Ford 307 Användarmanual

Kategori
Bilar
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
15/43
SN
Den elektriske ledningen i tilhengerkoplingen festes fast
med kabelklemmer (2x O. Trekklinen festes med store
kabelklemmer (2x P) fast til tilhengerinnretningen og til
kjøretøyet som vist på bildet.
Skjær et rundt hull med diameter 121 mm i teppet på side-
forkledningen langs pregingen på baksiden. Deretter
skjæres hullet rett inn oppe og nede (preging) radialt ca. 15
mm. Sprekkene tjener som skrusikring for avdekningen.
Sett den rammen framme på avdekningen (AM5J-313A16-
A*) på innsiden av hullet i teppet, som vist på bildet.
Deretter settes rammen bak på avdekningen (AM5J-
313A16-A*) på baksiden av teppet og smekkes på rammen
framme.
Teppet monteres i henhold til verkstedshåndboken og det
settes på et lokk som vist.
Obs: Før innsettingen av lokket må nøkkelen trekkes av
håndhjulet på betjeningsenheten!
Henvisning:
På dette tidspunktet må installasjonen av elektrokomponen-
ten avsluttes.
Demonterte eller løsnete deler må så monteres igjen i hen-
hold til verkstedshåndboken.
Dersom den er tilstede, må antennen (X3) tilkoples igjen og
jordingskabelen må klemmes på batteriet.
Driftsveiledninger:
Koplingskulen må holdes ren og må smøres inn(*).
(*) Unntak:
Ved bruk av stabiliseringsinnretninger som virker på
koplingskulen, må det gås fram etter anvisning fra
produsenten av stabiliseringsinnretningene. Ved bruk av
stabiliseringsinnretninger må koplingskulen undersøkes for
slitasje med regelmessige tidsavstander.
Så snart det er oppnådd en koplingskule-diameter på et
hvilket som helst sted på kulen som er 49,0 mm eller
mindre, må tilhengerinnretningen ikke brukes med til tilhen-
gerdrift, om nødvendig må tilhengerinnretningen skiftes ut.
Kjøretøyets tomvekt forhøyes etter monteringen av
tilhengerinnretningen med ca. 25,0 kg.
MONTERINGSANVISNING – UTKÖRBAR
SLÄPVAGNSKOPPLING
Typ: 307 388
D-värde: 10,0 kN
Belastning: 75 kg
Tillverkare: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45, D-33378
Rheda-Wiedenbrück
EEG typnr.: e13*94/20*3108
Användningsområde: Ford C-Max 08/2010
Officiell typbeteckning: DXA
Anvisning:
Montaget skall utföras enligt denna monteringsanvisning.
För körningen gäller biltillverkarens uppgifter om släpvagns-
last och kulbelastning, varvid värdena för kopplingsanord-
ningen inte får överskridas.
Formel för bestämning av D-värdet:
Den högsta tillåtna totalvikten för kombinationen bil och släp
får inte överskridas. Den tillåtna vikten för bil med släp är
angiven på bilens typskylt. Er Ford-representant hjälper er
gärna.
Innan släpvagnskopplingen tas i bruk, skall tillhörande
elektriska monteringssats installeras.
Vi rekommenderar att elektrobyggsatsen installeras innan
släpvagnsanordningen monteras.
Vid kontaktytorna skall underredsbehandling, rostskydds-
medel och ljuddämpningsmassa avlägsnas.
Om så erfordras skall rostskyddsbehandling utföras enligt
Fords föreskrifter.
Observera: Tillsammans med den utkörbara släpvagn-
sanordningen måste även följande leverensomfång
installeras (sats hölje, din Ford-handlare hjälper dig
gärna):
AM5J-313A16-A*
Observera: För fordon med 'keyless entry'-funktion
måste dessutom följande leverensomfång installeras
(sats antennfäste, din Ford-handlare hjälper dig gärna):
AM3M5J-10K015-A*
Lossa jordledningskabeln från batteriet. Lyft upp fordonet.
