DeWalt DCV517N Användarmanual

Kategori
Dammsugare
Typ
Användarmanual
B
Copyright
DeWALT
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 14
English (original instructions) 25
Español (traducido de las instrucciones originales) 35
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 46
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 57
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 68
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 79
Português (traduzido das instruções originais) 89
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 100
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 110
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 120
 (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 131
110
svenska
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
Gratulerar!
Du har valt ett
DeWALT
-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DeWALT
till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
DCV517
Typ 1
Strömkälla DC
Batterispänning V
DC
18
Effekt W 180
Tankvolym l 1.9
Max. luftflöde l/s 15.9
Skyddsklass IPX4
Slangmunstycke diameter mm 32
Vikt (utan batteripaket) kg 1.8
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60335.
L
PA
(emissionsljudtrycksnivå) dB(A) 76
L
WA
(ljudeffektnivå) dB(A) 87
K (osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A) 3
Vibration, emissionsvärde a
h
= m/s
2
<2.5
Osäkerhet K = m/s
2
1.5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60335-2-69,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg
med ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning avexponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela
dessarbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dessarbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom
att: underhålla verktyget och
tillbehören, hålla händerna varma,
organiseraarbetsgången.
Batteripaket DCB180 DCB181 DCB182
Batterityp Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spänning V
DC
18 18 18
Kapacitet Ah 3,0 1,5 4,0
Vikt kg 0,64 0,35 0,61
Batteripaket DCB183/B DCB184/B DCB185
Batterityp Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spänning V
DC
18 18 18
Kapacitet Ah 2,0 5,0 1,3
Vikt kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35
Laddare DCB105
Starkströmsspänning V
AC
230
Batterityp 10,8/14,4/18 Li-Ion
Ungefärlig laddningstid
för batteripaket
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Vikt kg 0,49
Laddare DCB107
Starkströmsspänning V
AC
230
Batterityp 10,8/14,4/18 Li-Ion
Ungefärlig laddningstid
för batteripaket
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Vikt kg 0,29
Laddare DCB112
Starkströmsspänning V
AC
230
Batterityp 10,8/14,4/18 Li-Ion
Ungefärlig laddningstid
för batteripaket
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Vikt kg 0,36
Laddare DCB113
Starkströmsspänning V
AC
230
Batterityp 10,8/14,4/18 Li-Ion
Ungefärlig laddningstid
för batteripaket
min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Vikt kg 0,4
SLADDLÖS VÅT-/TORRDAMMSUGARE
DCV517
111
svenska
Laddare DCB115
Starkströmsspänning V
AC
230
Batterityp 10,8/14,4/18 Li-Ion
Ungefärlig laddningstid
för batteripaket
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Vikt kg 0,5
Säkringar
Europa 230 Volt verktyg 10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessasymboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarligpersonskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarligpersonskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttigpersonskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera iegendomsskada.
Anger risk för elektriskstöt.
Anger risk föreldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
SLADDLÖS VÅT-/TORRDAMMSUGARE
DCV517
DeWALT
deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under tekniska data uppfyller:
2006/42/EG, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-
69:2012.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2004/108/
EG (till 19.04.2016), 2014/30/EU (fr.o.m.
20.04.2016) och 2011/65/EU. För ytterligare
information kontakta
DeWALT
på följande adress
eller se baksidan avmanualen.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring på
DeWALTs
vägnar.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT
, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
18.12.2015
FÖRSIKTIGHET: Läs
igenom bruksanvisningen
innan apparatenanvänds.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och
instruktioner. Underlåtenhet
att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera
i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarligpersonskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR KOMMANDE REFERENS
INNAN APPARATEN ANVÄNDS LÄS
IGENOM OCH FÖLJ ALLAINSTRUKTIONER.
VARNING: Operatörer skall
vara adekvat instruerade
om användning av
dessaapparater.
VARNING: För att minska
risken för elektriska stötar.
Utsätt den inte för regn.
Förvarainomhus.
VARNING: Denna apparat är
inte lämplig för att suga upp
farligtdamm.
Innan användning skall
operatören informeras, instrueras
och utbildas för användning av
apparaten och de substanser
som skall användas, inklusive
säker metod för borttagning och
112
svenska
samla upp antändbara eller
brännbara vätskor såsom bensin,
använd den heller inte på platser
där dessa kan finnasnärvarande.
Statisk elektricitet är möjlig i
torra utrymmen eller när den
relativa luftfuktigheten är låg.
