför underhåll eller kommer i
kontakt med rörliga delar.
Rikta inte utblåsmunstycket mot andra människor
eller djur.
960413007-01.indd 75960413007-01.indd 75 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
76
Svenska(Översättning från originalinstruktioner)
SV
FR EN DE ES IT PT NL DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Kör aldrig maskinen utan att ha rören monterade.
Det  nns en säkerhetsanordning på maskinen
som gör det omöjligt att starta den om inte rören är
monterade.
Stoppa aldrig in föremål i blåsrören.
Använd endast maskinen enligt de anvisningar som
nns i den här manualen.
Använd inte sugläget utan att ha uppsamlingspåsen
på plats. Flygande skräp kan orsaka allvarliga
skador. Stäng alltid uppsamlingspåsen helt innan
användning.
De roterande bladen kan orsaka allvarliga skador.
Stanna motorn och kontrollera att bladen har stannat
innan du öppnar sugluckan eller monterar/byter ut
rören. Stoppa inte in händerna eller andra föremål i
sugrören när de är monterade på maskinen.
Kör aldrig maskinen utan att ha den korrekta
utrustningen monterad. Montera alltid blåsrören och
stäng luckan när maskinen ska användas i blåsläge.
Montera alltid sugrören och uppsamlingspåsen när
maskinen ska användas i sugläge. Kontrollera att
uppsamlingspåsen är helt stängd när maskinen är
igång. Annars kan skräp  yga omkring. (Notera:
maskinen har en säkerhetsanordning som gör
det omöjligt att starta maskinen om inte alla rör är
monterade)
Undvik situationer som kan få uppsamlingspåsen
att fatta eld. Använd inte maskinen nära en öppen
låga. Sug inte upp varm aska från eldstäder, grillar,
lövhögar, etc. Sug inte heller upp cigarett mpar eller
cigarrer om de inte har svalnat helt.
BRÄNSLEPÅFYLLNING
Bränsle är väldigt brännbart. Var försiktig när du
hanterar bränslet för att minska risken för allvarliga
skador.
Förvara bränslet på en sval och välventilerad plats på
säkert avstånd från gnist- och/eller eldproducerande
utrustning.
Förvara bränsle i behållare som är speci kt
anpassade för detta ändamål.
Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under
tiden.
Tillsätt bensin innan motorn startas. Ta aldrig bort
bränslelocket och tillsätt aldrig bensin när motorn är
igång eller när motorn är varm.
Rök inte vid hantering av bränsle.
Blanda och förvara bränsle i en behållare som är
godkänd för bensin.
Blanda bränslet utomhus långt ifrån gnistor och lågor.
Lossa bränslelocket långsamt för att släppa ut tryck
och för att förhindra att bränsle rinner ut runtom
locket.
Dra åt bränslelocket ordentligt efter påfyllning.
Torka bort utspillt bränsle från maskinen. För ytta
dig 9 meter bort från tankningsplatsen innan motorn
startas.
Försök aldrig, under några som helst omständigheter,
att bränna bort spillt bränsle.
Bränsle ska hanteras varsamt för att minska risken
för brand och brännskador. Det är väldigt brännbart.
Om bränsle spills ut, försök inte att starta motorn.
Flytta bort maskinen från spillområdet och
undvik att använda några antändningskällor tills
bränsleångorna har försvunnit.
Sätt tillbaka alla bränslelock ordentligt.
Töm bränsletanken och spänn fast maskinen innan
den transporteras i en bil.
Använd en bensingodkänd behållare när du tömmer
bränsletanken på en välventilerad plats.
Välj ut ett tomt område, stanna motorn och låt den
svalna innan du fyller på bränsle.
Spara dessa instruktioner. Titta i dem ofta och
använd dem för att lära andra som vill använda
maskinen. Om du lånar ut maskinen, låna även ut
instruktionerna.
Använd hörselskydd när du använder maskinen. Om
liknande verktyg används i närheten ökar risken för
skador.
När du använder hörselskydd minskar din förmåga att
uppfatta varningar (skrik och alarm). Du måste vara
extra uppmärksam på vad som sker i arbetsområdet.
Det har rapporterats att vibrationer från handverktyg
kan bidra till Raynauds syndrom hos vissa personer.
Symptomen kan innefatta stickningar, domningar och
vita  ngrar vilka oftast framträder vid kyla. Ärftliga
faktorer, kyla och fukt, diet, rökning och arbetsrutiner
tros alla bidra till utvecklandet av dessa symptom.
