Avent SCH540/01 Användarmanual

varumärke
Avent
Kategori
digitala kroppstermometrar
Modell
SCH540/01
Typ
Användarmanual

 6
 19
 31
 47
 60
 75
 89
 102
简体中文 114
102

Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.
com/welcome.
Med Philips AVENTs digitaltermometerset kan du noggrant och bekvämt mäta
barnets kroppstemperatur oralt, i armhålan och rektalt. Den vanliga nappen och
napptermometern är lämpliga för barn i åldern 0–12 månader. Digitaltermometern
med exibel topp är lämplig för barn och vuxna i alla åldrar.
Den unika kombinationen av en napptermometer och en digitaltermometer med
exibel topp gör att du kan anpassa temperaturmätningsmetoden så att den passar
ditt barn.
Förvaringslådan innehåller tre delar:
- En napptermometer så att du kan mäta barnets temperatur på ett tillförlitligt
sätt. Den är mycket praktisk att använda och bekväm för barnet.
- En vanlig Freeow-napp så att barnet vänjer sig vid formen.
- En digitaltermometer med exibel topp så att du kan mäta barnets
kroppstemperatur i armhålan eller rektalt om du vill känna dig extra säker.
Se till att du följer säkerhetsföreskrifterna i kapitlet Viktigt när du använder delarna
så att du inte utsätter ditt barn för någon risk.
Använd napptermometern till att få en temperaturindikation. Använd termometern
med exibel topp till att fastställa den faktiska kroppstemperaturen. Om du är
osäker kontaktar du läkare.


- Förklaring till symbolerna på termometrarna:
1 Den här symbolen anger att du måste läsa användarhandboken noggrant innan
du använder apparaten. Spara användarhandboken för framtida bruk (Bild 1).
2 Den här symbolen är till för att identiera en tillämpad del av BF-typ som
överensstämmer med IEC60601-1 (Bild 2).

- Sätt aldrig fast band eller snören i en napp eftersom barnet kan strypas av
dem.
- Kontrollera nappen noga före varje användning, särskilt om barnet har tänder.
Dra i nappen åt alla håll. Kasta nappen så fort den visar tecken på skador eller
slitage.
- Förvara aldrig en napp i direkt solljus, nära en värmekälla eller i
desinfektionsmedel längre än rekommenderat eftersom det kan försvaga
nappen.

- Förvara nappens skyddshylsa utom räckhåll för barn för att undvika risk för
kvävning.
- Placera nappen i kokande vatten i 5 minuter före första användningen. Låt den
svalna och pressa ut vatten som kan ha blivit kvar i nappen. Detta görs av
hygienskäl.
- Rengör före varje användning.
- Doppa aldrig napparna i söta substanser eller mediciner eftersom barnet då
kan få karies.
- Byt ut nappen efter fyra veckors användning av säkerhets- och hygienskäl.
- Om nappen skulle fastna i munnen ska du INTE GRIPAS AV PANIK. Nappen
kan inte sväljas och är utformad för att klara av en sådan händelse. Ta ut
nappen så försiktigt som möjligt ur munnen.
- Använd alltid produkten under överinseende av vuxen. Förvara i en torr
övertäckt behållare. Nappar och skydd passar för alla typer av sterilisering.
Tvätta händerna noggrant och se till att alla ytor är rena innan steriliserade
delar kommer i kontakt med dem.
- Utsätt nattnapparnas handtag för ljus innan napparna används.
- Nappen kan rengöras i varmt vatten.
- Använd INTE rengöringsmedel med slipande effekt eller antibakteriella medel.
Överdriven användning av rengöringsmedel kan göra att plastdelar spricker.
Om det inträffar måste nappen omedelbart bytas ut.
- Sterilisera INTE förpackningen.
- Mer information om rengöring nns i kapitlet Rengöring.

