Sharp MX-C250F Bruksanvisning

varumärke
Sharp
Kategori
kopiatorer
Modell
MX-C250F
Typ
Bruksanvisning
MODEL: MX-C250E
MX-C250F
MX-C250FE
MX-C300E
MX-C300W
MX-C300WE
DIGITAL FULL COLOUR MULTIFUNCTIONAL SYSTEM
START GUIDE
Thisguideexplainsimportantpointtonoteforinstallationandusage.TheOperationGuidefor
themachineisontheaccompanyingCD-ROM.ViewtheOperationGuidewhenyouusethe
machineaftertheinitialsetupiscompleted.
Keepthismanualcloseathandforreferencewheneverneeded.
English ........ 3
Ceguidefournitdesinstructionsimportantesconcernantl'installationetl'utilisationdecet
appareil.LeModed'emploidelamachinesetrouvesurleCD-ROM.ConsultezleMode
d'emploilorsquevousutilisezlamachineaprèslacongurationinitiale.
Conservezceguideàportéedemainandevousyreporterultérieurementencasdebesoin.
Français ...... 7
Estaguíapresentaobservacionesimportantesdeinstalaciónyuso.ElManualdeinstrucciones
delamáquinaestáincluidoenelCD-ROMsuministrado.ConsulteelManualdeinstrucciones
parautilizarlamáquinaunaveznalizadalaconguracióninicial.
Mantengaestemanualamanoparaconsultarlocuandolonecesite.
Español ..... 11
DieseAnleitungerläutertwichtigeHinweisezurInstallationundVerwendung.DasBedienungshandbuch
fürdasGerätistaufderCD-ROMimLieferumfangenthalten.RufenSiedasBedienungshandbuchauf,
wennSiedasGerätverwenden,nachdemdieersteKongurationabgeschlossenist.
BewahrenSiedieseAnleitungingreifbarerNäheauf,umbeiBedarfdarinnachschlagenzukönnen.
Deutsch .... 15
Lapresenteguidafornisceistruzioniimportantiperl'installazioneel'utilizzo.IlManualedi
istruzionidellamacchinasitrovasulCD-ROMallegato.VisualizzareilManualediistruzioni
quandosiutilizzalamacchinaalterminedellacongurazioneiniziale.
Tenereilpresentemanualeadisposizioneperlaconsultazioneincasodinecessità.
Italiano ...... 19
Dezehandleidingbevatbelangrijkeinformatievoordeinstallatieenhetgebruik.De
bedieningshandleidingvanhetapparaatstaatopdemeegeleverdecd-rom.Raadpleegde
bedieningshandleidingwanneeruhetapparaatgebruiktverdernadeinstallatie.
Houddezehandleidingbinnenhandbereikzodatudezeindiennodigkuntraadplegen.
Nederlands
.. 23
Denhärhandbokenbeskriverviktigapunktersombörobserverasvidinstallationoch
användning.Maskinensbruksanvisningnnspådenmedföljandecd-skivan.Läs
bruksanvisningennärduanvändermaskinenefterdetattdeninledandeinställningenärklar.
Förvaradenhärhandbokenpåettlättillgängligtställesåattdukananvändadenvidbehov.
Svenska .... 27
Dennehurtigveiledningeninneholderviktiginformasjonominstallasjonogbrukavmaskinen.
DunnerbrukerveiledningenformaskinenpådenmedfølgendeCD-ROM-en.Slåoppi
brukerveiledningennårdubrukermaskinenetteratdeninnledendekongurasjonenerferdig.
Oppbevardenneveiledningenpåettilgjengeligsted,slikatdukanslåoppidenvedbehov.
Norsk ........ 31
Tämäopassisältäätärkeitäasennustajakäyttöäkoskeviahuomautuksia.Laitteenkäyttöohje
löytyymukanatoimitetultaCD-ROM-levyltä.Katsoohjeitakäyttöohjeesta,kunkäytätlaitetta
alkuasennuksenjälkeen.
Säilytätämäkäyttöopastarpeenmukaansaatavilla.
Suomi ........ 35
Dennevejledningforklarervigtigepunkterangåendeinstallationoganvendelse.Driftsguiden
tilmaskinenndespådenmedfølgendecd.SeiDriftsguiden,nårdubrugermaskinen,efterat
denførsteinstallationerudført.
Opbevarvejledningeninærhedensomreference,nårdeternødvendigt.
Dansk ........ 39
Esteguiaabordapontosimportantesateremconsideraçãoduranteainstalaçãoeutilização.
