Medisana FM 885 Bruksanvisning

Kategori
Massageapparater
Typ
Bruksanvisning
DE Gebrauchsanweisung
GB Manual
FR Mode d’emploi
IT Istruzioni per l’uso
ES Instrucciones de manejo
Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie
sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.
Please fold out this page and leave it folded out
for quick reference.
Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée
afin de vous orienter plus rapidement.
Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di
un rapido orientamento.
Por favor, despliegue esta hoja y déjela
desplegada para orientarse rápidamente.
PT Manual de instruções
NL Gebruiksaanwijzing
FI Käyttöohje
SE Bruksanvisning
Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para
uma orientação rápida.
Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen,
terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.
Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se
aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.
Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen
som hjälp till snabb orientering.
Παρακαλούμε ανοίξτε τη σελίδα αυτή και
αφήστε την ανοιχτή για γρήγορο προσανατολισμό.
1 Sicherheitshinweise
2 Wissenswertes
3 Anwendung
4 Verschiedenes
5 Garantie
...............................
.......................................
............................................
.......................................
.................................................
1
6
7
8
9
1 Safety Information
2 Useful Information
3 Operating
4 Miscellaneous
5 Warranty
.................................
.................................
...............................................
........................................
.................................................
10
15
16
17
18
GR Οδηγίες χρήσης
1 Consignes de sécurité
2 Informations utiles
3 Utilisation
4 Divers
5 Garantie
...........................
..................................
...............................................
.....................................................
.................................................
19
24
25
26
27
1 Norme die sicurezza
2 Informazioni interessanti
3 Modalità d’impiego
4 Varie
5 Garanzia
28
33
34
35
36
..............................
........................
.................................
.......................................................
................................................
1 Indicaciones de seguridad
2 Informaciones interesantes
3 Aplicación
4 Generalidades
5 Garantía
37
42
43
44
45
.....................
....................
..............................................
.......................................
................................................
1 Avisos de segurança
2 Informações gerais
3 Aplicação
4 Generalidades
5 Garantia
..............................
................................
................................................
........................................
.................................................
46
51
52
53
54
1 Veiligheidsmaatregelen
2 Wetenswaardigheden
3 Het gebruik
4 Diversen
5 Garantie
..........................
............................
............................................
.................................................
.................................................
55
60
61
62
63
1 Turvallisuusohjeita
2 Tietämisen arvoista
3 Käyttö
4 Sekalaista
5 Takuu
.................................
................................
.....................................................
..............................................
......................................................
64
69
70
71
72
1 Säkerhetshänvisningar
2 Värt att veta
3 Användning
4 Övrigt
5 Garanti
...........................
............................................
............................................
.....................................................
...................................................
73
78
79
80
81
1 Οδηγίες για την ασφάλεια
2 Χρήσιμες πληροφορίες
3 Εφαρμογή
4 Διάφορα
5 Εγγύηση
......................
..........................
..............................................
.................................................
.................................................
82
87
88
89
90
NL
1
2
3
4
5
6
Rechter- en linkermassagevlak met 6 massageknoppen en
18 roterende massagepunten
Keuzeschakelaar voor bedrijfsmodus met indicatielampje: 0 (UIT)
- 1 (blauw licht: massage) - 2 (rood licht: massage & warmte)
Draaggrepen
Snoeroprolling
Twee in de hoogte verstelbare standvoetjes
AAN-/UIT-schakelaar
FI
1
2
3
4
5
6
Oikea ja vasen hieronta pinta, joissa 6 hierontapäätä ja 18
pyörivää hierontapistettä
Valaistu valintapainike, jolla valitaan käyttötila: 0 (Pois päältä) -
1 (sininen valo: hieronta) - 2 (punainen valo: Hieronta & lämpö)
Kantokahva
Johtopidike
Kaksi säädettävää jalkaa
Päälle- /Pois-kytkin
SE
1
2
3
4
5
6
Massageyta till höger och vänster med 6 massagehuvuden och
18 roterande massagepunkter
Knappar för driftsläge med indikeringsljus: 0 (AV) - 1 (blått ljus:
massage) - 2 (rött ljus: massage & värme)
Bärhandtag
Kabelupplindning
Två fötter med inställbar höjd
PÅ-/AV-knapp
GR
1
2
3
4
5
6
Δεξιά και αριστερή επιφάνεια μασάζ με 6 κεφαλές και 18
περιστρεφόμενα σημεία μασάζ
Διακόπτης επιλογής της κατάστασης λειτουργίας με φωτισμό
ένδειξης: 0 (ανενεργό) - 1 (μπλε φωτισμός: μασάζ) - 2 (κόκκινος
φωτισμός: μασάζ & θερμότητα)
Χειρολαβές μεταφοράς
Περιέλιξη καλωδίου
Δύο ρυθμιζόμενα σε ύψος πόδια
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
SE
1
2
3
4
5
6
7
PÅ-/AV-knapp
Stänga av lufttrycksmassagen
Intensitetsinställning av luftrycksmassagen
Intensitetsinställning av luftrycksmassagen
Intensitetsinställning av luftrycksmassagen
Inställning av värmningsfunktionen
Nätkabel
GR
1
2
3
4
5
6
7
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίσης (ON/OFF)
Απενεργοποίηση μασάζ πεπιεσμένου αέρα
Ρύθμιση έντασης μασάζ με πεπιεσμένο αέρα
Ρύθμιση έντασης μασάζ με πεπιεσμένο αέρα
Ρύθμιση έντασης μασάζ με πεπιεσμένο αέρα
Ρύθμιση λειτουργίας θερμότητας
Καλώδιο ρεύματος
SE
1 Säkerhetshänvisningar
OBSERVERA!
