Fellowes Helios 30 Datablad

varumärke
Fellowes
Kategori
termiska bindningsmaskiner
Modell
Helios 30
Typ
Datablad
Ofce Thermal Binder
Helios 30
TM
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes del usarlo.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь
с содержанием данной инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
SPECIFIKATIONER
Vid inbindning;
- anslut maskinen till ett lättillgängligt uttag.
- för att förhindra elektrisk stöt - använd ej utrustningen nära vatten, spill ej vatten på utrustningen, elkabeln eller vägguttaget.
Kapacitet
Inmatningsbredd 310 mm
Inbindningskapacitet (max)
30 mm / 300 ark (80 g/kvadratmeter)
Beräknad uppvärmningstid 4 minuter
Nedkylningstid 30-60 minuter
Inbindningscykler 1-10 cykler / 1-2 minuter
Klarmeddelande Lampa och pip
Gränssnitt med lysdioder Ja
Värmesköld Ja
Strömsparläge / automatisk avstängning Ja (30 min)
Inbindning av flera dokument Ja
Teknisk information
Spänning / frekvens /
ström (Amp) 220-240V AC, 50/60Hz, 2,7A
Wattal 600 Watt
Dimensioner (HxBxD) 530 x 230 x 100 mm
Nettovikt 2.6 kg
Inbindningskapacitet
Den maximala arkkapaciteten kan vara ett enskilt eller flera
dokument upp till maximalt ca 300 ark.
T.ex.: 1 x 300 ark = 300 max
5 x 60 ark = 300 max
10 x 15 ark = 150 max
SE TILL att maskinen står på en stabil yta.
TESTA ett papper och ställ in maskinen innan användning.
AVLÄGSNA häftklamrar och andra metallföremål innan
inbindning.
HÅLL maskinen borta från värme- och vattenkällor.
STÄNG AV maskinen efter varje användning.
KOPPLA FRÅN maskinen när den inte är i användning under
en längre period.
ANVÄND inbindningspärmar som är avsedda för användning
med de relevanta inställningarna.
HÅLL BORTA från husdjur under användning.
SE TILL att elkabeln inte är i kontakt med heta ytor.
SE TILL att inte lämna elkabeln hängande från skåp eller
hyllor.
ANVÄND INTE apparaten om elkabeln är skadad.
FÖRSÖK INTE att öppna eller på annat sätt reparera
maskinen.
ÖVERSKRID INTE maskinens angivna kapacitet.
FÖRBJUDET för barn att använda maskinen utan överinse-
ende av vuxna.
BIND INTE IN hårda föremål eller föremål av metall (t.ex.:
häftklamrar, gem).
BIND INTE IN värmekänsliga dokument (t.ex.: biljetter,
ultraljud osv.).
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
28
Var god läs innan användning och spara för framtida referens.
VAR FÖRSIKTIG:
Dra ur maskinens sladd ur vägguttaget. Låt maskinen svalna.
Utsidan av maskinen kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller brandfarliga material för att putsa maskinen.
FÖRVARING OCH RENGÖRING
SVENSKA
S
RÖR INTE värmeplattan under inbindningen - den är
mycket het.
Systemkontrollsfunktion
När denna är påslagen, så utför maskinen en
systemkontroll. Kontrollpanelen lyser upp lysdioder
i neon i sekvens för att kontrollera dess funktion.
Värmesköldsfunktion
Dokumentklämman fungerar som värmeskydd för
att förhindra att operatören vidrör den heta plåten
oavsiktligt.
Automatisk avstängningsfunktion
Om maskinen inte är aktiv under 30 minuter så
försätter den automatiska avstängningsfunktionen
maskinen i standby-läge. Lysdioden 'Power-On'
kommer att blinka rött och grönt. För att använda
maskinen, tryck på knappen 'Power-On'.
• Placera alltid dokumentet i inbindningspärmen av
lämplig storlek.
• För bättre resultat, överväg att inkludera tomma
ark för att fylla kapaciteten för värmepärmar.
• Prova alltid inbindningen med en liknande storlek
och tjocklek på värmepärmarna innan den slutliga
processen.
• Helios har en vinklad värmemekanism för att
säkerställa korrekt dokumentplacering med doku-
mentstödet under inbindningsprocessen.
• Använd tillbehör från Fellowes® för bästa
resultat.
• Värmeinbundna pärmar fungerar bäst med tunna
och ej belagda papperstyper. Var noga när tjocka
och belagda papper används för att garantera ett
tillfredsställande resultat.
• Om arken inte har limmats helt till pärmen
kan dokumentet ombehandlas för att förbättra
resultatet.
• Se till att arken är korrekt placerade och vidrör
den limmade ryggen på värmepärmen. Detta kan
uppnås genom att lätt slå det samlade dokumentet
i pärmen mot en plan yta. Detta kan göras före och
efter inbindningsprocessen.
A Av/på-knapp (baksidan) I Locklås (2)
B På-knapp och lysdiod J Inbindningskanal
C Guide för inbindningstjocklek K Dokumentstöd
D Timerval (öka) L Upplyst användargränssnitt
E Timerval (minska) M Nedkylningslufthål
F Välj / OK-knapp N Dokumentklämma (inbindning)
G Inställning av tjocklek / timerval O Nedkylningsställning
H Lock
INBINDNINGSMASKINENS KONTROLLER
FUNKTIONER OCH TIPS
29
Slå på strömmen (belägen på baksidan).