Det  nns förebyggande åtgärder som du kan vidta
för att försöka minska vibrationernas påverkan:
a) Håll dig varm när du arbetar i kallt väder. Använd
handskar för att hålla kvar värmen i händer och
handleder. Kyla har rapporterats som en viktig del
i utvecklandet av Raynauds syndrom.
b) Träna och rör på dig efter varje användningstillfälle
för att öka blodcirkulationen.
c) Ta ofta pauser från arbetet. Begränsa tiden du
utsätter dig varje dag.
Upphör omedelbart om du upplever några av dessa
symptom och uppsök din läkare.
Fukta arbetsytan innan du börjar blåsa eller
dammsuga för att undvika inandning av damm.
Använd en kratta eller borste för att luckra upp smuts
eller löv som sitter fast eller annat skräp innan du
börjar använda lövblåsaren.
Bär hjälm om det  nns risk för fallande föremål.
960413007-01.indd 76960413007-01.indd 76 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
77
Svenska(Översättning från originalinstruktioner)
SV
FR EN DE ES IT PT NL DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
SYMBOLER
Några av dessa symboler kan användas till denna produkt. Studera dem noggrant och lär dig dess betydelse.
Korrekt tolkning av dessa symboler möjliggör säkrare och bättre användning av produkt
en.
SYMBOL NAMN BETYDELSE/FÖRKLARING
Säkerhetsvarning Indikerar en potentiell personskaderisk.
Läs användarmanualen.
För att minska risken för skador måste användaren läsa, och förstå,
användarmanualen innan denna produkt används.
Använd ögon- och
hörselskydd
Använd alltid skyddsglasögon med sidoglas som är märkta enligt EN 166
och hörselskydd när du använder maskinen.
Suglucka Använd inte maskinen om sugluckan inte är ordentligt fastsatt.
Långt hår Risk att långt hår sugs in i luftintaget.
Blåsrör Använd inte maskinen utan rören monterade.
Löst åtsittande kläder Risk att löst åtsittande kläder sugs in i luftintaget.
Bensin och smörjmedel
Använd blyfri bensin avsedd för bilar med en oktanhalt på 91 [(R + M) /2)]
eller högre. Den här maskinen har en 2-taktsmotor som kräver förblandad
bensin och smörjmedel för 2-taktsmotorer.
Se till att andra
personer håller sig på
behörigt avstånd
Håll alla åskådare, speciellt barn, och husdjur på minst 15 meters avstånd
från arbetsområdet.
Rikoschett Risk för rikoschetter.
Följande signalord och betydelse används för att förklara de olika risknivåerna som hör till denna produkt.
SYMBOL SIGNAL BETYDELSE
FARA:
Indikerar en överhängande farlig situation som kan, om den inte undviks, leda till
dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING:
Indikerar en potentiellt farlig situation som kan, om den inte undviks, leda till
dödsfall eller allvarlig skada.
FÖRSIKTIGHET:
Indikerar en potentiellt farlig situation som kan, om den inte undviks, leda till
mindre eller medelstora skador.
FÖRSIKTIGHET: (Utan säkerhetssymbolen) Indikerar en situation som kan leda till egendomsskada.
960413007-01.indd 77960413007-01.indd 77 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
78
Svenska(Översättning från originalinstruktioner)
SV
FR EN DE ES IT PT NL DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
BESKRIVNING
Fig. 1a.
1. Nedre sugrör
2. Uppsamlingspåse
3. Adapter
4. Automatisk gas
5. Gasreglage
6. Övre sugrör
7. Bränslelock
8. Starthandtag
9. Startreglage
10. Övre handtag
11. Av/på-knapp
12. Positiv strömbrytare på blåssidan
13. Primerknapp
14. Sughandtag
Fig. 1b
15. Övre blåsrör
16. Lucklås
17. Insugskåpa
18. Nedre blåsrör
19. Positiv strömbrytare på dammsugarsidan
Fig. 2
15. Övre blåsrör
18. Nedre blåsrör
19. Positiv strömbrytare på dammsugarsidan
Fig. 3
2. Uppsamlingspåse
3. Adapter
Fig. 4
20. Förhöjd fals
21. Adapter monterad på uppsamlingspåsen
22. Låsspärr i öppet läge med metallplatta av typen tryck
in och vrid
Fig. 5
23. Monterade uppsamlingspåse
24. Skruva på intagsluckan
25. Spärr för insugskåpan
17. Insugskåpa
19. Positiv strömbrytare på dammsugarsidan
Fig. 6
26. Sugöppning
27. Lås
28. Monterat sugrör
29. Skruv som håller sugrören på plats
17. Insugskåpa
19. Positiv strömbrytare på dammsugarsidan
Fig. 7
8. Startgrepp och snöre
30. Kom-igång-etikett
5. Gasreglage
11. Av/på-knapp
9. Startreglage
13. Primerknapp
Fig. 8
12. Positiv strömbrytare på blåssidan