Demontera stötfångaren (X1) och stötkroppen i enlighet med
verkstadshandboken. Stötkroppen behövs inte längre.
Släpvagnslast [kg] x bilens totalvikt [kg] 9,81
Släpvagnslast [kg] + bilens totalvikt [kg] 1000
x
= D [kN]
XXXX kg
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
16/43
S
Skruva åter fast stötkroppens (6x X2) muttrar på gängan på
bakväggsplåten och dra åt med föreskrivet vridmoment.
Där sådan finns, lossa antennen (X3) från stötfångarstödet.
Fastsättningsdelarna behövs inte längre.
Skjut in släpvagnsanordningens sidodelar (B + C) i ram-
balken, rikta med motlagren (2x D) och skruva i skruvarna
och dra åt ordentligt (4x E).
Observera: Det får inte finnas olja och fett på
skruvar och skruvgängor när släpvagnsanordnin-
gen skruvas ihop med karossen!
Rikta släpvagnsanordningens tvärbalk (A) med sidodelarna
(B + C) och skruva i skruvarna med mellanläggsskivorna
(4x F + 4x G) och dra åt ordentligt.
Innan skruvarna (E) dras åt, rikta motlagren (2x D) som
bilden visar.
Observera:
Motlagren får inte ligga an mot plåtflänsen!
Dra först åt skruvarna (4x E) på rambalkarna med föreskrivet
vridmoment.
Dra sedan åt skruvarna (4x F) på tvärbalken med föreskrivet
vridmoment.
Där sådan finns, fäst antennen (X3) med skumdelen och
buntbanden (AM3M5J-10K015-A*) på översidan av släp-
vagnsanordningens tvärbalk enligt bilden.
Demontera mattan under sidobeklädnaden bak till höger
enligt verkstadshandboken.
När det gäller Grand-fordon, ta bort blindpluggarna i botten-
plåten. Stötdämparna behövs inte längre.
När det gäller Compact-fordon, borra ett hål 28,5 mm i
diameter nedifrån i bottenplåten på den kornade platsen.
Borra och avgrada hålet och applicera ett korrosionsskydd
enligt Fords direktiv.
Stick in dybeln till hållaren (3x I) i sidoväggens öppningar
som bilden visar.
Placera hållaren (K1 eller K2) och fäst med skruvarna (3x H)
på sidoväggen.
För de elektriska ledningarna och släpvagnsanordningens
(A) bowdenkabel (A) till gummiröret och genom hålet i bot-
tenplåten.
Dra ur tilledningen (x4) från 12V-uttaget bakom höger
sidobeklädnad och förbind med passande tvåpolig stick-
propp på den elektriska ledningen till släpvagnsanordnin-
gen.
Anslut därefter den tvåpoliga honan på den elektriska led-
ningen till släpvagnskopplingen till 12 V-uttaget. Stick in den
fyrpoliga klämman för summern (litet kabeltvärsnitt) på bak-
sidan av styrenheten (L).
Observera: För att förbinda bowdenkabeln (A) med
styrenheten (L) måste den silverfärgade markeringen på
ratten och pilen på höljet vara injusterade på det sätt
som bilden visar.
För in bowdenkabelns ände till anslaget i styrenheten och
lås den där genom att skjuta in klämman. Skjut på styren-
heten (L) på hållaren (K1 eller K2) tills det låser sig (K1 eller
K2).
Observera: Kontrollera att gummiröret sitter stabilt på
bottenplåten!
Stick in klämskon på den lediga ledningen (A) i höljet (N)
enligt bilden och vik om flikarna. Stick in säkringen (M) och
fäst säkringshållaren (N) enligt bilden med buntband (O) på
bowdenkabeln.
Kontrollera anslutningsvis utlösningen av den utkörbara
släpvagnskopplingen och dess mekaniska funktion.
