Omega DPI620G-QS Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
GE Measurement & Control
2 May 2013 K0542
Druck DPI 620 Genii
Advanced Modular Calibrator
Quick Start Guide
English Français Deutsch
Italiano Español Português
Русский 中文 Ελληνικά
Dansk Čeština Magyar
Lietuvių Latviešu Svenska
Nederlands Bokmål Polski
Türkçe Română 日本語
Beknopte handleiding Druck DPI 620 Genii
2 mei 2013 K0542 Uitgave 2 1-8
Met opzet blanco gelaten pagina
Kort startveiledning Druck DPI 620 Genii
2 mai 2013 K0542 Utgave 2 1-8
Blank side
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-1
1 Översikt
Druck DPI620 Genii är ett batteridrivet instrument för mätning och
åtgärder på elektriska källor samt HART
®
-kommunikation. Druck DPI
620 Genii förser även alla valfria tillbehör med ström och
användargränssnittsfunktioner. På pekskärmen visas upp till sex olika
parametrar.
2 Utrustning i förpackningen
Följande artiklar levereras med Druck DPI 620 Genii:
Likströmsförsörjnings-/batteriladdningsenhet.
Litium-polymerbatteri.
Uppsättning med sex testledningar.
Växelströmssond.
Snabbstartguide.
Pekdon.
3 Valfria tillbehör
De artiklar som anges är tillval som kan användas med Druck DPI 620
Genii:
Tryckmodulshållare, MC 620, som monteras direkt vid Druck DPI
620 Genii för att skapa ett helt integrerat tryckinstrument.
Tryckmodul, PM 620, monteras vid tryckmodulshållaren (MC 620)
eller en tryckstation (PV 62X) för att förbättra tryckmätningens
funktion.
Tryckstationer, PV 62X, om Druck DPI 620 Genii installeras i en
tryckstation blir den en helt integrerad tryckkalibrator.
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-2
VARNING
3.1 Elektriska varningar
För att förhindra elektriska stötar eller skador på instrumentet
bör du inte ansluta över 30 V KAT I mellan terminalerna, eller
mellan terminalerna och jord.
Externa kretsar ska ha en lämplig isolering till nätspänningen.
För att förhindra elektriska stötar ska enbart den
växelströmssond som anges av GE användas (del: IO 620-AC)
för att mäta växelströmsspänningar som överskrider 20 Vrms.
Anslut inte över 300 V KAT II mellan IO620-
växelströmsledningarna, eller mellan ledningarna och jord.
Anslut den enbart till de angivna anslutningarna.
I det här instrumentet används ett litium-polymer-batteripack.
För att förhindra en explosion eller brand får batteripacket inte
kortslutas, monteras isär eller skadas på annat sätt.
För att förhindra en explosion eller brand ska enbart det
batteri (del: 191-356), den strömförsörjning (del: 191-339) och
den batteriladdare (del: IO620-LADDARE) som anges av GE
användas.
För att förhindra batteriläckage eller värmealstring ska
batteriladdaren och strömförsörjningen användas i
temperaturintervallet 0 till 40 °C (32 till 104 °F).
Ingångsintervallet för strömförsörjningen är 100–240 Vac,
50–60 Hz, 250 mA, installationskategori KAT II.
Placera strömförsörjningen så att den inte hindrar
strömurkopplingsenheten.
För att säkerställa att displayen visar korrekta data ska
testledningarna avlägsnas innan strömmen kopplas på eller
ändras till en annan mätnings- eller källfunktion.
För att förhindra att trycket frigörs på ett sätt som kan
innebära risker, se till att alla närliggande rör, slangar och all
utrustning har korrekt tryckangivelse, är säkra att använda
och korrekt anslutna.
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-3
4 Sätta i batteriet
1. Ta bort de fem pozidriv-skruvarna (A) (ref: fig. 1, baksida).
2. Ta bort batterilocket.
3. Kontrollera anslutningarna på batterierna mot anslutningarna i
batterifacket.
4. Placera batteriet i batterifacket.
5. Sätt tillbaka batterilocket.
6. Fäst locket med de fem pozidriv-skruvarna.
Fig. 1 baksida
5 Ladda batteriet
1. Anslut likströmsförsörjningen/batteriladdningsenheten till +5
Vlikströmsanslutningen på sidan av enheten (ref: fig. 2, sidovy).
