Marantec CS 310 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Bruksanvisning Styrning CS 310
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 1
2 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
1. Innehållsförteckning
1. Innehållsförteckning 2
2. Information om detta dokument 2
3. Allmänna säkerhetsanvisningar 3
4. Produktöversikt 4
5. Idrifttagning 6
6. Initiering 15
7. Inställning av ändlägen 16
8. Programmering 18
9. Navigator (endast LCD-monitor) 22
10. Funktionsöversikt 24
11. Felindikering och avhjälpning 41
12. Tekniska data 44
13. Underhåll 46
14. EG-försäkran om överensstämmelse 47
15. Bilaga 48
Originalbruksanvisning
Upphovsrättsligt skyddad.
Kopiering, även utdrag, endast med vårt godkännande.
Rätt till ändringar förbehålles.
Alla måttuppgifter är givna i millimeter.
Bilderna är inte skalenliga.
Symbolförklaring
FARA!
Säkerhetsinformation som avser en fara som omedelbart
leder till dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING!
Säkerhetsinformation som avser en fara som kan leda till
dödsfall eller allvarliga skador.
OBSERVERA!
Säkerhetsinformation som avser en fara som kan leda till
lätta eller måttliga skador.
SE UPP!
Säkerhetsinformation som avser en fara som kan leda till
skador på produkten eller att produkten förstörs.
KONTROLL
Information om en kontroll som ska genomföras.
HÄNVISNING
Hänvisning till separata dokument som måste beaktas.
Uppmanar till handling
Lista, uppräkning
Ô Hänvisning till andra ställen i detta dokument
2. Information om detta dokument
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 3
3. Allmänna säkerhetsanvisningar
FARA!
Livsfara om dokumentationen inte beaktas!
Beakta all säkerhetsinformation i det här dokumentet.
Garanti
Garantin för funktion och säkerhet gäller bara under
förutsättning att de i denna handbok angivna varnings- och
säkerhetsanvisningarna efterföljs.
Marantec GmbH & Co.KG påtar sig inget ansvar för person-
eller sakskador orsakade på grund av att varningsoch
säkerhetsanvisningarna inte efterföljts .
Marantec påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till
följd av att reservdelar och tillbehör används som inte är
godkända.
Avsedd användning
Styrning CS 310 är endast avsedd för styrning av
portanläggningar med mekaniska ändlägesbrytare
eller elektroniskt ändlägessystem (AWG).
Målgrupp
Endast särskilt kvalicerade och utbildade elektriker får
ansluta, programmera och underhålla styrningen.
Kvalicerade och utbildade elektriker ska uppfylla följande
krav:
vara väl insatta i allmänna och särskilda säkerhets- och
olycksfallsförebyggande föreskrifter
känna till de gällande elektrotekniska bestämmelserna
ha utbildning för användning och skötsel av lämplig
säkerhetsutrustning
kunna se och upptäcka faromoment i samband med
elektricitet.
Monterings- och anslutningsanvisningar
Styrningen är dimensionerad enligt anslutningstyp X.
Innan elektriska arbeten utförs måste anläggningen
separeras från strömtillförseln. Under arbeten måste man
säkerställa att strömförsörjningen förblir separerad.
De lokala säkerhetsbestämmelserna måste beaktas.
Ändringar och byte av nätanslutningsledningen måste ske i
samråd med tillverkaren.
Information om drift
Låt inte obehöriga personer (särskilt barn) leka med
fastmonterade reglerings- eller styrningsanordningar.
Håll fjärrstyrningar utanför barns räckvidd.
Kontrollprinciper och föreskrifter
Vid anslutning, programmering och underhåll måste följande
föreskrifter beaktas (utan anspråk på fullständighet).
