Boneco U650 Bruksanvisningar

varumärke
Boneco
Kategori
luftfuktare
Modell
U650
Typ
Bruksanvisningar
3
Használati útmutató (77 – 88)
hu
Gebrauchsanweisung (5 – 16)
de
Instructions for use (17 – 28)
en
Instructions d’utilisation (29 – 40)
fr
it
Istruzioni per l’uso (41 – 52)
Gebruiksaanwijzing (53 – 64)
nl
es
Instrucciones para el uso (65 – 76)
Instrukcja obsługi (89 – 100)
pl
Инструкция по эксплуатации (101 – 114)
ru
se
Bruksanvisning (115 – 126)
Käyttöohje (127 – 138)
fi
dk
Brugsanvisning (139 – 150)
Bruksanvisning (151 – 162)
no
se
116
Inledning
Tackförattduharvaltultraljudsfuktaren U600 / U650!
Vissteduatttorrinomhusluft:
• torkarutslemhinnorna,gertorraläpparochsvidande
ögon?
• bidrartillinfektionerochsjukdomariluftvägarna?
• bidrartillutmattning,trötthetochsämrekoncentrati-
onsförmåga?
• ärbesvärandeförinomhusväxterochhusdjur?
• främjardammbildningochökardenstatiskaladdnin-
genitextilieravplastfibrer,mattorochplastgolv?
• skadarinredningsföremålavträ,ochspecielltparkett-
golv?
• görattmusikinstrumentblirostämda?
Allmän information
Inomhusluftenärnormaltsettbehaglignärdenrelativafuk-
tighetenliggermellan40–60%.Apparatenkontrollerar
automatisktdenluftfuktighetsomförinställts.Omluftenär
förtorrsättsdenpåautomatiskt.Närdenönskadeluftfuk-
tighetenäruppnåddstängsdenautomatisktav.
Säkerhetsinformation
• Läsigenomhelabruksanvisningenföreidrifttagning
ochförvaradenpåettlämpligtställeförframtidarefe-
rens.
• Anslutendastapparatentillettvägguttagmedvä-
xelström–kontrolleraattnätspänningenstämmer
överensmedtypskyltenpåapparaten.
• Användapparatenenbartinomhusochenligtspecifice-
radetekniskadata.Omapparateninteanvändsenligt
föreskrifternakandetmedförafaraförlivochhälsa.
• Barnböralltidvaraunderuppsiktinärhetenavappa-
rateneftersomdeintealltidförstårfaranmedelek-
triskaapparater.(Bild1).
• Barn,liksompersonersomintekännertillinnehålleti
bruksanvisningen,ellerpersonersomärpåverkadeav
mediciner,alkoholellerdroger,fårinteanvändaappa-
raten,ellerendastunderuppsikt.
• Användaldrigapparatenomsladdenellerstickkontak-
tenärtrasig(2),omapparatenintefungerarriktigteller
omdenpåannatsättskadats(3).
• Apparatenfårenbartanvändasihopmonterad.
• Reparationeravelektriskaapparaterfårendastutföras
avpersonermedlämpligutbildning(4).Felaktigarepa-
rationerkanmedförastorfaraföranvändaren.
• Stickkontaktenmåstedrasuturkontaktuttaget
varjegångvattenbehållarenfylls/töms,förerengöring,
montering/ihopmonteringavenskildadelar,samt
innanapparatenflyttas.
• Stickinteinkroppsdelaridimmgeneratornnärap-
paratenärigång.Membranetblirmycketvarmtav
högfrekvenssvängningarna.
• Ryckaldrigisladdennärdudrarutstickkontaktenur
kontaktuttagetelleromduharfuktigahänder.
• Placeraalltidapparatenpåplanaochtorraytor(5).
• Ställinteapparatendirektpågolvetellerinärheten
avenvärmekälla.Omdimmanhamnarpågolvet
innandenharavdunstatheltkandenskadagolvet(6).
Anspråkpåskadeersättningsomuppstårtillföljdav
felaktigplaceringgodkännsinte.
• Apparatenbörplacerashögt(7),t.ex.påettbord,
enbyråetc.
• Fyllunderingaomständigheterpåvattengenom
dimmutblåsaren.
• Sänkaldrignerapparatenivattenellerandravätskor.
• Placeraapparatenpåettsådantsättattdenintekan
stötasomkull(8).
• Drautstickkontaktennärapparateninteanvänds.