- Doppa inte napptermometerns mätenhet i vatten eller någon annan vätska.
Sterilisera eller koka aldrig mätenheten.
- Lämna aldrig barnet när du mäter temperaturen med napptermometern eller
termometern med exibel topp.
- Termometrarna är inte avsedda för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur de
används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av
termometrarna av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas så att de inte kan leka med termometrarna.
- Använd aldrig napptermometerns mätenhet separat för att undvika skador.
- Använd aldrig napptermometern som en vanlig napp.
- Locken till batterifacket måste sättas tillbaka ordentligt om de tas bort. Om de
är lösa kan de kväva barnet.

- Tappa inte termometrarna och utsätt dem inte för stötar.

103
- Böj inte och montera inte isär napptermometerns mätenhet eller toppen på
den exibla termometern.
- Använd inte termometern om batterisymbolen visas i teckenfönstret. Det
innebär att batterinivån är låg och att mätningen blir felaktig.
- Använd termometrarna endast till att mäta kroppstemperaturen på människor.
- När de inte används förvarar du nappen, napptermometern och termometern
med exibel topp i den medföljande förvaringslådan.
- Använd inte Philips AVENT-napptermometern tillsammans med delar som
tillhör den gamla Philips-napptermometern (SCH530).

De här Philips AVENT-termometrarna uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om termometrarna hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är de säkra att använda enligt de
vetenskapliga belägg som nns i dagsläget.

Rengör nappen, napptermometern och termometern med exibel topp före
första användningen. Mer information nns i kapitlet Rengöring.


Det mest praktiska sättet att mäta barnets temperatur på är att använda
napptermometern enligt användarhandboken. Metoden ger en tillförlitlig mätning.
Om du behöver känna dig extra säker (om t.ex. den först uppmätta temperaturen
ligger över 38 °C) kan du använda digitaltermometern med exibel topp för att
mäta i armhålan eller i ändtarmen.
Obs! Muntemperaturen ligger vanligen 0,5 till 1 °C lägre än den faktiska
kroppstemperaturen.

Temperaturen hos barn ligger vanligen mellan 36,5 och 37,5 °C. Du bör dock
tänka på att barnets temperatur varierar beroende på ålder, aktivitet, tid på dagen
osv. Kom även ihåg att vissa sjukdomar inte har feber som ett symtom. Mätning av
temperaturen ska inte ersätta kontakt med läkare. När du berättar om barnets
temperatur för vårdpersonal ska du ange mätmetoden.

Det mest praktiska sättet att mäta barnets temperatur på är att använda
napptermometern. Det är också den behagligaste metoden för barnet.

104
Använd inte napptermometern under 30 minuter efter att barnet har druckit
varmt eller kallt eftersom det kan leda till felaktiga mätningar.

1 Se till att napptermometerns mätenhet är ordentligt fastsatt på nappen (dvs.
helt vriden mot den låsta positionen).
Om mätenheten inte är ordentligt fastsatt på nappen kan mätningen bli felaktig
och mätenheten kan bli en kvävningsrisk.
2 Placera nappen i barnets mun i ca 3 minuter så att termometern värms upp.
Om du inte gör det kan den uppmätta temperaturen bli felaktig.
3 Slå på termometern genom att trycka på på/av-knappen I.
Obs! Du kan antingen trycka på på/av-knappen när nappen är i barnets mun eller så
kan du ta ut nappen, trycka på på/av-knappen och sätta tillbaka nappen i barnets
mun.
4 Låt nappen vara kvar i barnets mun tills termometern piper.
Information om pipljudens betydelse nns i avsnittet Ljudsignaler i slutet av det här
kapitlet.
, Den uppmätta temperaturen visas nu i teckenfönstret och °C-indikatorn
lyser hela tiden.
Obs! Om temperaturen av någon anledning inte kan mätas visas Lo eller Hi i
teckenfönstret. Det betyder att temperaturen ligger utanför temperaturintervallet.
Stäng av termometern, kontrollera att den är placerad på rätt sätt och slå på den igen
för att starta om mätningen.
5 Ta ut napptermometern ur barnets mun.
Lämna inte barnet ensamt med napptermometern.
6 Stäng av termometern genom att trycka på på/av-knappen I.
Obs! Stäng av termometern efter användning för att spara batterier. Om du inte
stänger av termometern så stängs den av automatiskt: efter 1 minut om temperaturen
är under 32 °C, eller efter 10 minuter om temperaturen är över 32 °C.

