Yale Doorman Användarmanual

varumärke
Yale
Modell
Doorman
Typ
Användarmanual
1
Installation Guide
User Manual
An ASSA ABLOY Group brand
Sweden
Norway
Denmark
2
Tack för att du valt Yale Doorman
Denna manual tillsammans med Installation Guide säkerställer att du
använder produkten på ett säkert och riktigt sätt samt utnyttjar dess
fulla potential.
Takk for at du valgte Yale Doorman
Denne Installasjons- og Brukermanual sikrer at du bruker produktet på en
forsvarlig og riktig måte og dermed utnytter produktets fulle potentiale.
Tak fordi du har valgt Yale Doorman
Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet
anvendes korrekt og at du får fuld udnyttelse af produktets potentiale.
Thank you for choosing Yale Doorman
This user manual in combination with Installation Guide assures you use
the product in a safe and correct way as well as utilize it’s full potential.
Yale Customer service
Sweden 0770-37 37 10 – Denmark 089-88 78 18 – Norway 815 69 036
Monday-Friday 08.00-20.00 Saturday-Sunday 10.00-15.00
Costs: 1 SEK/min 1 NOK/min 1 DKK/min
3
Läs detta innan användning
av Yale Doorman
Denna produkt är konstruerad och tillverkad för säker använd-
ning. Felaktig användning kan resultera i förlorade ägodelar,
personskada eller produktfel.
Service skall genomföras endast av utbildad personal. Detta är
nödvändigt exempelvis om produkten är skadad eller för uppgra-
dering av mjukvara.
Att montera isär eller koppla in på annat sätt än beskrivet i
produktens manualer är inte tillåtet för att garantin ska gälla.
Varumärken, varumärkesnamn, design, copyright, patent och
annan proprietär rättighet på eller inuti denna produkt och manual
är tillverkarens egendom och skall inte användas utan skriftligt
medgivande.
Ändringar i denna manual kan ske utan vidare information.
Senaste uppdatering hittar du alltid på yale.se
Les dette før bruk
av Yale Doorman
Dette produktet er konstruert og utviklet for sikker bruk.
Feil bruk kan resultere i tapte eiendeler, personskade eller
produktsvikt.
Service skal gjennomføres av personer som har kunnskap
om produktet. Dette er nødvendig f. eks. om produktet er
skadet eller trenger oppgradering av program.
Montering eller tilkobling som ikke er i tråd med beskrevet
manual, er ikke tillatt, om granti skal gjelde.
Varemerke, varemerkenavn, design, copyright, patent og
andre proprietære rettigheter knyttet til dette produkt og
brukerveidledning er produsentens eiendom og skal ikke
brukes uten skriftlig godkjenning.
Endringer i denne brukerveidledning kan skje uten videre
informasjon.
Dette produkt er konstrueret og produceret med henblik på
sikker brug.
Fejlagtig brug kan resultere i tab af værdigenstande,
personskade eller produktfejl.
Service kan kun udføres af uddannet personale. Dette er
nødvendigt hvis der eksempelvis er skader på produktet eller
der skal opgraderes software.
Installation eller montage der fraviger produktets manual er
ikke tilladt.
Varemærke , varemærkenavn, design, copyright, patent og
brugsrettigheder på dette produkt og manual er producentens
ejendom og må ikke bruges uden skriftlig tilladelse.
Ændringer i manualen kan ske uden varsel.
Læs dette inden du anvender
Yale Doorman
Read this carefully before
using Yale Doorman
This product is design and manufactured for safe usage.
Improper use can cause loss of proper, personal injury or
product malfunction.
Service must be done only by trained personnel. This is
necessary for example when product is damaged or
software upgrade.
Disassembly or installation with other systems other than
described in the product manuals is not allowed.
Brands, brand name, design, copyright, patent and other
proprietary right on or within this product and manuals is the
property of the manufacturer and shall not be used without
written approval.
Changes to the manuals can be done without prior notice.
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
4
Read first – Important information
Till produkten medföljer det två extra säkerhetsskruvar
(envägsskruvar), se bild, vilka kan användas för att få
produkten godkänd enligt krav från SSF.
Det är viktigt att dessa skruvar installeras först efter att
set är monterat och ni har testat
så att allting fungerar enligt anvisningar i användarmanualen.
Dörrar som kräver dörrförstärkningsbehör för godkännande
måste monteras med de helngande M5 skruvarna i stål i
stället för midjeskruvarna.
Vänligen kontrollera att produkten är i Advanced Mode och
att din masterkod är noterad, då det inte är möjligt att ändra
dessa inställningar efter att säkerhetsskruvarna är monterade.
För mer information om SSF godkänt läge och inställningar se
www.yale.se
Produktet leveres med to yderligere sikkerhedsskruer
(en-vejs), se billedet, som kan bruges til at få produktet
godkendt i overensstemmelse med krav fra SSF.
Det er vigtigt, at sikkerhedsskruerne først monteres efter
sen er monteret og testet i henhold til vejledningen i
brugermanualen.
re der kræver forstærkningstilbehør for at blive godkendt,
skal monteres med den gennemgående M5 skrue i sl.
Kontroller at Yale Doorman står i Advanced Mode og at master
koden er skrevet ned, da det ikke er muligt at ændre dette efter
montage af sikkerhedsskruerne.
For mere information omkring SSF, godkendelse og
indstillinger, se www.yalelock.dk
The product comes with two additional safety (one-way) screws,
see picture, which can be applied in order for the product to
fulfill the requirements from, and be approved by, SSF.
It is important that these screws are installed after the
lock is mounted and you have tested that everything works
in accordance with the instructions given in the user manual.
Doors requiring Door reinforcement for approval must be
mounted with the M5 screws in steel instead of brass screws
with waists.
Please check that the product is in Advanced Mode and your
master code is written down, since it’s not possible to change
these settings after the safety screws have been mounted.
For more information about SSF approved mode and settings,
see ww.yale.se, www.yalelock.dk, www.yale.no
Läs först – viktig information
Læs dette inden du anvender
Yale Doorman
8
M4
3
2
1
5
8
M4
3
2
1
Viktig informasjon vedrørende FG-godkjenningen
av Yale Doorman
Nye normer for forsikringsgodkjenning åpner nå for godkjennelse av
elektroniske dørlåser for privatmarkedet.
Yale Doorman er den første og eneste elektroniske boliglåsen som så langt er godkjent av
FG. Som ved mekaniske låser og sylindre gjelder enkelte betingelser:
Yale Doorman skal være stilt inn i Advanced Mode og masterkoden må noteres før
montering. Det er ikke mulig å endre dette etter at sikkerhetsskruene er montert.
Sikkerhetsmodus skal være aktivert når eiendommen er tom (referer til eget avsnitt i
brukermanualen).
Brukerkoder skal blokkeres ved sikkerhetsmodus, slik at låsen kun kan åpnes med
nøkkelbrikke når ingen er hjemme (menyvalg 8).
Yale Doorman leveres med to ekstra sikkerhetsskruer (enveisskruer – referer til
skissen nedenfor). Disse må benyttes for godkjent montering i henhold til krav fra FG.
Det er viktig at disse skruene installeres etter at låsen er montert og man har testet at
alt fungerer i henhold til instruksjonene i brukermanualen.
De helgjengede M5 skruene av stål (ikke de avkappbare) skal benyttes når innvendig
monteringsplate monteres sammen med utvendig skilt. Dersom de medfølgende
skruene ikke har riktig lengde, kan de erstattes av skruer av tilsvarende kvalitet.
Husk også borrbeskyttelsesplaten.
For mer informasjon vedrørende godkjent bruk og montering i henhold til FG sine krav,
vises det til www.yale.no samt www.fgsikring.no
PRODUKTSUPPORT OG KUNDESERVICE
Ved tekniske spørsmål kan en henvende seg til Yales kundeservice:
Telefonnummer: 815 69 036 (1 kr/min)
Åpningstid: mandag til fredag 8:00-20:00
6
Använd inga starka rengöringmedel såsom blekmedel,
tinner eller dyligt för att rengöra Yale Doorman.
Det kan skada ytan och produktens elektronik.
!
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Läs dessa säkerhetsinstruktioner för att undvika olyckor,
skador och besvär
Montera aldrig isär produktens delar. Detta kan ge en
elektronisk stöt och produktskada.
Använd inte vatten eller lösningsmedel såsom bensin då detta
kan skada elektroniken och ytbeläggningen på produkten.
Batterier: 4 st 1,5V alkaliska AA batterier.
Batteribyte: Byt samtliga batterier vid låg batterivarning.
Låt aldrig batterierna ta helt slut då detta kan skada produkten.
Batterivarningar:
– Kontrollera alltid att + och – polerna på batterier sätts i korrekt.
– Använd alltid alkaliska batterier.
– Explosionsrisk förekommer vid användning av felaktiga batterier.
– Kasta använda batterier enligt nationella regler och
återvinningsprogram för detta.
Max 10 st nyckelbrickor kan registreras på ett lås.
En nyckelbricka kan registreras på max 6 st lås.
Max 10 st användarkoder.
Max antal fjärrkontroller är 5 st.
Klarar utomhusmiljö, IP55 klassat.
