Melissa 235-018 Användarmanual

Kategori
Plattång
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket
som möjligt av din nya utrustning
är det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du
använder apparaten första gången.
Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av denna
apparat kan leda till personskador
och skador på egendom.
Använd endast för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som uppstår till följd av
felaktig användning eller hantering
(se även Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50
Hz.
Stäng alltid av apparaten med
strömbrytaren och dra alltid ur
sladden när den inte används.
Symbolen betyder att
apparaten inte får användas i
badkaret eller nära vatten, handfat,
tvättfat eller liknande. Försök aldrig
ta upp apparaten om den faller ned
i vatten. Dra först ut stickproppen
ur vägguttaget.
Vi rekommenderar att denna
apparat endast används om
installationen skyddas av ett HFI-/
HPFI-relä. Kontakta en kvalicerad
elektriker om du är osäker.
Observera att apparaten
fortfarande är varm en stund efter
att du har stängt av den. Låt den
svalna helt innan du lägger undan
den.
Placera alltid apparaten på säkert
avstånd från brännbara material,
t.ex. gardiner, dukar och liknande.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den är igång och håll barn
under uppsikt.
Varning! Plattorna kan bli mycket
heta. De får inte komma i kontakt
med huden eftersom det kan
orsaka brännskador.
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Får ej övertäckas.
Utsätt inte apparaten för direkt
solljus.
Placera eller förvara inte apparaten
nära andra värmekällor eller i fuktig
miljö.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta
föremål och öppen eld.
Kontrollera regelbundet att
inte sladden eller stickproppen
är skadade, och använd inte
apparaten om någon del är
skadad, om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på
något annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen
är skadad, måste utrustningen
undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad
reparatör. I annat fall nns risk
för elektriska stötar. Försök aldrig
reparera apparaten själv.
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
BESKRIVNING AV APPARATENS
DELAR
1. Elsladd
2. Låsknapp
3. Handtag
4. Strömbrytare (ej synlig på bilden)
5. Knapp för temperaturinställning
6. Temperaturindikatorer
7. Keramiska plattor (visas ej på
bilden)
8. Öppning för ånga
SE
6 7
6 7
ANVÄNDNING
Denna apparat har era
temperaturinställningar och har
utformats speciellt för att användas på
fuktigt hår. Kanalerna i de keramiska
plattorna drar ut vatten från håret och
låter det förångas genom öppningarna
för ånga (8). Den går självklart också
att använda på torrt hår.
1. Tryck låsknappen (2) uppåt för att
öppna de keramiska plattorna (7).
2. Placera apparaten på en plan,
värmetålig yta och anslut den till
vägguttaget.
3. Sätt på den genom att skjuta
strömbrytaren (4) mot den vita
symbolen (åt vänster).
o De fem temperaturindikatorerna
(6) blinkar en gång.
4. Tryck på knappen för
temperaturinställning (5) era
gånger för att ställa in önskad
temperatur (se tabellen nedan).
o Motsvarande
temperaturindikator(er) blinkar.
Indikatorerna slutar blinka
när apparaten uppnår de olika
temperaturnivåerna.
5. Stäng av genom att trycka
strömbrytaren nedåt mot den
svarta symbolen (åt höger).
Temperatur-
inställning Använd
120 ºC Mycket tunt och nt hår
140 ºC Tunt och nt hår
160 ºC Normalt och friskt hår
180 ºC Tjockt och friskt hår,
som är svårt att få slätt
195 ºC Mycket tjockt och friskt
hår, som är mycket svårt
att få slätt
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt.
Dela upp håret i mindre delar och
använd apparaten på varje del för sig
enligt beskrivningen nedan tills önskat
resultat har uppnåtts. Håret ska vara
rent innan du använder apparaten.
Bäst resultat uppnås på fuktigt hår.
Använd inte på mycket vått hår.
Platt, slätt hår:
o Börja med en hårlock som är
ca 5 cm bred och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll
håret sträckt så det inte trasslar
sig. Om du vill ha mer volym i
håret, gör du endast den yttersta
delen av håret slätt.
Hår med utåtböjda toppar:
o Börja med en hårlock som är
ca 5 cm bred och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot
hårtopparna.
o Avsluta med att böja den sista
delen av håret lite utåt.
Locka hårtopparna inåt:
o Börja med en hårlock som är
ca 5 cm bred och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot
hårtopparna.
o Avsluta med att böja in
hårtopparna.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.
Låt apparaten svalna före
rengöring.
Använd inte lösningsmedel
eller starka eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra
apparaten, eftersom dessa
kan repa eller skada ytan och
keramikplattorna.
Torka av den med en väl urvriden
mjuk trasa.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten
och vatten får heller inte tränga in i
den.
6 7
6 7
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-
produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt
inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar måste kasseras
separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I en del
medlemsländer kan man i vissa fall
returnera den använda utrustningen
till återförsäljaren när man köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling
eller fått någon form av skada eller
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter
i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående
meddelande.
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och
du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår
webbplats på www.adexi.se.
Gå in på menyn "Konsumentservice"
och klicka på "Frågor och svar" om du
vill läsa de vanligaste frågorna.
Du hittar även kontaktinformation om
du behöver kontakta oss angående
tekniska frågor, reparationer och
reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
1 / 1

Melissa 235-018 Användarmanual

Kategori
Plattång
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för