Använd inte termometern med exibel topp i örat eller näsan.

105
Napptermometern är lika exakt som digitaltermometern med exibel topp och är
mer praktisk att använda. Men eftersom rektal mätning är mer exakt än oral
mätning ger digitaltermometern med exibel topp dig möjlighet att bli extra säker.
Gör så här om du vill mäta barnets rektaltemperatur:
1 Ta bort skyddskåpan från digitaltermometern med exibel topp.
Se till att metallsonden på den exibla toppen sitter fast ordentligt på
termometern.
Tips: Använd speciella hygienskydd i plast om sådana nns för att skydda toppen på
termometern (nns på de esta apotek).
2 Smörj in termometertoppen (eller hygienskyddet) med en vattenlöslig gel.
Vattenlösliga geler nns på apotek.
Obs! Använd inte vaselin.
3 Slå på termometern genom att trycka på på/av-knappen I.
4 Lägg barnet på mage eller på sidan.
5 Sära på barnets skinkor med den ena handen. För med den andra försiktigt
in termometern högst 12 mm in i ändtarmen. Sluta direkt om du känner
något motstånd.
Håll i barnet ordentligt så att det inte kan vända sig när termometern är isatt.
Tryck inte in den exibla toppen för långt i analöppningen.
6 Håll termometern på plats tills den piper.
Information om pipljudens betydelse nns i avsnittet Ljudsignaler i slutet av det här
kapitlet.
Obs! Om temperaturen av någon anledning inte kan mätas visas Lo eller Hi i
teckenfönstret. Det betyder att temperaturen ligger utanför temperaturintervallet.
Stäng av termometern, kontrollera att den är placerad på rätt sätt och slå på den igen
för att starta om mätningen.
7 Ta ut termometern och läs av teckenfönstret.
8 Stäng av termometern genom att trycka på på/av-knappen I.
Obs! Stäng av termometern efter användning för att spara batterier. Om du inte
stänger av termometern så stängs den av automatiskt: efter 1 minut om temperaturen
är under 32 °C, eller efter 10 minuter om temperaturen är över 32 °C.

På äldre barn och vuxna kan digitaltermometern med exibel topp även användas
för att mäta temperaturen oralt eller i armhålan.

106
Använd inte digitaltermometern med exibel topp för att mäta temperaturen
oralt på spädbarn.
Om termometern har använt rektalt eller i armhålan utan hygienskydd ska den
av hygienskäl inte användas för oral mätning längre, inte ens efter rengöring.

Signal Innebörd
10 pipljud på 10 sekunder Den uppmätta temperaturen är normal (under
37,8 °C)
3 omgångar med korta pipljud under
10 sekunder
Möjlig feber (uppmätt temperatur över 37,8 °C)


Både napptermometern och digitaltermometern med exibel topp har en
minnesfunktion. När napptermometern och digitaltermometern med exibel topp
slås på visas den senaste uppmätta temperaturen automatiskt i teckenfönstret i ca
två sekunder. Sedan visas den normala kroppstemperaturen på 37 °C i
teckenfönstret.

Både napptermometern och digitaltermometern med exibel topp har en lång
batterilivslängd som räcker i 2 till 3 år. Om ett batteri visas i teckenfönstret är
batterinivån låg. Byt ut batteriet till termometern med exibel topp (se kapitlet
Byta ut batteriet).
Obs! Batteriet i napptermometern kan inte bytas ut. Om batteriet är tomt kasserar du
napptermometern.

