Ryobi CHV182 Användarmanual

Kategori
Kraftövningar
Typ
Användarmanual
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service
de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute
nel manuale.
Let op !
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel
in gebruik neemt.
Atenção!
É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa.
Advarsel!
Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z
zaleceniami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Důležité upozornění!
Nepoužívejte tento přístroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az üzembe helyezés
előtt elolvassa!
Atenţie!
Este esenţial să citiţi instrucţiunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.
Uzmanību!
Svarīgi, lai jūs pirms mašīnas darbināšanas izlasītu instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
Dėmesio!
Prieš pradėdami eksploatuoti šį prietaisą, svarbu, kad perskaitytumėte šiose instrukcijose
pateiktus nurodymus.
Tähtis!
Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
Upozorenje!
Neophodno je da pročitate ove upute prije uporabe ovog uređaja.
Pomembno!
Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega priročnika.
Dôležité!
Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si prečítali pokyny v tomto návode.
Προσοχή!
Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις συστάσεις των οδηγιών αυτών πριν και τη θέση σε
λειτουργία.
Dikkat!
Cihazın çalıştırılmasından önce bu kılavuzda bulunan talimatları okumanız zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Změny technických údajů vyhrazeny / A műszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificaţiilor tehnice /
Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius
pakeitimus /Tehnilised muudatused võimalikud /
Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnične spremembe dopuščene/
Technické zmeny vyhradené / Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων / Teknik değişiklik hakkı saklıdır
CHV182 manual (EU).indd A4CHV182 manual (EU).indd A4 3/4/09 7:54:17 PM3/4/09 7:54:17 PM
47
Svenska
SE
GB FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK
ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING
Läs noga alla varningar och alla instruktioner.
Underlåtenhet att respektera dessa föreskrifter
kan leda till olyckor som brand, elektriska stötar
och/eller allvarliga kroppsskador.
Spara dessa varningar och instruktioner för senare
behov.
Termen ”elektriskt verktyg” som används i nedanstående
säkerhetsföreskrifter används både om elektriska verktyg
som ansluts till nätet och om sladdlösa elektriska verktyg.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN
Se till att arbetsutrymmet är rent och har en
tillräcklig belysning. Belamrade och mörka
utrymmen gynnar olyckor.
Använd inte elektriska verktyg i explosiv miljö, t.
ex. i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller
damm. Gnistor från elektriska verktyg kan sätta eld på
dem eller få dem att explodera.
Håll barn, besökare och husdjur på avstånd när du
använder ett elektriskt verktyg. De kan störa dig och
få dig att förlora kontrollen över verktyget.
ELEKTRISK SÄKERHET
Det elektriska verktygets stickkontakt skall vara
anpassad till uttaget. Gör aldrig några ingrepp
på stickkontakten. Använd aldrig en adapter med
jordade elektriska verktyg. Du minskar därmed
riskerna för elektriska stötar.
Undvik all kontakt med jordade ytor (som t. ex. rör,
värmeelement, spisar, kylskåp, etc.). Riskerna för
elektriska stötar ökar, om någon kroppsdel är i kontakt
med jordade ytor eller med jordförbindelsen.
Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller fukt.
Riskerna för elstöt ökar, om vatten tränger in i ett
elektriskt verktyg.
Se till att nätsladden alltid är i gott skick. Håll inte
i verktyget i sladden och dra inte i verktyget eller
i sladden för att koppla ur det. Håll nätsladden på
avstånd från värmekällor, olja, vassa föremål och
rörliga delar. Riskerna för elektriska stötar ökar om
nätsladden är skadad eller tilltrasslad.
Vid arbete utomhus skall du använda
endast förlängningssladdar avsedda för
utomhusanvändning. Du minskar därmed riskerna
för elektriska stötar.
Om du är absolut tvungen att använda ditt verktyg
i en fuktig omgivning, anslut det till ett eluttag som
skyddas av en brytare för differentialström (RDD).