• Täckinteöversladdenmedenmattaellerandrafö-
remål.Placeraapparatensåattmanintekansnubbla
påsladden.
• Användinteapparateniutrymmendärdetfinnsbrand-
farligaföremål,gaserochångor.
• Ställinteapparateniregnochanvänddeninteifuktiga
utrymmen.
• Stickinteinfrämmandeföremåliapparaten.
• Luftintagetochdimmutblåsarenfårinteblockeras.
• Sittunderingaomständigheterpåapparatenoch
placeraingaföremålpåden.
• Fyllinteapparatenmedeteriskaoljor,vattenrengö-
ringsmedelochdofter.Dessatillsatserskadarappara-
ten!Apparatersomskadatspågrundavolikatillsatser
omfattasinteavgarantin.
• Ultraljudssvängningarnaärintehörbaraochhelt
ofarligaförmänniskorochdjur.
se
118
Beskrivning av apparaten Påfyllning av vatten
Stängalltidavapparateninnanvattenbehålla-
renavlägsnasfrånapparaten.Stickinteinkropps-
delaridimmgeneratornnärapparatenärigång!
Användinteapparatennärvattenbehållarenärtom!Appa-
raten stängs automatiskt av närvattennivån understiger
denlägstanivån.
• Kontrolleraattdetintefinnsfrämmandeföremåli
vattenbehållaren.
• Avlägsnavattentankdelenfrånbehållare(11).Fyll
behållarenmedfriskt,kalltkranvatten(12).Stänglo-
ckettillbehållarenordentligt!Placeravattentankenpå
underdelen(13).Fyllintepåmervatten(14)!
• Sättstickkontaktenikontaktuttagetochsättpåappa-
raten(15).
Uppackning
• Taförsiktigtutapparatenurförpackningen.
• Tabortplastpåsenruntapparaten.
• Kontrolleranätanslutningsuppgifternasomfinnspå
typskylten.
• Förvaraapparatenioriginalförpackningenomdeninte
användsåretom.
Idrifttagning
Denbästaplatsenförapparatenär:
• Ställinteapparatendirektpågolvetellerinärhetenav
envärmekälla.Fuktighetenfråndimmankanskada
golvytan(6och7)(seSäkerhetsinformation).
• Riktaintedimmutblåsarendirektmotväxterellerfö-
remål.Hållettavståndtilldessapåminst50cm(10).
• Läggavkalkningspatroneniettvattenfylltkariminst
24timmar.Granulatetmåstesugauppvattenföratt
uppnåfulleffekt.
• Igenomsnittböravkalkningspatronenbytasutva-
rannanellervartredjemånad.Beroendepåvattnets
hårdhetkandettabehövagörastidigareellersenare.
• Läsavsnittet«Påfyllningavvatten»förattfyllapå
vattenbehållaren(12).
• Stänglockettillbehållarenordentligt!Placeravatten-
tankenpåunderdelen(13).
• Sättistickkontaktenikontaktuttagetochsättpåappa-
ratenmedhjälpavströmbrytaren(15)
• 10–15minuterefterattapparatensattspåuppnår
denfullkapacitet.
• Kontrolleraattsladdeninteärklämdnågonstans(9).
Apparatenfårintesättaspåomsladdenärtrasig(2).
Membran
Dimmutblåsare(vridbar)
Avdunstnings-
kammare
Vattenbehållare
Borste
Avkalkningspatron
Underdel
Kontrollpanel
Vattenbehållarenslock
Dimmgenerator
IonicSilverStick
®
(valfritt)
se
119
Vattenrenhållning
(rekommenderat extra tillbehör)
Ionic Silver Stick
®
(ISS)användersilvretsantimikrobiella
verkanochgerunderettheltårenoptimalrenhållningav
vattnet i allaAIR-O-SWISS och BONECO-luftfuktare. ISS
verkaromedelbartnärdetkommerikontaktmedvatten,
ävenomapparatenskullevaraavstängd. ISSärendast
avseddföranvändningiluftfuktare.Bild16visarvarden
sitteriapparaten.Stickinteinkroppsdelaridimmgenera-
tornnärapparatenärigång.
Använd inga tillsatser
Vattentillsatser(t.ex.eteriskaoljor,dofter,vattenrengörings-
medel)rINTEanvändas.Tillochmedenlitenmängdkan
skadaplasten/orsakasprickor.Materialetärinteavsettför
användningmedtillsatser.Endropperäckerförattskada
vattenbehållarenochpåsåsättgöraapparatenoanvänd-
bar.Apparatersomgårsönderpågrundavanvändningav
tillsatseromfattasinteavgarantin.
