König KN-CP50 Specifikation

varumärke
König
Kategori
navigeringskompasser
Modell
KN-CP50
Typ
Specifikation
24
Huomio:
Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei
käytettyjäsähkö-taielektronisiatuotteitasaahävittää
kotitalousjätteenmukana.Kyseisilletuotteilleonolemassa
erillinenkeräysjärjestelmä.
SVENSKA
Apparaten är baserad på elektroniska mätsensorer och har funktioner
som mätning, riktning, digital klocka, digital termometer och digital
kalender.
Dendigitalakompassenäravseddförutomhusbruk.Denlöstagbara
remmengördenenkelatthamedsigunderolikautomhusaktiviteter.
1
2
3
4
1. LCD-skärm
2. Funktionsknappar
3. Spritnivå
4. Löstagbarrem
Batterifack rymmer 2
AAA-batterier
Kalibrering
1. Såsnartbatteriernaärpåplats,visarskärmen“CAL”-ikonenför
kalibreringsläge.
2. Placera den digitala kompassen på vågrätt underlag med
framsidan uppåt. Tryck på kompassknappen så visas en felaktig
riktning i grader på LCD-skärmen, tryck sedan och håll inne
kompassknappen i fyra sekunder, skärmen visar på nytt “CAL”,
men denna gången vrid apparaten långsamt ett varv (eller placera
kompassenihandatansnurralångsamtettvarv).Detgörsåatt
denelektroniskamätsensornkansökauppmagnetiskanordpolen.
(OBS: Mer exakta resultat kan fås om luftbubblan i spriten hålls
kvar inne i cirkeln under hela kalibreringsprocessen.)
3. Efterattroteratapparatenettvarv,medellerutandigsjälv,tryck
på kompassknappen så kommer den korrekta riktningen att visas.
  
Temperaturläge
Temperaturen visas i Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).
DåbatteriernasättsivisasCelsius(°C).Tryck[ADJUST]förattskifta
mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).
25
Grader Celsius (°C)
Tryck ADJUST
Grader Fahrenheit (°F)
Tidsinställning
Tidsformat: 12-timmars eller 24-timmars format.
12-timmars format
24-timmars format
Då batterierna sätts i visas tiden i 24-timmars format.
Tryckochhållinne[MODE]förattkommatilltidsinställningsläget.
“Hour”-siffrornablinkarochärklaraattställasin,tryck[ADJUST]för
att ändra “Hour”-siffrorna.
Tryck[MODE],“Minute”-siffrornablinkar,tryck[ADJUST]förattändra
“Minute”-siffrorna.
Tryck [MODE] , tryck sedan [ADJUST], 12–timmars format och
24–timmars format kan skiftas.
Tryck[MODE],“Month”-siffrornablinkar,tryck[ADJUST]förattändra
“Month”-siffrorna.
Tryck[MODE],“Date”-siffrornablinkar,tryck[ADJUST]förattändra
“Date”-siffrorna.
Tryck[MODE],“Week”-siffrornablinkar,tryck[ADJUST]förattändra
“Week”-siffrorna.
Tryckochhållinne[MODE]förattbekräftainställningarna.
Kompass
Apparatenärbaraikompasslägeunder4minuterförattsparabatteri,
tryck[Compass]förattkommatillbakatillkompassläget.
Press [Compass]
Vid användning, om kompassläget lämnas, så är visningen inte exakt,
vilket innebär att den måste kalibreras på nytt. Denna gången, tryck
och håll inne [Compass] (håll knappen nedtryckt ca 4 sekunder), gå
till kalibreringsläge och kalibrera enligt anvisningarna ovan.
Bakgrundsbelysning
Tryck[Light]föratttändabakgrundsbelysningeni4sekunder.
Föreskrifter
1. Apparaten är inte avsedd att vara ett yrkesmässigt
navigationsinstrument.
2. Placera aldrig apparaten i närheten av magnetiska fält.
26
3. Batteriernabörbytasdåapparateninteanvändspålångtid.
4. Undvik att kortsluta batterierna genom att vara uppmärksam på
polariteten angiven i batterifacket.
5. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller alkaline,
kol-zink eller uppladdningsbara (Ni-Cd/Ni-H) batterier.
6. Elda inte upp gamla batterier.
7. Undvik extrema temperaturer, våldsamma skakningar och att
släppa ner apparaten i vatten.
Säkerhetsanvisningar
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
VARNING
Förattminskariskenförelektriska
stötarbördennaproduktENDAST
öppnasavbehörigateknikernär
servicebehövs.Drautströmkabelnfråneluttagetochkopplaurall
annan utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte
produktenförvattenellerfukt.
Underhåll:
Rengörendastmedtorrtrasa.Användingarengöringsmedelsom
innehållerlösningsmedelellerslipmedel.
Garanti:
Ingengarantigällervidändringarellermodieringaravprodukten
ellerförskadorsomharuppståttpågrundavfelaktiganvändningav
denna produkt.
Allmänt:
Utseendeochspecikationerkankommaattändrasutanföregående
meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade
varumärkensomtillhörsinaägareochärhärmederkändasom
sådana.
Behållbruksanvisningenochförpackningenföreventuelltframtida
behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att
använda elektriska eller elektroniska produkter inte får
slängasblandvanligahushållssopor.Detnnssärskilda
återvinningssystemfördessaprodukter.
36
Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration
de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di
conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus /
Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate
We,/Wir,/Nous,/Wij,/Questasocietà,/Laempresainfrascrita,/
Mi,/Me,/Vi,/Společnost,/Noi,
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi /
PaísesBajos/Hollandia/Alankomaat/Holland/Nizozemí/Olanda
Tel. / Tél / Puh: 0031 73 5991055
Email/Couriel/Sähköposti/e-post:[email protected]
Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le
produit : / verklaren dat het product: / Dichiara che il prodotto: / Declara
queelproducto:/Kijelentjük,hogyatermék,amelynek:/Vakuutamme,
että:/Intygarattprodukten:/prohlašuje,ževýrobek:/Declarămcă
acest produs:
Brand:/Marke:/Marque:/Merknaam:/Marca:/Márkája:/Merkki:/
Märke:/Značka:KönigElectronic
Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli:
KN-CP50
Description: Digital compass
Beschreibung: Digitalkompass
Description : Boussole numérique
Omschrijving:Digitaalkompas
Descrizione: Bussola digitale
Descripción:Brújuladigital
Megnevezése:Digitálistájoló
Kuvaus: Digitaalinen kompassi
Beskrivning: Digital kompass
Popis:Digitálníkompas
Descriere:Busolădigitală
Description:Ψηφιακήπυξίδα
Is in conformity with the following standards: / den folgenden
Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes: /
in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme
ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: /
Megfelelazalábbiszabványoknak:/Täyttääseuraavatstandardit:/
Överensstämmermedföljandestandarder:/splňujenásledující
normy:/Esteînconformitatecuurmătoarelestandarde:
EN61000-6-3:2007
EN61000-6-1:2007
EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU
richtlijn(en)/Direttiva(e)EU/Directiva(s)UE/EUdirektívák/EU
Toimintaohje(et)/EuDirektiv(en)/SměrniceEU/Directiva(e)UE:
2004/108/EC
‘s-Hertogenbosch, 28/07/2009
Mrs. / Mme. / Mevr. / Sig.ra / D. / Fru / Paní:
J. Gilad
Purchase Director / Einkaufsleiterin / Directrice
des Achats / Directeur inkoop / Direttore a gli
acquisti / Director de compras / értékesítési
igazgató/Ostojohtaja/Inköpsansvarig/
Obchodníředitelka/Directorachiziţii
/