19. Positiv strömbrytare på dammsugarsidan
Fig. 9
31. Höghastighetsmunstycke
Fig. 10
4. Automatiseringsreglage
5. Gasreglage
Fig. 11
12. Positiv strömbrytare på blåssidan
19. Positiv strömbrytare på dammsugarsidan
Fig. 12
32. Lucka för luft lter
33. Vrid på vredet för att öppna och stänga
Fig. 13
32. Lucka för luft lter
34. Luft lter
FUNKTIONER:
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Motoreffekt ................................................................ 26cc
Lufthastighet ....................................................... 320 km/t
Luftvolym ..........................................................11 m
3
/min
Vikt .......................................................................... 4,3 kg
Effekt .....................................................................0,6 kW
Motorhastighet (max.)......................................9000 RPM
Motorhastighet (tomgång.) ...................3000 - 4600 RPM
Ljudeffektsnivå enligt EN 15503:2009 Annex A (Lövblås/-
sug)
Motorkörning..........................................83.3 / 82.8 dB(A)
Tomgång ................................................72,4 / 71,1 dB(A)
Motsvarande A-viktat ljudtrycksnivåutsläpp .....83,3 / 82,8
dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens position (Lövblås/-sug)
Motorkörning..........................................96,4 / 96,6 dB(A)
Tomgång ................................................81,3 / 81,6 dB(A)
Motsvarande A-viktat ljudtrycksnivåutsläpp ......................
...............................................................88,7 / 88,9 dB(A)
Osäkerhet vid ljudnivåmätning .............................3 dB(A)
vibrationsvärde vid handtaget enligt EN 15503:2009
Annex B
Blåsläge (Främre handtag / bakre handtag)
Motorkörning............................................1,63 / 1,57 m/s
2
Tomgång ..................................................0,80 / 0,78 m/s
2
960413007-01.indd 78960413007-01.indd 78 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
79
Svenska(Översättning från originalinstruktioner)
SV
FR EN DE ES IT PT NL DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Motsvarande totalvibrationsvärde..............0,96/0,93 m/s
2
Sugläge (Främre handtag/bakre handtag) vid gaspådrag
.................................................................1,63 / 1,60 m/s
2
Tomgång ..................................................0,80 / 0,76 m/s
2
Motsvarande totalvibrationsvärde..............0,96/0,93 m/s
2
Osäkerhet vid vibrationsmätning .........................1,5 m/s
2
KÄNN TILL DIN LÖVBLÅS/-SUG
Se  gurer 1a – 1b.
För att använda den här produkten på ett säkert sätt
krävs en förståelse av informationen på produkten och i
denna användarmanual samt kunskap om arbetet som du
försöker utföra. Innan användning av denna produkt ska du
bekanta dig med alla funktioner och säkerhetsanvisningar.
BLÅSRÖR OCH MUNSTYCKEN
Blåsröret kan sättas ihop och monteras på maskinen utan
verktyg.
POSITIVA STRÖMBRYTARE
Produkten är utrustad med positiva kontakter. Enheten kan
endast köras om båda metallkontakterna är instoppade
i de positiva strömbrytarna. Detta minskar risken för att
användaren kommer i kontakt med roterande delar.
AUTOMATISK GAS
Reglaget för den automatiska gasen låter dig använda
maskinen utan att hålla avtryckaren intryckt. För att sakta
ned motorn trycker du enkelt reglaget framåt.
HÖGHASTIGHETSMUNSTYCKE MED LÖVSKRAPA
Höghastighetsmunstycket är utmärkt till blöta och klibbiga
löv. Det låter dig skrapa på blöta löv eller skräp samtidigt
som du använder maskinen.
MOTOR
Lövblåsen/-sugen har en kraftfull 26cc motor med
tillräckligt med kraft för att hantera kraftig blåsning och
sugning.
START EASY™
Start Easy™-funktionen gör det snabbare och enklare att
starta maskinen.
GASREGLAGE
Maskinen kan användas vid vilken hastighet som helst
mellan tomgång och full gas.
LÖVSUG / LJUDDÄMPARE
Att göra om maskinen till en lövsug/ ljuddämpare är enkelt
och kan göras med hjälp av en kryssmejsel.
UPPSAMLINGSPÅSE
Uppsamlingspåsen monteras enkelt på maskinen genom
att använda adaptern.
SUGHANDTAG
Sughandtaget låter dig använda maskinen i sugläge på
ett bekvämt sätt.
SUGRÖR
Sugrören kan monteras på maskinen med hjälp av en
kryssmejsel.