Betjäningen beskrivs i fordonshandboken.
Fäst den elektriska ledningen till släpvagnskopplingen i
bowdenkabeln enligt bilden med hjälp av buntband (2x O).
Fäst bowdenkabeln med stora buntband (2x P) på släp-
vagnsanordningen tvärbalk och på fordonet.
Skär ett cirkelrunt hål diameter 121mm i sidobeklädnadens
matta längs präglingen på baksidan. Gör anslutningvis en
skåra radiellt ca 15mm uppe och nere i hålet (präglingar).
Slitsarna tjänar som förskjutningssäkring för höljet.
Sätt in höljets (AM5KJ-313A16-A“) främre ram inifrån i hålet
i mattan som bilden visar. Placera anslutningsvis den bakre
ramen av höljet (AM5J-313A16-A*) på mattans baksida och
lås med den främre ramen.
Montera mattan enligt verkstadshandboken och locket som
bilden visar.
Observera: Innan locket sätts i måste nyckeln dras ut
från styrenhetens ratt!
Information:
Avsluta nu installationen av den elektroniska byggsatsen.
Demonterade eller lossade delar monteras enligt verkstad-
shandboken.
Om sådan finns, anslut antennen (X3) igen och anslut jor-
dledningskabeln till batteriet.
Körningsanvisning:
Kopplingskulan skall hållas ren och smörjas in med fett (*).
(*) Undantag:
Vid användning av stabiliseringsanordningar, som verkar
på kopplingskulan, skall anvisningarna från tillverkaren av
stabiliseringsanordningarna följas. Vid användning av
stabiliseringsanordningar skall kopplingskulan med
jämna intervall undersökas med avseende på slitage.
Så snart diametern på kopplingskulan på ett godtyckligt
ställe har uppnått 49,0 mm eller mindre, får
släpvagnskopplingen inte längre användas för körning
med släpvagn, resp. skall släpvagnskopplingen bytas ut.
Bilens tomvikt ökar med ca. 25,0 kg genom monteringen av
släpvagnskopplingen
!
!
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
30/43
See Workshop Manual
Siehe Werkstatthandbuch
Ver manual de taller
Voir Manuel d’atelier
Vedere manuale officina
Cf. o manual da oficina
Zie werkplaatshandboek
Se værkstedshåndbog
Se verkstedshånboka
Se verkstadshandboken
Katso korjaamon käsikirjasta
Viz dílenskou příručku
Lásd a Műhely-kézikönyvben
Patrz podręcznik warsztatowy
λέπε Eγειρίδι Σuvεργείou
Tamirhane el kitab∂na bak∂n∂z
Смотри руководство по
эксплуатации
Vezi manualul de atelier
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Movement Arrow
Bewegungspfeil
Flecha de moviemiento
Flèche de mouvement
Freccia di movimento
Flexa de movimento
Richtingspijl
Bevægelsespil
Bevegelsespil
Rörelsepil
Liikesuuntanuoli
Šipka pohybu
Mozgásirányjelző nyíl
Strzałka kierunku ruchu
Bέλoς κίvησης
Hareket oku
Стрелка хода
Sågeatå de miμcare
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Throw away
Entsorgen
Tratamiento de residuos
Rebuter
Smaltire
Eliminar
Weggooien
Affald
Avskaffe
Ta hand om avfallet
Hävittää
Vyhodit
Távolítsa el
Usunąć jako odpad
Aπσuρση
At∂k giderme
Удалить
Eliminare
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Tighten
Festdrehen
Apretar fuerte girando
Bien serrer
Stringere bene
Apertar bem
Vastdraaien
Tilspændes
Drei fast
Dra fast
Kiristä tiukalle
Utáhnout
Feszesen csarvarja be
Silnie dokręcić
Περιστρoή γερά
S∂k∂μt∂r∂n∂z
Крепко закрутить
A se strânge