Användning av en RDD-anordning begränsar riskerna
för elektriska stötar.
Anmärkning: uttrycket “brytare för differentialström
(RDD)” kan ersättas med termen “jordläckagebrytare”.
PERSONLIG SÄKERHET
Var vaksam, titta på vad du gör och använd ditt
sunda förnuft när du använder ett elektriskt
verktyg. Använd inte verktyget om du är trött,
påverkad av alkohol eller droger eller om du tar
mediciner. Glöm inte att om du är ouppmärksam bara
bråkdelen av en sekund kan du skada dig allvarligt.
Använd skyddsanordningar. Skydda alltid
ögonen. Beroende på arbetsförhållandena bör du
även använda en skyddsmask mot damm, halksäkra
skor, en skyddshjälm eller hörselskydd för att undvika
risker för allvarliga kroppsskador.
Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
strömbrytaren är ställd på ”av” innan du ansluter
verktyget till ett uttag och/eller lägger i batteriet,
liksom då du tar eller transporterar verktyget. För
att undvika risker för olyckor skall du inte bära omkring
verktyget med fingret på avtryckaren och inte ansluta
det om strömbrytaren är i påslaget läge.
Plocka bort spännycklarna innan du sätter i gång
verktyget. En spännyckel som är fäst i en rörlig del av
verktyget kan förorsaka allvarliga kroppsskador.
Se till att du alltid håller balansen. Stå stadigt på
båda benen och sträck inte ut armen för långt. En
stabil arbetsposition gör att man bättre kan kontrollera
sitt verktyg, om någonting oförutsett händer.
Använd lämpliga kläder. Ha inte lösa kläder eller
smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på
avstånd från rörliga delar. Lösa kläder, smycken och
långt hår kan fastna i rörliga delar.
Om verktyget levereras med en anordning som
suger upp damm, skall du se till att den monteras
och används på rätt sätt. Du minskar därmed
riskerna för olyckor.
ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV ELEKTRISKA
VERKTYG
Kör inte verktyget för hårt. Använd ett verktyg som
är anpassat till det arbete du vill utföra. Verktyget
är effektivare och säkrare om det används med den
hastighet som det är konstruerat för.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:47CHV182 manual (EU).indd Sec1:47 3/4/09 7:54:27 PM3/4/09 7:54:27 PM
48
Svenska
SE
GB FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK
ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Använd inte ett elektriskt verktyg, om det inte
går att sätta i gång det och stoppa det med
strömbrytaren. Ett verktyg som inte kan sättas på
och stängas av korrekt är farligt och måste absolut
repareras.
Koppla ur verktyget eller ta ut batteriet ur verktyget
innan du utför inställningar, byter tillbehör eller
ställer undan verktyget för förvaring. Du minskar
då riskerna för oläglig igångsättning av verktyget.
Förvara elektriska verktyg utom räckhåll för
barn. Låt inte personer som inte känner till
verktyget eller inte har tagit del av dessa
säkerhetsföreskrifter använda det. Elektriska
verktyg är farliga i händerna på ovana personer.
Sköt väl om dina verktyg. Kontrollera de rörliga
delarnas inställning. Kontrollera att ingen del är
skadad. Kontrollera monteringen och alla andra
delar som kan påverka verktygets funktion. Om
någon del är skadad, låt reparera verktyget innan
du använder det. Många olyckor beror på en slarvig
skötsel av verktygen.
Kom ihåg att hålla verktygen rena och vässade.
Ett väl slipat och rent skärverktyg riskerar mindre att
blockeras och du kan då kontrollera det bättre.
Använd ditt elektriska verktyg, dess tillbehör,
bits, osv. enligt dessa föreskrifter och ta hänsyn
till användningsförhållandena och önskade
tillämpningar. Använd ditt elektriska verktyg endast
för arbeten till vilka det är anpassat, för att undvika
farliga situationer.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR
SLADDLÖSA VERKTYG
Ladda upp batteriet i ditt verktyg endast med den
laddare som anges av fabrikanten. En laddare som
är anpassad till en viss typ av batteri kan förorsaka
brand, om den används med batterier av en annan
typ.