MONTERING
PACKA UPP
Denna produkt kräver montering.
Ta försiktigt ur produkten och tillbehören ur
kartongen. Kontrollera att alla föremål som står med
på packsedeln  nns med.
VARNING:
Använd inte maskinen om någon del på
packsedeln redan är monterad på maskinen när
du plockar upp den ur förpackningen. Delarna
på denna lista monteras inte av fabriken och
kräver användarmontering. Om du använder en
produkt som kan ha förmonterats felaktigt kan
det resultera i allvarliga personskador.
Undersök produkten noggrant och se till att inga
skador har uppstått under frakten.
Kasta inte bort förpackningsmaterialet förrän du har
kontrollerat och provat produkten.
MONTERA BLÅSRÖREN
Se  gur 2.
För in ena ändan av det undre röret i den ena ändan
av det övre röret.
Rikta in de upphöjda delarna på maskinkåpan
och hålen på det övre röret. Skjut ihop delarna
och dra åt ordentligt genom att vrida. Kontrollera
att plastavtryckaren trycks in vilket aktiverar
säkerhetsanordningen och gör produkten klar att
använda. Kontrollera efter första användningen och
sedan regelbundet att delarna sitter ihop ordentligt.
Stäng insugskåpan och dra åt skruven på kåpan.
Försäkra dig om att metallkontakten är instoppad i
den positiva strömbrytaren.
Dra ut skjutreglaget från den positiva strömbrytaren
och vrid sedan rören för att plocka bort dem från
utblåset på maskinkåpan.
MONTERA UPPSAMLINGSPÅSEN
Se  gurer 3 -4.
Ta bort blåsröret från lövblåsaren genom att dra av
metallkontakten samt vrida och lyfta bort det från
maskinkåpan.
Öppna dragkedjan på uppsamlingspåsen och
placera adaptern på insidan, enligt  gur. Tryck
adaptern genom öppningen mittemot dragkedjan.
Den breda delen av adaptern ska vara kvar inne i
uppsamlingspåsen när den är korrekt monterad.
960413007-01.indd 79960413007-01.indd 79 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
80
Svenska(Översättning från originalinstruktioner)
SV
FR EN DE ES IT PT NL DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Rikta in de upphöjda delarna på adaptern och de
upphöjda låsen på maskinkåpans utblås. Tryck in
adaptern i kåpan. Vrid för att låsa fast den på plats.
Tryck in metallkontakten i öppningen för positiva
strömbrytaren och försäkra dig om att den är
inkopplad, annars kan du inte använda maskinen.
Rotera uppsamlingspåsen tills axelremmen är riktad
uppåt.
Kontrollera att dragkedjan på uppsamlingspåsen är
stängd innan du startar maskinen.
MONTERA SUGRÖREN
Se  gurer 5 -6.
VARNING:
De roterande bladen kan orsaka allvarliga skador.
Stanna alltid motorn och kontrollera att bladen har
stannat innan du öppnar sugluckan eller monterar/
byter ut rören. Stoppa inte in händerna eller andra
föremål i rören när de är monterade på maskinen.
Montera sugrören:
Sätt ihop det övre och nedre sugröret genom att
rikta in de upphöjda låsen med de matchande
öppningarna på det övre sugröret. Skjut ihop dem till
ett rör. Detta är en permanent ihopsättning,
Tryck in spärren på luckan med hjälp av en
skruvmejsel och lossa skruven för att öppna
intagsluckan.
Rikta in låsen på kåpan med de på röret.
Dra åt skruvarna på det övre sugröret för att sätta fast
det ordentligt till maskinen. Se till att metallkontakten
på sugröret är instoppad i den positiva strömbrytaren.
Ta bort sugrören:
Lossa skruvarna på det övre sugröret genom att
vrida motsols.
Ta bort sugröret från maskinkåpan.
Stäng intagsluckan ordentligt genom att skruva in
skruven på luckan.
ANVÄNDNING
NOTERA: Maskinen har positiva strömbrytare både på
blåsöppnings- och dammsugaröppningssidan. Enheten
kan endast köras om båda metallkontakterna är instoppade
i de positiva strömbrytarna. När du kör enheten i blåsläget
(bild 8) så måste metallkontakterna på blåsröret och
luckan vara instoppade i respektive positiva strömbrytare.
När du kör enheten i dammsugarläget (bild 11) så måste
metallkontakterna på adapterröret och sugröret vara
instoppade i respektive positiva strömbrytare.
VARNING:
Tillåt dig inte att bli oförsiktig när du har blivit
bekant med maskinen. Kom ihåg att det räcker
med ett ögonblicks oförsiktighet för att orsaka
allvarlig skada.