SPARA!
Bruksanvisningen hör till apparaten. Den inne-
håller viktig information om igångsättning och
användning. Läs igenom hela bruksanvisningen.
Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs
kan det leda till svåra personskador eller skador
apparaten.
VARNING
Varningstexterna måste beaktas, annars kan det
finnas risk för personskador.
OBSERVERA
De här anvisningarna måste beaktas, annars kan
det finnas risk för skador på apparaten.
HÄNVISNING
De här texterna innehåller praktisk information
om installation eller användning.
Teckenförklaring
LOT-nummer
Tillverkare
Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsan-
visningarna, noga innan du använder apparaten och
spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste
bruksanvisningen följa med.
73
Skyddsklass II
SE
1 Säkerhetshänvisningar
74
Kontrollera att elspänningen som anges på typskylten
stämmer överens med elspänningen plats innan apparaten
ansluts.
Sätt bara elkontakten i eluttaget när apparaten är avstängd.
Håll elsladden och apparaten borta från värme, heta ytor, fukt
och vätskor. Ta aldrig i elkontakten med våta resp. fuktiga
händer eller när du står i vatten.
Enhetskomponenter som är strömmförsörjda bör inte komma i
kontakt med vätska.
Räck inte efter enheten om den faller ner i vatten. Dra ur
strömmsladden omedelbart.
Anslut enheten att stickkontakten är fritt tillgänglig.
Stäng alltid av apparaten direkt efter användningen med PÅ-
/AV-knappen och dra ut kontakten ur eluttaget.
Koppla bort enheten från elnätet genom att dra i kontakten. Dra
aldrig I kabeln!
Bär, dra eller vrid inte enheten med hjälp av strömmsladden.
När sladden eller elkontakten är skadade får inte apparaten
användas mer.
När elsladden är skadad får den bara bytas ut av MEDISANA,
en auktoriserad branschman eller av en person med
motsvarande kvalifikation.
Var noga med att man inte riskerar att snubbla över sladden.
De får inte vare sig böjas, klämmas fast eller vridas.
strömförsörjning
1
SE
1 Säkerhetshänvisningar
75
Denna apparat kan användas av barn fr.o.m. 8 år samt av
personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är
under uppsikt eller har informerats om hur apparaten används
säkert och om de förstår vilka faror som kan uppstå om den
används felaktigt.
Små barn måste hållas under uppsikt, att de inte leker med
apparaten.
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan
uppsikt.
Använd inte apparaten som stöd för eller erttning av
medicinsk behandling. Kroniska sjukdommar och symptom
kan förvärras ytterligare.
Du bör undvika att använda massageapparaten FM 885, eller
först prata med din läkare, om:
Använd inte apparaten i närheten av ögonen eller andra
känsliga kroppsdelar.
Behandlingen är smärtsam eller obekväm, avbryt massagen
och tala med Er läkare.
Var försiktigt vid användning av värmefunktionen. Apparatens
ytor blir varma. Använd inte apparaten på små barn,
hjälplösa personer eller personer som är okänsliga för värme.
Fråga din läkare innan du använder massageapparaten om du
har oklara smärtor eller om du genomgår medicinsk
behandling och/eller använder någon form av medicinsk
utrustning.
för speciella personer
- Ni är gravid,
- Ni har en pacemaker, ledproteser eller elektroniska im-
plantat,
- Ni lider av en eller flera av följande sjukdomar och besvär:
genomblödningsstörningar, åderbrock, öppna sår,
blåmärken, hudsprickor, veninflamationer.
SE
1 Säkerhetshänvisningar
76
Titta efter noga om det finns skador elkontakt, sladd och
massageapparat före varje användning. En defekt apparat får
inte användas.