Byggproduktdirektiv
EN 13241-1 (Produkter utan brand- och
rökskyddsegenskaper)
EN 12445 (Säkerhet vid användning av maskindrivna portar
- provningsmetoder)
EN 12453 (Säkerhet vid användning av maskindrivna portar
- krav)
EN 12978 (Skyddsanordningar för kraftmanövrerade portar
- krav och provningsförfaranden)
EMC
EN 55014-1 (Störningsutsändning hushållsredskap)
EN 61000-3-2 (Reaktion på strömförsörjningsnätet –
översvängningar)
EN 61000-3-3 (Reaktion på strömförsörjningsnätet –
spänningsvariationer)
EN 61000-6-2 (Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -
Del 6-2: Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i
industrimiljö)
EN 61000-6-3 (Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -
Del 6-3: Generella fordringar - Emission från utrustning i
bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer)
Maskindirektiv
EN 60204-1 (Säkerhet av maskiner, elektriska utrustningar
av maskiner; Del 1: allmänna fordringar)
EN ISO 12100 (Maskinsäkerhet - Allmänna
konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering)
EN ISO 13849-1 (Maskinsäkerhet -
Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem -
Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper)
4 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
Lågspänning
DIN EN 60335-1 (Elektriska hushållsapparater och liknande
bruksföremål - Säkerhet - Del 1: allmänna fordringar)
DIN EN 60335-2-103 (Elektriska hushållsapparater och
liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-103: Särskilda
fordringar på drivanordningar för portar, dörrar och fönster)
ASTA (Utskott för arbetsplatser i Tyskland)
ASR A1.7 (Tekniska regler för arbetslokaler „Dörrar och
portar“)
4. Produktöversikt
4.1 Varianter
Styrning CS 310 kan levereras i följande varianter:
Styrning CS 310 med LCD-monitor
Styrning CS 310 med LCD-monitor i hus
Styrning CS 310 utan LCD-monitor (monitor behövs för alla
inställningar, förutom ändlägesinställningen)
Alla varianter som nämns kan utrustas med en
anslutningsbar veckotimer, en anslutningsbar radiomottagare
och ett anslutningsbart överföringssystem (för en
stängningskantssäkring och/eller ett säkerhetselement).
Följande leveransvarianter för huset är möjliga:
Kapsling med 3-knappsenhet CS
Kapsling med nyckelbrytare PÅ/AV
Kapsling med huvudströmbrytare
Kapsling med nödstopp
I bruksanvisningen beskrivs de olika anslutnings-
och programmeringsmöjligheterna av varianten:
Styrning CS 310 med ansluten LCD-monitor och från
programstatus 1.54
Allmänna säkerhetsanvisningar
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 5
4.2 Kretskort CS 310
(med anslutningsbar LCD-monitor)
Förklaring:
X1: Kopplingsplint för nätanslutning
X2: Kopplingsplint för motor
X3: Kopplingsplint för manöverdon
X4: Kopplingsplint för säkerhetsanordningar
X5: Kopplingsplint för reläer
X6: Kopplingsplint för interna PÅ/AV-brytare
X7: Kopplingsplint för interna 3-knappsenheter
X8: Kopplingsplint för LCD-monitor
(Under LCD-monitorn)
X9: Kopplingsplint för radiomottagare
X10: Kopplingsplint för veckotimer
X11: Kopplingsplint för digitalt ändlägessystem
X12: Kopplingsplint för extern radiomottagare
X13: Kopplingsplint för 3-knappsenhet CS
X14: Gränssnitt RS 485
- Anslutning knapp CSI
- Anslutning display RS 485
X15: Kopplingsplint för mekaniskt ändlägessystem
X16: Kopplingsplint BUS-system (MS BUS)
X17: Kopplingsplint BUS-system (MS BUS)
X18: Gränssnitt frekvensomriktare
X19: Försörjning av externa enheter
230V / 50 Hz säkrad via F1 (1 A trög)
X20: Kopplingsplint för överföringssystem
H4: Driftberedskap
lyser vid spänningsförsörjning.
H6: Tillståndsvisning
lyser om säkerhetsanordningar aktiveras eller vid fel
S1: Programmeringsknapp (+)
(Under LCD-monitorn)
S2: Programmeringsknapp (–)
(Under LCD-monitorn)
S3: Programmeringsknapp (P)
(Under LCD-monitorn)
X11
X14
X18
B2
B1
W
V
X2
U
1
2
3
4
5
6
7
8
X5
1
2
3
4
5
6
7
8
X15
X10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X4
X3
X7
X6
X12
PE
PE
PE
N
L3
L2
L1
X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
X8
S3
S2
S1
X9
X20
H6
X13
X19
F1
X16
X17
H4
N
L
X19
N
L
X19
400 V
230 V
A
B
B
A Utgång 230 V.
Spänningsförsörjning för externa enheter.
Ingen inmatning för själva styrningen.
Ô „5.3 Försörjning av externa enheter (endastför
anslutning 400 V/3-fasig)“
B Förbikopplingskontaktens position måste anpassas
efter försörjningsspänningen och motorspänningen.
6 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
5. Idrifttagning
5.1 Allmänt
För att garantera felfri funktion måste följande förutsättningar
vara uppföljda:
Porten måste vara monterad och funktionsduglig.
Motorn måste vara monterad och funktionsklar.
Kommando- och säkerhetsutrustningen måste vara
monterad och funktionsklar.
Styrhuset med styrning CS 310 är monterat.
HÄNVISNING
För monteringen av porten, Motoron och kommando- och
säkerhetsanordningar måste anvisningarna från aktuell
tillverkare uppmärksammas.
5.2 Nätanslutning
Förutsättningar
För att styrningen ska fungera måste följande förutsättningar
vara uppfyllda:
- Nätspänningen måste motsvara uppgifterna på typskylten.
- Nätspänningen måste överensstämma med spänning för
drivanordningen.
- Vid trefasström måste det nnas ett högervridande vridfält.
- Vid fast anslutning måste man använda en allpolig
huvudströmbrytare.
- Vid trefasströmanslutning får man bara använda 3-fas
säkringsautomater (10 A).
SE UPP!
Funktionsstörningar genom osakmässig montering
av styrningen!
Före första påsättningen av styrningen måste man efter
att ledningsdragningen genomförts kontrollera att alla
motoranslutningar på styrnings- och motorsidan har dragits
åt. Alla styrspänningsingångar är galvaniskt separerade
gentemot försörjningen.
Detaljplan nätanslutning och motoranslutning
(400 V / 3-fasig)
N
L
Detaljplan nätanslutning och motoranslutning
(230 V / 3-fasig)
Detaljplan nätanslutning och motoranslutning
(230 V / 1-fasig)
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 7
Förklaring:
M1: Motor
X1: Kopplingsplint för nätanslutning
X2: Kopplingsplint för motor
X11: Kopplingsplint för digitalt ändlägessystem med
säkerhetskrets (STOPPKEDJA)
X15: Kopplingsplint för mekaniska ändlägesbrytare
(säkerhetskrets vid X2 / B1-B2)
X19: Anslutning för försörjning av externa enheter
Anslutning:
Anslut digitalt ändlägessystem resp. mekanisk
ändlägesbrytare till styrningen.
Anslut styrningen till motorn.
Anslut styrningen till elnätet.
Kabelgrupper måste säkras omedelbart framför respektive
klämma med en kabelbindare.
Ô „12. Tekniska data“ se sida 44
5.3 Försörjning av externa enheter
(endastför anslutning 400 V/3-fasig)
INFORMATION:
Användning av anslutning X19 är endast möjlig vid
försörjning med 400V / N / 3~.
Anslutning X19 är säkrad med säkringselement F1 (1 A-T).
5.4 Anslutningsbeläggning
absolutvärdesgivare (kopplingsplint X11)
A
B
A: AVG-kontakt
B: AVG-kontaktklämma
Kopplingsplint X11 (till anslutning A)
4 7
Beroende på drivenhet används
antingen kablar med numrerade eller
färgade ledningar för AWG:
4 (grå): Säkerhetskedja ingång
5 (rosa): RS 485 B
6 (vit): GND
7 (gul): RS485 A
8 (grön): Säkerhetskedja utgång
9 (brun): 12V
DC
grå gul
5 8
rosa grön
6 9
vit brun
Kopplingsplint B (endast absolutvärdesgivare)
C D
C: Termoelement i
drivanordningen
D: Nödhandmanövrering
(nödvev eller nödkedja)
Vid den första idrifttagningen identieras det anslutna
ändlägessystemet automatiskt. Vid ett senare byte måste
aktuellt ändlägessystem väljas via en parameterinställning i
driftläget INMATNING.
8 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
Idrifttagning
5.5 Anslutning mekanisk ändlägesbrytare
(kopplingsplint X15 och X2)
Kopplingsplint X15
1
2
3
4
5
6
7
8
S2
S5
S1
S6
Kopplingsplint X2
S3
S4
S7
S8
U
V
W
B1
B2
Anslutningsexempel för lösning med 6 kablar
Kopplingsplint X15 och X2
1
2
3
4
5
6
7
8
S3
S4
S7
S8
S2
S5
S1
S6
U
V
W
B1
B2
S1 Extra ändlägesbrytare ÖPPEN
S2 Ändlägesbrytare ÖPPEN
S3 Säkerhetsändlägesbrytare ÖPPEN
S4 Säkerhetsändlägesbrytare STÄNGD
S5 Ändlägesbrytare STÄNGD
S6 Extra ändlägesbrytare STÄNGD
S7 Termoskydd motor
S8 Nödmanövrering (NC - kontakt)
Vid den första idrifttagningen och efter ett RESET identieras
det anslutna ändlägessystemet automatiskt. Vid ett
senare byte måste aktuellt ändlägessystem väljas via en
parameterinställning i driftläget INMATNING.
Ô „10.2 Driftläge Inmatning“
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 9
Knapp ÖPPEN / STOPP / STÄNGD
Lösning med 4 kablar
- Knapp STÄNGD
- Knapp ÖPPEN
2
- Knapp STOPP
Nyckelbrytare ÖPPEN / STÄNGD
- STÄNGD
- ÖPPEN
2
Impulsknapp
Följdstyrning
- Knapp Impuls
2
Vid aktiv mottraksreglering: ÖPPEN inne
5.6 Anslutning kommandoenheter
OBSERVERA!
Skaderisk till följd av okontrollerad portrörelse!