OManualdoUtilizadordamáquinaencontra-senoCD-ROMfornecido.VisualizeoManualdo
Utilizadorquandoutilizaamáquinadepoisdeconcluídaaconguraçãoinicial.
Mantenhaestemanualfechadoeacessívelparautilizarcomoreferênciasempreque
necessitar.
Português
... 43
START GUIDE
GUIDE DE DEMARRAGE
GUÍA DE INICIO
ERSTE SCHRITTE
GUIDA RAPIDA
INSTALLATIEHANDLEIDING
STARTHANDBOK
HURTIGVEILEDNING
ALOITUSOPAS
STARTVEJLEDNING
GUIA INICIAL
27
Svenska
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Ettantalsäkerhetssymbolerförsäkertmaskinbrukanvändsidenhärmanualen.
Säkerhetssymbolernasbetydelse angesnedan. Läggsymbolernas betydelse
påminnetnärduläserigenommanualen.
VARNING
Riskrdödsfallellerallvarligpersonskada.
RSIKTIGHET
Riskförpersonskadaellerskadaegendom.
Dra inte i sladden när du drar ut kontakten ur uttaget.
Omdudrarisladdenriskerardut.ex.attblottatrådarnaellerskada
dessa,vilketkanledatillbrandellerelstöt.
Dra ut nätkontakten ur uttaget för säkerhets skull om du inte
avser att använda maskinen under en längre tid.
Bryt huvudströmmen och dra ut nätkontakten ur uttaget innan
du yttar maskinen.
Duriskerarattskadasladden,vilketkanledatillbrandellerelstöt.
Strömförsörjning
VARNING
Se till att nätkabeln ansluts till ett eluttag som motsvarar specicerat
behov vad ller spänning och stmstyrka. Kontrollera ock att
eluttaget är korrekt jordat. För strömrrjningskraven, annd
inte förngningssladd eller adapter för att ansluta andra enheter till
samma uttag som maskinen är ansluten till.
Bruk av felaktig strömförrjning kan orsaka brand eller elst.
*Senamnplåtenpåmaskinensvänstrasida.
Skada eller modiera inte nätkabeln.
Riskförbrandellerelstötföreliggeromduplacerartungaföremålpå
nätkabeln,draridenellerböjerdensåattdenskadas.
Stick inte in eller dra ut strömkontakten med våta händer.
Duriskerarattfåenelstöt.
Symbolernasbetydelse
FÖRSIKTIGHET!
VARM
KLÄMNINGSRISK
TADETFÖRSIKTIGT
FÖRBJUDNA
ÅTGÄRDER
MONTERA
INTEISÄR
OBLIGATORISKA
ÅTGÄRDER
FÖRSIKTIGHET
Symboler i den här manualen
Installera inte maskinen en omn eller lutande yta. Installera
maskinen på en yta som kan bära upp maskinens vikt.
Skaderiskgenomvältandemaskinföreligger.
Eventuellkringutrustningskainteinstalleraspåenlutandeellerpåannat
sättojämnyta.Riskförhalkning,snubblingochvältningföreligger.Installera
produktenpåenjämnochstabilytasomkanbärauppproduktensvikt.
Installera inte maskinen på en fuktig eller dammig plats.
Riskförbrandellerelstötföreligger.
Dammimaskinenkanledatillorenautskrifterochmaskinfel.
Platser som är mycket varma, kalla, fuktiga eller torra (nära
element, luftfuktare, luftkonditioneringsapparater etc.)
Papperetblirfuktigtochkondenskanbildasimaskinensomorsakar
pappersstoppochorenautskrifter.
Omenultraljudsluftfuktarestårpåaktuellplats,skaduanvändarent
vatteniden.Omduanvänderkranvattenavgesmineralerochandra
föroreningarsomfastnarimaskinenochorsakarorenautskrifter.
Platser som utsätts för direkt solljus
Plastdelarkanomformasochpåverkautskriftskvalitetennegativt.
Platser med ammoniakgas
Installationavmaskinenintillenljuskopieringsmaskinkanresulteraiorenautskrifter.
Ställ inte maskinen på platser med dålig luftcirkulation.
Enlitenmängdozonbildasinutienhetenvidutskrift.Mängdenozonsombildas
ärintetillräckligförattvaraskadligförlsan,menenotrevligluktkanmärkas
vidstörrekopieringsrningar,rförbörapparateninstallerasiettrummed
enäktellerettfönstersomgertillckligluftcirkulation.(Luktenkaniblandge
upphovtillhuvudrk.)
*Installeramaskinenattmänniskorinteutsättsdirektförutsläppfrånmaskinen.Omden
installerasnäraettnster,försäkradigomattinteutsättaapparatenrdirektsolljus.