Detta är endast temporärt
och påverkar inte effekten när
utsugninganvänds.
För att undvika spontan
självantändning, töm behållaren
efter varjeanvändning.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Ytterligare säkerhetsregler
Sug inte upp något som brinner eller ryker,
såsom cigarretter, tändstickor eller hetaska.
Detta verktyg är stänkskyddad enligt
skyddsklass IPX4. Sänk inte ned verktyget
ivatten.
Använd inte för att suga upp självantändande
explosiva material såsom kol, fibrer eller annat
finfördelat självantändandematerial.
Använd inte för att suga upp farliga, giftiga
eller cancerframkallande material såsom
asbests ellerpesticid.
Använd inte dammsugaren utan filtret
påplats.
Visst trä innehåller konserveringsmedel
som kan vara giftigt. Var extra försiktig för
att undvika inandning och hudkontakt vid
arbete med dessa material. Begär och följ
all säkerhetsinformation som finns tillgänglig
frånmaterialleverantören.
Använd inte dammsugaren somstege.
Placera inga tunga föremål pådammsugaren.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
Risk att klämma eller krossafingrar.
Risk för inandning av ångor vid arbete
medbindemedel.
Risk för inandning av vådligtdamm.
Risk för personskada på grund av
långvariganvändning.
avyttring av uppsamlatmaterial.
Operatörer skall iakttaga alla
säkerhetsbestämmelser tillämpligt
på materialet somhanteras.
Lämna inte apparaten när den är
ansluten till strömkällan. Koppla
ifrån den från uttaget och ta
bort batteripaketet när den inte
används eller innanservice.
Denna produkt är inte avsedd att
användas av personer (inklusive
barn) som lider av nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental kapacitet,
utan erfarenhet ochkunskap.
Barn bör övervakas för att
säkerställa att de inte leker
medapparaten.
Använd ENDAST denna
apparat såsom beskrivs i
bruksanvisningen. Använd
endast av D
e
WALT
rekommenderadetillbehör.
Om apparaten inte fungerar
korrekt eller om den har tappats,
skadats, lämnats utomhus eller
tappats i vatten, lämna den till
ettservicecenter.
Hantera inte kontakten eller
sladden med våtahänder.
Placera inga föremål i
öppningarna på apparaten.
Använd inte apparaten om
någon öppning är blockerad;
håll öppningarna fria från damm,
bomullsfibrer, hår och övrigt som
kan minskaluftflödet.
Håll hår, lösa kläder, fingrar
och alla kroppsdelar borta från
öppningar och rörligadelar.
Stäng av alla kontroller innan
apparaten kopplas ur eller
batteripaketet tasbort.
Var extra försiktig vid rengöring
itrappor.
Använd inte apparaten för att
113
svenska
Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungeratillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av
DeWALT
laddningsbara batterier. All annan
användning kan resultera i barndrisk, elektriska
stötar eller död med elektriskström.
Utsätt inte laddaren för regn ellersnö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden
när laddaren kopplas ur. Detta kommer
att minska risken för skador på den elektriska
kontakten ochsladden.
Se till att sladden placeras så att ingen
går på den, snubblar på den eller att
det på annat sätt riskerar att skadas
ellerpåfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av
en olämplig förlängningssladd kan resultera
i risk för brand. elektriska stötar eller död av
elektriskström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan
resultera i intern överhettning. Placera
laddaren undan från alla heta källor. Laddaren
ventileras genom öppningar i överkant och
underkant avhöljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt—byt ut demomedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts
för skarpa stötar, tappats eller
skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriseratservicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet ellerbrand.
Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
allafaror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan
den regörs. Detta kommer att minska
risken för elektriska stötar. Borttagning av
batteripaketet kommer inte att minskarisken.
Försök ALDRIG att ansluta två
laddaretillsammans.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok föreanvändning.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] 2)
Datumkoden (X), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt ikåpan.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
kompatibla batteriladdare (se tekniska data).
Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning
avbatteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriskastötar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA ellermindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DeWALT
laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador ochskadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas
för att garantera att de inte leker
medapparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget kan
de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till,
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vidrengöring.
Dra inte eller bär denna apparat i sladden,
använd inte sladden som handtag, stäng
inte en dörr över sladden och dra inte
sladden runt vassa kanter eller hörn. Kör
inte över sladden med apparaten. Håll sladden
borta från hetaytor.
