Philips GC8900 series Användarmanual

Kategori
Ångstrykningsstationer
Typ
Användarmanual
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4239 001 1351 1
GC8900 series
User Manual
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
yttöopas
Mode d’emploi
Manuale per l’utente
Gebruiksaanwijzing
Brukerhåndbok
Användarhandbok
English 6
Dansk 12
Deutsch 18
Suomi 24
Français 29
Italiano 35
Nederlands 41
Norsk 47
Svenska 52
52
Svenska
Inledning
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på
www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.
Läs den här användarhandboken, broschyren med viktig information och snabbstartsguiden noggrant
innan du använder apparaten. Spara dem för framtida bruk.
Produktöversikt
1 Slang för ångtillförsel
2 Ångaktivator/ångpu
3 Klarlampa för strykning
4 Stryksula
5 Strykställ
6 Frigöringsknapp för bärlås
7 Löstagbar vattentank
8 Påfyllningsöppning
9 Förvaringsutrymme för tillförselslang
10 EASY DECALC-vred
11 Nätsladd med kontakt
12 EASY DECALC-lampa
13 ECO-knapp med lampa
14 Lampa för ”vattenbehållare tom”
15 På/av-knapp med strömlampa och lampa för automatisk avstängning
Förberedelser inför användning
Typ av vatten som kan användas
Apparaten är konstruerad för att användas med kranvatten. Om du bor i ett område med hårt vatten
kan det dock snabbt bildas kalkavlagringar. Du bör därför använda destillerat eller avsaltat vatten
(även 50% avsaltat/destillerat vatten blandat med vatten kan användas) för att förlänga apparatens
livslängd.
Varning! Använd inte parfymerat vatten, vatten från torktumlare, ättika, stärkelse,
avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt avkalkat vatten eller andra kemikalier
eftersom det kan orsaka vattenstänk, bruna äckar eller skada på apparaten.
Fylla vattentanken
Fyll vattenbehållaren före varje användning eller när lampan för ”vattenbehållare tom” blinkar. Du kan
fylla på vattentanken när som helst under användning.
1 Ta bort vattenbehållaren från apparaten (bild 2) och fyll den med vatten upp till MAX-nivån (bild 3).
2 Sätt tillbaka vattenbehållaren i apparaten genom att sätta i den nedre delen först.
3 Skjut in den övre delen av vattentanken tills den låses på plats (”klick”) (bild 4).
Lampa för tom vattentank
När vattenbehållaren nästan är tom blinkar lampan för ”vattenbehållare tom” (bild 5). Fyll
vattenbehållaren och tryck på ångaktivatorn för att låta apparaten värmas upp igen. När klarlampan
för strykning lyser med ett fast sken kan du fortsätta ångstryka.
53
Svenska
Använda apparaten
OptimalTEMP-teknik
Varning! Stryk inte icke-strykbara tyg.
Tack vare OptimalTEMP-tekniken stryker du alla typer av strykbara tyger i valfri ordning. Du behöver
inte ens justera stryktemperaturen eller sortera plaggen.
Det är säkert att bara vila den varma stryksulan direkt på strykbrädan (bild 6) utan att ställa tillbaka
den i strykstället. Därigenom minskar belastningen på din handled.
- Tyg med de här symbolerna (bild 7) är strykbara, till exempel linne, bomull, polyester, siden, ull,
viskos och rayon.
- Tyger med den här symbolen (bild 8) är inte strykbara. Dessa tyger omfattar syntetmaterial, till
exempel spandex eller elastan, blandat spandextyg och polyolen (t.ex. polypropylen). Tryck på
kläder är inte heller strykbara.
Strykning
1 Ställ ånggeneratorn på en stabil och jämn yta.
Obs! Vi rekommenderar att basenheten alltid placeras på en stabil strykbräda för att möjliggöra en
säker strykning.
2 Se till att det nns tillräckligt med vatten i behållaren (se ”Fylla vattenbehållaren”).
3 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag och tryck på strömbrytaren för att slå på ånggeneratorn.
Vänta till dess att klarlampan för strykning lyser med fast sken (bild 9). Det tar ungefär 2 minuter.
4 Ta bort ångslangen från ångfacket.
5 Frigör strykjärnet från strykstället genom att trycka på frigöringsknappen (bild 10).
6 Håll ned ångaktivatorn för att börja stryka (bild 11).
Obs! Vid första användningen håller du ångaktivatorn intryckt i upp till 30 sekunder för ånga. Det
kan ta längre tid om strykjärnet inte har använts under lång tid.
