König KN-CP40 Specifikation

varumärke
König
Kategori
navigeringskompasser
Modell
KN-CP40
Typ
Specifikation
25
SVENSKA
1. Egenskaper:
1. Fyra knappar: SET, COMPASS, HISTORY, ALTI
2. Display flör timmar, minuter, sekunder
3. 12/24 timmar valfritt
4. °C/°F kan väljas
5. Väderprognos för fyra lägen: soligt, delvis soligt, mulet, regn
6. Inomhustemperaturområde (-10°C~50°C), sampling cykel: 30 sekunder
7. Kompassfunktion
8. Höjdmätarfunktion
9. Höjdenhet: M/Feet kan väljas
10. Lufttryckshistoria registrering
11. Lufttrycksenhet: hpa/mmHg/inHg valbart
2. Ström på och återställ:
Vid ström på eller återställ, LCD full display i 3 sekunder
LED ljus på i
3 sekunder
Normal läge
3. Knappfunktioner:
Funktion
Användning
SET
(INSTÄLLNING)
HIST
(HISTORIA)
COMPASS
(KOMPASS)
ALTI
(HÖJD)
Standardläge Tryck Kontrollera
datum
Kontrollera
historieregi-
strering
Aktivera
kompassläge
Höjdmätarläge
Håll Aktivera
inställningsläge
Aktivera
slutläge
Testa absolut
höjd
Inställning-
släge
Tryck Bekräfta
inställning
Avsluta
inställning-
släge
Ett steg
framåt
Ett steg framåt
Håll 8 steg/
sekunder
framåt
8 steg/
sekunder
framåt
3.1. Normalt inställningsläge
1. Tryck “SET” (INSTÄLLNING) för att växla mellan tid och datum.
2. Håll “SET” i 2 sekunder för att aktivera inställningsläge.
3. Håll “SET” i 12 sekunder för att avsluta, tryck valfri knapp för att starta
4. När höjd visas tryck “HIST” (Historia) för att kontrollera historiska
höjdregistreringar.
5. När barometer visas, treyck “HIST” för att kontrollera historiska
lufttrycksregistreringar.
26
6. Tryck kompass för att aktivera kompassläge.
7. Håll “COMPASS” (KOMPASS) för att aktivera utcheckningsläge.
8. Tryck “ALTI” (altitud) för växla altityd höjd.
9. Håll “ALTI” för att testa absolut höjd.
10. När “SET” (Inställning) hålls, håll på nytt “COMPASSD” (kompass) för
att ange inställning för magnetisk böjningsvinkel.
11. LED ljus tänds om någon knapp trycks.
3.2. Inställningsläge
1. Tryck “SET” i 2 sekunder i normalt läge för att komma till
inställningsläge.
2. Under inställningen blinkar det 1 Hz.
3. Inställningssekvensen: 12/24
timma
minut
år
månad
datum
°C/°F
HPA/mmHg/inHg
M/FEET.
4. Tryck “SET” för att bekräfta inställningarna.
5. Tryck “ALTI” en gång, inställningen fortsätter ett steg, håll knappen i
2 sekunder, det går framåt med 8 steg/sekunder.
6. Tryck “COMPASS” en gång, inställningen går ett steg bakåt; håll i
2 sekunder, den går bakåt med 8 steg/sekunder.
7. Systemet avslutar automatiskt om ingen knapp trycks under
15 sekunder, det inställda värdet sparas.
3.3. Displayläge
1. När datum visas, går det tillbaka till tidsläge om ingen knapp trycks
under 15 sekunder.
2. När kompass visas, avslutas det automatiskt om ingen knapp trycks
inom 30 sekunder.
3. När historieregistrering kontrolleras avslutas det automatiskt om ingen
knapp trycks inom 15 sekunder.
3.4. Kompassläge
1. Tryck kompass för att aktivera kompassläge.
2. Håll “COMPASS” för att komma till checkoutläge, placera nu produkten
horisontellt, vrid den ett fullt varv, avsluta checkout, tryck “COMPASS”
på nytt för att lämna checkout läget och övergå till kompassläge, starta
test riktning (följ stegen som angetts ovan precis för korrekt resultat):
3. Medan du håller “SET” håll på nytt “COMPASS” för att mata in den
magnetiska böjningsvinkeln (område:+/-90 grader), tryck “HIST” för att
avsluta efter avslutad inställning i annat fall avslutar menyn automatiskt
efter 15 sekunder.
4. Se att hålla kompassen borta från magnetiska fält vid användning. För
att upprätthålla precisionen upprepa stegen för checkoutläge när du
byter omgivning eller byter batteri.
3.5. Höjdläge
1. Tryck “ALTI” (altitud) för att öppna höjdmätningsläge (abs), nu mäts
höjden och displayen uppdateras var 5 sekund.
2. I normalt, läge, håll “ALTI” för att komma till test relativ höjdläge
(rel.), höjden raderas och börja undersöka höjden från NOLL till
bestämmelseort.
3. Höjdmätningsområde: - 1000 feet~30000 feet (-305m~9144m), utanför
detta område visar displayn “Err”.
3.6. Barometerläge
1. Även här i normalläget visas lufttrycket för befintliga förhållanden,
lufttrycket uppdateras med ny mätning var 30 sekund och displayen
uppdateras.
2. Medan “SET” hålles, håll på nytt “ALTI” för att mata in lufttryckvärdet
för korrekt läge.
27
3. Lufttrycksmätområde: 301 hpa~1051 hpa, utanför detta område visar
displayen “Err”.
3.7. Temperaturläge
1. Temperaturmätområde: -10°C~50°C
2. Mätperiod: 30 sekunder
3. Temperaturupplösning: +/-0,1°C
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör
denna produkt ENDAST öppnas av behörig
tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln
från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle
uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller
lösningsmedel eller slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modieringar av produkten eller för
skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specikationer kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda
elektriska eller elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga
hushållssopor. Det nns särskilda återvinningssystem för dessa
produkter.
ČESKY
1. Vlastnosti:
1. Čtyři tlačítka: SET, COMPASS, HISTORY, ALTI
2. Displej hodin, minut a sekund
3. 12/24 hodinový formát
4. Možnost volby mezi °C/°F
5. Předpověď počasí 4 termíny: slunečno, polojasno, zamračeno, deštivo
6. Měření teploty v místnosti (-10°C~50°C), měření: každých 30 sekund
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
VARNING
/