VARNING:
Använd inte maskinen i närheten av öppna fönster.
VARNING:
Använd alltid skyddsglasögon med sidoglas som
är märkta enligt EN166 och hörselskydd. Om du
inte använder dessa skydd kan föremål kastas
upp i dina ögon och orsaka allvarliga skador.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Du får använda produkten för följande situationer:
Rensa bort löv och annat skräp från din tomt.
Hålla altaner och garageuppfarter fria från löv och
granbarr.
Suga upp löv från din tomt.
BLANDA BRÄNSLET
Den här maskinen har en 2-taktsmotor som kräver
förblandad bensin och smörjmedel för 2-taktsmotorer.
Blandningen ska ha en 50:1-ratio.
NOTERA: Vi rekommenderar att du ENDAST använder
Ryobi- (exakt blandning) eller G-olja i maskinen.
SÅ HÄR BLANDAR DU BRÄNSLET:
Använd en ren behållare som är godkänd för bensin.
Blanda 2-taktsmotoroljan med den blyfria bensin i
behållaren i enlighet med de anvisningar som  nns
på oljeförpackningen.
Den här motorn är godkänd att användas med blyfri
bensin för bilar som har en oktanhalt på 91 [(R + M) /2)]
eller högre. Använd inte motorolja till bilar eller 2-taktsolja
för utombordsmotorer.
NOTERA: De  esta bränsleblandningarna håller i upp
till 30 dagar. Blanda INTE volymer som överstiger det du
räknar med att förbruka inom 30 dagar.
BRÄNSLE-/OLJEBLANDNING FÖR
2-TAKTSMOTORER (50:1)
BENSIN OLJA
1 liter 20 ml
FYLLA TANKEN
VARNING:
Bensin är väldigt brännbart och explosivt. En
brand eller explosion orsakad av bensin kommer
att resultera i att du och andra omkring dig får
960413007-01.indd 80960413007-01.indd 80 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
81
Svenska(Översättning från originalinstruktioner)
SV
FR EN DE ES IT PT NL DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
brännskador. Stäng alltid av motorn innan du fyller
på tanken. Tillsätt aldrig bränsle till en maskin som
har motorn igång eller till en maskin där motorn
är varm. Gå bort 9 meter från tankningsplatsen
innan du startar motorn. Rök inte och be nn
dig inte i närheten av lågor eller gnistor. Om du
inte hanterar bränslet på ett säkert sätt kan det
resultera i allvarliga personskador.
Rengör ytan runt bränslelocket för att förhindra
kontaminering.
Lossa bränslelocket långsamt genom att vrida det
motsols.
Häll försiktigt ned bränsleblandningen i tanken.
Rengör och inspektera bränslelockets packning
innan du sätter tillbaka locket.
Sätt tillbaka bränslelocket och dra åt det genom att
vrida medsols.
Torka bort spillt bränsle från maskinen.
Gå bort minst 9 meter från tankningsplatsen innan
du startar motorn.
NOTERA: Det är normalt att en ny motor avger rök när du
använder den första gången.
VARNING:
Kontrollera så att inga bränsleläckage  nns. Ett
läckande bränslelock är en brandfara och måste
omedelbart bytas ut. Om du hittar några läckor
måste du åtgärda problemet innan du använder
maskinen. Om du inte gör det kan det resultera i
brand som kan ge allvarlig personskador.
OXYGENERADE BRÄNSLEN
ANVÄND INTE E85 SOM BRÄNSLE. DET GÖR DIN
GARANTI OGILTIG.
NOTERA: Skador på bränslesystem och
prestandaproblem som är resultatet av användning av
oxygenerade bränslen med större andel oxygenater än
vad som har angivits tidigare täcks inte av garantin.
Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 eller 15
volymprocent etanol (vanligtvis kallad E10 respektive
E15) får användas. Använd inte E85 som bränsle.
STARTA OCH STOPPA
Se  gur 7.
Starta en kall motor:
Tryck INTE in avtryckaren förrän motorn har startat
och går ordentligt.
Lägg lövblåsen/-sugen på en plan yta.
PRIMER – Tryck in primerknappen 7 gånger.
STÄLL startreglaget i START-position.
DRA i startsnöret tills motorn startar.
NOTERA: Om du trycker in och släpper upp gasreglaget
släpps startreglaget ut i KÖR-position.
Starta en varm motor:
DRA i startsnöret tills motorn startar.
Stanna motorn:
Tryck in strömbrytaren på ovansidan i stopp-position (”o”)
och håll den intryckt tills motorn stannar.
Se  gurer 8 - 9.