Endast en särskild typ av batteri får användas med
ett sladdlöst verktyg. Användning av andra slags
batterier kan förorsaka brand.
Då batteriet inte används ska det hållas på
avstånd från metallföremål som t. ex. gem, mynt,
nycklar, skruvar, spikar eller andra föremål som
kan förbinda kontakter sinsemellan. Kortslutning av
batteripolerna kan förorsaka brännskador eller brand.
Undvik all kontakt med batterivätska, i händelse av
läcka från batteriet p.g.a. en felaktig användning.
Om detta ändå händer, skölj omedelbart det
berörda området med en stor mängd rent vatten.
Om du får vätska i ögonen, sök även läkarhjälp.
Vätska som strömmar ut ur ett batteri kan förorsaka
irritationer eller brännskador.
UNDERHÅLL
Alla reparationer måste utföras av en kompetent
tekniker, som använder endast ursprungliga
reservdelar. Du kan då använda ditt elektriska verktyg
i all trygghet.
SPECIFIKA SÄKERHETSREGLER
Låt inte barn använda handdammsugaren eller leka
med den som leksak. Uppmärksamhet krävs när den
används i närheten av barn.
Denna handdammsugare är ENDAST avsedd för
hushållsbruk.
Använd ENDAST denna handdammsugare i dess
avsedda syfte enligt med beskrivningen i denna manual.
Använd endast de tillbehör som rekommenderas i
denna manual.
Om handdammsugaren inte fungerar ordentligt eller
om den har tappats, skadats, blivit lämnad utomhus
eller tappad i vatten ska den returneras till ditt närmsta
servicecenter.
Misshandla inte el-sladden. Bär aldrig laddaren eller
plattan i sladden och dra aldrig i sladden för att koppla
bort den från eluttaget. Fatta laddaren, inte sladden,
och dra för att koppla ur. Låt inte sladden hänga över
kanten på ett bord eller en bänk och låt den inte vidröra
varma ytor.
Hantera inte laddaren eller handdammsugaren med
blöta händer.
Lägg inga föremål i ventilationsöppningarna. Använd
inte handdammsugaren med någon öppning blockerat.
Håll öppningarna rena från damm, charpi, hår och
annat som kan reducera luftfl ödet.
Dammsug ALDRIG varm kol, cigarettfi mpar,
tändstickor, etc. och liknande material.
Använd inte utan dammuppsamlaren eller fi lter
plats.
Dra av alla reglage innan in- och urkoppling i ett eluttag
vid laddning.
Var extra försiktig vid användning i trappor.
Använd inte för att plocka upp hårda föremål som
spikar, skruvar, mynt, etc. Skador kan uppstå.
Handdammsugaren behöver inte vara inkopplad
i ett eluttag för att fungera. Därför är den alltid redo
att användas. Var uppmärksam på möjliga faror när
du använder handdammsugaren eller när du byter
tillbehör.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:48CHV182 manual (EU).indd Sec1:48 3/4/09 7:54:27 PM3/4/09 7:54:27 PM
49
Svenska
SE
GB FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK
SPECIFIKA SÄKERHETSREGLER
Ta bort batteriet när handdammsugaren inte används
och innan service.
Placera inte handdammsugaren eller dess batterier
nära eld eller värme. De kan explodera.
Handdammsugaren ska laddas på en plats där
temperaturen är mellan 10°C och 38°C.
Under extrem användning eller extrema temperaturer
kan batteriläckage uppstå. Tvätta i minst 10 minuter
om vätska kommer i kontakt med huden och uppsök
sedan omedelbart läkare.