7 När du stryker med ånga får du de bästa strykresultaten genom att göra de sista dragen med
strykjärnet utan att använda ånga.
MAX-inställning
Om du vill ha snabbare strykning och en högre mängd ånga kan du använda MAX-inställningen.
1 Håll på/av-knappen intryckt i fem sekunder tills lampan lyser vitt.
2 Apparaten återgår till normalt ångläge automatiskt efter 15 minuter för att spara energi.
3 Du kan växla tillbaka till normalt ångläge när som helst genom att hålla på/av-knappen intryckt i
två sekunder tills lampan lyser blått igen.
Ångpusfunktion
Ångpusfunktionen är utformad för att hantera svåra veck.
- Tryck snabbt på ångaktivatorn två gånger för att aktivera ångpusfunktionen. Apparaten utlöser tre
kraftfulla puar av ånga.
- För att stoppa ångpusfunktionen trycker du på ångaktivatorn en gång.
Stryka i vertikalt läge
Varning! Strykjärnet avger het ånga. Försök aldrig ta bort veck från ett plagg som
någon bär (bild 12). Använd inte ånga nära din egen eller någon annans hand.
54
Svenska
Du kan använda ångstrykjärnet i vertikalt läge för att ta bort veck från hängande plagg.
1 Håll strykjärnet vertikalt, tryck in ångaktivatorn och tryck sedan stryksulan lätt mot plagget samtidigt
som du för strykjärnet uppåt och nedåt (bild 13).
Säker avställning
Ställ ifrån dig strykjärnet medan du rättar till plagget
När du rättar till plagget kan du ställa ifrån dig strykjärnet i strykstället eller vågrätt på strykbrädan
(bild 6). Tack vare OptimalTEMP-tekniken garanteras att stryksulan inte skadar strykbrädsöverdraget.
Energibesparing
ECO mode (ekoläge)
Genom att använda ECO-läget (reducerad mängd ånga) kan du spara energi utan att försämra
strykresultatet.
1 Tryck på ECO-knappen för att aktivera ECO-läget (bild 14). Då tänds den gröna ECO-lampan.
2 Tryck på ECO-knappen igen för att avaktivera ECO-läget. Då slocknar den gröna ECO-lampan.
Automatisk avstängning
- Apparaten slås av automatiskt för att spara energi när den inte har använts på 10 minuter. Lampan
för automatisk avstängning på på/av-knappen börjar blinka.
- Aktivera apparaten igen genom att trycka på på/av-knappen. Apparaten börjar då värmas upp
igen.
Varning! Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. Dra alltid
ut nätsladden efter användning.
Rengöring och underhåll
Avkalkning av strykjärnet
Det är väldigt viktigt att använda EASY DECALC-funktionen så snart EASY DECALC-lampan börjar
blinka (bild 15).
EASY DECALC-lampan blinkar efter ungefär en månad eller 10 strykningstillfällen för att påminna om
att den behöver kalkas av. Utför följande EASY DECALC-procedur innan du fortsätter att stryka.
Obs! Om vattnet du använder är hårt behöver du avkalka oftare.
Varning! För att undvika risk för brännskador ska du koppla ur apparaten och låta den
svalna i minst två timmar innan du utför EASY DECALC-proceduren (bild 16).
1 Dra ut kontakten ur vägguttaget.
2 Ta bort den löstagbara vattentanken (bild 2).
3 Ta bort strykjärnet från strykstället.
4 Håll i och skaka bottenplattan från ånggeneratorn (bild 17).
5 Ta bort EASY DECALC-vredet (bild 18).
6 Håll ånggeneratorns basdel över vasken och töm den via EASY DECALC-öppningen (bild 19).
Obs! Kom ihåg att apparaten är tung när du lutar den.
55
Svenska
7 Sätt tillbaka EASY DECALC-vredet och fäst det genom att vrida det medurs (bild 20).
8 Du kan fortsätta använda strykjärnet direkt efter EASY DECALC-proceduren.
Avkalkning av stryksulan
Om du inte avkalkar apparaten regelbundet kan det komma brun vätska ur stryksulan, vilket beror på
att kalkpartiklar har bildats. Avkalka stryksulan enligt anvisningarna nedan. Vi rekommenderar att du
utför proceduren två gånger för bästa resultat.
1 Se till att apparaten är kall och torka ren stryksulan med en fuktig trasa.
2 Ta bort vattenbehållaren och strykjärnet från strykstället.
3 Ta bort EASY DECALC-vredet och töm vattnet genom EASY DECALC-öppningen.
4 Håll apparaten i det läge där EASY DECALC-öppningen är vänd uppåt och häll 500 ml vatten i
öppningen (bild 21).