114
svenska
operation. När batterie)t har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptarladdningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problempaket ellerladdare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med enladdare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt
testa laddaren och batteripaketet hos ett
auktoriseratservicecenter.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta
en varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximalbatterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blirvarmt.
ENDAST LITIUM-JON BATTERIPAKET
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller
kraftigurladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera litiumjon batteriet i laddaren tills det
ärfulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer ochspänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer
ur kartongen. Innan du använder batteripaketet
och laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här
nedan. Följ därefter de laddningsprocedurer som
översiktligtbeskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet ellerångorna.
Laddaren är konstruerad för att arbeta
med standard 230V hushållsström. Försök
inte att använda någon annan spänning.
Detta gäller inte förbilladdaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 och DCB115
laddarna accepterar 18V Li-jon XR (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B och DCB185)batteripaket.
DeWALT
laddare kräver inga inställningar och
är skapade för att vara så enkla som möjligt
atthantera.
Laddningsprocedur (Bild.2)
1. Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter inbatteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet(G) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren harbörjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas
iladdaren.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för litiumjon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan förstaanvändning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning
byt ut batteripaketet
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket
fördröjning*
* DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Den
röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna
115
svenska
Transport
DeWALT
batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligtgods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DeWALT
batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1. Flygtransport av över två
DeWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven
påbatteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras
som undantagen eller helt reglerad, är det
avsändaren som har ansvaret för att de aktuella
bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentationuppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsakakortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällandebestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCV517 arbetar med 18 voltsbatteripaket.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B eller DCB185
batteripaket kan användas. Se Tekniska data för
ytterligareinformation.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i
laddaren. Modifiera inte batteripaketet
på något sätt så att det passar i en icke-
kompatibel laddare då batteripaketet kan
brista och orsaka allvarligapersonskador.
Aldda endast batteripaketet i
DeWALT
laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller
annanvätska.
Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter
föråtervinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kanvältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(LI-JON)
Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jonbränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater
ochlitiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller
kan ge upphov till andningsirritation.
Tillhandahåll frisk luft. Om symtom kvarstår, sök
medicinskvård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista ellereld.
116
svenska
Ladda endast
DeWALT
batteripaket
med avsedda
DeWALT
laddare.
Laddning av batteripaket med andra
än de avsedda
DeWALT
batterierna
med en
DeWALT
laddare kan göra
att de brister eller så kan det leda till
farligasituationer.
Bränn intebatteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Dammsugare
1 Slang
1 Instruktionshandbok
Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått undertransporten.
Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok föreanvändning.
Beskrivning (Bild 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunnauppstå.
A. På/av-omkopplare
B. Slangklämma
C. Dammsugarhuvud
D. Slangkontakt
E. Tankinlopp (Fig. 2)
E. Bakre hake
F. Tank
G. Batteripaket
H. Batteriets låsknapp
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DCV517 sladdlösa dammsugare har
konstruerats för att dammsuga torra och våta
substanser vid professionellanvändning.
Denna dammsugare är ett professionelltelverktyg.
Använd INTE dammsugare för att suga
uppvätskor.
NOTERA: Denna apparat är lämplig för kommersiellt
användning t.ex. på hotell, skolor, sjukhus,
fabriker, affärer, kontor, uthyrningsföretag och
påbyggarbetsplatser.
Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de
inteanvänds.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimaltresultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
användsigen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
Läs instruktionshandbok
föreanvändning.
Se Tekniska data
angåendeladdningstid.
Batteriladdning.
Batterietladdat.
Batterietdefekt.
Het/kallpaketfördröjning.
Stick inte in ledandeföremål.
Ladda inte skadadebatteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar
omedelbart bytsut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användninginomhus.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn tillmiljön.
117
svenska
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i dennamanual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (BILD. 2)
Vissa
DeWALT
batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-
lampor som indikerar laddningsnivån som finns kvar
ibatteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (X). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen
i batteriet är under den användbara gränsen
kommer inte bränslemätaren att lysa och batteriet
behöverladdas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan
variera baserat på produktkomponenter, temperatur
och slutanvändarensanvändning.
Borttagning och fastsättning av
slangen
(Fig. 3)
DEMONTERING
1. Ta ut slangmunstycket (B) från fästet (C).
2. Vrid anslutningsdelen (D)moturs.
3. Dra av slangen från dammsugarinloppet (E)
vidanslutningsdelen.
TTA TILLBAKA
1. Sätt in slanganslutningen (D) i tankinloppet (E)
se till att rikta in flikarna på anslutningen mot
hakarna itankinloppshålet.