VARNING:
Ställ inte infrån dig maskinen ovanpå eller i
närheten av skräp eller grus. Skräp kan sugas in i
intaget och orsaka skador på maskinen och ge dig
allvarliga personskador.
Blås runt ytterkanterna av en skräphög för att
förhindra att sprida ut skräpet. Blås aldrig rakt in i
mitten på en skräphög.
Använd endast motorverktyg under dagtid, inte tidigt
på morgonen eller sent på kvällen när människor kan
störas. Följ eventuella lokala bestämmerlser.
Om du vill minska bullernivån så bör du försöka
använda så få utrustningar som möjligt åt gången
samt köra på så låga varvtal som möjligt för att
kunna utföra jobbet. Detta kan även minska
vibrationsnivåerna.
För att spara vatten kan du till många tomt- och
trädgårdsarbeten använda en högtryckstvätt istället
för en vanlig vattenslang. Dessa inkluderar bland
annat rengöring av rännstenar, skärmar, uteplatser,
grillar, altaner och trädgårdsskötsel.
Kontrollera utrustningen innan du börjar använda
den, speciellt ljuddämparen, luftintagen och luft ltren.
Använd krattor och borstar för att lossa skräpet innan
du blåser.
Om vatten  nns tillgängligt kan du fukta ytan lätt om
det är dammigt.
Var uppmärksam på barn, djur, öppna fönster och
nytvättade bilar. Blås alltid skräpet åt ett säkert håll.
Håll maskinen enligt  gur 9 så att luftströmmen
kommer nära marken.
STÄDA efter att du har använt en lövblås/–sug eller
andra verktyg! Kasta skräp på ett korrekt sätt.
Höghastighetsmunstycket är speciellt anpassat för
blöta och klibbiga löv. Det låter dig skrapa på blöta
löv eller skräp samtidigt som du använder maskinen.
AUTOMATISK GAS
Se  gur 10.
Den automatiska gasspärren låter dig använda maskinen
utan att hålla avtryckaren intryckt.
Slå i gasreglagespärren:
Dra gasreglagespärren bakåt mot dig och släpp vid
önskat gaspådrag.
Tryck reglaget hela vägen framåt för att släppa upp
gasreglagespärren.
960413007-01.indd 81960413007-01.indd 81 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
82
Svenska(Översättning från originalinstruktioner)
SV
FR EN DE ES IT PT NL DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
SUGLÄGE
Se  gur 11.
VARNING:
Håll ljuddämparen och alla varma ytor på
maskinen bort från din kropp. Att inte göra det
kan resultera i allvarlig personskada.
Montera sugrören och uppsamlingspåsen. Se
Monteringsavsnittet tidigare i den här manualen.
Starta lövblåsen/-sugen. Se Starta och stoppa
tidigare i den här manualen.
Placera uppsamlingspåsens axelrem över din högra
axel. Håll det övre handtaget i din vänstra hand och
sughandtaget i din högra.
Rör maskinen från sida till sida utmed kanterna
på skräphögen. För att undvika att maskinen blir
igensatt ska du inte placera sugröret direkt i mitten
på skräphögen.
Håll motorn högre än insugsdelen av sugröret.
Rikta alltid sugröret nedåt när du arbetar i en
sluttning.
För att undvika skador på dig själv och maskinen ska
du aldrig suga upp stenar, trasigt glas,  askor eller
andra liknande föremål.
Om sugrören skulle bli igensatta, stanna motorn och
kontrollera att bladen har slutat att rotera. Koppla
sedan bort tändstiftskabeln innan du gör rent röret.
Ta bort sugrören och rensa bort igensättningen i
maskinens  äktkåpa. Ta bort uppsamlingspåsen och
rengör röret. En liten stav eller pinne kan behöva
användas för att nå hela rörlängden. Kontrollera
att allt skräp har tagits bort innan du sätter tillbaka
sugrören.
UNDERHÅLL
VARNING:
Vid service ska endast identiska reservdelar
användas. Användning av andra delar kan
orsaka fara eller produktskada.
VARNING:
Använd alltid skyddsglasögon med sidoglas
som är märkta enligt EN166 och hörselskydd.
Om du inte använder dessa skydd kan föremål
kastas upp i dina ögon och orsaka allvarliga
skador.
VARNING:
Stäng av motorn och vänta tills alla delar har
stannat, koppla bort tändstiftskabeln och ta bort
den från tändstiftet innan inspektion, rengöring
eller service av maskinen påbörjas. Att inte följa
ovanstående varning kan resultera i allvarlig
person- eller egendomsskada.
