Omega DPI620G-QS Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
GE Measurement & Control
2 May 2013 K0542
Druck DPI 620 Genii
Advanced Modular Calibrator
Quick Start Guide
English Français Deutsch
Italiano Español Português
Русский 中文 Ελληνικά
Dansk Čeština Magyar
Lietuvių Latviešu Svenska
Nederlands Bokmål Polski
Türkçe Română 日本語
Beknopte handleiding Druck DPI 620 Genii
2 mei 2013 K0542 Uitgave 2 1-8
Met opzet blanco gelaten pagina
Kort startveiledning Druck DPI 620 Genii
2 mai 2013 K0542 Utgave 2 1-8
Blank side
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-1
1 Översikt
Druck DPI620 Genii är ett batteridrivet instrument för mätning och
åtgärder på elektriska källor samt HART
®
-kommunikation. Druck DPI
620 Genii förser även alla valfria tillbehör med ström och
användargränssnittsfunktioner. På pekskärmen visas upp till sex olika
parametrar.
2 Utrustning i förpackningen
Följande artiklar levereras med Druck DPI 620 Genii:
Likströmsförsörjnings-/batteriladdningsenhet.
Litium-polymerbatteri.
Uppsättning med sex testledningar.
Växelströmssond.
Snabbstartguide.
Pekdon.
3 Valfria tillbehör
De artiklar som anges är tillval som kan användas med Druck DPI 620
Genii:
Tryckmodulshållare, MC 620, som monteras direkt vid Druck DPI
620 Genii för att skapa ett helt integrerat tryckinstrument.
Tryckmodul, PM 620, monteras vid tryckmodulshållaren (MC 620)
eller en tryckstation (PV 62X) för att förbättra tryckmätningens
funktion.
Tryckstationer, PV 62X, om Druck DPI 620 Genii installeras i en
tryckstation blir den en helt integrerad tryckkalibrator.
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-2
VARNING
3.1 Elektriska varningar
För att förhindra elektriska stötar eller skador på instrumentet
bör du inte ansluta över 30 V KAT I mellan terminalerna, eller
mellan terminalerna och jord.
Externa kretsar ska ha en lämplig isolering till nätspänningen.
För att förhindra elektriska stötar ska enbart den
växelströmssond som anges av GE användas (del: IO 620-AC)
för att mäta växelströmsspänningar som överskrider 20 Vrms.
Anslut inte över 300 V KAT II mellan IO620-
växelströmsledningarna, eller mellan ledningarna och jord.
Anslut den enbart till de angivna anslutningarna.
I det här instrumentet används ett litium-polymer-batteripack.
För att förhindra en explosion eller brand får batteripacket inte
kortslutas, monteras isär eller skadas på annat sätt.
För att förhindra en explosion eller brand ska enbart det
batteri (del: 191-356), den strömförsörjning (del: 191-339) och
den batteriladdare (del: IO620-LADDARE) som anges av GE
användas.
För att förhindra batteriläckage eller värmealstring ska
batteriladdaren och strömförsörjningen användas i
temperaturintervallet 0 till 40 °C (32 till 104 °F).
Ingångsintervallet för strömförsörjningen är 100–240 Vac,
50–60 Hz, 250 mA, installationskategori KAT II.
Placera strömförsörjningen så att den inte hindrar
strömurkopplingsenheten.
För att säkerställa att displayen visar korrekta data ska
testledningarna avlägsnas innan strömmen kopplas på eller
ändras till en annan mätnings- eller källfunktion.
För att förhindra att trycket frigörs på ett sätt som kan
innebära risker, se till att alla närliggande rör, slangar och all
utrustning har korrekt tryckangivelse, är säkra att använda
och korrekt anslutna.
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-3
4 Sätta i batteriet
1. Ta bort de fem pozidriv-skruvarna (A) (ref: fig. 1, baksida).
2. Ta bort batterilocket.
3. Kontrollera anslutningarna på batterierna mot anslutningarna i
batterifacket.
4. Placera batteriet i batterifacket.
5. Sätt tillbaka batterilocket.
6. Fäst locket med de fem pozidriv-skruvarna.
Fig. 1 baksida
5 Ladda batteriet
1. Anslut likströmsförsörjningen/batteriladdningsenheten till +5
Vlikströmsanslutningen på sidan av enheten (ref: fig. 2, sidovy).