2. Batteriet kan också laddas via USB-anslutningarna (ref: fig. 2,
sidovy).
3. Enheten kan vara igång eller avstängd när den laddas. Det kan ta
längre tid att ladda en enhet som är igång.
5.1 Batteriladdning
Laddningsanslutning Laddningstid
Likströmsförsörjning 6,5 timmar
Extern batteriladdare 6,5 timmar
USB-minianslutning 13 timmar.
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-4
6 Grundläggande lägen
6.1 Ström på.
Från AV – tryck på strömknappen (ref: fig. 2, sidovy) tills
instrumentpanelen visas.
6.2 Ström av.
Håll ned strömknappen tills skärmen är tom.
6.3 Viloläge.
Tryck och släpp upp strömknappen för viloläge.
6.4 Uppstart från viloläge.
Ref: 6.1 Ström på.
När instrumentet startas upp från viloläge öppnas alltid den skärm
som senast visades innan det gick över i viloläge.
6.5 Teman
Två teman finns tillgängliga, GE Dark och GE Light. Välj tema utifrån
ljusnivån. Välj ikonen Settings (Inställningar) för att få åtkomst till
Themes (Teman).
.
Fig. 2, sidovy
+5 V likström
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-5
7 Druck DPI 620 Genii, lägen (ref: fig. 3, instrumentpanel)
Druck DPI 620 Genii kan användas på följande sätt:
Kalibrator (med fristående funktioner i var och en av sex kanaler).
•HART
®
-kommunikationsenhet
Foundation Fieldbus-kommunikationsenhet
•Omfång
•Mätare
Kalibrator.
7.1 Instrumentpanelsnavigering.
Instrumentpanelen navigeras med en fingersvepning uppifrån och
ned samtidigt som skärmen vidrörs.
Funktionsskärmar navigeras med en fingersvepning från höger till
vänster samtidigt som skärmen vidrörs.
7.2 Ställa in datum, tid och språk
Välj ikonen Settings (Inställningar) för att komma till menyerna
Date (Datum), Time (Tid) och Language (Språk).
7.3 Druck DPI 620 Genii Manual (Handbok)
Välj ikonen Manual (Handbok) på instrumentpanelen för att få
åtkomst till handboken. All information som krävs för att använda
Druck DPI 620 Genii finns i instrumentpanelens handboksavsnitt.
Fig. 3 Dashboard (Instrumentpanelen) – pekskärm
Obs! Fältbussen är inte installerad på alla enheter.
Funktions-
meny
Inställnings-
meny
Bläddrings-
indikering
Indikatorlampan visar
den aktiva funktionen
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-6
8 Exempel på instrumentpanelsfunktioner
8.1 Calibrator (Kalibrator)
Fig. 4 Kalibreringsskärmar
Använd det här programmet för att jämföra utdata från en testenhet/
ett testsystem med indata.
Avancerade kalibratorfunktioner
Dataloggningsfunktioner. Spara testresultat.
Dokumentationsfunktioner. Utför automatiska rutiner och spara
resultaten.
8.2 HART
®
Fig. 5 HART
®
-skärm
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-7
Använd HART®-programmet för att göra följande:
Kommunicera med HART®-protokollenheter
Läs in och ladda HART®-enhetsinställningar
Justera och kalibrera HART®-enhetsvariabler.
9 Överspänningskategorier
Följande sammanfattning av installation och mätning av
överspänningskategorier kommer från IEC61010-1. De fyra
överspänningskategorierna är KAT I till IV, och dessa indikerar hur
allvarlig en överspänningstransient är.
10 Allmän specifikation
Se databladet.
11 Miljöförhållanden
Se databladet.
12 Kundtjänst
www.ge-mcs.com
Överspänning
Kategori
Beskrivning
KAT I Det här är den minst allvarliga
överspänningstransienten. KAT I-utrustning kan inte
anslutas direkt till elnätet. Ett exempel på KAT I-
utrustning är en enhet som drivs av en processlinga.
KAT II Denna är avsedd för elektriska installationer med en
fas. Till denna kategori hör exempelvis olika apparater
och bärbara verktyg.
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-8
Sidan har lämnats tom med avsikt
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154

Omega DPI620G-QS Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning