Festool DTS 400 REQ-Plus Bruksanvisning

varumärke
Festool
Kategori
slipmaskiner
Modell
DTS 400 REQ-Plus
Typ
Bruksanvisning
24
Skakslipmaskin
Tekniska data RS 100 CQ
Effekt 620 W
Varvtal 6300 min
-1
Arbetsrörelser 12600 min
-1
Sliprörelse 5,0 mm
Slipsko 115 x 221 mm
Vikt (utan kabel) 3 kg
Skyddsklass
/II
De angivna figurerna befinner sig början på
bruksanvisningen.
Symboler
Varning för allmän risk!
Använd andningsskydd vid dammiga ar-
beten!
Läs bruksanvisningen/anvisningarna!
Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd!
1 Bestämmelser för maskinens använd-
ning
Maskinen avsedd för slipning av trä, plast, metall,
sten, kompoundmaterial, färg/lack, spackelmassa
och liknande material.
Asbesthaltiga material får inte bearbetas.
För att elsäkerheten skall kunna säkerställas
får maskinen inte vara fuktig eller användas i
fuktiga utrymmen. Maskinen får bara användas
för torrslipning.
Användaren ansvarar för skador och
olyckor som uppkommit på grund av att
maskinen använts på ett otillåtet sätt.
2 Säkerhetsanvisningar
2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar
OBS! Läs alla säkerhetsföreskrifter och
anvisningar. Om du inte rättar dig efter
varningarna och anvisningarna kan det leda till
elektriska överslag, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Förvara alla säkerhetsanvisningar och bruksan-
visningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batte-
ridrivna elverktyg (sladdlösa).
2.2 Maskinspecifi ka säkerhetsanvisningar
Använd alltid skyddsglasögon, på grund
av farorna vid slipning.
-
- Om vid slipning explosivt eller självantändligt
damm uppstår, bör ovillkorligen material-
tillverkarens bearbetningsanvisningar följas.
- Under arbetet kan skadligt/giftigt damm uppstå
(exempelvis blyhaltig färg, några träsorter och
metall). Att komma i kontakt med eller andas in
detta damm kan utgöra en risk för operatören
eller för personer som befi nner sig i närheten.
Beakta säkerhetsföreskrifterna som gäller för
resp land. Anslut elverktyget till en lämplig
dammutsugningsanordning.
Bär en P2-andningsskyddsmask som
skydd för hälsan.
2.3 Information om buller och vibrationer
De enligt EN 60745 fastställda värdena uppgår
till:
Ljudtrycksnivå 80 dB(A)
Ljudeffektnivå 91 dB(A)
Mätosäkerhetstillägg K = 3 dB
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumman för tre
riktningar) fastställda enligt EN 60745:
Svängningsemissionsvärde (3-axligt) a
h
= 3,5 m/s²
Extra handtag a
h
= 4,5 m/s²
Osäkerhet K = 2,0 m/s²
De angivna emissionsvärdena (vibrationer, ljud)
har uppmätts i enlighet med provvillkoren i EN
60745, och används för jämförelse av maskiner.
De kan även användas för preliminär uppskatt-
ning av vibrations- och bullernivån under arbetet.
De angivna emissionsvärdena avser elverktygets
huvudsakliga användningsområden. Om elverk-
tyget används för andra ändamål, med andra in-
satsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan
vibrations- och bullernivån öka kraftigt under hela
arbetsintervallet. För att få en exakt uppskattning
av ett visst arbetsintervall måste man även ta hän-
syn till den tid maskinen går på tomgång och står
stilla.Det kan sänka belastningen avsevärt under
hela arbetsintervallet.
3 Elektrisk anslutning och idrifttagning
Nätspänningen måste stämma överens
med märkskylten.
25
Kontakten (1.1) fungerar som till-/frånkoppplare
(I = Till / 0 = Från). För långvarig användning kan
den hållas nedtryckt med spärrknappen på sidan
(3.1). Genom att trycka på kontakten en gång till
lossar man spärren igen.
Frånkoppla alltid maskinen innan du
ansluter den eller drar ut nätanslutnings-
ledningen ur eluttaget.
För anslutning och löstagning av nätanslutnings-
ledningen, se bild 4.
4 Inställningar på maskinen
Nätkontakten skall alltid dras ut ur vägg-
uttaget före allt arbete på maskinen!
4.1 Dammutsugning
Anslut alltid maskinen till en utsug-
ningsanläggning. Dammutsugningen
förhindrar en hög dammbelastning i
arbetsluften och större nedsmutning av
arbetsplatsen.
Till utsugsröret (1.2) kan man ansluta en Festool-
dammsugare med en sugslangsdiameter på 27
mm.
Slipdammet sugs ut direkt vid slipstället via ut-
sugskanalerna i slipplattan.
Om du slipar jämna ytor, kan maskinen suga sig
fast i arbetsstycket. Det åtgärdar du genom att
släppa in läckluft via bypasshålen (2.1/2.2). Ju mer
du öppnar bypassen, desto mer läckluft sugs in.
4.2 Fastsättning av slipmedel
Använd enbart Festool original-slipme-
del!
Stickfi x-slipmedel
Med Stickfi x-slipskon fäster du snabbt
och smidigt Stickfi x-slippapper och -slip-
dukar.
Självhäftande slipmedel trycker du bara fast på
slipskon, så fäster de i beläggningen på Stickfi x-
slipplattan.
Efter användning dras Stickfi x-slippapperen en-
kelt av igen.
Slipmedel för spännbyglar
Festool har hålade slippapper för spänn-
bygelinfästning. Ohålat slippapper kan
hålas med en „hålfi x“ (tillbehör).
- Sätt först på ett Stickfi x-slippapper på slipskon
när du ska använda inspänningsbygeln, så att
inte Stickfi x-beläggningen på skon skadas.