Batterierna vädrar vätgas och kan explodera om
en antändningskälla, såsom en indikeringslampa,
nns i närheten. För att minska risken för allvarlig
personskada ska ingen trådlös produkt användas i
närheten av en öppen låga. Ett exploderande batteri
kan skjuta iväg skräp och kemikalier. Tvätta genast
med vatten om du träffas.
Känn till ditt elverktyg. Läs användningsmanualen
ordentligt. Lär dig verktygets användningsområden
och begränsningar samt de specifi ka, potentiella faror
som hör till verktyget. Att följa den här regeln minskar
risken för elektrisk stöt, brand och allvarlig skada.
För att minska risken för elektrisk stöt, använd endast
dammsugaren inomhus.
Bär alltid skyddsglasögon. Vanliga vardagsglasögon
har endast träffskyddade linser. De räknas INTE som
skyddsglasögon. Att följa den här regeln minskar risken
för allvarlig personskada.
Skydda dina lungor. Bär en ansikts- eller dammask
om användningen är dammig. Att följa den här regeln
minskar risken för allvarlig personskada.
Elektrisk stöt kan inträffa om verktyget laddas utomhus
eller på en blöt plats.
Kontrollera skadade delar. Innan verktyget används
igen ska ett skydd, eller en annan del, som har skadats
kontrolleras noggrant för att avgöra om verktyget kan
fungera ordentligt och utföra sin tilltänkta funktion.
Kontrollera så att rörliga delar ligger i linje och kontrollera
att de inte fastnar. Kontrollera också att inga delar är
trasiga, att beslag sitter ordentligt och alla andra saker
som kan påverka verktygets användning. Ett skydd,
eller en annan del, som har skadats ska repareras
eller bytas ut av ett auktoriserat servicecenter. Att följa
denna regel minskar risken för elektrisk stöt, brand och
allvarlig skada.
Spara dessa instruktioner. Hänvisa till dem ofta och
använde dem för att instruera andra som ska använda
verktyget. Låna ut även dessa instruktioner om du
lånar ut verktyget.
LADDARSÄKERHET
Utsätt inte laddaren för blöta eller fuktiga miljöer.
Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller
säljs av tillverkaren av batteriladdaren kan resultera i
risk för brand, elektrisk stöt eller personskada.
För att minska risken att skada laddaren och sladden
ska du dra i laddarkontakten, och inte i sladden, när du
ska koppla bort laddaren från eluttaget.
Kontrollera att sladden ligger så att ingen kliver på
den, snubblar över den och att den på annat sätt inte
skadas.
En förlängningssladd bör inte användas om det inte
är absolut nödvändigt. Användning av en felaktig
förlängningssladd kan resultera i brandfara, och
risk för elektrisk stöt. Säkerställ följande om en
förlängningssladd måste användas:
a. Att stiften på förlängningssladden är samma till
antalet, storlek och form som de på kontakten på
laddaren.
b. Att förlängningssladdens ledningar är korrekta och
att sladden är i gott elektriskt skick.
Använd inte laddaren med en skadad kontakt eller
sladd. Låt den bytas ut omedelbart av en kvalifi cerad
serviceman om den är skadad.
Använd inte laddaren om den har tagit emot ett vasst
slag, har tappats eller skadats på annat sätt.. Ta den till
en kvalifi cerad serviceman för inspektion.
Ta inte isär laddaren. Ta den till en kvalifi cerad
serviceman när den behöver repareras eller servas.
Inkorrekt ihopsättning kan resultera i risk för elektrisk
stöt eller brand.
För att minska risken för elektrisk stöt, koppla bort
laddaren från eluttaget innan underhåll och rengöring
sker. Att dra av reglagen minskar inte denna risk.
Koppla bort laddaren från elförsörjningen när den inte
används.
Risk förelektrisk stöt. Vidrör inte oisolerad del av
anslutningarna eller oisolerad batteripol.
Spara dessa instruktioner. Hänvisa till dem ofta och
använd dem för att instruera andra. Låna ut även
dessa instruktioner om du lånar ut verktyget.