Nära en vägg
Setillattdetnnstillräckligtmed
platsruntmaskinenförserviceoch
ventilation.(Maskinenskaintestå
rmareväggenänvadsomanges
nedan.)
30cm
30cm
45cm
Platser som kan vibrera.
Vibrationerkanorsakamaskinfel.
Installation
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET
Enheten bör installeras nära ett ledigt nätuttag för att underlätta
nätanslutning.
Anslut enheten till ett eluttag som inte används till någon annan
elektrisk apparat. Om en belysningsarmatur är ansluten till samma
uttag kan det hända att belysningens lampa imrar.
Släng aldrig tonerkassetter i en eld.
Tonerkanygaomkringochorsakabrännskador.
Förvara tonerkassetter utom räckhåll för barn.
Om förbrukningsmaterial
FÖRSIKTIGHET
Placera inte någon behållare med vatten eller annan vätska,
eller något metallföremål, så att den/det riskerar att hamna i
maskinen.
Riskförbrandellerelstötreliggeromvätskanellerförelethamnarimaskinen.
Avlägsna inte maskinens hölje.
High-voltagepartsinsidethemachinemaycauseelectricalshock.
Gör inga ändringar på enheten.
Doingsomayresultinpersonalinjuryordamagetothemachine.
Använd inte brandfarlig spray för att rengöra maskinen.
Ifgasfromthespraycomesincontactwithhotelectricalcomponentsor
thefusingunitinsidethemachine,reorelectricalshockmayresult.
Använd inte maskinen om du ser rök, känner en underlig lukt
eller upptäcker något annat onormalt.
Maskinbrukidessasituationerkanledatillbrandellerelstöt.
Brythuvudströmmenomedelbartochdrautnätkontaktenuruttaget.
Kontaktadinåterförsäljareellerlokalaauktoriseradeservicerepresentant.
Vid åskväder ska du bryta strömmen och dra ut nätkontakten ur
uttaget för att förhindra elstötar och brand på grund av blixtnedslag.
Bryt huvudströmmen och dra ut nätkontakten ur uttaget om ett
metallföremål eller vatten hamnar i maskinen.
Kontaktadinåterförsäljareellerlokalaauktoriseradeservicerepresentant.
Maskinbrukidessasituationerkanledatillbrandellerelstöt.
Försiktighetsmått vid hantering
VARNING
FÖRSIKTIGHET
Titta inte direkt in i ljuskällan.
Dettakanannarsskadaögonen.
Blockera inte maskinens ventilationshål. Installera inte maskinen
på en plats som blockerar ventilationshålen.
Blockeringavventilationshålledertillvärmebildningimaskinenmed
brandrisksomföljd.
Fixeringsenheten och pappersutmatningsområdet är varma.
Vidrör inte xeringsenheten eller pappersutmatningsområdet när
du åtgärdar pappersstopp. Var försiktig så att du inte bränner dig.
Var försiktig så att du inte klämmer ngrarna när du laddar
papper, åtgärdar pappersstopp, utför underhåll, stänger främre
luckan eller sidoluckan samt sätter in eller tar ut fack/kassetter.
28
Försiktighet!
Drautnätkabelnurvägguttagetförattkopplabortströmmenheltochhållet.
Utrustningenbörinstallerasnäraettlättillgängligtvägguttag.
Skärmadegränssnittskablarmåsteanvändasmeddennautrustningföratt
överensstämmamedEMCsregelverk.
Anvisningarnatäckeräventillvalsenheternasomanvändsmeddessaprodukter.
För användare av faxfunktionen
(För MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE)
Försäkranomöverensstämmelsekankonsulteraspå:
http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf
http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf
Viktiga säkerhetsinstruktioner
• Omnågotidintelefonutrustningintefungerarordentligt,skadu
omedelbartavlägsnadetfråndintelefonlinje,eftersomdetannars
kanskadatelefonnätverket.
• Installeraaldrigtelefonledningariåskväder.
• Installeraaldrigtelefonuttagivåtautrymmen,ominteuttagetär
avsettspecielltförvåtautrymmen.
• Röraldrigvidblankatelefonledningarellerterminalersåvidainte
telefonlinjenharvaritbrutenpånätverksgränssnittet.
• Varförsiktignärduinstallerarellermodierartelefonlinjer.
• Undvikattanvändatelefonen(förutomdesladdlösa)underen
elektriskstorm.Detnnsriskförelstötarfrånblixtar.
• Användejentelefontillrapporteringavgasläckainärhetenav
läckan.