Ett STÄNGD-kommando för dödmansdrift utan fri sikt till
porten får endast ges via ingång 1/MOD32 (X4 / 9–10).
Montera kommandoenheter för dödmansdrift så att
de syns direkt från porten, men benner sig utanför
riskområdet för användaren.
Om kommandoenheten inte är en nyckelbrytare:
Montera den på en höjd på minst 1,5 m.
Montera den oåtkomlig för allmänheten.
Kopplingsplint X3
- Knapp STÄNGD
- Knapp Impuls
- Knapp ÖPPEN
1
- Knapp STOPP, sidodörrsbrytare
1
- Nödstopp, slaklinsbrytare
1
Sidodörrsbrytare endast som tvångsseparerande kontakt.
5.7 Anslutningsexempel kommandoenheter
(kopplingsplint X3)
Knapp ÖPPEN / STOPP / STÄNGD
Lösning med 6 kablar
- Knapp STÄNGD
- Knapp ÖPPEN
2
- Knapp STOPP
10 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
5.8 Anslutning stängningskantssäkring 1
Vid den första idrifttagningen och efter ett RESET identieras
och programmeras systemet för stängningskantssäkringen
automatiskt. Om inget stängningskantssystem nns anslutet,
efterfrågas ingången efter varje ny påsättning av spänningen
på nytt ända tills ett stängningskantssystem har identierats.
Vid ett senare byte måste aktuellt system väljas via en
parameterinställning i driftläget INMATNING.
Ô „10.2 Driftläge Inmatning“
Kopplingsplint X4
Opto-elektroniskt stängningskantssäkring
Parameter SKS = MOD 1
+
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
ws
gr
br
- Stängningskantssäkring
OPTO
- 24 V DC / 500 mA
1
ws: vit
gr: grön
br: brun
1
för externa brytare
(anslutning till klämma 1 och 2)
Kopplingsplint X4
Elektrisk stängningskantssäkring (8,2 kΩ)
Parameter SKS = MOD 2
8k2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
- Stängningskants-
säkring 8,2 kΩ
- 24 V DC / 500 mA
1
Kopplingsplint X4
Pneumatisk stängningskantssäkring (DW)
Parameter SKS = MOD 3
- Testning aktiveras automatiskt
+
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
- Stängningskants-
säkring pneuma-
tisk
- 24 V DC / 500 mA
1
Idrifttagning
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 11
5.9 Anslutning fotocell 1
Vid den första idrifttagningen och efter ett RESET identieras
och programmeras systemet för fotocellen automatiskt. Om
inget fotocellssystem nns anslutet, efterfrågas ingången
efter varje ny påsättning av spänningen på nytt ända tills ett
fotocellssystem har identierats. Vid ett senare byte måste
aktuellt system väljas via en parameterinställning i driftläget
INMATNING.
Ô „10.2 Driftläge Inmatning“
Kopplingsplint X4
Fotocell NC
Parameter GENOMK. FC 1 = MOD 2
+
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
- Genomkörning fotocell
Kopplingsplint X4
Marantec fotocell med 2 ledare
Parameter FOTOCELL. 1 = MOD 1
R
T
2121
R: Mottagare
T: Sändare
Kopplingsplint X4
Fotocell med 3 ledare NPN
Parameter GENOMK. FC 1 = MOD 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
Sig
GND
NPN
+
- Fotocell med 3 ledare NPN
Kopplingsplint X4
Fotocell med 3 ledare PNP
Parameter FOTOCELL. 1 = MOD 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
Sig
GND
PNP
+
- Fotocell med 3 ledare
INFORMATION:
Alla fotoceller är beroende på inställning aktiva i ÖPPEN eller
STÄNGD-riktning.
Ô „10.2 Driftläge Inmatning“
12 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
5.10 Anslutning ljusridå
Det går att ansluta upp till 2 ljusridåer till CS 310. Ljusridå 1
ansluts vid ingången till stängningskantssäkringen och kan
antingen vara ett OSE- eller PNP-system.
Kopplingsplint X4
Ljusridå 1
Variant A: OSE (parameter SKS = MOD4)
Förbindelseledningen (A) kan stickas i.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
A
sw
bl
ws
br
Variant B: PNP (parameter SKS = MOD5)
Förbindelseledningen (A) kan stickas i.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
A
ws
sw
bl
br
* Motståndet (30kΩ) är en del av leveransens omfattning.
Ljusridå 2 (parameter INGÅNG2 = MOD7)
Ljusridå 2 ansluts till programmerbar INGÅNG 2
och måste vara ett PNP-system.
Förbindelseledningen (A) kan stickas i.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
A
sw
ws
bl
br
* Motståndet (30kΩ) är en del av leveransens omfattning.
br: brun
bl: blå
sv: svart
ws: vit
INFORMATION:
I denna anvisning framställs ljusridå RAY-LG från FRABA/
CEDES som exempel.