14
16
10
12
11
13
R
RENT DESIRED
15
se
120
C) Drift med förvärmning
KnappenCtjänartillattslåtillellerfrånförvärmning(sym-
bol Dlyser).Vattnetkommerdåattförvärmastill80°C
innandetledsintillutrymmetfördimridå.Dettarcirka10
till15minuterattvärmauppvattnetiunderdelen.Dimman
försutmedenbehagligtemperaturav40°C.Dettahar
fördelenattRumstemperaturenintesjunkerochattäven
vattnetsrenlighetförbättrasavsevärt.
D) Förvärmningsindikator
C) Tomindikator (röd)
Vattenmängdensynstydligtgenomdengenomskinligavat-
tentanken.Apparatenmeddelarocksånärvattentankenär
tom.Denrödatomindikatornlyserupp(symbolE).nligen
läskapitlet«Påfyllningavbehållaren»omduvillvetamer.
DenrödasymbolenEkanlysainågrasekundernärbehål-
larenharfyllts,tillsunderdelenocksåärfullmedvatten.
A) Till/Frånkoppling
Genomattvridareglagetmedursslåsapparatenpåoch
mängdenångajusterasfrånlågtillhög.
B) Hygrostat (Inställning av fuktighet)
Önskadluftfuktighetsnivåkanställasingenomattvrida
reglaget medurs. Rekommenderad relativ fuktighet är
mellan40och60%.Dunårönskadnivågenomattvrida
reglagettillsdetärganskaexaktlodrätt.Mätnoggrannhe-
tenär+/-5%.Överstigerfuktighetendetönskadevärdet
stängsapparatenav.Omreglagetvridssålångtdetgåråt
höger,stängerapparateninteavsig.Dåaktiverasfunkti-
onenkontinuerligdrift.
Manövrering U600
A
C
B
D
E
se
121
C) Timer
MedknappenCkandubestämmadriftstiden,somärreg-
lerbarmellan1till8 timmar ellerkontinuerligdrift(CO).
Symbol G visarvilkenvaraktighetsomärinställd(1,2,3,4,
5,6,7,8timmar/CO).Visarenväxlarefterettparsekunder
automatiskttilldetaktuellavärdet.
D) Dimproduktion, Reglering av
förångningsfunktionen
GenomfleraknapptryckningarpåknappenDkandureg-
leradimproduktionen.Symbol H visar vilket av de tre alter-
nativen(låg/medel/hög)somduharvalt.
E) Drift med förvärmning
KnappenEtjänartillattslåtillellerfrånförvärmning(sym-
bol I yser på displayen).Vattnet kommer då att förvär-
mastill80°Cinnandetledsintillutrymmetfördimridå.
Dettar cirka 10till 15 minuterattrmaupp vattneti
underdelen.Dimmanförsutmedenbehagligtemperatur
av40°C.DettaharrdelenattRumstemperatureninte
sjunkerochattävenvattnetsrenlighetförbättrasavsevärt.
F) Auto/Viloläge
GenomatttryckapåknappenFkanautomatik-ochvilo-
lägeaktiveras.Genomatttryckaengångpåknappenslås
automatikfunktionenpå(symbol Jlyserpådisplayen)med
vilkendenoptimalaluftfuktigheteniförhållandetilltempe-
raturenbibehålles.Regleringenskermedhjälpavmäng-
denutgivendimmaochdetförinställdabörvärdet.Trycktvå
gångerpåknappenförattslåpåviloläge(symbol Klyser
pådisplayen).Dåärbörfuktigheten50–65%,tidsinställ-
ningenärautomatiskt6timmar,uppvärmningentillkopp-
ladochdisplayljushetenautomatisktreducerad.Dessutom
kommermängdenutgivendimmareglerasberoendepå
skillnadenmellanbörvärdetochärvärdet.
Inställningen för hygrostat och ångkapacitet kan inte
ändras.NärknappenBellerDtrycksinkommermaskinen
intelängreattvaraiautolägeellerviloläge.
A) Till/Frånkoppling och displaydimmer
Slåpåapparatengenomatttryckaengångpåknappen
A.Genomatttryckatvågångerpåknappensättsdimmer-
funktionenpå,somautomatisktsänkerljushetenpådis-
playen(symbol N
lyserpådisplayen).Närinställningar
ändraspåapparatenlyserdisplayenupp,ochdimmasse-
dannedigen.TrycktrengerpåknappenAförattstänga
avapparaten.Dennaknappanvändsocksåförattåterställa
rengöringsindikatorlampan(tryckdånerknappen).