FÖRKLARING
1. Litiumjonbatteripack
2. Nickelkadmiumbatteripack
3. PÅ-AV-strömbrytare
4. För att starta
5. För att stanna
6. Munstycke/borste-tillbehör
7. Dammuppsamlare
CHV182 manual (EU).indd Sec1:49CHV182 manual (EU).indd Sec1:49 3/4/09 7:54:27 PM3/4/09 7:54:27 PM
50
Svenska
SE
GB FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK
FÖRKLARING
8. Släpp-knapp
9. Filter
10. Lås
11. Hål
12. Lås
SPECIFIKATIONER
Spänning 18 V
Luftflödesvolym 0,83 m
3
/min
Dammförvaringskapacitet 650 ml
Vikt 0,91 kg
MODELL BATTERIPACK
(inte inkluderat)
LADDARE
(inte inkluderat)
CHV182
BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
ANVÄNDNING
VARNING:
Tillåt dig inte att bli oförsiktigt när du känner
dig hemma med produkten. Kom ihåg att ett
ögonblick av oförsiktighet räcker för att orsaka
allvarlig skada.
VARNING:
Bär alltid skyddsglasögon eller skyddsglas med
breda sidoglas när du använder verktyg. Att
inte göra det kan resultera i att objekt kastas in i
ögonen vilket kan resultera allvarlig skada.
VARNING:
Använd inte några tillbehör som inte
rekommenderas av tillverkaren av den här
produkten. Användning av tillbehör som inte
rekommenderas kan resultera i allvarlig
personskada.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Du kan använda produkten i de syften som listas nedan:
Lätt dammsugning av torra ytor.
VARNING:
Ta alltid bort batteripacket från ditt verktyg när du
monterar delar, utför justeringar, rengör och när
verktyget inte används. Att ta bort batteripacket
hindrar oavsiktliga starter som kan orsaka
allvarlig personskada.
BATTERISKYDDSFUNKTIONER
Ryobi 18 V litiumjonbatterier är utvecklade med funktioner
som skyddar litiumjoncellerna och maximerar batteriets
livslängd. Under vissa omständigheter kan dessa inbyggda
funktioner få batteriet och verktyget det driver att agera
annorlunda jämfört med nickelkadmiumbatterier.
Under vissa förhållanden kan batteriets elektronik stänga
av batteriet vilket gör att verktyget stannar. För att
nollställa batteriet och verktyget, släpp upp strömbrytaren
och återgå till normal användning.
NOTERA: För att undvika ytterligare avstängningar av
batteriet, undvik att pressa verktyget.
Om batteriet inte nollställs när du släpper upp strömbrytaren
är det urladdat. Om det är urladdat kommer det att börja
laddas upp när det placeras på litiumjonladdaren.
MONTERA BATTERIPACK
Se fi gur 1.
Kontrollera att strömbrytaren är i av-läge.
Sätt i batteripacket i produkten enligt fi gur.
Säkerställ att låsen på varje sida om batteripacket
snäpper fast och att batteripacket sitter ordentligt i
produkten innan användning.
TA BORT BATERIPACK
Tryck in låsen på sidorna på batteripacket.
Ta bort batteriet från dammsugaren.
VARNING:
Batteriprodukter är alltid redo att användas.
Därför ska strömbrytaren alltid vara låst när
produkten inte används eller när du bär den.
STARTA/STANNA DAMMSUGAREN
Se fi gur 2,
För att starta dammsugaren: för strömbrytaren mot
fronten på dammsugaren.
För att stanna dammsugaren: för strömbrytaren mot
bakre delen av dammsugaren.
BORSTE/MUNSTYCKE-TILLBEHÖR
Se fi gurer 3 - 5,.
Kombinationen borste/munstycke-tillbehöret förvaras
smidigt på undersidan av dammuppsamlaren.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:50CHV182 manual (EU).indd Sec1:50 3/4/09 7:54:28 PM3/4/09 7:54:28 PM
51
Svenska
SE
GB FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK
ANVÄNDNING
För att ta bort borste/munstycke-tillbehöret, dra det framåt
och ta bort det från dammuppsamlaren.