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
2 Man Operation Required
Nur zu zweit ausführen
Realizar sólo entre dos personas
Toujours s’y mettre de deux
Da eseguire soltanto in due
Executar somente a dois
Met 2 personen uitvoeren
Skal udføres af to personer
Må utføres av to personer
Utförs endast av två personer
Tehtävä kahdestaan
Provádět jen ve dvou
Csak két személy végezheti el
Wykonywać tylko w dwie osoby
Nα εκτελεσθεί απ δύ άτµα
Sadece iki kiμi ile tatbik ediniz
Выполнять только вдвоем
A se lucra numai în doi
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Use Jigsaw
Stichsäge verwenden
Utilizar sierra de calar
Utiliser scie sauteuse
Utilizzare gattuccio
Utilizar serrote de ponta
Decoupeerzaag
Stiksav anvendes
Bruk stikksag
Använd sticksåg
Käytä pistosahaa
Použít prořezku
Használjon szúrófűrészt
Stosować piłę vzdłużną
ρησιµπιείτε σέγα
Dekupaj testeresi kullan∂n∂z
Использовать узкую ножовку
A se folosi feråstråul coadå de
μoarece
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
!
Warning
Achtung
Atención
Attention
Attenzione
Atenção
Let op
Bemærk
Pass på
Varning
Huomio
Pozor
Figyelem
Uwaga
Πρoσή
Dikkat
Внимание
Atenøie
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Incorrect
Falsch
Erróneo
Incorrect
Sbagliato
Errado
Fout
Forkert
Feilt
Fel
Väärin
Špatně
Helyes
Nieprawidłowo
Λάθoς
Yanl∂μ
Неправильно
Greμit
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Correct
Richtig
Correcto
Correct
Giusto
Certo
Goed
Rigtig
Riktig
Rätt
Oikein
Správně
Helyes
Prawidłowo
Σωστ
Doπru
Правильно
Corect
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Use Tank Cutter Tool
Lochsäge verwenden
Utilizar serrusho de calar
Découper avec couteau
Utilizzare foretto
Utilizar serrote de ponta
Gatenzaag
Cirkelfræser, hulsav anvendes
Bruk hullsag
Använd hålsåg
Käytä reikäsahaa
Použít děrovku
Használjon lyukfűrészt
Stosować otwornicę
Xρησιµπιείτε εργαλεί διάνιης
ααλών/ωλιών
Delik testeresi kullan∂n∂z
Использовать ножовку
A se folosi feråstråul pentru gåuri
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Disconnect
Abklemmen
Desconectar
Déconnecter
Staccare
Desligar
Demonteren
Frakobles
Klem av
Koppla los
Irrota
Odpojit
Szakítsa meg,
kapcsolja szét
Rozłączć
Aπoσύvδεση
Ay∂rma
Отсоединить
Deconectare
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
Connect
Verbinden
Conectar
Raccorder
Collegare
Ligar
Aansluiten
Kobles
Tilkopling
Anslut
Yhdistä
Spojit
Kapcsolja össze
Połączyć
Σύvδεση
Birleμtirme
Соединить
Conectare
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
31/43
E M10x45 10.9 (4x)
G 10,5x25x3 (4x)
H 4,8x16 (3x)
F M10x40 10.9 (4x)
I 4,8x8,2x8,2 (3x)
64 ± 3Nm
64 ± 3Nm
Tighten slightly
Leicht anziehen
Apretar ligeramente
Serrer légèrement
Stringere leggermente
Apertar ligeiramente
Iets aanhalen
Spænd let
Skru lett til
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
Dra åt lite lätt
Kiristä hiukan
Lehce utáhnout
Kissé húzza meg
Lekko dokręcić
Σίγγετε ελαρώς
Hafifçe s∂k∂n∂z
Слегка затянуть
A se strânge uμor
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43

Ford 307 Användarmanual

Kategori
Bilar
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för