Både napptermometern och digitaltermometern med exibel topp stängs av
automatiskt: efter 1 minut om temperaturen är under 32 °C, eller efter 10 minuter
om temperaturen är över 32 °C.

Både napptermometern och digitaltermometern med exibel topp har en
felfunktion. Om termometern inte fungerar ordentligt visas Err i teckenfönstret.
Gör följande om det inträffar:

107
1 Stäng av termometern genom att trycka på på/av-knappen I.
2 Slå på termometern genom att trycka på på/av-knappen I igen.

Använd inte slipande rengöringsmedel, antibakteriella rengöringsmedel eller
kemiska lösningsmedel. Överdriven koncentration av rengöringsmedel kan göra
att plastdelar spricker. Använd inte delar med sprickor.
Rengör den vanliga nappen, napptermometern och termometern med exibel
topp efter varje användning för att garantera optimal hygien.
Se till att du inte skadar delarna när du rengör dem.

Tvätta och skölj nappen ordentligt före första användningen.
Rengör nappen före varje användning.
Ta alltid ta bort mätenheten från nappen och skölden före rengöring.
1 Vrid mätenheten 90° motsols från skölden.
2 Dra mätenheten rakt ut från nappen och skölden.
Obs! Var försiktig så att inte mätprobens spets böjs.
3 Rengör termometerns mätenhet med en mjuk, fuktig trasa.
Sänk inte ned mätenheten i vatten.
Sterilisera eller koka inte mätenheten.
Rengör inte mätenheten i diskmaskinen, mikrovågsugnen eller i en
mikrovågssterilisator.
4 Sterilisera eller koka nappen och skyddskåpan (inte mätenheten!).
Nappen och skyddskåpan passar för alla typer av sterilisering.
Sterilisera med en Philips AVENT-ångsterilisator eller 5 minuter i kokande vatten.
Om du använder en steriliseringslösning följer du instruktionerna på förpackningen.
Lämna inte nappen i steriliseringslösningen längre tid än rekommenderat, eftersom
det kan försvaga nappen.
Tvätta händerna noggrant och se till att ytorna är rena innan steriliserade
komponenter kommer i kontakt med dem.
5 Låt nappen svalna i 5 minuter efter steriliseringen och kläm ut vatten som
blivit kvar i nappen. Detta görs av hygienskäl.

108

1 Rikta in mätenhetens block mot motsvarande skåror på sköldens baksida.
2 Sätt i mätenheten i skölden. Se till att probens spets hamnar i ckan inuti
nappen. (Bild 3)
3 Vrid mätenheten 90° medsols så låses den på plats.

Sterilisera eller koka inte termometern.
Rengör inte termometern med exibel topp i diskmaskinen, mikrovågsugnen
eller i en mikrovågssterilisator.
1 Rengör termometern med exibel topp med en mjuk, fuktig trasa.

Tvätta och skölj nappen ordentligt före första användningen.
Rengör nappen före varje användning.
1 Sterilisera eller koka nappen.
Nappen och skyddskåpan passar för alla typer av sterilisering.
Sterilisera med en Philips AVENT-ångsterilisator eller 5 minuter i kokande vatten.
Om du använder en steriliseringslösning följer du instruktionerna på förpackningen.
Lämna inte nappen i steriliseringslösningen längre tid än rekommenderat, eftersom
det kan försvaga nappen.
Tvätta händerna noggrant och se till att ytorna är rena innan steriliserade
komponenter kommer i kontakt med dem.
2 Låt nappen svalna i 5 minuter efter steriliseringen och kläm ut vatten som
blivit kvar i nappen. Detta görs av hygienskäl.

Sterilisera inte förvaringslådan.
1 Torka av förvaringslådan med en fuktig trasa.

Du kan använda förvaringslådan för daglig förvaring av nappen, napptermometern
och termometern med exibel topp, eller när du vill ta med dem på resor.
1 Sätt på skyddskåporna på nappen, napptermometern och termometern med
exibel topp efter användning för att hålla dem rena.