Locket på borste/munstycke-tillbehöret glider framåt för
att täcka borsten så att tillbehöret kan användas som ett
munstycke.
Stäng av dammsugaren.
Ta bort batteripacket.
Sätt i tillbehöret på framsidan av dammuppsamlaren
och kontrollera att tillbehöret är ordentligt intryckt på
plats.
UNDERHÅLL
VARNING:
Använd endast identiska utbytesdelar vid service.
Användning av andra delar kan orsaka fara eller
produktskada..
VARNING:
Bär alltid skyddsglasögon eller säkerhetsglas
med sidoskydd när du använder ett kraftverktyg
eller när du blåser damm. Använd även en
ansiktsmask om användningen är dammig.
GENERAL MAINTENANCE
Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av
plastdelar. De fl esta plaster är mottagliga för skador vid
användning av olika typer av kommersiella lösningsmedel.
Använd en ren trasa för att ta bort smuts, damm, olja, fett,
etc.
VARNING:
Låt aldrig bromsvätska, bensin, bensinbaserade
produkter, inträngande smörjmedel, etc. komma i
kontakt med plastdelarna. Kemikalier kan skada,
försvaga eller förstöra plast vilket kan resultera i
allvarlig personskada.
Öppna inte batteriet själv. Det fi nns fara för kortslutning.
Endast de delar som fi nns med en listan över delar är tänkta
att repareras eller bytas ut av konsumenten. Alla andra
delar ska bytas ut hos ett auktoriserats servicecenter.
RENGÖRA DAMMSUGAREN
Dammuppsamlaren ska kontrolleras, tömmas och rengöras
regelbundet för maximal dammuppsamlingsförmåga.
TA BORT DAMMUPPSAMLAREN
Se fi gur 6
Ta bort batteripacket från dammsugaren.
Tryck ned släpp-knappen som fi nns på ovansidan av
handdammsugaren.
Dra dammuppsamlaren nedåt och utåt enligt fi guren för
att separera den från motordelen.
BORTTAGNING OCH RENGÖRING/BYTE AV FILTRET
Se fi gur 7
Ta bort batteripacket från dammsugaren.
Ta bort fi ltret genom att trycka ned låsen inåt och lyft
bort fi ltret från skärmmonteringen.
Skaka eller borsta lätt bort damm och smuts från
ltret.
Skaka eller borsta lätt bort damm från skärmen och
monteringsramen. Tvätta om det behövs.
Töm dammuppsamlaren. Tvätta om det behövs.
Kontrollera att alla delar är helt torra innan du monterar
tillbaka dem på handdammsugaren.
Be om det rekommenderade delnummret 019484002004
när du köper utbytesfi lter.
SÄTTA TILLBAKA DAMMUPPSAMLAREN
Se fi gur 8
Positionera de två sektionerna enligt fi gur. Rikta in
hålet på botten av dammuppsamlaren med låset på
botten av motordelen och snäpp ihop de två delarna.
MILJÖSKYDD
Återvinn råmaterial istället för att kasta det
som skräp. Maskinen, tillbehören och
förpackningsmaterialet ska sorteras för
miljövänlig återvinning.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:51CHV182 manual (EU).indd Sec1:51 3/4/09 7:54:28 PM3/4/09 7:54:28 PM
GARANTI - VILLKOR
Ryobi garanterar denna produkt mot fabrikationsfel och defekta delar
under tjugofyra (24) månader, räknat från det datum som anges
på originalfakturan fastställd av återförsäljaren och överlämnad till
slutanvändaren.
Denna garanti täcker inte skador som förorsakas av normalt slitage,
av onormal eller otillåten användning eller skötsel, eller av överbelastning.
Den täcker inte heller tillbehör som batterier, glödlampor, blad, ändstycken,
påsar, osv.