Obs! Kom ihåg att apparaten är tung när du lutar den.
5 Ha kvar EASY DECALC-öppningen vänd uppåt, sätt tillbaka EASY DECALC-vredet och fäst det
genom att vrida det medurs (bild 22).
6 Ställ apparaten på en stabil och jämn yta. Fyll vattentanken till hälften. Sätt på strykjärnet och
vänta i 5 minuter.
7 Håll ångaktivatorn intryckt medan du stryker på en bit tjockt tyg fram och tillbaka i tre minuter
(bild 23).
Varning! Det kommer smutsigt och varmt vatten (100–150 ml) ut ur stryksulan.
8 Avsluta rengöringen när det har slutat komma vatten ur stryksulan eller när den börjar avge ånga.
9 Du kan fortsätta att använda apparaten omedelbart. Annars kopplar du ur apparaten efter
avkalkningen.
Förvaring
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
Obs! Vi rekommenderar att du tömmer vattenbehållaren efter varje användning.
2 Ställ strykjärnet i strykstället och lås det genom att trycka på frigöringsknappen (bild 24).
3 Låt apparaten svalna fullständigt.
4 Vik ihop ångslangen och linda den inuti förvaringsutrymmet för ångslangen (bild 25).
5 Linda ihop nätsladden och fäst den med kardborrebandet.
6 Du kan bära apparaten med en hand vid strykjärnets handtag när strykjärnet är låst i strykstället.
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten.
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/
support där det nns en lista med vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.
Problem Orsak Lösning
Smutsigt vatten, bruna
äckar eller vita ingor
kommer ur stryksulan.
Kalkavlagringar har byggts upp inne
i strykjärnet eftersom det inte har
avkalkats regelbundet.
Kalka av apparaten och stryksulan
(se kapitlet "Rengöring och
underhåll").
56
Svenska
Problem Orsak Lösning
Du har tillsatt kemikalier eller annat i
vattentanken.
Använd aldrig kemikalier eller
andra tillsatser tillsammans med
apparaten. Om du redan har gjort
det följer du proceduren i kapitlet
"Rengöring och underhåll" för att
ta bort kemikalierna.
Det nns ingen eller lite
ånga.
Strykjärnet har inte värmts upp
tillräckligt.
Vänta tills klarlampan för
strykning lyser med fast sken. Det
tar ungefär 2 minuter.
Det nns inte tillräckligt med vatten
i tanken.
Fyll vattentanken med vatten upp
till MAX-markeringen.
Kalkavlagringar har byggts upp inne
i strykjärnet eftersom det inte har
avkalkats regelbundet.
Kalka av apparaten och stryksulan
(se kapitlet "Rengöring och
underhåll").
Det läcker vatten från
stryksulan.
Ånga kondenserar till vatten i
slangen när du använder ånga för
första gången eller inte har använt
det under en lång tid.
Det är normalt. Håll strykjärnet
en bit från plagget och tryck på
ångaktivatorn. Vänta tills det
kommer ånga i stället för vatten
ur stryksulan.
Strykbrädsöverdraget
blir vått eller det blir
vattendroppar på plagget
under strykningen.
Överdraget är inte utformat för att
klara av det höga ångödet.
Använd ett lager ltmaterial på
strykbrädsöverdraget för att
förhindra vattendroppar.
Ytan under apparatens
nederdel blir våt eller
ånga och/eller vatten
kommer ut under EASY
DECALC-vredet.
EASY DECALC-vredet är inte
ordentligt åtdraget.
Stäng av apparaten och vänta 2
timmar tills den svalnat. Skruva av
vredet och skruva dit det igen för
att se till att det sitter ordentligt.
EASY DECALC-vredets
gummitätningsring är utsliten.
Kontakta ett auktoriserat Philips-
serviceombud för att skaa en ny
EASY DECALC-vred.
Strykjärnet blir inte varmt
och den gula DECALC-
lampan blinkar.
Apparaten påminner dig om att
utföra avkalkningsprocessen.
Lampan blinkar efter cirka en
månads användning.
Utför avkalkningsprocessen
genom att följa anvisningarna i
avsnittet "Avkalka apparaten".
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du besöka www.philips.com/support eller läsa den
internationella garantibroschyren.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

Philips GC8900 series Användarmanual

Kategori
Ångstrykningsstationer
Typ
Användarmanual