B) Hygrostat (Inställning av fuktighet)
GenomatttryckapåknappenBställerduinönskadfuk-
tigheti%.Rekommenderadrelativluftfuktighetärmellan
40och60%.Mätnoggrannhetenär+/-5%.Överstiger
fuktighetendetönskadevärdetstängsapparatenav.Un-
derdettavalkommerbörvärdetvisas(symbol DESIRED).
Visarenxlarefterettparsekunderautomatiskttilldet
aktuellafuktighetsvärde(symbol CURRENT).
Manövrering U650 G) Timerindikator
H) Ångkapacitetsindokator
I) Förvärmningsindikator
J) Autolägesindikator
K) Vilolägesindikator
L) Tomindikator
Vattenmängdensynstydligtgenomdengenomskinligavat-
tentanken.Dessutomvisarapparatenpådisplayen(L)när
vattenmåstefyllaspå.
nligenläskapitlet«Påfyllningavbehållaren»omduvill
vetamer.SymbolenLkanlysainågrasekundernärbehål-
larenharfyllts,tillsunderdelenocksåärfullmedvatten.
M) Visning för Rengöring
LysersymbolenMmed«CLEAN»pådisplayenmåsteap-
paraten rengöras enligt tillverkarens rekommendationer.
Dennasymbollyserautomatisktvarannanvecka.Genom
atthållainneknappenA(ca10–15sekunder)slutarsym-
bolenattlysa.
N) Visning av displaydimmer
Displaydimmerav
Displaydimmerpå
YtterligareinformationfinnsunderpunktA.
CURRENT
TIME
DESIRED
A
C
D
EF
M
L
H
G
I
K
B
J N
se
122
Rengöring/underhåll
Stäng alltid av apparaten innan vattenbehål-
laren avlägsnas från apparaten. Stick inte in
kroppsdelar i dimmgeneratorn r apparaten
ärigång!
• Stängavapparaten(17)ochdrautstickkontaktenur
kontaktuttaget(18)innanapparatenrengörs.
• Rengörvattenbehållarenochdimmgeneratornregel-
bundetengångiveckan(enbartmedvatten,utan
rengöringsmedel)(19).
• Avkalkadimmgeneratornregelbundetmedvanligt
avkalkningsmedelsomfinnsihandeln(20).Sköljbort
avkalkningsmedletmedrikligtmedvatten.
• Tabortdimmutblåsaren(21):Skruvamunstycketan-
tingentillhögerellertillvänster.Vridpilmarkeringarna
påmunstyckettillmotsvarandepilarpåringenruntom
munstycketochtasedanbortmunstycketgenomatt
drauppåt.
20
18
R
RENT DESIRED
19
17
21
se
123
Observera
• Varförsiktigsåattingetvattenträngeriniapparatens
underdel(22).
• Rengördeinredelarnamedenmjuktrasaochanvänd
underingaomständigheterbensin,fönsterputseller
lösningsmedel(23).
• Användendastborstenförrengöringavmembraneten
gångiveckan(24).
• Bytutvattnetivattenbehållarenminstengångi
veckan.
ACIDACID
23
22 24
se
124
•Vändpåplastbägarenochpatronenochskakademtills
alltgranulatharkommitneripatronen(32).
•Tabortplastbägarenochdenrosahylsanfrånpatronen
(33)ochsparademförframtidabruk(påfyllnings-
paketetmedhartsinnehållertrepåfyllningspåsar)(34).
• Skruvapålocket(35).
• Läggavkalkningspatroneniettvattenfylltkariminst
24timmar(38).Granulatetmåstesugauppvattenför
attuppnåfulleffekt.
• Tanulosspatronenfrånlockettillvattentanken(39).
Stänglockettillbehållarenordentligt!Placeravatten-
tankenpåunderdelen(40).
Alternativ B: Utbyte av hela patronen
• Tabortvattentankenfrånunderdelenochlossalocket
tillvattentanken(25).
• Avkalkningspatronensitterpåinsidanavvattenbehålla-
renslock.Skruvaavpatronenmotsolsfrånlocket(26).
Observera:KasseraINTEbehållarenslock!
• Slängpatronenisoporna(36).