RAY-LG 25xx OSE
RAY-LG 15xx PNP
Motståndet (30kΩ) är i PNP-systemet en del av leveransens
omfattning och måste integreras i ledningsdragningen.
Testningen av FRABA/CEDES-ljusridå RAY-LG 15xx PNP sker
cykliskt i det övre ändläget och före varje farobringande
körning. För detta krävs ingen reläutgång.
Ljusridå RAY-LG 25xx OSE behöver inte testas.
Scheman från andra tillverkare på begäran.
Idrifttagning
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 13
5.11 Anslutning av programmerbara ingångar
Styrning CS 310 förfogar över två programmerbara ingångar
för vilka olika funktioner kan väljas.
Ô „10.2 Driftläge Inmatning“
SE UPP!
Risk för sakskador på kretskortet genom felaktig
anslutning!
Ingång 1 och 2 har olika referenspotential och får inte
drivas av en gemensam potential!
Kopplingsplint X4
Programmerbara ingångar
Ingång 1: Klämma 9 + 10
Ingång 2: Klämma 11 + 12
IN2
12V
IN1
24V
8K2
**
*
IN2
12V
IN1
24V
IN1 Ingång 1
IN2 Ingång 2
* valvis
Typ av koppling riktar sig efter parameterinställningarna för
de båda ingångarna i driftläget INMATNING.
5.12 Anslutningsbeläggning reläutgångar
Fyra potentialfria reläutgångar står till förfogande,
som kan programmeras med diverse funktionstyper.
Ô „10.2 Driftläge Inmatning“
Kopplingsplint X5
- Relä 1
- Relä 2
- Relä 3
- Relä 4
1
2
3
4
5
6
7
8
Reläets interna
kopplingskon-
takter
Det handlar om fyra potentialfria reläutgångar som har en
maximal belastning på 4A vid 230V/1~.
Funktionstypen riktar sig efter parameterinställningen för de
olika reläingångarna i driftläget INMATNING.
14 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
Idrifttagning
5.13 CS-radio
Kopplingsplint X9
X9
B
A
Ansluta
Sätt kontaktmottagaren på kopplings-
plint X9.
Lära in sändarkoder
Håll programmeringsknappen (A) tryckt
i mer än 1,6 sekunder. Programmeringsläget
aktiveras. LED-lampan (B) blinkar.
Tryck på kanalknappen på sändaren.
Om fjärrstyrningen har sparat sändarkoden
lyser LED-lampan i ca 4 sekunder.
Det går att programmera sammanlagt
15sändarkoder. Om alla minnesplatser är
belagda blinkar LED-lampan mycket snabbt.
Målinriktad borttagning av en sändarkod
Håll programmeringsknappen (A) tryckt i mer än
1,6sekunder. Programmeringsläget aktiveras.
LED-lampan (B) blinkar.
Fortsätt hålla programmeringsknappen tryckt. Borttagnings-
läget aktiveras. LED-lampan blinkar mycket snabbt.
Tryck på önskad kanalknapp på sändaren.
Om LED-lampan lyser i ca 4 sekunder har motsvarande
sändarkod tagits bort.
Genom att kort trycka på programmeringsknappen kan bort-
tagningen avbrytas.
RESET (ta bort hela minnet)
Håll programmeringsknappen (A) tryckt i mer än 1,6
sekunder. Programmeringsläget är aktiverat.
LED-lampan (B) blinkar.
Fortsätt hålla programmeringsknappen tryckt.
Borttagningsläget aktiveras. LED-lampan blinkar mycket
snabbt.
Om man trycker på programmeringsknappen på nytt i mer
än 1,6 sekunder.
Om LED-lampan lyser i ca 4 sekunder har alla minnesplatser
tagits bort.
Genom att kort trycka på programmeringsknappen kan bort-
tagningen avbrytas.
5.14 Anslutning LCD-monitor
Med LCD-monitorn får man komplett åtkomst till alla
menyinställningar och styrningens parametrar.
Ô „8. Programmering“
Kontaktsockel X8
SE UPP!
Sakskador genom osakmässig montering!
LCD-monitorn måste anslutas i spänningsfritt tillstånd.
Endast en LCD-monitor från Marantec (art.nr 91447) får
användas.
SE UPP!
Sakskador genom osakmässig montering!
Marantec LED-modul (art.nr 103239) kan inte kombineras
med CS310. Användning och idrifttagning kan leda till att
kretskort CS 310 störs.
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 15
5.15 Anslutning MS BUS-moduler
Med MS BUS-funktionsmodulerna kan funktioner utökas eller
ytterligare funktioner realiseras.
