Exido 235-020 Användarmanual

varumärke
Exido
Modell
235-020
Typ
Användarmanual
4
5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din
nya utrustning är det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du använder apparaten
första gången. Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av den här apparaten kan
orsaka personskador och skador på apparaten.
Använd endast för dess avsedda ändamål.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till
följd av felaktig användning eller hantering (se även
Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Stäng alltid av apparaten med strömbrytaren och
dra alltid ur sladden när den inte används.
Observera att apparaten fortfarande är varm en
stund efter att du har stängt av den. Låt den alltid
svalna helt innan du byter tillbehör eller lägger
undan den.
Sänk inte ned den i vatten eller någon annan vätska.
Använd inte apparaten när du badar eller duschar,
eftersom det kan orskaka elektriska stötar.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång
och håll barn under uppsikt.
Varning! De keramiska plattorna kan bli mycket
heta. De får inte komma i kontakt med huden
eftersom det kan orsaka brännskador.
Lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
Placera alltid apparaten på säkert avstånd från
brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och
liknande.
Får ej övertäckas.
Utsätt inte apparaten för direkt solljus.
Placera eller förvara inte apparaten nära andra
värmekällor eller i fuktig miljö.
Lämna inte apparaten så att den kan falla ned eller
dras ned i badkar, handfat eller liknande. Ta inte i
apparaten om den har fallit ned i vatten. Dra först ut
stickproppen ur vägguttaget.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta föremål och
öppen eld.
Kontrollera regelbundet om sladden eller
stickproppen är skadade, och använd inte
apparaten om någon del är skadad, om den har
tappats i golvet, i vatten eller skadats på något
annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen är skadad, måste
utrustningen undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall
nnsriskförelektriskastötar.Försökaldrigreparera
apparaten själv.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall
dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över
sladden eller en eventuell förlängningssladd.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Elsladd
2. Upphängningsögla
3. Handtag
4. Strömbrytare
5. Temperaturskala
6. Indikatorlampa
7. Låsring
8. Låssymboler
9. Krus-/plattång
10. Adapter
11. Keramikplattor
12. Locktänger (3)
13. Borsttillbehör
14. Spiraltillbehör
ANVÄNDNING
Håret ska vara rent och torrt innan du använder
apparaten.
Montering av tillbehör
1. Vrid låsringen (7) tills pilen på handtaget (3) är i linje
med pilen på låsringen.
2. Sätt i krus-/plattången (9) eller en av locktängerna
(12) i hållaren i handtaget och tryck fast ordentligt.
3. Vrid låsringen tills pilen på handtaget är i linje med
pilen på låsringen. Tillbehöret är nu på plats.
Uppvärmning
1. Placera apparaten på en plan, värmetålig yta och
anslut den till vägguttaget.
2. Sätt på den genom att skjuta strömbrytaren (4) mot
den vita symbolen (ovan). Indikatorlampan (6) tänds
och lyser så länge apparaten är på.
Inställning av temperatur
Apparaten har tre lägen: av (svart symbol, nedåt),
medeltemperatur (svart/vit symbol, mitten) och hög
temperatur (vit symbol, uppåt). Temperaturen kan
ändras genom att strömbrytaren skjuts uppåt och
nedåt.
Använda krus-/plattång
Använd adaptern (10) för att byta tillbehör som t.ex.
platt- eller krustänger. Tryck nedåt tills pilen är i linje
med de två raka linjerna för att använda plattången.
Tryck adaptern uppåt tills pilen är i linje med de
två vågiga linjerna för att använda krustången. När
adaptern är i linje med punkten i mitten är krus-/
plattången låst.
Använda locktänger
Detnnstreolikastorlekarpålocktängerna:Den
tunnaste gör fasta lockar och den tjockaste lösa
lockar. Lockarna blir lösare ju större mängd hår man
tar i taget. Du kan också göra lockarna mjukare med
borsttillbehöret (13) och spiraltillbehöret (14) (se nedan).
SE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6
7
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt. Dela upp håret
i mindre delar och använd apparaten på varje del för
sig enligt beskrivningen nedan tills önskat resultat har
uppnåtts.
Krusigt hår:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och
tryck ihop krustångens keramiska plattor (11) runt
håret nära hårbotten.
o Tryck ihop plattorna i ca 10 sekunder.
o Öppna plattorna och tryck ihop dem igen längre ned
på hårlocken.
Platt, slätt hår:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och
tryck ihop krustångens keramiska plattor (11) runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna i en mjuk
rörelse. Håll håret sträckt så det inte trasslar sig.
Om du vill ha mer volym i håret, gör du endast den
yttersta delen av håret slätt.
Hår med utåtböjda toppar:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Tryck
ihop locktången (12) runt en hårlock med den övre
klämman på baksidan nära hårbottnen.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Avsluta med att böja den sista delen av håret lite
utåt.
Locka hårtopparna inåt:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Tryck
ihop locktången (12) runt en hårlock med den övre
klämman på framsidan nära hårbottnen.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Avsluta med att böja in hårtopparna.
Lockar:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Öppna
den övre klämman (12) och placera den ungefär på
mitten av en hårlock.
o Fördela håret längs cylindern och öppna den övre
klämman försiktigt så att håret hålls på plats.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Se till att hårtopparna sitter fast under klämman
och avsluta med att vira locken runt locktången mot
hårbottnen. Undvik att nudda hårbottnen med den
heta locktången.
o Håll locktången på plats i 5-8 sekunder, beroende
på hårets längd och tjocklek.
o Öppna klämman och ta bort apparaten från håret.
Låthåretsvalnainnanduxerardet.
Mjuka lockar:
o Sätt fast borsttillbehöret (13) på den tunnaste
locktången (12) utan att öppna klämman. Viktigt:
Tången måste vara kall innan borsten monteras.
o Värm apparaten.
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och rulla
den runt borsten. Börja vid hårtopparna och rulla
mot hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan du
försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret svalna
innanduxerardet.
Långa lockar:
o Sätt fast spiraltillbehöret (14) på den tunnaste
locktången (12) utan att öppna klämman. Viktigt:
Tången måste vara kall innan spiralen monteras.
o Värm apparaten.
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och
rulla den runt spiralen. Börja vid hårtopparna.
Kläm åt dem med den lilla klämman och rulla mot
hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan du
försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret svalna
innanduxerardet.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
Låt apparaten svalna före rengöring.
Använd inte lösningsmedel eller starka eller
slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten,
eftersom dessa kan repa eller skada ytan och
keramikplattorna.
Torka istället av apparaten med en mjuk torr trasa.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får
heller inte tränga in i tången.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING
AV DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med
följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop
med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man
i vissa fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta
din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet
för ytterligare information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
• apparatenharmodierats,
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon annan typ av skada,
fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
6
7
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.
/

Denna manual är också lämplig för