Princess Compact-4-All Specifikation

Kategori
Kaffebryggare
Typ
Specifikation
244000 Princess
Compact4All Coffee Maker
Nederlands 5
English 9
Français 13
Deutsch 17
Español 21
Italiano 25
Svenska 29
Dansk 33
Norsk 37
Suomi 41
Português 45
 49
 56
29
SV
Gratulerar!
Du har valt en produkt från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris.
Vi hoppas att du kommer att få glädje av
denna produkt i många år.
Apparaten kan användas av barn
från och med 8 års ålder och av
personer med ett fysiskt, sensoriskt,
mentalt eller motoriskt handicap,
eller bris erfarenhet och kunskap
om de övervakas eller instrueras om
hur apparaten ska användas ett
kert sätt och förstår de risker som
kan uppkomma. Barn får inte leka
med apparaten. Rengöring och
underhåll får inte utföras av barn
vida de inte är äldre än 8 år och
övervakas. Håll apparaten och
tkabeln utomckhållr barn
som är yngre än 8 år.
Beskrivning (fig. A & B)
Din 244000 Princess kaffebryggare har
designats för att brygga kaffe. Apparaten är
bara avsedd för inomhusbruk. Apparaten är
bara avsedd för hushållsbruk.
1. Återställningsknapp / På-/av-indikator
2. Kaffefilter
3. Kaffefilterhållare
4. Vattenbehållare
5. Vattennivåindikator
6. Kaffedoserare
7. Bottenplatta
Obs: Apparaten kan användas tillsammans
med följande modeller: 204000 Princess juicer.
Anslut apparatens nätkontakt till uttaget •
på baksidan av juicern.
Anslut juicerns nätkontakt till vägguttaget.•
Första användning
För att rengöra insidan av apparaten före •
första användningen, använd bara vatten
de första gångerna. Se avsnittet "Tips för
användning". Använd inte ett kaffefilter
eller något malet kaffe. Töm ut vattnet när
du är klar.
Rengöra apparaten. •
Se avsnittet "Rengöring och underhåll".
Rengöra tillbehören. •
Se avsnittet "Rengöring och underhåll".
Användning
Påfyllning av vattenbehållaren
(fig. C)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Innan du fyller på vattentanken, dra ut
nätkontakten från vägguttaget.
- Fyll inte på vattenbehållaren med mer
vatten än vad som behövs för att göra
önskad mängd kaffe.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte apparaten utan vatten
i vattenbehållaren.
- Fyll inte över max-markeringen när du fyller
vattenbehållaren.
- Fyll endast på vattenbehållaren med kallt
vatten.
- Använd inte kolsyrat vatten eller andra
vätskor till att fylla vattenbehållaren.
Ta bort vattenbehållaren (4) från •
apparaten.
Fyll vattenbehållaren (4) med vatten upp •
till max-markeringen.
Placera vattenbehållaren (4) i apparaten.•
Tips för användning (fig. A - C)
Fyll vattenbehållaren (4) med vatten. Se •
avsnittet "Påfyllning av vattenbehållaren".
Ta bort kaffefilterhållaren (3) från •
apparaten.
Ta bort kaffefiltret (2) från •
kaffefilterhållaren (3).
30
SV
Lägg i önskad mängd kaffe i kaffefiltret •
(2). Skaka kaffefiltret (2) tills kaffet har
fördelats jämnt.
Placera kaffefiltret (2) i kaffefilterhållaren (3).•
Placera kaffefilterhållaren (3) i apparaten.•
Placera bottenplattan (7) på botten av •
apparaten.
Placera en tom kaffekopp på botten-•
plattan (7) under kaffedoseraren (6).
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
För att slå på apparaten, tryck •
återställningsknappen (1). På/av-indikatorn
(1) tänds. Apparaten börjar brygga kaffet.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Ta inte bort vattenbehållaren medan
vattnet kokar.
- Ta inte bort kaffekoppen från
bottenplattan medan kaffet bryggs.
När processen är klar, slås apparaten av •
automatiskt. På/av-indikatorn (1) släcks.
Dra ut nätkontakten från vägguttaget.•
Låt apparaten svalna helt.•
Rengöring och underhåll
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- re rengöring eller underhåll, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- nk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
Kontrollera apparaten regelbundet för •
eventuella skador.
Rengör apparatens utsida med en mjuk, •
fuktig trasa. Torka apparatens utsida
ordentligt med en ren, torr trasa.
Rengör kaffefiltret och kaffefilterhållaren •
i såpvatten. Rengör kaffefiltret och
kaffefilterhållaren under rinnande vatten.
Torka kaffefiltret och kaffefilterhållaren
ordentligt med en ren, torr trasa.
Rengör vattenbehållaren i såpvatten. Skölj •
vattenbehållaren under rinnande vatten.
Torka vattenbehållaren ordentligt med en
ren, torr trasa.
Rengör bottenplattan i såpvatten. •
Skölj bottenplåten under rinnande vatten.
Torka bottenplattan ordentligt med en
ren, torr trasa.
Avkalkning av apparaten (fig. A - C)
Apparaten måste avkalkas efter var 25:e
användning. Om apparaten måste avkalkas,
använd då ett lämpligt avkalkningsmedel.
