Princess 122333 Datablad

Kategori
Brödrostar
Typ
Datablad
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
TYPE 122333
CROQUE MONSIEUR
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
AUGUSTUS 2007
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
GR
ARAB
10
PULIZIA
TOGLIETE PRIMA LA SPINA DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE.
Pulite la tostiera dopo ogni uso per evitare che i resti degli alimenti si incrostino. Dopo l’uso lasciate
raffreddare il Princess Sandwichtoaster. Non versate mai acqua fredda sulle piastre, per evitare il pericolo
di schizzi di acqua bollente e per non danneggiare l'apparecchio. Non usate detergenti abrasivi o aggressivi.
NON IMMERGETE MAI LA TOSTIERA IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.
Pulite le piastre con carta da cucina. Eventuali resti attaccati possono essere rimossi con l’ausilio di un
po’ di olio da cucina (lasciate agire l’olio per 5 minuti). Potete pulire la superficie esterna con un panno
umido.
SUGGERIMENTI PRINCESS
- L’apparecchio è indicato per il solo uso domestico.
- Assicuratevi che nessuno possa inciampare nel cavo di alimentazione o nell’eventuale prolunga, e che
questi non vengano a contatto con le piastre calde.
- Il cavo di alimentazione di questo tipo di apparecchio può essere sostituito solo presso il nostro centro
di assistenza, o da un professionista.
- Non usate questa tostiera all’aperto.
- Non lasciate la tostiera incustodita in presenza di bambini. Le piastre e la superficie esterna metallica
diventano molto calde. pertanto, maneggiatele con cura. Lasciate raffreddare bene l'apparecchio prima
di riporlo.
- Collegate l’apparecchio unicamente ad una presa di alimentazione con messa e terra.
- L’apparecchio non deve essere utilizzato con timer esterno o con un telecomando separato.
- Quando l’apparecchio è acceso le superfici su cui è a contatto possono essere molto calde.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità motorie,
psichiche e sensoriali o senza esperienza, se non sono accompagnate e assistite da una persona che
conosce l’uso dell’apparecchio.
- Non lasciare che i bambini giochino con l’apparecchio.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR ART. 122333
Läs först igenom hela bruksanvisningen och behåll den för framtida referens. Kontrollera att elförsörjningen
i ditt hushåll motsvarar apparatens. Anslut apparaten endast till ett jordat uttag.
Princess Croque Monsieur är ideal för att snabbt göra delikata rostade smörgåsar, med skinka, ost eller
andra ingredienser. Beläggningen på plattorna motverkar att ingredienserna fastnar i rosten och gör den
lätt att rengöra. Indikatorlamporna och den automatiska termostaten gör Princess Croque Monsieur till en
högst praktisk hushållsapparat.
Innan apparaten används för första gången rekommenderar vi plattorna rengörs med en fuktig trasa och
att alla etiketter avlägsnas.
ANVÄNDARTIPS
Smörj plattorna något med smör, ister, olja eller något liknande. Sätt in kontakten i eluttaget ("Power"-
lampan tänds) och stäng Princess Croque Monsieur. Det tar ungefär 5 minuter tills apparaten är
uppvärmd. Under tiden kan du förbereda smörgåsen. När plattorna uppnått korrekt temperatur tänds
”Ready”-lampan.
Öppna nu din Princess Croque Monsieur och lägg i smörgåsen som vanligt på den nedre
plattan, det vill säga först brödet, sedan pålägget och sist ännu en brödskiva. Stäng rosten
(tryck inte samman plattorna med för stor kraft) och använd clippet på handtaget för att
hålla plattorna på plats. Apparaten ska alltid vara stängd när smörgåsarna rostas.
När rosten är stängd kan lite ånga alstras. Se till att du inte bränner dig på den. Efter 2-3
minuter är smörgåsen färdig - givetvis kan du experimentera med tillredningstiden för att
uppnå det resultat du önskar.
Obs! Under rostningen flimrar ”Ready”-lampan. Detta är normalt och visar att termostaten
fungerar korrekt.
11
När smörgåsen är färdig kan du öppna rosten och ta bort smörgåsen med en trä- eller plastspatel om
nödvändigt. Använd inga metallverktyg eftersom dessa kan skada ytan.
Om du vill rosta fler smörgåsar kan du helt enkelt stänga rosten för att behålla rätt temperatur. Ta alltid ut
kontakten när du inte använder apparaten.
RENGÖRING
KOPPLA ALLTID UR APPARATEN FÖRE RENGÖRING.
Rengör rosten efter varje användningstillfälle. Det motverkar att rester torkar fast i apparaten. Låt din
Princess Croque Monsieur kylas ned efter bruk. Häll aldrig kallt vatten på plattorna. Då kan apparaten
skadas och hett vatten kan stänka. Använd inget slipande rengöringsmaterial.
SÄNK ALDRIG NED APPARATEN I VATTEN ELLER NÅGON ANNAN VÄTSKA.
Rengör plattorna med kökspapper. Häll matolja på rester som är svåra att ta bort och låt de lösas upp i 5
minuter. Utsidan kan torkas med en fuktig trasa.
PRINCESS-TIPS
- Brödrosten är endast ägnad för hushållsbruk.
- Kontrollera att kabeln, eller förlängningskabeln om tillämpligt, är placerad där man inte kan snubbla
över den och inte i närheten av uppvärmda plattor.
- Hos den här typen av apparater ska skadade sladdar endast bytas ut av vår serviceavdelning eller
liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Använd inte rosten utomhus.
- Försäkra dig om att barn inte använder rosten utan uppsikt. Plattorna och metallhöljet kan bli mycket
varma. Var givetvis även själv försiktig. Låt apparaten kylas ner helt innan den plockas undan.
- Anslut apparaten endast till ett jordat uttag.
- Apparaten är inte avsedd att användas med någon typ av extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.
- De tillgängliga ytorna blir varma när apparaten används.
- Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller
mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck eller brist på erfarenhet och kunskap om de inte hållits
under uppsikt och fått instruktioner gällande användningen av apparaten av en person som är ansvarig
för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR ART. 122333
Læs brugsanvisningen grundigt igennem og gem den, hvis det senere skulle blive nødvendigt at slå noget
op. Se efter, at spændingen i boligen svarer til apparatets. Tilslut udelukkende apparatet til en stikkontakt
med jordforbindelse.
Princess Croque Monsieur er alle tiders til hurtig tilberedning af en velsmagende toast med f. eks. ost eller
skinke. Bagepladernes slip-let belægning forhindrer, at ingredienserne klæber fast, og letter rengøringen.
Kontrollamperne og den automatiske termostat gør din Princess Croque Monsieur nem og praktisk at
bruge.
Det tilrådes – inden apparatet tages i brug for første gang - at tørre bagepladerne omhyggeligt af med en
fugtig klud og at fjerne evt. etiketter.
ANVENDELSESTIPS
Kom en lille smule smør, fedtstof eller olie på bagepladerne. Stik stikket i stikkontakten
('power'-lampen lyser) og luk din Princess Croque Monsieur. Det tager ca. 5 minutter,
inden apparatet er varmet op. I mellemtiden kan ingredienserne lægges parat. Når pladerne
har den rette temperatur, lyser 'ready'-lampen.
Luk nu din Princess Sanwich Toaster op og anbring ingredienserne på normal vis på den
nederste plade, dvs. først et stykke brød, derefter pålægget og til sidst et stykke brød til.
Luk sandwich-apparatet (klem i den forbindelse ikke pladerne alt for hårdt sammen) og luk
pladerne ved hjælp af fastlåsningsklemmen på håndtaget. Apparatet skal altid være lukket
under brugen.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Princess 122333 Datablad

Kategori
Brödrostar
Typ
Datablad