2. Vrid anslutningsdelen medurs för att fästa
slangen påplats.
3. Sätt in slangmunstycket (B) i dammsugarens
munstycke (C)
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbarabestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsakapersonskada.
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med dennaprodukt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos
dinstarkströmsförsörjning.
Din
DeWALT
-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60335; därför behövs
ingenjordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom
DeWALT
sserviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm
2
; maximala längden är
30m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt ochhållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsakapersonskada.
VARNING: Använd enbart
De
WALT
batteripaket ochladdare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. 2)
NOTERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet(G) ärfulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Rikta in batteripaketet (G) mot skenorna på
undersidan i verktyget (Fig. 2).
2. Glid den in i enheten tills batteripaketet sitter
fast, se till att du hör att den snäpper påplats.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN VERKTYGET
1. Tryck på låsknappen (H) och dra med en fast
rörelse ut batteripaketet urverktyget.
118
svenska
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje
gång du ser smuts samlas i och runt
lufthålen. Bär godkända ögonskydd och
godkänt dammfilterskydd när du utför
dennaprocedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i envätska.
VARNING: Tvätta inte insidan av filtret.
Låt filtret torka ordentligt om insidan
blivitvåt.
VARNING: Använd inte en borste för att
göra rentfiltret.
RENGÖRING AV TANKEN (FIG. 4)
Tanken bör göras ren efter varje användning eller när
byte av substanser sker underanvändning.
1. Töm tanken (F).
2. Rengör tanken med en mild tvållösning och en
fuktig trasa.
3. Torka tanken noga med en mjuktrasa.
RENGÖRING AV DAMMFILTRET (FIG. 5)
Dammfiltret måste rengöras efter varje användning.
Om filtret är skadat eller inte fungerar som det ska
måste det bytasut.
1. Ta bort dammfiltret (I) genom att vrida den
moturs och ta bort den frånsugöppningen.
2. Skaka av överskottsdamm genom att knacka
filtret i enavfallsbehållare.
3. Beroende på dess kondition, skölj utsidan av
filtret under ljummet rinnande vatten. Torka filtret
innan det sättstillbaka.
4. Sätt fast filtret igen genom att placera det över
sugöppningen och vrida detmedurs.
RENGÖRING AV SUGÖPPNINGSFILTRET (FIG. 5)
1. Ta bort filtret (J) frånsugöppningen.
2. Skölj filtret under ljummet rinnandevatten.
3. Torka filtret innan det sättstillbaka.
Till- och från-koppling (fig. 1)
Starta verktyget genom att ställa strömbrytaren
(A) i lägeI.
Stäng av verktyget genom att ställa
strömbrytaren (A) i lägeO.
Dammsugning (fig. 1)
Töm och rengör tanken (F) innananvändning.
Se till att slangen är korrektmonterad.
Flytta dammsugarmunstycket (C) över
ytan som skall göras ren. Om så behövs
klan slangmunstycket (B) användas för
trångautrymmen.
NOTERA: Vi rekommenderar att inte blanda våta
och torra substanser. Vid byte av substanser, töm
och rengör tankenförst.
VARNING: Använd alltid verktyget i
upprätt position. Luta inte verktyget
eftersom vätska som samlats i tanken kan
rinna in imotorhöljet.
VARNING: Använd alltid apparaten med
dammfiltret påplats.
Tömning av tanken (fig. 4)
Tanken måste vara tömd när sugeffekten
minskassignifikant.
1. Lossa haken (E) och ta bort tanken (F).
2. Töm innehållet i tanken på ett miljövänligtsätt.
3. Rengör filtret (I). SeRengöring.
4. Rengör, om så behövs, tanken (F) sätt tillbaka
den och fästhaken.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från
DeWALT
har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbundenrengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsakapersonskada.
Laddaren och batteripaketet är inteservicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligaresmörjning.
119
svenska
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING: Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas från
laddarens utsida med hjälp av trasa
eller mjuk borste som inte är av metall.
Använd inte vatten ellerrengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av
DeWALT
inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT
användas med dennaprodukt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpligatillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier
som är märkta med denna symbol får inte
kastas i den vanligahushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material
som kan återvinnas och återanvändas vilket minskar
behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter
och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det urprodukten.
Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara.
Lämna dem hos din återförsäljare eller
på en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttraskorrekt.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148

DeWalt DCV517N Användarmanual

Kategori
Dammsugare
Typ
Användarmanual