I händelse av felaktig funktion medan garantin är i kraft skall produkten
sändas UTAN ATT DEMONTERAS tillsammans med inköpsbeviset
till leverantören eller till närmaste servicecenter som auktoriserats av
Ryobi.
De rättigheter som lagen ger i förhållande till defekta produkter ifrågasätts
inte av denna garanti.
TAKUUEHDOT
Tällä Ryobi-tuotteella on valmistusviat ja vialliset osat kattava vuoden
(24 kk) takuu alkuperäiseen ostokuittiin tai laskuun merkitystä ostopäivästä
lukien.
Takuu ei kata normaalista kulumisesta, epänormaalista tai kielletystä
käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja eikä lisävarusteita
kuten akkuja, polttimoita,teriä, pusseja jne.
Mikäli takuuaikana ilmaantuu toimintahäiriöitä, vie PURKAMATON
tuote ostotodistuksineen myyjäliikkeeseen tai lähimpään Ryobi-
keskushuoltamoon.
Tämä takuu ei vaikuta viallisia tuotteita koskeviin lakiperusteisiin
oikeuksiin.
GARANTI - VILKÅR
Dette Ryobi produktet er garantert mot fabrikasjonsfeil og defekte deler
i tjueogfire (24) måneder fra datoen som står på fakturaen utstedt av
forhandleren til sluttbrukeren.
Garantien bortfaller dersom skadene er forårsaket av normal slitasje,
unormal eller uautorisert bruk, eller overbelastning, og gjelder ikke tilbehør
som batterier, lyspærer, blad, bits, poser, osv.
I tilfelle funksjonsfeil under garantiperioden, skal produktet leveres i
UDEMONTERT tilstand sammen med kjøpsbeviset til forhandler eller til
nærmeste autoriserte Ryobi servicesenter.
Dine lovmessige rettigheter med hensyn til defekte produkter er ikke påvirket
av denne garantien.
ÉÄêÄçíàü - ìëãéÇàü
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl RYOBI „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÓÚ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËÈ Ì‡ 2 „Ó‰‡ ÒÓ ‰Ìfl ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÔÓÍÛÔÍË,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÓË„Ë̇ΠҘÂÚ‡, ‚˚ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂβ.
èÓ‚ÂʉÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ ÂÁÛθڇÚ ӷ˚˜ÌÓ„Ó ËÁÌÓÒ‡, ÌÂÌÓχθÌÓ„Ó
ËÎË Á‡Ô¢ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂ„ÛÁÍÓÈ,-
Ì ÔÓÍ˚‚‡˛ÚÒfl ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËÂÈ, Ú‡ÍÊÂ Í‡Í Ë ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚, Ú‡ÍË ͇Í
·‡Ú‡ÂË, ·ÏÔÓ˜ÍË, ˆÓÍÎË, Ô‡ÚÓÌ˚, ϯÍË Ë Ú.‰.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÓÏÍË ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÓÚÓ¯ÎËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍˆË˛ çÖêÄáéÅêÄççéâ Ò ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂÏ ÔÓÍÛÔÍË Ç‡¯ÂÏÛ
ÔÓ‰‡‚ˆÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ
ñÂÌÚ íÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
Ryobi.
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ LJ¯Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ Ô‡‚‡, ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í
‰ÂÙÂÍÚÌÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË.
WARUNKI GWARANCJI
Na niniejszy produkt Ryobi udzielona jest dwuletnia gwarancja na
ukryte wady fabryczne oraz na zdefektowane części. Okres gwarancji
dwudziestu czterech (24) miesięcy, zaczyna się od wiążącej daty
widniejącej na oryginale faktury wystawionej przez sprzedawcę dla
ostatecznego nabywcy.