Lysdioden 'Power-On' kommer att vara röd. För att
aktivera maskinen, tryck på knappen 'Power-On' på
kontrollpanelen. Maskinen kommer att värmas upp
och den röda lysdioden kommer att blinka. Maskinen
kommer att 'pipa' (3x) och lysdioden blir grön när
maskinen är redo att användas.
Förbered dokumenten genom att placera arken i
värmepärmarna. För bästa resultat, placera inte för
många eller för få ark i pärmarna. Använd skalan för
inbindningstjocklek som guide. Guiden är kalibrerad i 6
mm breda mått. Helios 30 godtar ett enskilt eller flera
dokument upp till en total tjocklek på 30 mm (ca 300
ark / 80 g/kvadratmeter).
Den valda inbindningscykeln visas med en blå lysdiod.
Använd knapparna för timerval för att navigera upp
eller ner på skalan om det behövs. Skalan har 10
inställningar. T.ex.: Dokumenttjocklek på 6 mm =
inställning 1 (upp till 60 ark), dokument på 30 mm =
inställning 10 (upp till 300 ark).
Öppna dokumentklämman (värmeskyddsfunktion) och
sätt in dokumenten i inbindningskanalen. Se till att
inbindningspärmarnas rygg vidrör värmeelementet.
Starta inbindningscykeln genom att trycka på knappen
'Välj / OK'. Den blåa lysdioden kommer att börja blinka
och räkna ner i sekvens. Maskinen kommer att pipa
(3x) när cykeln är klar. Den blåa lysdioden kommer att
slockna.
Maskinen har en integrerad nedkylningsställning. Den
kan dras ut från maskinens baksida och kan även dras
uppåt för att rymma större dokument.
När inbindningscykeln är klar ska dokumenten
omedelbart avlägsnas och placeras i nedkylningsställ-
ningen eller på en plan yta för att de ska kunna kylas
av. Dokumentet kan avlägsnas från maskinen mitt i en
cykel om det behövs, men var försiktig eftersom limmet
kan vara hett och smält.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
HUR MAN BINDER IN
30
Låt våra experter hjälpa dig att finna en lösning.
Kundtjänst...
www.fellowes.com
Ring alltid Fellowes innan du kontaktar din återförsäljare, se
emballagets baksida för kontaktuppgifter.
BEHÖVER DU HJÄLP?
Kontrollera att maskinen står på en stabil yta.
Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme kring
maskinen för att säkert kunna använda den.
Sätt i strömledningen i strömuttaget (beläget på
baksidan av maskinen).
Anslut maskinen till ett lättillgängligt vägguttag. Sätt
på strömmen.
Öppna och lyft locket genom att lossa på säkerhets-
spännena på framsidan av locket.
1.
2.
3.
4.
INNAN INBINDNING
12.
Fellowes garanterar att alla delar på lamineringsmaskinen är felfria vad gäller material och utförande i 2 år från den ursprungliga
kundens inköpsdatum. Om någon del är defekt under garantiperioden erbjuder Fellowes sig att efter eget gottfinnande bekosta en
reparation eller ett byte av den delen. Denna garanti gäller inte i händelse av vanvård, felaktig hantering eller obehörig reparation.
Eventuella implicita garantier, inklusive säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, begränsas härmed i varaktighet till den vederbör-
liga garantiperioden som anges ovan. Fellowes ansvarar under inga omständigheter för eventuella följdskador som kan hänföras till
denna produkt. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter. Du kan ha andra juridiska rättigheter, som skiljer sig från denna
garanti. Denna garantis varaktighet och villkor gäller globalt, förutom där andra begränsningar, restriktioner eller villkor kan gälla
enligt lokal lagstiftning. För mer information eller för service under denna garanti, var god kontakta Fellowes eller din försäljare.
GLOBAL GARANTI
Tack för att du köpt en Fellowes produkt. Gå in på www.fellowes.com/register för att registrera din produkt och läs om produkt-
nyheter, få feedback och erbjudanden. Produktinformationen finns på klassificeringsskylten som sitter på bak- eller undersidan av
maskinen.
PRODUKTREGISTRERING
Problem Möjlig orsak Lösning
Den röda lysdioden som indikerar
strömtillförsel fungerar ej.
Maskinen är inte påslagen
Sätt på maskinen på baksidan
bredvid anslutningskontakten och på
vägguttaget.
Ingen grön lampa som indikerar att ma-
skinen är redo lyser efter en lång stund
Maskinen är i ett varmt eller fuktigt område
Flytta maskinen till en svalare och
torr plats
Lösa och olimmade ark
Inbindningspärmen kan vara för tjock för att
binda in
Behandla dokumenten igen och se
till att arken vidrör den limmade
ryggen genom att slå dem lätt mot
en plan yta
Timerinställningen kan vara inkorrekt
Kontrollera att timerinställningen är
korrekt och behandla dokumentet
igen
Lösa och limmade ark
Pärmstorleken är för liten för antalet ark
Kontrollera att antalet ark är lämpligt
för pärmbredden. Välj en större
ryggbredd om det behövs
Förlängd uppvärmningscykel
Kontrollera att timerinställningarna
är korrekta. Se till att dokumentet
avlägsnas i tid
Timerinställningen kan vara inkorrekt
Dokument har lämnats på värmeplattan efter
att cykeln är klar
FELSÖKNING
W.E.E.E.
Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. Kommer det en tid när du måste
slänga denna produkt skall du se till att göra så i överensstämmelse med europadirektivet för avfallshantering
av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och i överensstämmelse med lokala föreskrifter relaterade till
detta direktiv.
För mer information om WEEE var god besök www.fellowesinternational.com/WEEE
31
/