Brandtestad till EI30 (EN-1191).
Temperaturintervall: Insida 0 till +50 grader och utsida
-25 till +70 grader.
Miljö
Miljödeklaration kan fås av tillverkare.
Tekniska data
Ikke bruk vann eller løsemiddel slik som bensin
eller tilsvarende da dette kan skade elektronikken
og overflatebehandlingen av produktet.
!
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les disse sikkerhetsinstruksjonene for å forebygge
ulykker, skader og problemer
Demontér aldri produktets deler. Dette kan gi elektrisk støt
og produktskade.
Ikke bruk vann eller løsemiddel slik som bensin eller
tilsvarende, da dette kan skade elektronikken og
overflatebehandlingen av produktet.
Batterier:
Dette produktet benytter 4 stk. AA 1,5V alkaliske batterier.
Batteribytte:
Bytt alle batteriene når produktet varsler lavt batteri. La aldri
batteriene stå til de er tomme, dette kan skade produktet.
Batteriinformasjon:
– Kontroller alltid at + og ÷ polene står riktig.
– Benytt alltid alkaliske batterier. Lithiumbatterier kan
IKKE benyttes.
– Eksplosjonsfare kan forekomme ved bruk av feil batterier.
– Kast brukte batterier etter nasjonale regler og
gjennvinningprogram.
Maks antall nøkkelbrikker pr. lås er 10 stk.
Hver nøkkelbrikke kan bli registrert i maks 6 låser.
Maks antall brukerkoder pr. lås er 10 stk.
Maks antall fjernkontroller pr. lås er 5 stk.
IP55 klasse. Klarert for utendørs montering.
Temperatur: Innside 0° til +50° og utside fra -25° til +70°.
Miljø
Miljødokumentasjon kan fås fra produsent.
Tekniske data
7
Brug ikke stærke rengøringsmidler/afblegningsmidler
til at rengøre Yale Doorman, da det kan skade
overflade og elektronik på produktet.
!
Der kan registreres max 10 nøglebrikker pr. lås.
En nøglebrik kan registreres på max 6 låse.
Max 10 brugerkoder pr. lås.
Max 5 fjernbetjeninger pr. lås.
IP55 klassificeret - til udendørs brug.
Temperaturer: Indvendigt 0 til +50 grader.
Udvendigt: -25 til +70 grader.
Miljø
Miljø dokumentation kan rekvireres hos producenten.
Følg disse sikkerhedsinstruktioner for at undgå ulykker,
skader og ulejlighed
Anvend ikke vand eller andre opløsningsmidler til
rengøring af produktet, da dette kan skade elektronikken og
overfladebehandlingen på produktet.
Batterier: Dette produkt anvender 4 stk. 1,5 volts
AA alkaliske batterier.
Udskiftning af batterier: Udskift samtlige batterier når
batteri advarslen forekommer. Lad ikke batterierne løbe helt
tør for strøm, da dette kan skade produktet.
Batteri advarsel:
– Kontroller altid at + og – polerne vender korrekt når
batterierne sættes i.
– Anvend altid alkaliske batterier.
– Eksplosionsfare kan forekomme ved brug af forkerte batterier.
– Brugte batterier skal afleveres til genbrug.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tekniske data
Important safety instructions
Read these safety instruction to avoid accident, damage
and inconvenience
Never disassemble the product parts. This can cause
electronic shock and product damage.
Do not use water or solvent such as gasoline of benzene
since this can damage electronics and surface of product.
This product uses 4 1,5V alkaline batteries.
Exchange all 4 batteries at low battery indication.
Never drain the batteries since this can damage the product.
Battery warning:
– Always check that + and – poles are turned the right
direction when exchanging batteries.
– Use only alkaline batteries.
– Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
– Dispose of used batteries accoding to the national code or
recycling program.
Do not use any strong cleaning products such as
bleach etc. to clean the Yale Doorman. It can
damage the surface and electronics of the product.
!
Maximum number of key tags are 10 on one lock.
Each key tag can be registered on maxiumum 6 locks.
Maximum number of user codes are 10 on one lock.
Maximum number of remote controls are 5 on one lock.
Sutabile for outdoor use, IP55 approved.
Fire rated to EI30 (EN-1191).
Temperature range: Inside 0 to +50 degrees and outside -25 to +70
degrees Celsius.
Environment
Envirronmental declaration can be optained from supplier.
