GBC ThermaBind T500Pro Användarmanual

Kategori
Termiska bindningsmaskiner
Typ
Användarmanual
English 4
Français 6
Deutsch 8
Italiano 10
Nederlands 12
Español 14
Português 16
Türkçe 18
Ελληνικά 20
Dansk 22
Suomi 24
Norsk 26
Svenska 28
Polski 30
Česky 32
Magyar 34
Pyccкий 36
wait
on
o
28
Allmänna säkerhetsråd
Läs dessa anvisningar och spara dem, om du skulle
behöva komma tillbaka till dem senare.
När du använder maskinen måste du se till att den
står på plant och stabilt underlag.
Vidrör inte värmeskenan på maskinen. Den kan vara
varm.
Förvara alltid maskinen utom räckhåll för barn.
Ingrip inte på något sätt i maskinens inre mekanism.
Doppa inte maskinen i vätska.
Speciell märka
Tack för att du valde en GBC värmebindare. Vår
målsättning är att tillverka bindnings-maskiner av hög
kvalitet till överkomligt pris med många avancerade
funktioner som ger dig utmärkta resultat varje gång.
Innan du använder maskinen för första gången ber vi
dig sätta av några minuter till att läsa genom denna
bruksanvisning.
Säkerhetsinstuktioner
DIN SÄKERHET LIKAVÄL SOM ANDRAS ÄR EN
BETYDELSEFULL ANGELÄGENHET FÖR ACCO
BRANDS EUROPE. I DENNA ANVÄNDARHANDBOK
OCH PÅ SJÄLVA ENHETEN FINNS VIKTIGA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. LÄS NOGGRANT IGENOM
DESSA FÖRESKRIFTER.
m
Specifikationer
GBC ThermaBind T500Pro
DIN A4
45 mm/500 ark
40-60 sekunder
Ja
220-240 V AC, 40 W
4,2 kg
500 mm x 240 mm x 185 mm
Pappersformat
Max bindningstjocklek
Bindningscykel
Säkerhetsavstängning
Elektricitet
Vikt
Mått
Installation
1
Ta ut din ThermaBind T500Pro ur förpackningen.
Kontrollera att maskinens elkrav enligt märkplåten
överensstämmer med elektriciteten i vägguttaget.
2
Montera avsvalningsstället genom att sätta i
panelerna i de för ändamålet avsedda skårorna i den
separata basplattan (se fig. 1).
3
Ställ värmebindaren på plant stabilt underlag.
Kontakten ska sättas in i ett närbeläget och
lättåtkomligt vägguttag.
4
Tryck på På/Av-knappen som sitter på maskinens
framsida (se fig. 2). När arbetstemperaturen har
uppnåtts tänds den gröna lampan och en ljudsignal
anger att maskinen är klar för användning.
Binda ett dokument
1
Pappersarken måste luftas så att alla arken kommer
i kontakt med limmet.
2
Se till att varje ark förs in i ryggen på
värmebindningsomslaget (se fig. 3).
Delarnas och reglagens placering
1
Avsvalningsställ
2
På/Av-knapp
3
Vänta-lampa
4
Klar-lampa
5
Värmningstimer
29
S
Garanti
Denna produkt har två års garanti från inköpsdatum
vid normal användning. Inom denna garantiperiod
reparerar eller ersätter ACCO Brands Europe efter eget
gottfinnande en defekt maskin utan extra kostnad.
Garantin gäller inte för fel som uppstått på grund av
felaktig användning eller användning av utrustningen till
uppgifter den inte är avsedd för. Kvitto med inköpsdatum
måste uppvisas. Om reparationer eller ändringar utförts
av personer som inte är auktoriserade av ACCO Brands
Europe gäller inte garantin. Vår målsättning är att se
till att våra produkter uppfyller angivna specifikationer.
Denna garanti påverkar inte de rättigheter du har som
konsument enligt lagen.
Registrera produkten online på www.accoeurope.com
Värm dokumentet
1
Omslaget måste föras in i värmekanalen så att
ryggen är i kontakt med värmeelementet (se fig. 4).
2
Bindningscykeln börjar automatiskt och visas visuellt
med lampor.
3
När bindningen är klar tänds den gröna lampan
<<Ready>> och en ljudsignal hörs. Ljudsignalen
upprepas så länge som dokumentet ligger kvar i
bindningsenheten.
4
När ljudsignalen hörs ska dokumentet omedelbart tas
bort.
OBS: Om dokumentet får ligga kvar för länge i
bindningsenheten, kan kvaliteten på bindningen bli
lidande.
5
Bindningsenheten är nu klar att ta emot nästa
omslag.
Låt dokumentet svalna och
limmet härdas
1
Håll i det färdiga dokumentet och slå ryggen kraftigt
mot en flat yta. På så sätt tvingas varje ark in i
limmet.
2
Håll i det färdiga dokumentet med en hand och
kläm med tummen och ett finger ihop framsidan
och baksidan så att de första och sista arken binds
ordentligt. Det gör att omslagets rygg får det korrekta
U-formade utseendet.
3
Lägg det bundna dokumentet i avsvalningsstället
så att det får svalna ordentligt. Om något ark har
bundits fel måste bindningsoperationen upprepas (se
fig. 5).
Bindning av flera dokument
samtidigt
1
Bindningen kan utföras på flera dokument
samtidigt. Värmekanalen rymmer dokument med en
sammanlagd tjocklek på upp till 45 mm.
Vik utefter det ristade märket
1
Vik tillbaka det främre omslaget längs det ristade
märket så att det färdiga dokumentet kan öppnas
ordentligt.
Automatisk avstängning
1
Maskinen stänger av sig 45 minuter efter den sista
bindningen. Ett automatiskt säkerhetssystem stänger
av bindningsenheten.
Efter användningen
1
När du har bundit färdigt, trycker du ännu en gång
på På/Av-knappen. Då stängs maskinen av.
2
Kom igång att dra ut kontakten ur vägguttaget när
maskinen inte används.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38

GBC ThermaBind T500Pro Användarmanual

Kategori
Termiska bindningsmaskiner
Typ
Användarmanual