Gwarancja ta nie obejmuje zniszczenia wynikającego z normalnego
zużycia, czy też uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją,
lub niewłaściwą konserwacją, czy nieodpowiednim użytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem. Wyłączone są z niej również
akcesoria tj. akumulatory, żarówki, ostrza, końcówki, worki, itd.
W wypadku stwierdzenia złego funkcjonowania podczas okresu
gwarancyjnego, prosimy o skierowanie NIE ZDEMONTOWANEGO
produktu, wraz z dowodem zakupu do waszego dostawcy lub do
najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Ryobi.
Niniejsza gwarancja nie podważa przysługujących Państwu uprawnień
dotyczących wadliwych produktów.
ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na tento výrobek značky Ryobi se poskytuje záruka po dobu 24
(dvaceti čtyř) měsíců od data uvedeného na faktuře nebo pokladním
bloku, který koncový uživatel obdržel v prodejně p
ři nákupu
výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vadné díly.
Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené jeho
běžným opotřebením, nesprávným nebo neschváleným používáním,
nesprávnou údržbou nebo přetížením. Uvedené záruční podmínky se
nevztahují na příslušenství, jako akumulátory, žárovky, pilové listy,
nástavce, vaky apod.
V případě provozních problémů u výrobku v záruce kontaktuje nejbližší
autorizovanou servisní opravnu výrobků Ryobi. K opravě je nutné
předložit NEDEMONTOVANÝ výrobek spolu s fakturou nebo pokladním
blokem.
Tato záruka nevylučuje případná další Vaše spotřebitelská práva
týkající se výrobních závad, v souladu s platnými legislativními
předpisy.
A GARANCIA FELTÉTELEI
Ezt a Ryobi terméket huszonnégy (24) hónapig garantáljuk a
gyártáshibák, valamint a készülékben található alkatrészek miatt
jelentkező meghibásodás ellen. A garancia az eladó által, a vásárló
számára készített, eredeti adás-vételi szerződésen feltüntetett
dátumtól érvényes.
A normális igénybevételből fakadó elhasználódás, a nem
rendeltetésnek megfelelő használat vagy karbantartási művelet
miatt fellépő, túlterhelés által okozott meghibásodásra
nem terjed ki a garancia. A tartozékokra, mint például
az akkumulátorra, izzókra, fúrófejekre, táskára, stb.,
a garancia szintén nem vonatkozik.
A garancia periódus alatt fellépő meghibásodás esetén, juttassa el
NEM SZÉTSZERELT ÁLLAPOTBAN a Ryobi terméket a vásárlást és
annak dátumát igazoló dokumentum kíséretében az eladóhoz vagy
az Önhöz legközelebbi Ryobi Szerviz Központba.
A jelen garancia nem zárja ki a fogyasztási eszközökre vonatkozó
jogszabályok által elrendelteket.
GARANŢIE - CONDIŢII
Acest produs Ryobi este garantat în cazul viciilor de fabricaţie şi
pieselor cu defecte pentru o durată de douăzecişipatru (24) de
luni, începând cu data facturii originale emisă de către comerciant
utilizatorului final.
Deteriorările provocate prin uzură normală, printr-o utilizare sau
întreţinere anormală sau neautorizată, sau prin forţarea utilajului
sunt excluse din prezenta garanţie acestea aplicându-se şi
accesoriilor ca baterii, becuri, lame, capete, saci, etc.
În caz de funcţionare defectuoasă în perioada de garanţie, vă
rugăm să trimiteţi produsul NEDEMONTAT împreună cu factura
de cumpărare furnizorului dumneavoastră sau la Centrul Service
Agreat Ryobi cel mai apropiat de dumneavoastră.
Drepturile dumneavoastră legale privind produsele defectuoase nu
sunt alterate prin prezenta garanţie.
NO
FI
HU
CZ
RU
RO
SE
PL
CHV182 manual (EU).indd Sec1:140CHV182 manual (EU).indd Sec1:140 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147

Ryobi CHV182 Användarmanual

Kategori
Kraftövningar
Typ
Användarmanual