2. Batteriet kan också laddas via USB-anslutningarna (ref: fig. 2,
sidovy).
3. Enheten kan vara igång eller avstängd när den laddas. Det kan ta
längre tid att ladda en enhet som är igång.
5.1 Batteriladdning
Laddningsanslutning Laddningstid
Likströmsförsörjning 6,5 timmar
Extern batteriladdare 6,5 timmar
USB-minianslutning 13 timmar.
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-4
6 Grundläggande lägen
6.1 Ström på.
Från AV – tryck på strömknappen (ref: fig. 2, sidovy) tills
instrumentpanelen visas.
6.2 Ström av.
Håll ned strömknappen tills skärmen är tom.
6.3 Viloläge.
Tryck och släpp upp strömknappen för viloläge.
6.4 Uppstart från viloläge.
Ref: 6.1 Ström på.
När instrumentet startas upp från viloläge öppnas alltid den skärm
som senast visades innan det gick över i viloläge.
6.5 Teman
Två teman finns tillgängliga, GE Dark och GE Light. Välj tema utifrån
ljusnivån. Välj ikonen Settings (Inställningar) för att få åtkomst till
Themes (Teman).
.
Fig. 2, sidovy
+5 V likström
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-5
7 Druck DPI 620 Genii, lägen (ref: fig. 3, instrumentpanel)
Druck DPI 620 Genii kan användas på följande sätt:
Kalibrator (med fristående funktioner i var och en av sex kanaler).
•HART
®
-kommunikationsenhet
Foundation Fieldbus-kommunikationsenhet
•Omfång
•Mätare
Kalibrator.
7.1 Instrumentpanelsnavigering.
Instrumentpanelen navigeras med en fingersvepning uppifrån och
ned samtidigt som skärmen vidrörs.
Funktionsskärmar navigeras med en fingersvepning från höger till
vänster samtidigt som skärmen vidrörs.
7.2 Ställa in datum, tid och språk
Välj ikonen Settings (Inställningar) för att komma till menyerna
Date (Datum), Time (Tid) och Language (Språk).
7.3 Druck DPI 620 Genii Manual (Handbok)
Välj ikonen Manual (Handbok) på instrumentpanelen för att få
åtkomst till handboken. All information som krävs för att använda
Druck DPI 620 Genii finns i instrumentpanelens handboksavsnitt.
Fig. 3 Dashboard (Instrumentpanelen) – pekskärm
Obs! Fältbussen är inte installerad på alla enheter.
Funktions-
meny
Inställnings-
meny
Bläddrings-
indikering
Indikatorlampan visar
den aktiva funktionen
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-6
8 Exempel på instrumentpanelsfunktioner
8.1 Calibrator (Kalibrator)
Fig. 4 Kalibreringsskärmar
Använd det här programmet för att jämföra utdata från en testenhet/
ett testsystem med indata.
Avancerade kalibratorfunktioner
Dataloggningsfunktioner. Spara testresultat.
Dokumentationsfunktioner. Utför automatiska rutiner och spara
resultaten.
8.2 HART
®
Fig. 5 HART
®
-skärm
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-7
Använd HART®-programmet för att göra följande:
Kommunicera med HART®-protokollenheter
Läs in och ladda HART®-enhetsinställningar
Justera och kalibrera HART®-enhetsvariabler.
9 Överspänningskategorier
Följande sammanfattning av installation och mätning av
överspänningskategorier kommer från IEC61010-1. De fyra
överspänningskategorierna är KAT I till IV, och dessa indikerar hur
allvarlig en överspänningstransient är.
10 Allmän specifikation
Se databladet.
11 Miljöförhållanden
Se databladet.
12 Kundtjänst
www.ge-mcs.com
Överspänning
Kategori
Beskrivning
KAT I Det här är den minst allvarliga
överspänningstransienten. KAT I-utrustning kan inte
anslutas direkt till elnätet. Ett exempel på KAT I-
utrustning är en enhet som drivs av en processlinga.
KAT II Denna är avsedd för elektriska installationer med en
fas. Till denna kategori hör exempelvis olika apparater
och bärbara verktyg.
Snabbstartsguide Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Versionen 2 1-8
Sidan har lämnats tom med avsikt
1 / 1