• Installeraelleranvändintemaskineninärhetenavvatten,ellernär
duärvåt.Setillattintespillavätskapåmaskinen.
• Sparadessainstruktioner.
Programvarulicens
PROGRAMVARULICENSENvisasnärduinstallerarprogramvaranfråncd-
skivan.Genomattanvändahelaellerdelaravprogramvaranpåcd-skivanelleri
maskinengodtarduvillkoreniPROGRAMVARULICENSEN.
• Förklaringarnaidennamanualförutsätterattduharpraktisk
kunskapomhurdinWindows-ellerMacintosh-datorfungerar.
• Förytterligareupplysningaromoperativsystemethänvisastill
bruksanvisningenfördittoperativsystemellertillfunktionenför
online-hjälp.
• Förklaringarnatillskärmbildernaochprocedurernaidenhär
manualengällerfrämstförWindows7iWindows
®
-miljöer.
Skärmarnakanvarieraberoendepåoperativsystemetsversion.
• Manualeninnehållerhänvisningartillfaxfunktionen.Observera
dockattfaxfunktioneninteärtillgängligivissaländerochregioner.
• DenhärmanualeninnehållerbeskrivningaravPC-Fax-drivrutinen
ochPPD-drivrutinen.TänkdockpåattPC-Fax-drivrutinenoch
PPD-drivrutinenintennstillgängligaförinstallationivissaländer
ochregioner.
Omduvillanvändadessadrivrutinerbörduisåfallinstalleraden
engelskaversionen.
• Dennamanualhartagitsframmedstoromsorg.Kontaktadin
återförsäljareellerdittlokalaservicekontoromduharnågra
kommentarertillellerfrågorommanualen.
• Dennaprodukthargenomgåttsträngakvalitetskontrolleroch
granskningsprocedurer.Omdumotallförmodanupptäckeren
defektellerannatproblem,takontaktmeddinåterförsäljareeller
närmasteauktoriseradeservicerepresentant.
• Bortsettfråndefallsomreglerasenligtlag,ärSHARPinte
ansvarigförfunktionsfelsomuppstårunderanvändningenav
produktenellerdesstillval,ellerfelsomuppstårpga.felaktig
användningavproduktenochdesstillval,ellerandrafel,ellerför
skadorsomuppstårpga.användningenavprodukten.
Trådlöst nätverk (För MX-C300W/C300WE)
Skärmandematerial,installationsplats,omgivanderadiostörningar,
dataöverföringshastighetenochandrafaktorerkangöraattdettrådlösa
nätverketskommunikationsområdeminskarellerintefungerarallsivissamiljöer.
Warranty
Allanödvändigaansträngningarhargjortsförattdettadokumentskavaraså
exaktochanvändbartsommöjligt.SHARPCorporationgerdockingagarantierav
någotsomhelstslagbeträffandedessinnehåll.Allinformationkanändrasutan
föregåendemeddelande.SHARPkanintehållasansvarigförförlusterellerskador,
direktaellerindirekta,somettresultatavanvändningavdennabruksanvisning.
©CopyrightSHARPCorporation2013.Medensamrätt.Reproduktion,
anpassningelleröversättningutanföregåendeskriftligtillåtelseärförbjudet,
utomvadsomärtillåtetenligtupphovsrättslagen.
Noise emission
Värden för bullernivå
NedanvisasuppmättavärdenförbullernivåienlighetmedISO7779.
LjudeffektnivåL
WA
d
MX-C250E/F/FE MX-C300E/W/WE
Drift(kontinuerligutskrift) 7,07B 7,06B
Beredskapsge(Lågenergige)
- -
LjudtrycksnivaLpAm
MX-C250E/F/FE MX-C300E/W/WE
Drift
(kontinuerligutskrift)
Åhörarens
position
55dB 55dB
Beredskapsläge
Åhörarens
position
- -
• Drift:medMX-CS11somsäljsseparatinstallerad.
• Vänteläge:“-”=mindreänbakgrundsljud
Våglängd 790nm±10nm
Pulstider (9,97µs±0,034µs)/7mm
Uteffekt Max0,6mW(LD1+LD2)
Varning
Användningavandrakontrollerellerjusteringarellerprocedurerändesom
beskrivshärkanledatillexponeringavfarliglaserstrålning.
DennadigitalutrustningärenLASERPRODUKTAVKLASS1(IEC60825-1Utgåva
2-2007).
Laserinformation
ProduktermärktamedENERGYSTAR
®
ärutformade
attskyddamiljöngenomöverlägsenenergieffektivitet.
ProduktersomöverensstämmermedENERGYSTAR
®
-rekommendationerna
uppvisarlogotypenovan.
ProdukterutanlogotypenföljerkanskeinteENERGYSTAR
®
-rekommendationerna.
Dennaproduktärendasttillförkommersielltbrukochsomsådanfallerden
utanförramenförReglering(EC)1275/2008somimplementerarEUdirektivet
2005/32/ECföreko-designkravförelektroniskkonsumtionsutrustningsomäri
standby-lägeelleravstängd.Sharprekommenderarinteattproduktenanvänds
förprivatbrukochtaringetansvarvidsådantbruk.
29
Lösenord för systeminställningar
Dukanändramaskinenssysteminställningaromduhar
administratörsbehörighetgenomattangeettlösenord.Systeminställningarna
kanändrasfrånantingenmanöverpanelenellerviaenwebbläsare.Läsavsnittet
[SYSTEMINSTÄLLNINGAR]ibruksanvisningenomhurduangerettnytt
lösenordnärduhargjortdeinställningarsomkrävs.
Konto Lösenordet
Användare users users
Administratör admin admin
Detärviktigtattdukommerihågdenya
adminstratörslösenordsomduanger.
Lösenord för att logga in från den här maskinen
Detfabriksinställdastandardlösenordetförmaskinenär“00000”.
Lösenord för att logga in från en dator
Detnnstvåkontonsomkananvändasförattloggainfrånenwebbläsare:
“Administratör”och“Användare”.Defabriksinställdastandardlösenordenförde
respektivekontonavisastillhöger.Omduloggarinsom“Administratör”kandu
hanteraallainställningarsomärtillgängligaviawebbläsaren.
Handböcker
Instruktionernaidenhärmanualenärrdeladepåljandetreavsnitt.
Innan du använder maskinen
Startmanual: den här manualen
Idetravsnittetnnsinformationomsäkeranvändning,delarnasbeteckningochhur
dusätterochstängeravmaskinen.rnnsocksåviktiginformationsomberörde
personersomansvararförattunderhållamaskinen.
Läsdethäravsnittetinnandubörjaranvändamaskinen.
Skriva ut och faxa från en dator
Programinstallationsguide (PDF)
Idethäravsnittetfårduredapåhurduinstallerardeolikadrivrutinersom
behövsnärduanvändermaskinensomskrivare,nätverksscannerellerfax.
Läsdethäravsnittetnärduanvändermaskinenfrånendator.
Handbok
Bruksanvisning (PDF)
Informationomkopiatorn,faxenochdiverseandrafunktionersomnnspådenr
maskinenharsammanställtsiPDF-len[Bruksanvisning].
sbruksanvisningenrattläradighurduanndermaskinen,rduvilltaredapå
meromdessfunktionerellernärduharproblemmedattanndaden.
Så här läser du bruksanvisningen
Bruksanvisningencd-skivanrtillberinnehållerdetaljeradeinstruktionerhur
maskinenanvänds.BruksanvisningenäriPDF-format.
Sätt in den medföljande cd-skivan i datorns cd-enhet. Cd-skivan körs
automatiskt.
Om den inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på cd-ikonen eller visa
innehållet på cd-skivan och dubbelklicka på “index.html”.
AcrobatReaderellerAdobeReaderfrånAdobeSystemsIncorporatedkrävs
omduvillvisahandbokeniPDF-format.Programmenkanhämtasfrån
http://www.adobe.com/omdeinteärinstalleradepådatorn.
Information om bortskaffande för
användare (privatpersoner)
Obs!Produktenärmärktmeddenrsymbolen.Denbetyderattrbrukadeelektriska
ochelektroniskaprodukterinteskablandasmedvanligahushållssopor.Detnnsett
separatinsamlingssystemrdessaprodukter.
Inom EU
Obs!Kastaintedenhärproduktenidenvanligasoptunnan!
Förbrukadeelektriskaochelektroniskaproduktermåste
hanterasseparatochienlighetmedlagstiftningsomkräver
korrekthanteringochåtervinningavförbrukadeelektriska
ochelektroniskaprodukter.Eftermedlemsstaternas
implementeringavlagstiftningenkanprivatpersoneriEU-
länderreturnerasinaförbrukadeelektriskaochelektroniska
produktertillfastställdainsamlingspunkter*.Ivissaländer*
tarävendenlokalaåterförsäljarentillbakadingamla
produktkostnadsfrittomduköperenliknandenyprodukt.
* Kontaktadelokalamyndigheternadärduborförmerinformation.Omdin
förbrukadeelektriskaellerelektroniskaproduktinnehållerbatteriereller
ackumulatorerskadessaförstbortskaffasseparatienlighetmedlokala
bestämmelser.Genomattbortskaffaproduktenpårättsätthjälperdutill
attsetillattavfalletgenomgårnödvändighanteringochåtervinning,vilket
förhindrarpotentiellanegativaeffekterpåmiljönochmänniskorshälsa
somannarsskullekunnauppståpågrundavfelaktigavfallshantering.
I länder utanför EU
Kontaktadelokalamyndigheternaochfrågademomkorrektbortskaffningsmetodomdu
villkasseraprodukten.FörSchweiz:Förbrukadeelektriskaochelektroniskaprodukter
kanreturnerastillåterförsäljarenutankostnad,ävenomduinteköpernågonnyprodukt.
Ytterligareinsamlingspunkterangespåwebbplatsenwww.swico.chellerwww.sens.ch.
Information on Disposal for Business Users
Inom EU
Omproduktenanvändsiföretagssyfteochduvillbortskaffaden:Kontaktadin
SHARP-återförsäljareförinformationomåtertagandeavprodukten.Kostnader
föråtertagandeochåtervinningkantillkomma.Småprodukter(ochsmå
mängder)taseventuelltemotvidlokalainsamlingsanläggningar.FörSpanien:
Kontaktaenetableradinsamlingsanläggningellerdelokalamyndigheternaför
informationomåtertagandeavdeförbrukadeprodukterna.
I länder utanför EU
Kontaktadelokalamyndigheternaochfrågademomkorrektbortskaffningsmetod
omduvillkasseraprodukten.
Slå på strömmen
Placera huvudströmbrytaren i läget “ ”.
Stänga av strömmen
Placera huvudströmbrytaren i
läget “
”.
• Kontrolleraattdataindikatorn
ochlinjeindikatornäravstängda
kontrollpaneleninnandu
stängeravhuvudströmbrytaren.
• Behållalltid
huvudströmbrytareni
läget“på”närduanvänder
faxfunktionen.
Huvudströmbrytare
Slå på och av Strömmen
Tillbehör
Standardtillbehörfördennaproduktsomkanbytasavanvändareninkluderar
papperochtonerpatroner.
VarnogamedattendastanvändaSHARP-speciceradeprodukterför
tonerpatronerochOH-lm.
GENUINE SUPPLIES
Förbästamöjligakopieringsresultat,använd
endastoriginaltillbehörmärkta“SHARPGenuine
Supplies”vilkadesignats,framtagitsochtestatsför
attmaximeralivstidenochprestandanförSHARP-
produkter.KontrolleraattetikettenGenuineSupplies
nnspåkolpulverförpackningen.
Förvaring av förbrukningsartiklar
Korrekt förvaring
1. Förvaratillbehörenpåenplatssom:
• ärrenochtorr,
• hållerjämntemperatur,
• inteutsättsfördirektsolljus.
2. Förvarapapperidessförpackningochliggandeplant.
3. Pappersomförvarasutanförförpackningenelleriförpackningarståendepå
högkantkanböjasigellerblifuktiga,vilketoftaorsakarfelmatning.
Förvaring av tonerpatroner
Förvaranyatonerpatronförpackningarhorisontelltmedöversidanuppåt.Förvara
inteentonerpatronpåhögkant.Omdenförvaraspåhögkantkandethändaatt
kolpulvretintedistribuerasjämntävenommanskakarpatronenhäftigt.Pulvret
stannardåkvarinneipatronen.
Reservdelar och förbrukningsmaterial
Tillgångenpåreservdelarförreparationeravmaskinengaranterasiminst7år
efterattproduktionenupphört.Reservdelarärsådanamaskindelarsomkangå
söndervidnormalanvändningavproduktenmedandelarsomnormaltöverskrider
produktenslivslängdintebetraktassomreservdelar.Ävenförbrukningsartiklar
garanterasunderminst7årefterdetattproduktenslutattillverkas.
30
SPECIFIKATIONER
Grundläggande specikationer/Kopiatorspecikationer
Modell
MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE
MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE
Typ Dator
Färg Fullfärg
Kopiatorsystem Elektrostatisklaserkopiator
Skanningsupplösning
Scanning:(Dokumentglas)600×600dpi,600×400dpi
(Dokumentmatare)600×600dpi,600×300dpi
Utskrift:600×600dpi
Gradering Skanning:256nivåer/Utskrift:motsvarande256nivåer
Originalpappersformat
Max.A4(8-1/2"×11")/ark,inbundnadokument
Kopieringsstorlekar
A4tillA5(8-1/2"×14"till5-1/2"×8-1/2"),
OH-lm,tjocktpapper,kuvert
Magasin1-2:A4,B5,A5,8-1/2"×11",7-1/4×10-1/2",5-1/2"×8-1/2"
Multi-handinmatningsfack:216mm×356mm(8-1/2"×
14")tillA6,OH-lm,tjocktpapper,kuvert
Förloradmarginal(främrekant):4mm(11/64")±1mm(±3/64)
Förloradmarginal(bakrekant):2mm(6/64")-5mm(-13/64)
Främrekant/bakrekant:sammanlagt8mm(21/64")ellermindre
rmastekanten/bortrekanten:sammanlagt8mm(21/64")ellermindre
Uppvärmningstid
29sekunder
Dettakanvarieraberoendepåomgivanderhållanden.