Lämpligt avkalkningsmedel finns tillgängligt
på vår serviceverkstad.
Obs: Princess påtar sig inget ansvar för skador
orsakade av avkalkningsmedel. Skador
orsakade av bristande avkalkning av
apparaten täcks inte av garantin.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före avkalkning av apparaten, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- nk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Var försiktig vid avkalkning av apparaten
för att förhindra skadormöbler och
kläder.
- Använd inte vinäger eller vinäger-
koncentrat vid avkalkning av apparaten.
- Använd inte citronsyra till avkalkning av
apparaten.
Fyll vattenbehållaren (4) med ett lämpligt •
avkalkningsmedel.
Placera en kaffekoppbottenplattan (7) •
under kaffedoseraren (6).
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
Slå på apparaten med •
återställningsknappen (1).
Låt apparaten vara på tills 1/3 av •
avkalkningsmedlet hamnat i kaffekoppen.
Dra ut nätkontakten från vägguttaget.•
31
SV
Låt avkalkningsmedlet verka i cirka •
30 minuter.
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
Låt apparaten vara på tills återstoden av •
avkalkningsmedlet hamnat i kaffekoppen.
Skölj apparaten med rent vatten.•
- Fyll vattenbehållaren (4) med rent vatten
upp till max-markeringen.
- Placera en tom kaffekopp på botten-
plattan (7) under kaffedoseraren (6).
- Slå på apparaten med
återställningsknappen (1).
- Låt allt vatten rinna ur apparaten.
Dra ut nätkontakten från vägguttaget.•
Låt apparaten svalna helt.•
Rengöra apparaten. Se avsnittet •
"Rengöring och underhåll".
Förvaring
Placera apparaten och tillbehören •
i originalförpackningen.
Förvara apparaten med tillbehören på en •
torr och frostfri plats, utom räckhåll för
barn.
Säkerhetsanvisningar
Allmän säkerhet
Läs noggrant igenom handboken före •
användning. Behåll handboken för
framtida behov.
Använd bara apparaten och tillbehören för •
de avsedda ändamålen. Använd inte
apparaten och tillbehören för andra syften
än de som beskrivs i handboken.
Använd inte apparaten om någon del eller •
tillbehör är skadat eller defekt. Om någon
del eller tillbehör är skadat eller defekt,
måste den bytas av tillverkaren eller
behörig serviceverkstad.
Barn bör övervakas för att säkerställa att •
de inte leker med apparaten.
Om barn eller personer med fysiska, •
sensoriska, mentala eller motoriska
problem eller personer som saknar
erfarenhet och kunskap använder
apparaten kan det innebära risker.
Personer som ansvarar för deras säkerhet
bör ge uttryckliga anvisningar eller
övervaka användningen av apparaten.
Använd inte apparaten nära badkar, •
duschar, bassänger eller andra kärl som
innehåller vatten.
Sänk inte ned apparaten i vatten eller •
någon annan vätska. Om apparaten
hamnar i vatten eller någon annan vätska
får inte apparaten tas bort med händerna.
Dra omedelbart ut nätkontakten från
vägguttaget. Om apparaten hamnar under
vatten eller någon annan vätska får den
inte användas igen.
Denna apparat är avsedd att endast •
användas för hushållsbruk och liknande
tillämpningar som personalkök i affärer,
kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar;
av kunder på hotell, motell och andra
miljöer av bostadstyp; miljöer av typen
"rum och frukost".
El-säkerhet
Före användning, kontrollera alltid att •
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges
märkplåten.
Apparaten är inte avsedd att användas •
med en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
Anslut apparaten till ett jordat vägguttag. •
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1 mm
2
).
Kontrollera att vatten inte kan komma in •
i kontaktstiftennätkabeln eller
förlängningskabeln.
Nysta alltid upp nätkabeln och •
förlängningskabeln helt.
Kontrollera att nätkabeln inte hänger över •
en bordskant och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
Håll nätkabeln borta från hetta, olja och •
skarpa kanter.
Använd inte apparaten om nätkabeln eller •
nätkontakten är skadad eller defekt.
Om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt, måste den bytas av
tillverkaren eller behörig serviceverkstad.
32
SV
Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa •
nätkontakten från nätuttaget.
Lossa nätkontakten från nätuttaget när •
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
Säkerhetsanvisningar för
kaffebryggare
Använd inte apparaten utomhus.•
Använd inte apparaten i fuktiga miljöer.•
Om apparaten är fylld med vatten får den •
endast användas i frostfria miljöer.
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Placera apparaten på ett värmebeständigt •
och vattensäkert underlag.
Placera inte apparaten på en spishäll.•
Placera inte apparaten på varma ytor eller •
i närheten av öppen eld.
Kontrollera att apparaten inte kommer •
i kontakt med lättantändliga material.
Håll apparaten borta från värmekällor.•
Var försiktig med varmvatten och ånga så •
att du undviker brännskador.
Förvara apparaten på en torr plats när den •
inte används. Se till att barn inte kommer
åt förvarade apparater.
Friskrivning
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Princess Compact-4-All Specifikation

Kategori
Kaffebryggare
Typ
Specifikation