GENERELLT UNDERHÅLL
Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av
plastdelar. De  esta plaster är känsliga för skador vid
användning av olika typer av kommersiella lösningsmedel
och kan skadas om sådana används. Använd en ren och
torr trasa för att ta bort smuts, damm, olja, fett, etc.
VARNING:
Låt aldrig bromsvätska, bensin, oljebaserade
produkter, inträngande oljor, etc., komma i
kontakt med plastdelarna. Kemikalier kan
skada, försvaga eller förstöra plaster och det
kan resultera i allvarlig skada.
Du kan oftast utföra de justeringar och reparationer som
beskriv här. För andra reparationer ska lövblåsen/-sugen
lämnas till ett auktoriserat servicecenter för reparation.
RENGÖR LUFTFILTRET
Se  gur 12-13.
Korrekt underhåll kräver att luft ltret hålls rent. Det ger
också  ltret en längre livstid.
Ta bort luckan för luft ltret genom att vrida vredet
motsols samtidigt som du försiktigt drar i luckan.
Skölj  ltret med rent vatten.
Tryck försiktigt på  ltret tills över ödigt vatten har
försvunnit. Sätt tillbaka  ltret.
Sätt tillbaka luckan på maskinen. Vrid vredet medsols
tills luckan sitter fast ordentligt.
RENGÖR UTBLÅSET, LJUDDÄMPAREN OCH
GNISTFÅNGAREN
NOTERA: Utblåset, ljuddämparen och/eller gnistfångaren
kan bli igensatta av koluppbyggnader beroende på
bränsle, mängd och typ av smörjmedel och/eller miljön där
maskinen används. Om du märker att maskinen förlorar
kraft kan du behövs få dessa uppbyggnader borttagna för
att återställa maskinens effekt igen. Vi rekommenderar
starkt att du endast låter kvali cerade servicetekniker
utföra den här typen av service.
Gnistfångaren måste rengöras eller bytas ut var 50:e
användningstimme eller årligen för att kunna garantera
bibehållen effekt hos maskinen. Gnistfångare kan sitta på
era olika ställen beroende på vilken modell du har köpt.
Kontakta ditt närmsta servicecenter för att få reda på var
gnistfångaren sitter på just din modell.
VARNING:
För att undvika en brandfara får du aldrig köra
lövblåsen/–sugen utan att ha en gnistfångare
monterad.
UPPSAMLINGSPÅSE
En smutsig uppsamlingspåse minskar maskinens
prestanda. Vänd påsen ut och in och skaka den för att få
den ren. Tvätta den med diskmedel minst en gång per år.
960413007-01.indd 82960413007-01.indd 82 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
83
Svenska(Översättning från originalinstruktioner)
SV
FR EN DE ES IT PT NL DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
FELSÖKNING
Problem Möjlig orsak Lösning
Motorn startar inte.
Inget bränsle i tanken.
Tändstiftet kortslutet eller felaktigt.
Tändstiftet är trasigt (spräckt porslin eller trasiga
elektroder)
Tändkabeln är kortsluten, trasig eller borttagen
från tändstiftet).
Tändningen fungerar inte.
Fyll på bränsle.
Byt ut tändstiftet.
Byt ut tändstiftet.
Byt ut tändkabeln eller sätt tillbaka den
på tändstiftet.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Motorn är svår att
starta
Vatten i bensinen eller gammal
bränsleblandning.
För mycket smörjmedel i bränsleblandningen.
Motorn får för lite eller för mycket bränsle.
Dålig gnista från tändstiftet.
Töm hela systemet och fyll på med
färsk bensin.
Töm ut och fyll på med korrekt
blandning.
Justera choken.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Motorn saknar kraft. Luft ltret är igensatt.
Rengör luft ltret. Se Rengör luft lter
tidigare i denna manual.
Motorn överhettas. Otillräcklig smörjning i bränsleblandningen.
Blanda bränsle enligt anvisningar i
startinstruktionerna.
BRÄNSLELOCK
VARNING:
Ett läckande bränslelock är en brandfara och
måste omedelbart bytas ut.
Bränslelocket innehåller  lter som inte går att underhålla
och en backventil. Ett igensatt bränsle lter gör att
motorn går dåligt. Om motorns prestanda förbättras när
bränslelocket lossas kan backventilen vara trasig eller så
är  ltret igensatt. Byt ut bränslelocket om det behövs.
BYT UT TÄNDSTIFT
Denna motorn använder ett Ryobi AC00160, Champion
RCJ-6Y- eller NGK BPMR7A-tändstift med ett elektrodgap
på 0,025 tum. Använd en exakt reservdel och byt ut den
årligen.
FÖRVARA PRODUKTEN
Ta bort alla främmande föremål från maskinen.