Technical data
8
Innehåll i förpackning
Behör in och utsida
Låskista
Kabel till låskista
Borrskydd
Batterier
3 st nyckeltagar
Slutbleck
Skruvkit standard dörr*
Skruvkit extrem dörr*
2 st säkerhetsskruvar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pakken inneholder:
Innvendig og utvendig skilt
Låskasse
Låskabel
Borbeskyttelse
Batterier
3 stk nøkkelbrikker
Sluttstykke
Skruepose standard dør*
Skruepose ekstrem dør*
2 stk sikkerhetsskruer
Pakken indeholder:
Indvendig og udvendig langskilte
Låsekasse
Kabel for låsekasse
Borebeskyttelse
Batterier
3 stk. nøglebrikker
Slutblik
Skrue pose for standard dør*
Skrue pose for ekstrem dør*
2 stk sikkerhedsskruer
Content in box
Escutcheon inside and outside
Lock case
Lock case cable
Drill protection
Batteries
3 key tags
Strike
Assembly kit standard door*
Assembly kit extreme door*
2 one way screws
Content of the assembly kits:
For standard doors: 4 long screws, 8 short scews
(M5 Phillips), 2 allen wrench, 2 rubber covers.
For extreme doors (thicker or thinner than
standard): 1 long extra cuttable follower spindle,
4 square pins, 4 longer cuttable screws.
Indhold af montage kits:
Montage kit for standard døre: 4 lange skruer, 8 korte
skruer, 2 unbraco nøgler, 2 gummi covers.
Montage kit for meget tykke eller tynde døre:
1 ekstra klipbare lang vrider pind, 4 Firkant pinde,
4 klipbare skruer.
Innholdet i skrueposer:
Skruepose for standarddører: 4 lange skruer, 8 korte
skruer, 2 sekskantnøkler (unbrako), 2 gummipropper.
Skruepose for veldig tykke og tynne dører: 1 ekstra
klippbar lang medbringer, 4 Vriderpinner, 4 lange
avkappbare skruer.
Innehåll i skruvkit:
Skruvkit standarddörr: 4 st långa skruvar, 8 st korta
skruvar, 2 insexnycklar, 2 st gummilock.
Skruvkit extremdörr (för tunna eller tjocka dörrar):
1st extra lång klippbar vredpinne, 4 Fyrkantspinne,
4 st långa klippbara skruvar.
Yale Customer service
Sweden 0770-37 37 10 – Denmark 089-88 78 18 – Norway 815 69 036 Monday-Friday 08.00-20.00 Saturday-Sunday 10.00-15.00 Costs: 1 SEK/min 1 NOK/min 1 DKK/min
9
1.
8. 9.
2. 3.
5. 7. 6.
4.
10.
8
M4
3
8
M4
3
10
Översikt / Oversikt / Produkt oversigt / Overview
Batterilucka
Batterideksel
Battery cover
Skruv
Skrue
Screw
Handtag
Dørvrider
Handle
Batterier
Batteries
Vred
Knappvrider
Thumb turn
Plats för fjärrkontroll
modul, eller modul från
partners för uppkoppling
av låset
Plass for fjernkontroll-
modull eller Smartlock
modul fra partnere
Slott for remote receiver
or modules
Läsare för nyckelbrickor
Nøkkelbrikkeleser
Tag reader
Indikering för olåst läge
Lampe for ulåst
Unlock indication
Indikation för låg batteri
Lampe for lavt batterinivå
Low battery indication
Knappsats för koder
Kodetastatur
Code pad
Handtag
Dørvrider
Handle
9V batteribackupp
Poler for 9V batteribackup
9 V Battery back up
11
Måttskiss / Målskisse / Målskitse / Dimensions
290
140
50
80
94
3723,2
69
150
290
48
12
Förreglingskolven är vänd för högerhängd dörr. Om dörren är vänsterhängd följ
instruktionen nedan för att vända från höger till vänster.
Sperrefallen er som standard stilt inn for høyredører. For å endre slagretning,
se instruksjoner nedenfor.
Udløseren bolt er som standard sat op til rigtige døre. Hvis dette skal ændres
til venstre, følg instruktionen nedenunder.
The trigger bolt is by default set up for right doors. If using a left door, switch it
using the instructions bellow.
1
Tryck in förreglingen helt och håll kvar.
2
Använd insexnyckeln för att skruva upp
skruven, två varv är lagom.
1
Trykk sperrefallen helt inn og hold den der.
2
Bruk en sekskantnøkkel og løsne skruen,
kun to omdreininger.
1
Tryk spærrefallen ind og hold den inde.
2
Tag unbrakonøglen og løsn skruen,
ca. to omgange.
1
Push in the Trigger Bolt to the bottom and
hold in that position.
2
Use the wrench key to unscrew the screw,
about two turns is enough.
1 2
Left Right
Använd gångjärn för referens
Bruk hengsler som referanse
Brug hængsler for reference
Use hinges for reference
3
Dra ut förreglingen.
4
Vänd förreglingen.
3
Trekk ut sperrefallen forsiktig.
4
Snu sperrefallen.
3
Træk spærrefallen helt ud af låsen.
4
Vend spærrefallen.
3
Pull out the Trigger Bolt.
4
Turn the Trigger Bolt.
5
Tryck in förreglingen i botten och håll kvar i den
positionen.
6
Använd insexnyckeln för att skruva tillbaka
skruven i botten, ca två varv.
Släpp förreglingen. Klar.
5
Trykk sperrefallen helt inn og hold den der.
6
Bruk en sekskantnøkkel og skru skruen til den
sitter. Slipp sperrefallen. Ferdig.
5
Tryk spærrefallen ind og hold den inde.
6
Tag unbrakonøglen og spænd skruen igen.
Slip spærrefallen. Nu er spærrefallen vendt.
5
Push in the Trigger Bolt to the bottom and hold
in that position.
6
Use the wrench key to screw the screw to the
bottom. Let it go out. Finished.
3 4
5 6
Låskistan, val av riktning för förreglingkolven/sperrefallen/udløseren
x 2
13
Var försiktig när du för in låshuset i dörren så du inte skadar eller klämmer låshuskabeln.
Vær forsiktig når du skyver inn låskassen slik at kabelen ikke blir skadet.
Vær forsigtig når låsekassen sættes i døren, således at kablet ikke bliver klemt eller skadet mellem dør og låsekasse.
Be careful when sliding the lock case into the hole in the door so that no cable is squeezed or cut by the lock case.
1
Montera borrskyddet på låsets utsida.
2
Sätt i kabeln i toppen på låshuset.
3
Trä låshuskabeln genom övre hålet i låset.
4
För in låshuset i dörren.
5
Skruva fast låshuset med de två medföljande träskruvarna.
1
Montér borbeskyttelsen på låskassen
2
Sett på låskabelen.
3
Tre låskabel gjennom øverste innvendige hull.
4
Skyv låskassen inn, pass på låskabel.
5
Fest låskassen med skruene som følger med.
1
Monter borebeskyttelse
2
Monter kablet i låsekassen.
3
Før kablet gennem det øverste hul.
4
Sæt låsekassen ind i døren.
5
Fastgør låsekassen med det medfølgende skruer.
1
Mount the drill protection
2
Mount the cable onto the lock case.
3
Pass the cable through the upper hole.
4
Slide the lock case in to the door.
5
Fasten the lock case to the door with the screws included.
!
Stäng inte dörren innan slutblecket monterats.
Lukk ikke igjen døren før slutstykket er montert.
Luk ikke igjen døren, før sluttstykket er montert.
Do not close the door before the striker plate mounted.
!
Utsida / Utvendig / Udvendig side / Outside Insida / Innvendig / Indvendig side / Inside
1
2
3
4
5
Montera borrskydd och kabel på låset och installera i dörren enligt bild nedan.
Montér borbeskyttelse og kabel på låskassen, installer låsen i døren som vist på tegning under.
Monter borebeskyttelse og kabel på låsekassen og installer i døren som vist på tegningen neden.
Mount the drill protection and cable onto the lock case. Install the lock in the door accordning to images below.
Installation av låskistan/låskassen/låsekassen i dörren
14
Ställ in handtaget/dørvrider/håndtaget åt rätt riktning
– höger/højre vänster/venstre dörr
1 1
2 2
4
5
3
3
4
1 1
2 2
5
Ställ in för högerdörr.
Innstilling for høyrehengslet dør.
Indstilling for højre dør.
Set for right door.
Utsida / Utvendig / Udvendig side / Outside Insida / Innvendig / Indvendig side / Inside
Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside
Eller / Or
Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside
OBS! Skjut eventuellt brytare till ”Advanced mode”.
OBS! Påse at riktig modus er valgt før montering (Easy/Advanced mode).
OBS! Stil eventuelt kontakt til ”Advanced Mode” før montering.
NOTE: Ensure that the ”Advance Mode” is selected, otherwise slide the
switch down to Advanced Mode.
Ställ in för vänsterdörr.
Innstilling for venstrehengslet dør.
Indstilling for venstre dør.
Set for left door.
OBS! Välj skruvarna med gänglåsning (markerad med blå färg).
OBS! Velg skruene merket med blått!
OBS! Välj skruvarna med gänglåsning (markerad med blå färg).
NOTE: Choose the screws marked with blue colour.
!
1 1
2 2
4
5
3
3
4
1 1
2 2
5
15
1
Håll handtaget så att det pekar mot gångjärnen.
2
Fäst handtaget med två av de korta skruvarna med
blå gänglåsning på.
3
Skruva i skruven i vänster hål om handtaget pekar
åt vänster eller i höger hål om handtaget pekar åt
höger.
4
Ställ dipswitchen åt vänster om handtaget pekar åt
vänster eller åt höger om handtaget pekar åt höger.
5
Välj Easy eller Advanced Mode.
1
Dørgrebet drejes så det peger mod
hængslerne på døren.
2
Fastgør håndtaget med to af de korte skruer
med blå tråd lås på.
3
Monter skruen i højre eller venstre hul, i forhold
til dørgrebs position.
4
Sæt mikro kontakten i højre eller venstre
position i forhold til dørgrebets position.
5
Vælg Easy eller Advanced Mode.
1
Set the handle to point towards hinges.
2
Attach the handle with the screws included.
Use the one with blue tread lock.
3
Set the screw to left or right according to
direction of the handle.
4
Set the dipswitch to left or right according to
direction of the handle.
5
Choose easy or advanced Mode.
1
Vri dørvrider mot dørhengsel.
2
Fest dørvrider med to av de korte
skruene merket med blått.
3
Flytt skrue mot hengselside.
4
Skyv bryter mot hengselside.
5
Velg Easy Mode eller Advance Mode før du
monterer på skiltet.
Yale Customer service
Sweden 0770-37 37 10 – Denmark 089-88 78 18 – Norway 815 69 036 Monday-Friday 08.00-20.00 Saturday-Sunday 10.00-15.00 Costs: 1 SEK/min 1 NOK/min 1 DKK/min
16
Placering av slutbleck i förhållande till låshus.
Plassering av sluttstykke i forhold til låskasse.
Placering af slutblik i forhold til låsekasse.
Positioning of strike in relation to lock.
Notera att slutblecket har snedställda skruvar
inuti vid eventuellt byte av slutbleck.
Husk skråstilte skruer inne i sluttstykket ved
eventuelt bytte av sluttstykke.
Husk skråstillede skruer inde i slutblikket ved
eventuelt udskiftning af slutblikket.
Note that the strike has 2 screws inside if you
need to replace the strike.
Högsta tillåtna avstånd mellan låshus och slutbleck är 5 mm.
Avstand mellom lås og sluttstykke kan maksimalt være 5 mm for at låsen skall virke/fungere.
Afstanden mellem låsekasse og slutblik må maksimalt være 5 mm for korrekt funktion af låseenheden.
Max gap between lock case and strike is 5 mm.
Hakregel
Hakereile
Slutblik
Hook bolt
Slutbleck
Sluttstykke
Rigle
Strike plate
Låshus
Låskasse
Låsekasse
Lockcase
max 5 mm
78,0
112,5
12,5
Notera att det är möjligt att köpa till djupare slutbleck och/eller justeringsplatta för att minska
avståndet till låshuset.
Vi gjør oppmerksom på at dypere og grunnere sluttstykke samt utbygningsplate kan leveres som
ekstrautstyr. Utbygningsplate kan benyttes for å justere sluttstykket nærmere dørbladet og låskassen.
Bemærk venligst, at afstanden af den færdige farve kan justeres. Dette gøres for at få den slutblik
tættere på låselegemet når nødvendigt.
Please note that additional deeper strikes are available on stores. We also provide strikes spacers.
!
Installation av slutbleck/sluttstycket/slutbleck till karm
17
Advanced Mode, Easy Mode och/og Integrated Mode
Yale Doorman levereras med Advanced Mode förinställt.
Dock kan man ställa produkten till Easy Mode. Easy Mode
och Advanced Mode hanterar registrering och borttagning av
nycklar på olika sätt. Easy Mode är mycket enkelt att hantera
medans Advanced Mode ger några ytterligare funktioner.
1 I Easy Mode registreras samtliga elektroniska nycklar vid
ett tillfälle och i samband med detta raderas alla tidigare
registrerade elektroniska nycklar. I Advanced Mode
hanteras elektroniska nycklar individuellt. Varje elektronisk
nyckel registreras då på en egen position i låset så att man
kan registrera eller ta bort en elektronisk nyckel i taget.
2 I Advanced Mode registreras elektroniska nycklar från
utsidan genom att ange en masterkod och sedan
genomföra registrering av elektroniska nycklar. I Easy
Mode registreras elektroniska nycklar genom att öppna
batteriluckan på insidan och trycka på P-knappen.
3 För att byta till Easy Mode se illustration.
4 Om du integrerar ditt lås mot någon av våra partners
övergår Yale Doorman till Integrated Mode och
inställningarna görs via integrationen.
Yale Doorman leveres som standard med Advanced Mode
innstilling. Man kan enkelt bytte til Easy Mode ved å flytte bryter
som vist på tegningen. Easy- og Advanced Mode har forskjellige
måter å registrere og slette nøkkelbrikker på. Easy Mode er en
enkel måte å programmere på, mens Advanced Mode har flere
funksjoner.
1 I Easy Mode registreres alle nøkkelbrikker samtidig og ved
sletting vil alle nøkkelbrikkene deaktiveres. I Advanced Mode
registreres én og én nøkkelbrikke på fast adresse fra (01-10).
Slik blir det lettere å slette kun en nøkkelbrikke om den er
mistet. Fjernkontroller registreres fra (01-05).
2 I Advanced Mode registrerer man nøkkelbrikker og
fjernkontroller ved å trykke inn masterkode på tastatur.
Når man skal registrere nøkkelbrikker i Easy Mode, må
batterilokket åpnes og man må trykke på P-knappen.
3 Forandre fra Advance Mode til Easy Mode, se illustrasjon.
4 Hvis du kjøper en SmartLook Modul fra Verisure/Sector Alarm
vil din Yale Doorman endre modus til Integrated Mode.
Konfigurering vil da bli utført via deres nettsider.
Yale Doorman leveres som standard i Advanced Mode.
Produktet kan efterfølgende stilles i Easy Mode hvis dette
ønskes. Easy Mode og Advanced Mode håndterer registrering
og sletning af elektroniske nøgler på forskellig måde. Easy
Mode er meget enkel at benytte, mens Advanced Mode giver
nogle meget nyttige funktioner.
1 I Easy Mode registreres samtlige elektroniske nøgler på en
gang og samt idig slettes samtlige tidligere registrerede
elektroniske nøgler.
I Advanced Mode håndteres hver elektronisk nøgle individuelt.
Hver elektronisk nøgle registreres på sin egen position
i låsen, således at man kan registrere eller slette denne
individuelt.
2 I Advanced Mode registreres elektroniske nøgler ved at
indtaste masterkoden og derefter gennemføre registreringen
af elektroniske nøgler. I Easy Mode registreres elektroniske
nøgler ved at åbne batteridækslet på indvendig side og
trykke på P-knappen.
3 For at sætte låsen i ”Easy Mode” se illustrationen.
4 Hvis du køber en SmartLook Modul af Verisure/Sector Alarm
vil din Yale Doorman skifte til Integrated Mode.
Yale Doorman is delivered with Easy Mode pre set. One can also
change this to Advanced Mode by a hardware switch on the
backside of the inside escutcheon. Easy Mode and Advanced
Mode handles registration and removal of electronic keys in
different ways. Easy Mode is very easy to use where as Advanced
Mode allows some Mode functions.
1 In Easy Mode all electronic keys are registered at one occasion
and at this time all
previously registered electronic keys are removed. In Advanced
Mode each electronic key is handled separately. Each electronic
key is registered on one unique position in the lock enabling
adding or removing one electronic key at a time.
2 In Advanced Mode electronic keys are registered on the outside
by first entering a master code to reach programming sequence
In Easy Mode registration of electronic keys is initiated by
opening the battery cover on the inside and pressing the
P-button.
3 To change to Easy Mode, see illustration.
4 If you purchase a SmartLook Module by Verisure/Sector Alarm
your Yale Doorman will change to Integrated Mode.
18
Sätt utsidan på plats med den dubbelhäftande tejpen och
kontrollera att handtaget kan dra in hakregeln.
Plassér det utvendige skiltet på døren med den dobbeltsidige
tapen og kontroller at dørvrideren kan trekke inn hakereilen.
Placer det udvendige skilt på døren med den dobbelt
klæbende tape og kontroller at dørgrebet kan trække riglen ind.
Mount the outside with the double sided sticker and check that the
handle can retract the hook bolt.
Skruva ihop utsidan med insidans plåt.
Skru sammen utvendig skilt med innvendig
monteringsplate. Vi gjør oppmerksom på
at dersom låsen skal monteres i henhold til
FG sine krav, skal de helgjengede skruene
av stål benyttes.
Skru det udvendige skilt sammen med den
indvendige montage plade.
Fasten the outside with the inside plate.
1
2
3
3
2
1
Välj den av de fyra fyrkantspinnarna som passar bäst.
Velg en av de fire vriderpinnene som følger med.
Vælg mellem de 4 forskellige firkants-pinde for den der passer bedst.
Choose among the four square pins the one that fits best.
Standardskruven är för 64 mm tjocka
dörrar. Tjockare eller tunnare dörrar
kräver att de klippbara skruvarna
anpassas. Rätt längd är samma som
dörrtjockleken eller aningen kortare
om midjorna inte matchar dörrtjock-
leken (1-2 mm).
Om du har 64 mm dør, benytt
maskinskruer. For tynnere eller tykkere
dører kan du bruke avkappbare skruer.
(da blir ikke låsen FG-godkjent, så kjøp
stålskruer i rett lengde for å oppnå det)
De avkappbare skruene kappes til slik
at de blir litt kortere enn tykkelsen på
døra (1-2 mm).
Hvis døren er en 64 mm dør, skal de
almindelige skruer benyttes. Hvis
døren er smallere eller tykkere, benyt
de klipbare skruer. Skruerne skal være
lidt kortere end selve dørtykkelsen
(1-2 mm).
If you have a 64 mm standard door
please use regular screws. For smaller
or thicker doors, use cuttable screws.
Cut them just a bit shorter than the
thickness of the door (1 to 2 mm).
Installation av utsidan/utvendig skilt och bakplåt och
monteringplate/montage plade på insidan
Använd stålskruvar om du ska uppfylla skyddsklass 1 eller ”Särskilda låskrav”.
Bruk de helgjengede skruene av stål for å tilfredstille FG sine krav for godkjent montering.
Använd stålskruvar om du ska uppfylla skyddsklass 1 eller ”Särskilda låskrav”.
Use he steel screws to apply with the recommendation from SSF and FG.
!
19
Anpassa längden på medbringaren. Den
ska nå fram till förreglingskolven.
Välj
bland de tre återstående fyrkantspinnarna.
Hold innvendig skilt inntil dørbladet, kapp
medbringer i senter av låsstolpen.
Velg
riktig lengde på vriderpinne.
Juster længden af medbringeren.
Medbringeren skal ikke være længere end
hjælpefallen.
Vælg mellem de tilbage-
værende 3 firkantpinde.
Adjust the length of the follower spindle.
It should reach the center of the trigger
bolt.
Chose among the three remaining
square pins.
Fäst kontakterna. Kontakterna passar
bara åt ett håll.
Kontakter passer bare en vei.
Forbind kablerne. Stikkene passer kun
på en måde.
Connect the cables. The cables only fit in
one direction.
1
2
1
2
Var försiktig så du inte skadar
kretskortet.
Pass på at du ikke skader kretskortet.
Pas på ikke at ridse printpladen.
Do not scratch the circuitboard.
!
20
Installation av insidan/innvendig skilt
Montera fast insidan. Lägg kablarna i en båge, kontrollera att kablarna
inte kommer i kläm.
Montér innvendig skilt. Kontrollér at kablene ikke kommer i klem. Vi gjør
oppmerksom på at dersom låsen skal monteres i henhold til FG sine krav, skal de
to sikkerhetsskruene benyttes for å hindre demontering av innvendig skilt.
Monter det indvendige skilt. Kontroller at kablerne ikke kommer i klemme.
Fasten the inside. Check that the cables are not squeezed.
2
1
Sätt i batterierna.
Sett inn batterier.
Indsæt batterier.
Insert the batteries.
2
1
Registrera kod / masterkod.
Legge inn kode / masterkode.
Programmer kode / masterkode.
Register code / master code.
Välj en 6-siffrig masterkod
Velg masterkode, 6 siffer
Vælg masterkode, 6 cifre
Choose a 6-digit mastercode
P
+
#
+
#
P
P
P
Ready program
6 - 12 digit key code
Program key-code
Confirm program
Ready program
Identify card-key”s”
Confirm program
Master
key-code
Card-key”s
Sprogindstilling
Lås døren fra
udvendig side
Lås døren fra
indvendig side
3
2
1
4
+
#
+
#
Bekräfta med P knappen
Bekreft med P knappen
Bekræft med P knappen
Confirm with the P button
P
+
#
+
#
P
P
P
Ready program
6 - 12 digit key code
Program key-code
Confirm program
Ready program
Identify card-key”s”
Confirm program
Master
key-code
Card-key”s
Sprogindstilling
Lås døren fra
udvendig side
Lås døren fra
indvendig side
3
2
1
4
+
#
+
#
Notera masterkoden och förvara den säkert.
Noter masterkoden og oppbevar på sikkert sted.
Noter koden ned og opbevar den et sikkert sted.
Note the master code and keep it safe.
Yale Customer service
Sweden 0770-37 37 10 – Denmark 089-88 78 18 – Norway 815-69 036 Monday-Friday 08.00-20.00 Saturday-Sunday 10.00-15.00 Costs: 1 SEK/min 1 NOK/min 1 DKK/min
/

På andra språk