Tidförförstakopian
Svartvit:10sekunderFärg:18sekunder
Dettakanvarieraberoendepåenhetenstillstånd.
StåendematningavA4-ark(8-1/2"x11").
Kontinuerlig
kopieringshastighet*
MX-C250E/C250F/C250FE 25kopior/min.
MX-C300E/C300W/C300WE 30kopior/min.
*Kontinuerlighastighetförsammaoriginalkälla.Utmatningen
kantillfälligtvisavbrytasförattstabiliserabildkvaliteten.
Återgivning
Sammastorlek:1:1±0,8%rstora:115%,122%,141%,200%
Förminska:50%,70%,81%,86%
Zoomningsintervall:25till400%(25-200%medSPF/
RSPF)istegom1%,sammanlagt376steg.
Pappersmatning/
kapacitet
250arkiettmagasinsamtett50-arksmulti-handinmatningsfack
Vidanvändningavenpappersviktpå80g/m
2
(21lbs.)
Max.paperfeed/
max.capacity
750arki2magasinsamtett50-arksmulti-handinmatningsfack
Vidanvändningavenpappersviktpå80g/m
2
(21lbs.)
Kontinuerligkopiering
Max.999copies
Minne 512MB
Driftmil
10°C(54°F)till35°C(91°F)(20%till60%relativluftfuktighet)
10°C(54°F)till30°C(86°F)(85%relativluftfuktighet)
Stmförrjningskrav
Lokalspänning±10%(förströmförsörjningskrav,se
namnplåtenpåmaskinensvänstrasida).
Strömförbrukning Max.1150W(220-240V)
(inklusivealternativsomskrivbordet)
Yttermått
MX-C250E/C250F/C250FE:
429mm(b)×509mm(d)×398mm(h)
(16-57/64"(b)×20-3/64"(d)×15-43/64"(h))
MX-C300E/C300W/C300WE:
429mm(b)×509mm(d)×421mm(h)
(16-57/64"(b)×20-3/64"(d)×16-37/64"(h))
Vikt
MX-C250E/C250F/C250FE:Ca28kg(61,8lbs.)
MX-C300E/C300W/C300WE:Ca29kg(64,0lbs.)
Yttermått(med
handinmatningsfacket
infällt)
640mm(b)×509mm(d)
(25-13/64"(b)×20-3/64"(d))
(medmulti-handinmatningsfacketutdraget)
Dokumentmatartyper
MX-C250E/C250F/C250FE: Dokumentmatare
medengångsavläsning(SPF)
MX-C300E/C300W/C300WE: Vändande
dokumentmataremedengångsavläsning(RSPF)
Originalpappersformat
A4tillA5(8-1/2"×14"till5-1/2"×8-1/2"),
Visitkort(EndastMX-C300E/C300W/C300WE:51×89
mmtill55×91mm(2"×3-1/2"till2-1/6"×3-19/32"))
Originalpapperstyper
50g/m
2
(13lbs.bond)till105g/m
2
(28lbs.bond)
Papperslagringskapacitet
MX-C250E/C250F/C250FE:35ark(80g/m
2
(21lbs.))
MX-C300E/C300W/C300WE:50ark(80g/m
2
(21lbs.))
Visitkort(EndastMX-C300E/C300W/C300WE:25ark
(0,2mm(0,008")/ark)(Max.6,5mm(0,266")))
Scanningshastighet
(kopiering)
Svartvit:18enkelsidigaark/minut(A4,600×300dpi)
Färg:9enkelsidigaark/minut(A4,600×300dpi)
Automatisk dokumentmatare
Modell MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE
Linjersomgårattanvända
Vanligatelefonlinjer(PSTN),Automatisktelefonväxel(PBX)
Anslutningshastighet
SuperG3:33,6kbit/s,G3:14,4kbit/s
Kodningsmetod MH,MR,MMR,JBIG
Anslutningsläge SuperG3/G3
Originalpappersformat
föröverföring
A4(8-1/2"×11")(Pappermedenmaxlängdpå500
mmkanöverföras(endastenkelsidiga).)