Förvara den inomhus på en torr och välventilerad
plats där den är oåtkomlig för barn. Håll den borta
från frätande ämnen som trädgårdskemikalier eller
vägsalt.
Följ alla ISO-standarder och lokala bestämmelser
som berör säker förvaring och hantering av bränsle.
Vid förvaring 1 månad eller länge:
Töm ut allt bränsle ur bränsletanken ned i en
behållare som är godkänd för bensin. Kör motorn tills
den stannar.
960413007-01.indd 83960413007-01.indd 83 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
BEPERKTE GARANTIE
(VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES)
TTI garandeert dat dit outdoorproduct vrij is van gebreken in materiaal of
vakmanschap voor 24 maanden vanaf de aankoopdatum door de originele
koper, behoudens de hieronder genoemde beperkingen. Gelieve uw
rekening te bewaren als bewijs van aankoopdatum.
Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor
persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze
garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste
oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik,
nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de
eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman,
onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of
onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd.
Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes
of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en
binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet
specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze
garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen.
Deze beperkte garantie is nietig wanneer originele identificatiekenmerken
van het product (merknaam, serienummer, enz.) niet meer leesbaar,
gewijzigd of verwijderd zijn of wanneer het product niet van erkende
handelaar wordt gekocht of als het product DUSDANIG en/of MET
GEBREKEN wordt verkocht.
Met uitzondering van alle geldende lokale bepalingen, komen de
bepalingen van deze beperkte garantie in plaats van elke andere
geschreven garantie hetzij expliciet of impliciet, geschreven of mondeling,
inclusief elke garantie van AANKOOP OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VOOR SPECIALE OF
INCIDENTELE SCHADE OF VERVOLGSCHADE AANSPRAKELIJK. DE
MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID ZAL DE DAADWERKELIJKE DOOR
U BETAALDE AANKOOPPRIJS NIET OVERSCHRIJDEN.
Deze garantie is slechts geldig binnen de Europese Unie, Australië
en Nieuw Zeeland. Buiten deze gebieden, gelieve uw erkende Ryobi
handelaar te contacteren om vast te stellen of een andere garantie
van toepassing is.
BEGRÄNSAD GARANTI
VERSÄTTNING FRÅN ORIGINALINSTRUKTIONER)
TTI garanterar att denna utomhusprodukt är fri från fel vad gäller material
och tillverkning i 24 månader från originalinköparens inköpsdatum,
begränsat enligt nedan. Behåll kvittot som bevis på inköpsdatum.
Denna garanti är enbart giltig där produkten används för personligt
och icke-kommersiellt bruk. Denna garanti täcker inte skador eller ansvar
orsakad av felanvändning, vanvård, oavsiktlig eller avsiktlig handling
hos användaren, felaktig hantering, orimlig användning, vårdslöshet,
slutanvändares misslyckande att följa användningsinstruktioner som
framgår i användarmanualen, försök till reparation av icke-kvalificerad
yrkesman, otillåten reparation, modifiering eller användning av tillbehör
och/eller tillbyggnader som inte är rekommenderade av auktoriserad part.
Denna garanti täcker inte bälten, borstar, påsar, lampor eller andra delar
som behöver bytas under garantiperioden på grund av normalt slitage.
Denna garanti gäller inte transportkostnader eller förbrukningsartiklar så
som säkringar, om inte annat anges i applicerbar lag.
Denna begränsade garanti är förbrukad om produktens
originalidentifikationsmärken (trade mark, serienummer etc.) är
bortnötta, ändrade eller borttagna eller om produkten inte är inköpt från
en auktoriserad återförsäljare eller om produkten är såld i befintligt skick.
Föremål för alla applicerbara, lokala ordningsregler. Villkoren i denna
begränsade garanti gäller istället för alla andra skrivna garantier, oavsett
om de är uttryckta eller implicerade, skriva eller muntliga, inklusive alla
garantier för SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT
SYFTE. VI KAN ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SPECIELLA,
OAVSIKTLIGA, FÖLJDRIKTIGA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR.
VÅRT MAXIMALA ANSVAR SKA INTE ÖVERSTIGA DET FAKTISKA
INKÖPSPRISET SOM DU BETALADE FÖR PRODUKTEN.
Denna garanti gäller endast inom den Europeiska Unionen, i
Australien och i Nya Zeeland. Kontakta din auktoriserade Ryobi-
handlare för att avgöra om några andra garantier gäller utanför
dessa områden.
BEGRÆNSET GARANTI
(OVERSÆTTELSE FRA ORIGINAL BRUGSANVISNING)
TTI garanterer at dette udendørs produkt er fri for defekter af materiale
og håndværk i 24 månede