Använd inte apparaten om apparaten eller kabeln uppvisar
skador eller om apparaten inte fungerar riktigt längre efter det
att den har ramlat ned golvet eller har blivit fuktig. För att
minimera risken för skador ska apparaten lämnas in för
reparation.
innan apparaten används
Använd apparaten endast till det den, enligt bruksanviningen,
är avsedd för.
Vid annan användning förfaller garantin.
Använd bara apparaten i rätt läge, så som i den här
beskrivningen. Apparaten är inte konstruerad för att bära
din kroppsvikt!
Använd inte apparaten när du sover eller ligger i sängen.
Använd inte apparaten innan du går och lägger dig. Massagen
har en stimulerande effekt.
Använd inte apparaten när du kör något fordon eller
manövrerar någon maskin.
Den max inställbara användningstiden är 15 minuter. Lång
användningstid förkortar apparatens livslängd.
vid användning av apparaten
Apparaten är inte avsedd för kommersiellt eller
medicinskt bruk. Om du är osäker på grund av
hälsoskäl, måste du konsultera din läkare innan du
använder apparaten.
Massageapparaten får endast användas i slutna
utrymmen.
Använd inte massageapparaten i våtutrymmen
(t.ex. när du badar eller duschar).
SE
1 Säkerhetshänvisningar
77
För ngvarig användning kan leda till överhettning. När
apparaten har använts under 15 minuter ska den svalna minst
15 minuter innan den används igen.
Lägg eller använd aldrig apparaten direkt bredvid ett elektriskt
värmeelement eller andra värmekällor.
Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till
elnätet.
Undvik att vidröra apparaten med spetsiga eller skarpa
föremål.
Täck inte över apparaten när den är påslagen. Använd aldrig
apparaten under täcken eller kuddar. Brandrisk, risk för
elektriska stötar och skador.
underhåll och rengöring
Apparaten är servicefri. Om en störning trots allt skulle inträffa
kontrollera om elkontakten sitter som den ska.
Du får endast rengöra apparaten själv. Försök inte reparera
apparaten själv om det uppstår fel/störningar - garantin upphör
då att gälla. Fråga återförsäljaren och låt endast ett
serviceställe utföra reparationer.
Doppa aldrig ned apparaten i vatten eller i annan vätska.
Dra genast ut kontakten om det skulle komma in vätska i
apparaten.
SE
2 Värt att veta
78
Tack för Ert förtroende och hjärtliga gratulationer!
Med denna fotmassagemaskin FM 885 har du skaffat dig en kvalitets-
produkt från MEDISANA. Apparaten är avsedd för fotmassage med eller
utan värmningsfunktion. För att uppnå önskat resultat och ha glädje av din
MEDISANA fotmassagemaskin FM 885, rekommenderar vi dig att läsa
nedanstående information om användning och skötsel noggrant.
Vi tackar
2.1
Leverans-
omfång och
rpackning
Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar
några skador. I tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan
skickas in till ett serviceställe.
Följande delar skall medfölja vid leverans:
1 MEDISANA Fotmassagemaskin FM 885
1 Bruksanvisning
Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att
förpackningsmaterial som inte längre behövs tas omhand på korrekt sätt.
Upptäcks skador när produkten packas upp kontakta omgående in-
köpsstället.
VARNING
Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för
barn. Kvävningsrisk!
2.2
Vad är
Shiatsu-
massage?
Förutom manuell Lymfdränering och zonmassage är Shiatsu är en av
de viktigaste massageteknikerna, en form av fingermassage. Denna
kroppsterapi har utvecklats i Japan och baseras traditionell kinesisk
massage.
Med mjuka beröringar och välgörande tryck väcks livsenergin och får
den att flöda. Denna massage går ut att lossa spänningar och
kroppen och psyket att harmonisera genom en optimal livsenergi.
Vad används
fotmassage-
maskin
FM 885 till?
Fötterna belastas kraftigt i vardagen och är därför särskilt utsatta för
att drabbas av muskelsmärtor, förhårdnader och spänningar. Med
MEDISANA fotmassagemaskin FM 885 kan du skämma bort dina
fötter med en avslappnande fotmassage efter en lång dag.
Varje massage kan kombineras med värmebehandling. Det främjar
avspänningen, aktiverar blodflödet och har en skön inverkan på
muskeldelarna.
2.3
OBSERVERA
Se till att max. användningstiden på 15 minuter inte överskrids!
SE
3 Användning
79
Placera MEDISANA fotmassagemaskin FM 885 en stabil plats framför
en bekväm stol och sätt i kontakten i vägguttaget.
3.1
Fotmassage
1.
2.
3.
4.
5.
