Ford 307 313 Användarmanual

varumärke
Ford
Kategori
bilar
Modell
307 313
Typ
Användarmanual
MONTERINGSANVISNING-
SLÄPVAGNSKOPPLING
Typ: 307 313
D-värde: 11,6 kN
Stödlast: 80 kg
Tillverkare: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Användningsområde: Ford Mondeo 03/2007
EU:s typgodkännande nr: e13*94/20*2228
Officiell typbeteckning: BA7
Anvisning:
Montaget skall utföras enligt denna monteringsanvisning.
För körningen gäller biltillverkarens uppgifter om släpvagns-
last och kulbelastning, varvid värdena för kopplingsanord-
ningen inte får överskridas.
Formel för bestämning av D-värdet:
Den högsta tillåtna totalvikten för kombinationen bil och släp
får inte överskridas. Den tillåtna vikten för bil med släp är
angiven på bilens typskylt. Er Ford-representant hjälper er
gärna.
Innan släpvagnskopplingen tas i bruk, skall tillhörande
elektriska monteringssats installeras.
Vi rekommenderar att elektrobyggsatsen installeras innan
släpvagnsanordningen monteras.
Lyft upp fordonet.
Demontera stötfångaren (X1) och stötkroppen i enlighet
med verkstadshandboken.
Stötkroppen behövs inte längre.
S
Observera:
Stötkroppens skruvar (X2) samt skruv (F) skruvas i
gängan i den bakre väggen. Dra åt med föreskrivet
vridmoment.
Lyft av ljuddämparna som det visas på bilden och ta bort
värmeplåtarna enligt verkstadshandboken.
Skjut in släpvagnsanordningens (A) sidodelar i ramsidobalkens
öppningar och skruva ihop ordentligt med
mottrycksskivor (2x C) och skruvar (6x D).
Observera: Det får inte finnas olja och fett
på skruvar och skruvgängor när släpvagns-
anordningen skruvas ihop med karossen.
Dra åt skruvarna (D) med föreskrivet vridmoment.
Haka på ljuddämparna och anbringa värmeplåtarna igen.
Montera kontaktuttagsfästet (L) på släpvagnsanordningen (A)
som bilden visar och dra åt med föreskrivet vridmoment.
Anvisning:
Nu kan installationen av elektrobyggsatsen slutföras.
Skär ut den bakre stötfångaren i mittområdet som avbildat.
Montera stötfångaren. Montera resp. sätt fast borttagna eller
lossade delar enligt verkstadshandboken.
Fäst kulstången (B) med skruvar (2x E), underläggsskivor
(4x G) och muttrar (2x H) på släpvagnsanordningen (A) och
dra åt med föreskrivet vridmoment.
Om släpvagnsanordningen inte är i bruk kan kontaktuttagsfästet
(L) svängas åt vänster under stötfångaren.
Körningsanvisning:
Kopplingskulan skall hållas ren och smörjas in med fett (*).
(*) Undantag:
Vid användning av stabiliseringsanordningar, som verkar
på kopplingskulan, skall anvisningarna från tillverkaren av
stabiliseringsanordningarna följas. Vid användning av
stabiliseringsanordningar skall kopplingskulan med
jämna intervall undersökas med avseende på slitage.
Så snart diametern på kopplingskulan på ett godtyckligt ställe
har uppnått 49,0 mm eller mindre, får
släpvagnskopplingen inte längre användas för körning
med släpvagn, resp. skall släpvagnskopplingen bytas ut.
Bilens tomvikt ökar med ca. 18,0 kg genom monteringen av
släpvagnskopplingen.
© Copyright Ford 2007
HM02 E 11464820 000
SK7S7J 19D520 JA
11/24
XXXX kg
Släpvagnslast [kg] x bilens totalvikt [kg] 9,81
Släpvagnslast [kg] + bilens totalvikt [kg] 1000
x
= D [kN]
!
!
© Copyright Ford 2007
HM02 E 11464820 000
SK7S7J 19D520 JA
17/24
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
Throw away
Entsorgen
Tratamiento de residuos
Rebuter
Smaltire
Eliminar
Weggooien
Affald
Avskaffe
Ta hand om avfallet
Hävittää
Vyhodit
Távolítsa el
Usunąć jako odpad
Aπσuρση
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
See Workshop Manual
Siehe Werkstatthandbuch
Ver manual de taller
Voir Manuel d’atelier
Vedere manuale officina
Cf. o manual da oficina
Zie werkplaatshandboek
Se værkstedshåndbog
Se verkstedshånboka
Se verkstadshandboken
Katso korjaamon käsikirjasta
Viz dílenskou příručku
Lásd a Műhely-kézikönyvben
Patrz podręcznik warsztatowy
λέπε Eγειρίδι Σuvεργείou
Movement Arrow
Bewegungspfeil
Flecha de moviemiento
Flèche de mouvement
Freccia di movimento
Flexa de movimento
Richtingspijl
Bevægelsespil
Bevegelsespil
Rörelsepil
Liikesuuntanuoli
Šipka pohybu
Mozgásirányjelző nyíl
Strzałka kierunku ruchu
Bέλoς κίvησης
2 Man Operation Required
Nur zu zweit ausführen
Realizar sólo entre dos personas
Toujours s’y mettre de deux
Da eseguire soltanto in due
Executar somente a dois
Met 2 personen uitvoeren
Skal udføres af to personer
Må utføres av to personer
Utförs endast av två personer
Tehtävä kahdestaan
Provádět jen ve dvou
Csak két személy végezheti el
Wykonywać tylko w dwie osoby
Nα εκτελεσθεί απ δύ άτµα
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
Tape up
Mit Klebeband befestigen
Fijar con cinta adhesiva
Fixer avec ruban adhésif
Fissare con nastro adesivo
Sujeitar com fita adesiva
Vastzetten met tape
Fastgøres med tape
Fest fast med klebebånd
Fästed med tejp
Kiinnytys teipillä
Upevnit lepicí páskou
Rögzítse ragasztószalaggal
Umocować taśmą samoprzylepną
Στερέωση µε κoλλητική ταιvία
Use Jigsaw
Stichsäge verwenden
Utilizar sierra de calar
Utiliser scie sauteuse
Utilizzare gattuccio
Utilizar serrote de ponta
Decoupeerzaag
Stiksav anvendes
Bruk stikksag
Använd sticksåg
Käytä pistosahaa
Použít prořezku
Használjon szúrófűrészt
Stosować piłę vzdłużną
ρησιµπιείτε σέγα
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
Tighten
Festdrehen
Apretar fuerte girando
Bien serrer
Stringere bene
Apertar bem
Vastdraaien
Tilspændes
Drei fast
Dra fast
Kiristä tiukalle
Utáhnout
Feszesen csarvarja be
Silnie dokręcić
Περιστρoή γερά
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
S
SF
CZ
H
PL
GR
/