- Sätt i ett slippapper och spänn fast det med de
båda klämmorna (1.3/1.4). Klämmorna öppnas
när du trycker på spaken.
Slippappret ska sitta hårt inspänt och
ligga an mot slipskon när du klämt fast
det.
4.3 Extra handtag
Du kan skruva av stödhandtaget (1.5) om du ska
slipa intill kanter med slipskons framkant.
5 Arbetsråd
Överbelasta inte maskinen genom för stark an-
tryckning! Det bästa slipresultatet uppnås med
lagom antryckning. Slipeffekten och -kvaliteten
beror huvudsakligen på valet av rätt slipmedel.
Metallbearbetning
När man bearbetar metall ska följande
säkerhetsåtgärder vidtas:
- Anslut verktyget via jordfelsbrytare (FI, PRCD).
- Anslut verktyget till en passande spånsug.
- Ta bort dammavlagringar inuti motorhuset med
jämna mellanrum.
Använd skyddsglasögon.
6 Tillbehör
Använd endast Festools originaltillbehör och
Festools förbrukningsmaterial som är avsedda
för den här maskinen, eftersom dessa system-
komponenter är optimalt anpassade för varandra.
Användning av tillbehör och förbrukningsmaterial
från andra tillverkare kan det leda till sämre kva-
litet på arbetsresultatet och till att garantianspråk
ogillas. Slitaget på maskinen och belastningen på
användaren påverkas av hur maskinen används.
Skydda dig själv, din maskin och dina garantiför-
måner genom att bara använda Festools original-
tillbehör och Festools förbrukningsmaterial!
Artikelnummer för tillbehör och verktyg fi nns i
Festools katalog eller på Internet, “www.festool.
com”.
7 Underhåll och skötsel
Nätkontakten skall alltid dras ut ur vägg-
uttaget före allt arbete på maskinen!
För att luftcirkulationen skall kunna säkras,
måste öppningarna för kylluft i motorns hölje
alltid hållas öppna och rena.
26
Allt underhålls- och reparationsarbete, som krä-
ver att motorhöljet öppnas, får endast utföras av
en auktoriserad serviceverkstad.
Maskinen är utrustad med självfrånkopp-lande
specialkol. Är dessa slitna bryts strömmen au-
tomatiskt och maskinen stannar.
8 Skrotning
Kasta inte elverktygen i hushållsavfallet! Lämna
maskiner, tillbehör och förpackningar till återvin-
ning. Följ gällande nationella föreskrifter.
Gäller bara EU-länder: Enligt EU-direktiv 2002/96/
EG ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövän-
lig återvinning.
9 Garanti
Vi lämnar garanti för material- och tillverkningsfel
i enlighet med gällande lag/nationella bestämmel-
ser, men minst 12 månader. Inom EU är garantitiden
24 månader (intygas med kvitto eller följesedel).
Garantin omfattar inte skador som beror på normalt
slitage, överbelastning eller ej avsedd användning
samt skador som användaren själv orsakat, som
beror på att användaren inte följt bruksanvisningen
eller skador som var kända vid köpet. Undantag
gäller även skador på grund av att användaren inte
använt originaltillbehör och -förbrukningsmaterial
(t ex slipskivor). Garantianspråken gäller bara om
du lämnar in verktyget sammansatt till leverantö-
ren eller någon av Festools serviceställen. Spara
bruksanvisning, säkerhetsanvisningar, reservdels-
lista och kvitto. I övrigt gäller tillverkarens aktuella
garantivillkor.
Obs!
Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar pga
kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.
REACh för Festool-produkter, tillbehör och
förbrukningsmaterial: REACh är den kemikalie-
förordning som sedan 2007 gäller i hela Europa. I
egenskap av ”nedströmsanvändare”, dvs tillver-
kare av produkter, är vi medvetna om den infor-
mationsplikt som vi har gentemot våra kunder.
För att hela tiden hålla kunderna uppdaterade och
informera om eventuella ämnen i våra produkter
som återfi nns på den sk kandidatlistan, har vi tagit
fram denna webbsida: www.festool.com/reach
Tasohiomakone
Tekniset tiedot RS 100 CQ
Teho 620 W
Kierrosluku 6300 min-1
Courses de travail 12600 tr/min
Hiomaisku 5,0 mm
Hiomatalla 115 x 221 mm
Paino (ilman kaapelia) 3 kg
Suojausluokka /II
Tekstissä viitataan kuviin, jotka löytyvät käyttöoh-
jekirjan alusta.
Symbolit
Varoitus yleisestä vaarasta
Käytä hengityssuojainta!
Lue ohjeet/huomautukset!
Käytä suojalaseja.
Käytä kuulosuojaimia!
1 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö
Kone on määräysten mukaisesti tarkoitettu puun,
muovin, metallin, kiven, yhdistelmämateriaalien,
maalin/lakan, pohjustusaineen ja vastaavien ma-
teriaalien hiomiseen.
Asbestia sisältäviä materiaaleja ei saa työstää.
Sähköiskujen vaaran poistamiseksi laitetta ei saa
käyttää, jos se on kostea; laitetta ei myöskään
saa käyttää kosteissa olosuhteissa. Laitetta saa
käyttää vain kuivahiontaan.
Käyttäjä vastaa itse vaurioista ja tapatur-
mista, jotka johtuvat väärästä käytöstä!
2 Turvallisuusohjeita
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO!: Kaikki turvaohjeet ja ohjeet täy-
tyy lukea. Alla olevien turvaohjeiden ja oh-
jeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaan-
tumiseen. Säilytä kaikki turvaohjeet ja käyttöoh-
jeet huolellisesti.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
/

Denna manual är också lämplig för