109
2 Lägg nappen, napptermometern och termometern med exibel topp i
förvaringslådan.
3 Ställ förvaringslådan på ett säkert, torrt ställe där den inte utsätts för direkt
solljus eller värme.

Att svälja ett knappbatteri är extremt farligt.
Batterier kan explodera om de utsätts för höga temperaturer eller eld.
Försök aldrig att ladda batteriet.
Om ett batteri visas i teckenfönstret är batterinivån låg.
Byt ut batteriet till termometern med exibel topp enligt beskrivningen nedan.
Obs! Batteriet i napptermometern kan inte bytas ut. Om batteriet är tomt kasserar du
napptermometern.
1 Ta bort locket till batterifacket (Bild 4).
2 Använd ett isolerat föremål för att ta bort batteriet (t.ex. en tandpetare).
3 Sätt i ett nytt batteri (LR41) med +-polen uppåt (Bild 5).
4 Sätt tillbaka locket till batterifacket (Bild 6).
5 Kassera det tomma batteriet på rätt sätt (se kapitlet Miljön).

- Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte ej
laddningsbara batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid en
återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut ej laddningsbara batterier innan du
kasserar termometrarna och lämnar in dem vid en återvinningsstation (Bild 7).
- Kasta inte termometrarna i hushållssoporna när de är förbrukade. Lämna in
dem för återvinning vid en ofciell återvinningsstation, så hjälper du till att
skydda miljön (Bild 8).

Om du behöver service eller information eller har problem med termometrarna
kan du besöka Philips AVENT-webbplatsen på www.philips.com/AVENT eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte nns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala
Philips-återförsäljare.

110

Digitaltermometer med
exibel topp
Napptermometer AVENT-napp
Batteri 1,55 VDC (LR41) Batteriet inte utbytbart -
Batteriets
livslängd
> 100 drifttimmar > 100 drifttimmar -
Mätområde 32 °C till 42,9 °C 32 °C till 42,9 °C -
Exakthet ± 0,1 °C för området
35 °C till 42 °C
± 0,1 °C för området
35 °C till 42 °C
-
Nappstorlek - Lämplig för nyfödda Lämplig för
nyfödda
Överens-
stämmelse
Överensstämmer med
MDD93/42/EEC
Överensstämmer med
MDD93/42/EEC
Överensstäm-
mer med
EN1400

Det här kapitlet innehåller de vanligaste frågorna om termometrarna. Om du inte
hittar svaret på din fråga kan du kontakta kundtjänst i ditt land.
Fråga Svar
Blir temperaturvärdet
annorlunda med
napptermometern än med
digitaltermometern med
exibel topp?
Eftersom den orala temperaturen är något lägre än den
faktiska kroppstemperaturen ger napptermometern ett värde
som är 0,5 till 1 °C lägre än termometern med exibel topp.
Vad betyder
batterisymbolen i
termometrarnas
teckenfönster?
Om en batterisymbol visas i teckenfönstret är batteriet tomt
och behöver bytas ut. Endast batteriet i termometern med
exibel topp kan bytas. Batteriet i napptermometern kan inte
bytas, och napptermometern måste kasseras när batteriet är
tomt.
Kan jag byta batteri i
termometrarna själv?
Du kan byta batteriet i termometern med exibel topp själv.
Instruktioner om hur du byter det batteriet nns i kapitlet
Byta ut batteriet. Batteriet i napptermometern kan inte bytas.
När det batteriet är tomt måste napptermometern kasseras.