Registreratpappersformat
A4,B5,A5,8-1/2"×11",7-1/4"×10-1/2",5-1/2"×8-1/2"
Överföringstid
Ca2sekunder*(A4(8-1/2"×11")Sharp-
standardpapper,normalatecken,SuperG3(JBIG))
Minne 8MB
Anmärkningar
Adressbok Max.300poster(inklusivegruppnummerförfax)
*Uppfylleröverringsmetoden33,6kbit/s.förSuperG3-faxningenligtstandardenfn
InternationalTelecommunicationsUnion(ITU-T).Dennahastighetgällervidsändningavett
A4-dokument(8-1/2”×11”)ca700teckenmednormalbildkvalitet(8×3,85rad/mm)i
ghastighetsge(33,6kbit/s.).Överringshastighetengällerendastrbildinformationen
ochomfattarintetidenföröverringskontroll.Denfaktiskatidsombehövsrattföraöver
ettdokumentberorinnehållet,typavmottagandeenhetochtelefonförbindelsenskvalitet.
Faxspecikationer
Kontinuerlig
utskriftshastighet
Sammasomkontinuerligkopieringshastighet
Upplösning
Databearbetning:600×600dpi
Utskrift:600×600dpi
Sidbeskrivningsspråk
Standard:PCL6-emulering,PS3-emulering
Kompatiblaprotokoll
TCP/IP(IPv4/IPv6)
Kompatibla
operativsystem
WindowsXP,WindowsServer2003,WindowsVista,
WindowsServer2008,Windows7,Windows8,
WindowsServer2012
Macintosh(MacOSX10.4,10.5,10.6,10.7,10.8)
Inbyggdateckensnitt(tillval)
80teckensnittförPCL,136teckensnittförPS3-emulering
Gränssnitt 10BASE-T/100BASE-TX,USB2.0(High-Speed-läge)
Typ Färgscanner
Scanningsupplösning
100dpi,150dpi,200dpi,300dpi,400dpi
600dpi(scannerstyrdscanning)
50till9600dpi*1(programstyrdscanning)
Gränssnitt
10BASE-T/100BASE-TX,USB2.0(vidUSB-minnesscanning)
Kompatiblaprotokoll
TCP/IP(IPv4)
Kompatibla
operativsystem*2
Programstyrdscanning(TWAIN)
WindowsXP,WindowsServer2003,WindowsVista,
WindowsServer2008,Windows7,Windows8,
WindowsServer2012
Utdataformat
(Svartvit)
TIFF,PDF
Komprimeringsmetod:dekomprimering,G3(MH),G4(MMR)
(Gråskala/färg)
TIFF,PDF,JPEG(hög,medelochlågkomprimering)
Drivrutin TWAIN-kompatibel
*1 Dumåsteminskascanningsstorlekennärduökarupplösningen.
*2 Ivissafallgårdetinteattupprättanågonanslutning.Kontaktanärmaste
återförsäljareomduvillvetamer.
Network Printer Specications
Specikationer för nätverksscanner
Modell 500-arkspappersmatningsenhet(MX-CS11)
Pappersformat
A4,B5,A5,8-1/2"×11",7-1/4"×10-1/2",5-1/2"×8-1/2"
Pappersomkananvändas
60g/m
2
(16lbs.bond)till105g/m
2
(28lbs.bond)
Papperskapacitet
500ark
Vidanvändningavenpappersviktpå80g/m
2
(21lbs.)
Yttermått
427mm(b)×505mm(d)×151mm(h)
(16-13/16"(b)×19-57/64"(d)×5-61/64"(h))
Vikt Ca5kg(11,1lbs.)
Låda (Tillval)
Modell MX-C300W/C300WE
Typ Inbyggdtyp
Standarderför
överensstämmelse
IEEE802,11n/g/b
Överringsmetod
OFDM(IEEE802,11n/g),DS-SS(IEEE802,11b)
Frekvensområdeför
överföring
IEEE802.11n/g/b:2.4GHz(1-13kanaler)
Överföringshastighet
(värdeförstandard)*
IEEE802,11nmax.150Mbps
IEEE802,11gmax.54Mbps
IEEE802,11bmax.11Mbps
Säkerhet WEP,WPAPersonal,WPA2Personal
* Deangivnavärdenaärdemaximalateoretiskavärdenafördentrådlösa
nätverksstandarden.Värdenaangerintedeverkligadataöverföringshastigheterna.
Specikationer för trådlöst nätverk
/