Modul ÄLB: Utvärdering indragningssäkringssystem
Modul I/O: Inmatnings-/utmatningstillägg
Modul GV: Mottraksreglering
Kopplingsplint X16 / X17
B
A
A ÄLB-modul
B I/O-modul / GV-modul
HÄNVISNING
I dokumentationen för BUS-moduler nns en exakt
beskrivning av funktionerna och anslutningen.
INFORMATION:
Kopplingsplint X16 och X17 kan endast beläggas en gång.
Genom särskilda förbikopplingskablar kan man, med hänsyn
till strömförbrukningen, ansluta era BUS-moduler.
6. Initiering
Vid den första idrifttagningen och efter ett RESET identieras
och lärs följande komponenter in automatiskt:
Ändlägessystem
Stängningskantssäkring
Fotocellssystem
Ingång 2 (sidodörrssensor)
Under denna procedur (ca 90 sekunder (blinkar den
gröna LED-lampan och displayen visar i den övre raden
„PLEASEWAIT …“.
Manövrering av anläggningen är under denna tid inte möjlig.
Ändlägessystemet måste installeras före första
idrifttagningen.
Komponenter kan ändras i efterhand eller läggas till via LCD-
displayen eller en ny initiering.
Om en komponent ännu inte är ansluten visas denna i
displayen med visningen „A“.
Varje gång en initiering sker på nytt söker man efter denna
komponent. Om denna identieras ställs motsvarande
inställningsläge in automatiskt.
Undantag:
Ingång 2 förblir inaktiv (MOD1) om inte ett 8,2kΩ-motstånd
identieras vid den första initieringen.
Om det vid den första idrifttagningen vid ingång 2 identieras
ett 8,2kΩ-motstånd bedöms den som sidodörrssensor och
tas i drift på motsvarande sätt.
INFORMATION:
Initieringen är inte enbart till för att man ska kunna lära in
olika systemkomponenter, utan erbjuder möjligheten att
genast ändra menyspråk.
Det förinställda menyspråket (TYSKA) visas i 60 sekunder som
blinkande textvisning i displayen. Med knapparna [+] och [–]
väljs det språk som önskas och med knappen [P] sparar man
det. Sedan visas alla textvisningar/-meddelanden i det valda
språket.
16 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
7.1 Kontroll av drivanordningens
vridriktning/körriktning
Byte till driftläge Justering
Tryck på knappen (P) tills JUSTERING syns.
Kontroll av körriktningen
Tryck på knappen (+). Porten måste öppna.
Tryck på knappen (–). Porten måste stänga.
Om det är riktigt fortsätter man med inställningen av
ändlägena. I annat fall måste körriktningen ändras.
Ändring av körriktningen
Tryck samtidigt på knapparna (+) och (-) i 5 sekunder eller
mer. Displayen visar „VRIDFÄLT VÄNSTER“.
Alla ändlägen som ev. nns sparade tas bort.
Fortsätt med inställningen av ändlägena.
7.2 Inställning av de mekaniska
ändlägesbrytarna
Byte till driftläge Justering
Tryck på knappen (P) tills JUSTERING syns.
Inställning av ändläge ÖPPEN och STÄNGD
HÄNVISNING
Inställningen av ändlägena beskrivs i den separata
dokumentationen för mekaniska ändlägesbrytare.
Lämna justeringsläget genom att trycka på knappen (P).
Beakta följande
Justeringsläget lämnas inte automatiskt. För att komma till
normaldrift måste justeringsläget lämnas genom att man
trycker på knappen (P).
7.3 Inställning av det elektroniska
ändlägessystemet via
inställningsknappen på kretskortet
Byte till driftläge Justering
Tryck på knappen (P) i ca 5 sekunder.
Den röda LED-lampan blinkar långsamt.
Inställning av ändläge ÖPPEN
Kör porten till önskat ändläge ÖPPEN genom att trycka på
knapparna (+/–).
Spara ändläget genom att trycka på knappen (P) och sedan
trycka på knappen (+).
Den röda LED-lampan blinkar snabbt i ca 1 sekund.
Inställning av ändläge STÄNGD
Kör porten till önskat ändläge STÄNGD genom att trycka på
knapparna (+/-).
Spara ändläget genom att trycka på knappen (P) och sedan
trycka på knappen (–).
Den röda LED-lampan blinkar snabbt i ca 1 sekund.
Justeringsläget lämnas automatiskt.
Den röda LED-lampan slocknar.
Beakta följande
Justeringsläget lämnas automatiskt efter ca 7 minuter om
man inte trycker på en knapp.
Vid första justeringen måste båda ändlägena läras in,
annars är normaldrift inte möjlig.
Om ett ändläge korrigeras kan man efter inlärningen av det
speciella ändläget lämna driftläget JUSTERING genom att
trycka på knappen (P).
Efter programmeringen av ändlägesbrytaren lärs systemets
körtid in automatiskt. Styrsystemets funktioner är som i
automatisk drift.
7. Inställning av ändlägen
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 17
7.4 Inställning av det elektroniska
ändlägessystemet från LCD-monitorn
SE UPP!
Skador eller förstörelse genom osakmässig monte-
ring!
Monitorn måste anslutas i spänningsfritt tillstånd. Endast
en monitor från Marantec får användas.
På kontaktsockel X8: LCD-monitor standard (#91447)
På kontaktsockel X14: LCD-monitor RS 485 (#121246)
Byte till driftläge Justering
Tryck på knappen (P) tills JUSTERING syns.
Inställning av ändläge ÖPPEN
Kör porten till önskat ändläge ÖPPEN genom att trycka på
knappen (+/–).
Spara ändläget genom att trycka på knappen (P) och sedan
trycka på knappen (+).
„SPARA UPPE“ visas i displayen.
Inställning av ändläge STÄNGD
Kör porten till önskat ändläge STÄNGD genom att trycka på
knappen (+/-).
Spara ändläget genom att trycka på knappen (P) och sedan
trycka på knappen (–).
„SPARA NERE“ visas i displayen.
Justeringsläget lämnas automatiskt.
Beakta följande
Justeringsläget lämnas automatiskt efter ca 7 minuter om
man inte trycker på en knapp.
Första gången man justerar måste båda ändlägena läras in,
annars är normaldrift inte möjlig.
Om ett ändläge korrigeras kan man efter inlärningen av det
speciella ändläget lämna driftläget JUSTERING genom att
trycka på knappen (P).
Efter programmeringen av ändlägesbrytaren lärs
systemets körtid in automatiskt. Displayen visar
INLÄRNINGSKÖRNING. Styrsystemets funktioner är som i
automatisk drift.
7.5 Inställning av mellanlägena i det
elektroniska ändlägessystemet från LCD-
monitorn
I driftläget Automatik kör man porten till önskad
position
Kör porten genom att trycka på knappen (+/–) till önskat
mellanläge (INC.P.OP. eller INC.P.CL.).
Byte till driftläge Inmatning
Tryck på knappen (P) tills INMATNING syns.
Tryck samtidigt på knapparna (+) och (-) i mer än
2sekunder. Den första parametern visas i den andra raden i
displayen.
Spara mellanlägena ÖPPEN (INC.P.OP.) eller STÄNGD
(INC.P.CL.)
Tryck på knapparna (+/–) tills parametern INC.P.OP. eller
INC.P.CL. syns.
Värdet står på A.
Tryck på knappen (P) för att överta den aktuella
portpositionen som mellanläge.
Spara mellanläget genom att på nytt trycka på knappen (P).
Lämna driftläget Inmatning
Tryck samtidigt på knapparna (+) och (-) i mer än 1 sekund.
Inmatningen lämnas.
Byte till driftläge Automatik
Tryck på knappen (P) tills AUTOMATIK syns.
Beakta följande
Om ett mellanläge måste korrigeras kan det inlärda värdet
ändras i menyn INMATNING eller på nytt ställas in på A så
att en ny inlärning kan startas.
18 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
8.1 Översikt LCD-monitor
SE UPP!
Sakskador genom osakmässig montering!
Displayen måste anslutas i spänningsfritt tillstånd. Endast
en display från Marantec (artikelnummer 121246) får
användas.
AUTOMATIK O
VILOLÄGE
A
B
C D E
F
G
H
Förklaring:
A: Arbetssätt / diagnos info
B: Parameter / diagnos info
C: Knapp (+)
D: Knapp (–)
E: Knapp (P)
F: Värde / status
G: Värde / status
H: Jumper
När jumper H aktiveras har knapparna (+), (–) och (P) ingen
funktion.
Displayindikeringen fortsätter att fungera.
Efter påsättningen av styrningen benner sig denna i
initieringsfasen. I displayen visas „PLEASE WAIT…“.
Styrningen är inte driftklar. Initieringsfasen tar efter den första
påsättningen ca 60 sekunder.
8.2 Drifttyper för LCD-monitorn
Styrningen förfogar med LCD-monitorn över fyra olika
arbetssätt:
1. AUTOMATIK
2. JUSTERING
3. INMATNING
4. DIAGNOS
Driftlägena JUSTERING, INMATNING och DIAGNOS lämnas
automatiskt 7 minuter efter den senaste knapptryckningen.
Styrningen växlar till driftläget AUTOMATIK.
Arbetssätt 1: AUTOMATIK
Portanläggningen drivs i arbetssättet AUTOMATIK.
Display:
Visar den genomförda funktionen
Indikering av möjliga fel
Om parametern ”Självhållning” i inmatningsmenyn ändras
till MOD2–6 byter displayindikatorn från AUTOMATIK till
MANUELL.