• Taframdennyaavkalkningspatronenurförpackningen
(37).
• Läggavkalkningspatroneniettvattenfylltkariminst
24timmar(38).Granulatetmåstesugauppvattenför
attuppnåfulleffekt.
• Tanulosspatronenfrånlockettillvattentanken(39).
Stänglockettillbehållarenordentligt!Placeravatten-
tankenpåunderdelen(40).
Utbyte av avkalkningspatronen
Stäng alltid av apparaten innan vattenbehål-
laren avlägsnas från apparaten. Stick inte in
kroppsdelar i dimmgeneratorn när apparaten
ärigång!
Patronenmåstebytasvarannanellervartredjemånad.Vid
myckethårtvattenkanpatronenbehövabytasoftare.Vitt
dammruntapparatenärettsäkertteckenpåattpatronen
äruttjänt.Omdetfortfarandebildasvittdammruntappa-
raten,trotsattpatronenbyttsut,kontrolleraattvattnetsom
användsverkligenärobehandlat.Omvattnetförstrinner
igenomenavkalkningsanläggninginnandetanvändsiap-
paratenkommersaltattavsättasigruntapparaten.
Alternativ A: Utbyte av granulat
• Tabortvattentankenfrånunderdelenochlossalocket
tillvattentanken(25).
• Avkalkningspatronensitterpåinsidanavvattenbe-
hållarenslock.Skruvaavpatronenmotsolsfrånlocket
(26).Observera:KasseraINTEbehållarenslock!
• Öppnapatronen(27).
• Tömpatroninnehållet(granulat)isoporna(28).Obser-
veraattutspilltgranulatblirmyckethalkigtpåenplan
golvyta.
•Placeradenmedföljanderosahylsanmittpåpatronen.
Tryckintenerdentillbotten,fördåblirdetsvårtattta
bortdenigen(29).
•Tömenhartspåseiplastbägarensommedföljerpå-
fyllningspaketetmedharts(30).
•Placeradentommapatronenmedproppenimitten
ovanpåplastbägaren(31).
25
26
27 28
se
126
rvaring när apparaten inte används
under en längre tid
Rengörapparatenenligtbeskrivningen,låtdentorkahelt
ochhålletochförvaradenioriginalförpackningenpåen
platssominteärförvarm.
Återvinning
Lämnaindenuttjäntaapparatentilldinåterför-
säljaresåattdenåtervinnaspåettfackmässigt
sätt.Kommunenkangedigytterligareinforma-
tionomolikakasseringsmöjligheter.
Garanti
Garantivillkorenharfastställtsavvårrepresentantilandet.
nddiggärnatilldinfackhandlareomapparaten,trotsatt
dengenomgåttsträngakvalitetskontroller,ärdefekt.Föratt
garantinskallgällakrävskvittopåinköpet.Reparationerpå
elektriskaapparaterfårbarautförasavbehörigatekniker.
Ickefackmässigtutfördareparationerkanmedföraavse-
värdariskerföranvändaren,ochgarantianspråkkaninte
göras.
Tekniska data
Nätspänning 230–240V/50Hz
Effekt 40 / 125–140W*
Fuktighetskapacitet 400/550g/h*
Avseddförutrymmenpåmax 60 m
2
/150m
3
Kapacitet 5.5 liter
Mått 280x240x355mm
Tom vikt 4.0kg
Ljudnivåviddrift <25dB(A)
Tillbehör Avkalkningspatron
valfritt:IonicSilverStick
®
(ISS)
*Viddriftmedförvärmningtill80°C
Problem Möjlig orsak Åtgärd
Apparatenfungerarinte Stickkontakteninteansluten Anslutstickkontaktentillkontaktuttaget
Ingetvattenivattenbehållaren Fyllpåvatten
(Tomindikatorntänds)
Ingendimmutblåsning Luftfuktighetsinställningenärlägre Höjluftfuktighetsinställningen
änluftfuktighetenirummet
Resteravrengöringsmedel Rengörapparaten
Förlågdimmutblåsning Vattentemperaturenförlåg Ställdimmutblåsningen
pålägemax.Efter10min.fungerar
apparatenåterkorrekt.
Kalkavlagringarpåmembranet Rengörmenbranet
Vittdamm Avkalkningspatronenäruttjänt Bytutavkalkningspatronenellerhartset.
runtapparaten
Felsökning
dk
139
Brugsanvisning
no
151
Bruksanvisning
/