111
Fråga Svar
Vad betyder meddelandet
Err i teckenfönstret?
Meddelandet Err kan visas i teckenfönstret både på
termometern med exibel topp och på napptermometern
och betyder att termometern inte fungerar ordentligt. Stäng
av termometern genom att trycka på på/av-knappen, och slå
sedan på termometern genom att trycka på på/av-knappen
igen. Mät sedan temperaturen som vanligt.
Vad betyder Lo eller Hi i
teckenfönstret?
Meddelandena Lo och Hi anger att temperaturen inte kan
mätas eftersom temperaturen ligger utanför
temperaturintervallet. Stäng av termometern genom att
trycka på på/av-knappen. Kontrollera om termometern är rätt
placerad. Slå på termometern genom att trycka på på/
av-knappen igen och påbörja mätningen på nytt.
Termometern piper när
mätningen är avslutad. Vad
betyder det?
När du mäter barnets temperatur nns det 2 olika pipljud
som hörs när temperaturen har uppmätts. Pipljuden är
desamma för termometern med exibel topp och för
napptermometern. När termometern piper 10 gånger under
10 sekunder är den uppmätta temperaturen normal, dvs.
under 37,8 °C. När 3 omgångar med korta pipljud hörs
under 10 sekunder anger det möjlig feber, dvs. att den
uppmätta temperaturen är över 37,8 °C.
Kan jag använda honung
eller andra söta substanser
på nappen?
Doppa aldrig napparna i söta substanser eller mediciner
eftersom barnet då kan få karies.
Vad kan jag göra när någon
del av termometrarna är
trasig (t.ex. den exibla
toppen)?
Använd inte termometrarna om någon del av dem är
sprucken. Om termometrarna är skadade eller trasiga måste
de kasseras.
Termometrarna fungerar
inte. Vad är det som är fel?
Termometrarnas batterier kan vara tomma. Instruktioner om
hur du byter batteriet i termometern med exibel topp nns
i kapitlet Byta ut batteriet. Batteriet i napptermometern kan
inte bytas. När det batteriet är tomt måste napptermometern
kasseras.
Kontrollera om napptermometerns mätenhet är ordentligt
fastsatt på nappen och helt låst på plats, dvs. helt vriden mot
symbolen för låst.

112
Fråga Svar
Kan jag sterilisera
termometrarna?
Du kan inte sterilisera termometern med exibel topp. Du
kan bara koka eller sterilisera nappen och napptermometerns
skyddskåpa. Se till att ta bort mätenheten före kokning eller
sterilisering. Instruktioner om hur du rengör termometrarna
nns i kapitlet Rengöring.
Ingenting visas i
teckenfönstret. Vad beror
det på?
Termometrarnas batterier kan vara tomma. Instruktioner om
hur du byter batteriet i termometern med exibel topp nns
i kapitlet Byta ut batteriet. Batteriet i napptermometern kan
inte bytas. När det batteriet är tomt måste napptermometern
kasseras.
Batteriet i termometern med exibel topp kanske har dålig
kontakt. Rengör batteriet och kontaktytan med en
bomullstopp. Observera att napptermometerns mätenhet
inte kan öppnas.
Du kanske satte i batteriet i termometern med exibel topp
på fel sätt. Kontrollera att +-polen är vänd uppåt. Instruktioner
om hur du sätter i batteriet nns i kapitlet Byta ut batteriet.
Termometrarnas uppmätta
temperatur är inte korrekt.
Den uppmätta temperaturen kan variera något jämfört med
andra termometrar du har hemma. Temperaturvärdena kan
avvika med cirka 1 °C.
Varför är
napptermometerns
temperaturvärde inte
korrekt?
Temperaturvärdet kan vara felaktigt eftersom du tar ut
napptermometern ur barnets mun för tidigt. Sätt tillbaka
nappen i barnets mun och mät igen.
Temperaturvärdet kan också vara felaktigt om barnet har
druckit varm eller kall vätska precis innan du mäter
temperaturen. Vänta i 30 minuter innan du placerar nappen i
barnets mun.
Kontrollera om napptermometerns mätenhet är ordentligt
fastsatt på nappen och helt låst på plats, dvs. helt vriden mot
symbolen för låst.

113
/

Denna handbok är också lämplig för