Slå apparaten med PÅ-/AV-knappen och sitt avslappnat
stolen. Indikatorn vid PÅ-/AV-knappen lyser rött. Ställ fötterna i
skyddet.
Vid påslagningen aktiveras shiatsu-massagen och luftrycksmassagen
automatiskt. Lufttrycksmassagen är inställd i det mellersta läget.
Indikatorn i knappen (MED) lyser vitt.
Värmen kan slås eller av med knappen . Om värmen avaktiveras,
slocknar indikatorn vid knappen.
Lufttrycksmassagen går att byta mellan låg (LOW), mellan (MID) och
hög (HIGH) intensitet genom att trycka knapparna .
Indikatorn på knapparna lyser vitt. Med knappen (AIR OFF) kopplas
lufttrycksmassagen till separat.
Stäng av apparaten med AV-/PÅ-knappen eller vänta tills apparaten
stängs av automatiskt (efter 15 minuter oavbruten drift stängs apparaten
automatiskt av). Dra ut fötterna ur skyddet innan du reser dig.
Apparaten är inte konstruerad för att bära din kroppsvikt!
Dra ut kontakten ur vägguttaget.
1
1
6
1
3.2
Användnings-
tid
I allmänhet kan du ta ungefär 10 till 15 minuter tid på dig för en massage-
behandling och utföra den en till två gånger om dagen. Du måste
emellertid se till att apparaten kyls av fullständigt efter varje användning,
innan den tas i drift igen!
2
3 4
5
4
SE
4 Övrigt
80
Ÿ Kontrollera att apparaten är avstängd och att nätdelen är utdragen ur
eluttaget innan du rengör apparaten. Låt först apparaten svalna.
Ÿ Använd endast en lätt fuktad svamp för att rengöra massageapparaten.
Ÿ Använd aldrig borstar, skarpa rengöringsmedel, sprit, förtunnings-
medel eller bensin. Torka endast sätet med en ren, mjuk trasa.
Ÿ Doppa aldrig ned apparaten i vatten för att tvätta dem. Se till att det inte
kommer in något vatten eller andra vätskor i apparaten.
Ÿ Använd apparaten igen först när den har torkat ordentligt.
Ÿ Snurra upp kabeln om den är trasslig.
Ÿ Rulla ihop strömkabeln noga att du undviker att den bryts.
Ÿ Förvara apparaten helst i originalförpackningen och ställ den en ren
och torr plats.
4.1
Rengöring
och skötsel
Namn och modell
Spänning, frekvens
Effektbehov
Användningsförhållanden
Förvaringsmiljö
Yttermått ca
Vikt
Artikelnummer
EAN kod
4.3
Tekniska
data
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEDISANA Fotmassagemaskin FM 885
220-240V 50/60 Hz
35 W
Endast i torra utrymmen
Rent, torr och sval
Ca 40,2 x 37,5 x 17,7 cm
Ca 3,5 kg
88397
40 15588 88397 2
Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller vi
oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i utförande.
Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna. Varje konsument
måste lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater till motsvaran-
de insamlingsställen, oberonde av om apparaterna innehåller skadliga
ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt.
Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att information om åter-
vinning. E
4.2
nvisning
llande
avfallshan-
tering
Den senaste versionen av denna bruksanvisning finns att tillgå på
www.medisana.com
SE
5 Garanti
81
Kontakta inköpsstället vid garantifrågor, eller tag kontakt med kundtjänst
direkt. Måste produkten skickas in så bifoga uppgifter om defekten samt
en kopia av inköpskvittot.
Följande garantiförutsättningar gäller:
1.MEDISANA produkter lämnas tre års garanti, från inköpsdatum.
Inköpsdatum ska vid garantiförehavanden förevisas med inköpskvitto
eller faktura.
2. Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kost-
nadsfritt under garantiperioden.
3. Utförande av garantiåtagande leder inte till förlängning av garantiperi-
oden; detta gäller för själva produkten så väl som för utbytta kompo-
nenter.
4. Garantin gäller inte för:
a. Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, t.ex.
vid icke beaktande av bruksanvisningen.
b. Skador som kan härledas till iordningsställande eller ingrepp utförda
av köparen eller annan, ej auktoriserad, person.
c. Transportskador som uppkommit under transport från tillverkaren till
användaren eller vid insändning till kundtjänst.
d. Tillbehör som utsätts för normalt slitage.
5. Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som förorsakas av produk-
ten är uteslutet, även om skadan på produkten godkänns som garan-
tiåtagande.
Garanti och
förutsätt-
ningar för
reparationer
Service-adresserna finns p .å en separat bilaga
MEDISANA GmbH
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Tyskland
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98

Medisana FM 885 Bruksanvisning

Kategori
Massageapparater
Typ
Bruksanvisning