Arbetssätt 2: JUSTERING
I driftläget JUSTERING ställs ändlägena ÖPPEN och STÄNGD
in.
SE UPP!
Sakskador till följd av felaktig manövrering av
styrningen!
I driftläget JUSTERING i det elektroniska ändlägessystemet
(AWG) sker ingen avstängning när ändläget nås. Om
ändläget körs över kan porten skadas.
En ninställning kan göras i arbetssättet INMATNING.
Display:
Indikering av ändlägesvärdet
8. Programmering
SV
Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54 – 19
Arbetssätt 3: INMATNING
I arbetssättet INMATNING kan värden för olika parametrar
ändras.
Display:
Visning av den valda parametern
Visning av det inställda värdet/status
Arbetssätt 4: DIAGNOS
I arbetssättet DIAGNOS kan man fråga om portspecika
kontroller.
Display:
Visning av kontrollen
Visning av kontrollstatus
8.3 Expertmeny
Under fabriksinställningen (standard) i driftläget INMATNING
visas endast ett fåtal parametrar som användaren kan ställa
in. Dessa inställningsparametrar återspeglar de mest använda
kraven på en industriportanläggning och är tillräckliga för
idrifttagning i en standardsituation.
Den senaste positionen i denna lista utgör parametern ”EX-
PERT MENU”. Denna är i regel inställd på OFF
OFF : Begränsat antal parameterinställningar:
Menyspråk
ML ÖPPEN
TID ÖPPEN
FÖRVARNING
FOTO.KVIT
VÄND-GRÄNS OFF
INPUT 1
IMPULSSTY
EXPERT MENU
Genom att ställa in parametern EXPERT MENU på ON aktive-
ras expertläget. Nu kan alla parametrar i inmatningsmenyerna
öppnas och ställas in.
Ô „10.2 Driftläge Inmatning“
Beakta följande
Om ingen knapp har trycks lämnas expertläget automatiskt
efter ca 7 minuter. Då står endast det begränsade urvalet
parametrar till förfogande tills parametern EXPERT MENU
åter ställs in på ON.
Samma sak gäller för att koppla bort spänningen. På
samma sätt ställs även parametern EXPERT MENU in på
OFF igen.
20 – Portstyrning CS 310 / Rev.E 1.54
8.4 RESET
Via RESET-funktionen kan styrningsparametrarna återställas
till den förvalda fabriksinställningen.
Ô „10.2 Driftläge Inmatning“
Parameter FABRIKSINSTÄLLNING
Urval av parametersatsen som återställningen ska ske till vid
ett RESET.
Olika typer av återställningar kan genomföras där mer eller
mindre inställningar återställs.
Ô „10.2 Driftläge Inmatning“
Parameter RESET
Del-Reset 1:
Alla parameterinställningar återställs förutom
inställningarna för frekvensomriktaren (endast på CS310 FU).
Del-Reset 2:
Alla parameterinställningar återställs förutom
inställningarna för ändlägena och det identierade
ändlägessystemet.
Komplett-Reset:
Allt återställs till fabriksinställningarna.
Ô „8.5 RESET av styrningen med LCD-monitorn“
Ô „8.6 RESET av styrningen utan LCD-monitorn“
8.5 RESET av styrningen med LCD-monitorn
Byte till driftläge INMATNING
Tryck på knappen (P) tills INMATNING syns.
Tryck på knapparna (+) och (–) i mer än 2 sekunder för att
aktivera inmatningen.
Reset av styrningen
Tryck på knapparna (+/–) tills parametern RESET syns.
Värdet står på „OFF“.
Tryck på knappen (+) tills MOD4 syns.
Tryck på knappen (P) för att starta RESET.
Initieringsfasen gås igenom och alla anslutna
säkerhetskomponenter liksom ändlägessystemet lärs in
automatiskt.
Byte till driftläge Justering
Ô „7.4 Inställning av det elektroniska ändlägessystemet från
LCD-monitorn“
Byte till driftläge Automatik
Tryck på knappen (P) tills AUTOMATIK syns.
8.6 RESET av styrningen utan LCD-monitorn
Avbryt försörjningsspänningen.
Tryck på kretskortsknapparna (P) och (–) samtidigt och håll
dem intryckta.
Sätt på försörjningsspänningen igen.
Tryck på kretskortsknapparna (P) och (–) samtidigt och håll
dem tryckta tills den röda LED:n (H6) blinkar snabbt.
Släpp kretskortsknapparna (P) och (–).
Efter det genomgås initieringsfasen (ca 60 sekunder).
Under initieringen är varken programmering eller manövrering
av anläggningen möjlig.
När initieringen har genomförts har ändlägena tagits bort och
alla parametrar har återställts till fabriksinställningarna.
Programmering
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Marantec CS 310 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning