LG 60LB730V Användarmanual

Kategori
LED-TV
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

A-12
MAKING CONNECTIONS
MAKING CONNECTIONS
This section on MAKING CONNECTIONS mainly
uses diagrams for the LB67** models.
Antenna connection
ANTENNA /
CABLE IN
(*Not Provided)
English
Connect the TV to a wall antenna socket with an
RF cable (75 Ω).
NOTE
y
Use a signal splitter to use more than 2
TVs.
y
If the image quality is poor, install a signal
amplifier properly to improve the image
quality.
y
If the image quality is poor with an
antenna connected, try to realign the
antenna in the correct direction.
y
An antenna cable and converter are not
supplied.
y
Supported DTV Audio: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Svenska
Anslut TV:n till ett antennuttag i väggen med en
RF-kabel (75 Ω).
Obs!
y
Använd en signalfördelare om du
använder fler än två TV-apparater.
y
Om bildkvaliteten är dålig kan du
installera en signalförstärkare för att
förbättra bildkvaliteten.
y
Om bildkvaliteten är dålig när en antenn
är ansluten ska den riktas åt rätt håll.
y
Antennkabel och omvandlare medföljer
ej.
y
DTV-ljud som stöds: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Norsk
Koble TV-en til en antennekontakt på veggen med
en RF-kabel (75 Ω).
MERK
y
Bruk en signalsplitter hvis du vil bruke
mer enn to TV-er.
y
Hvis bildekvaliteten er dårlig, installerer
du en signalforsterker for å forbedre
bildekvaliteten.
y
Hvis bildekvaliteten er dårlig når en
antenne er koblet til, justerer du antennen
i riktig retning.
y
Antennekabel og -omformer følger ikke
med.
y
Støttet DTV-lyd: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
A-15
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Sänder de digitala video- och ljudsignalerna
från en extern enhet till TV:n. Anslut den externa
enheten till TV:n med en HDMI-kabel som bilden
nedan visar.
Välj valfri HDMI-ingångsport för anslutningen. Det
spelar ingen roll vilken port du använder.
Obs!
y
Vi rekommenderar att använda TV:n
med HDMI-anslutningen för att få bästa
bildkvalitet.
y
Använd den senaste HDMI™-
höghastighetskabeln med CEC-funktion
(Customer Electronics Control).
y
HDMI™-höghastighetskablar testas för
HD-signaltransport på 1080p och mer.
y
HDMI-ljudformat som stöds: Dolby Digital,
DTS, PCM (Upp till 192 KHz, 32KHz/44.1
KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/192K
Hz)
Norsk
Sender digitalvideo- og lydsignalene fra en
ekstern enhet til TV-en. Koble den eksterne
enheten til TV-en med HDMI-kabelen, som vist i
illustrasjonen.
Velg hvilken som helst HDMI-inngang for
tilkobling. Det spiller ingen rolle hvilken port du
bruker.
MERK
y
Det anbefales at du bruker TV-en med
HDMI-tilkobling, siden dette gir best
bildekvalitet.
y
Bruk den nyeste HDMI™-kabelen for høy
hastighet med CEC-funksjon (Customer
Electronics Control).
y
HDMI™-kabler for høy hastighet testes
for å kunne bære et HD-signal på 1080p
og høyere.
y
Støttet HDMI-lydformat : Dolby Digital,
DTS, PCM (opptil 192 KHz, 32KHz/44,1
KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/192K
Hz)
Dansk
Overfører de digitale video- og lydsignaler fra
en ekstern enhed til TV’et. Tilslut den eksterne
enhed til TV’et med HDMI-kablet som vist i
illustrationen ovenover.
Vælg en hvilken som helst HDMI-indgang på
fjernsynet for at tilslutte til en ekstern enhed.
Hvilken port du benytter gør ingen forskel.
BEMÆRK
y
Det anbefales at bruge TV’et sammen
med HDMI-tilslutningen for at få den
bedste billedkvalitet.
y
Brug det nyeste højhastigheds-HDMI™-
kabel med CEC-funktion (Customer
Electronics Control).
y
Højhastigheds-HDMI™-kabler testes
for at føre et HD-signal op til 1080 p og
højere.
y
Understøttet HDMI-lydformat: Dolby
Digital, DTS, PCM (op til 192 KHz, 32KH
z/44.1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz
/192KHz)
Suomi
Siirtää digitaalisen video- ja äänisignaalin
ulkoisesta laitteesta televisioon. Kytke ulkoinen
laite ja televisio HDMI-kaapelilla seuraavan kuvan
mukaisesti.
Voit kytkeä laitteen mihin tahansa HDMI-
tuloporttiin. Käytetyllä portilla ei ole väliä.
HUOMAUTUS
y
Suosittelemme TV:n kytkemistä HDMI-
kaapelilla parhaan kuvanlaadun
varmistamiseksi.
y
Käytä viimeisintä High Speed HDMI™
-kaapelia ja CEC (Customer Electronics
Control) -toimintoa.
y
High Speed HDMI™ -kaapelit siirtävät
HD-signaalin vähintään 1080p
tarkkuudella.
y
Tuettu HDMI-äänimuoto: Dolby Digital,
DTS, PCM (enintään 192 KHz, 32KHz/44
,1KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/192
KHz)
A-18
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Sänder de digitala videosignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till
TV:n med en DVI-HDMI-kabel enligt bilden
nedan. Om en ljudsignal ska kunna sändas till
TV:n måste en ljudkabel vara ansluten.
Välj valfri HDMI-ingångsport för anslutningen. Det
spelar ingen roll vilken port du använder.
Obs!
y
Beroende på grafikkortet kanske DOS-
läget inte fungerar om en HDMI-till-DVI-
kabel används.
y
När du använder HDMI/DVI-kabeln är det
bara Single Link som kan användas.
Norsk
Sender digitalvideosignalet fra en ekstern enhet
til TV-en. Koble den eksterne enheten til TV-en
med DVI-HDMI-kabelen, som vist i illustrasjonen.
Koble til en lydkabel for å sende lydsignaler.
Velg hvilken som helst HDMI-inngang for
tilkobling. Det spiller ingen rolle hvilken port du
bruker.
MERK
y
Avhengig av skjermkortet er det ikke
sikkert at DOS-modus fungerer ved bruk
av en HDMI til DVI-kabel.
y
Når du bruker HDMI/DVI-kabel, støttes
bare enkelttilkobling.
Dansk
Overfører det digitale videosignal fra en ekstern
enhed til TV’et. Tilslut den eksterne enhed og
TV’et med DVI-HDMI-kablet som vist i følgende
illustration. Hvis der skal overføres et lydsignal,
skal du tilslutte et lydkabel.
Vælg en hvilken som helst HDMI-indgang til
opretning af tilslutning. Det gør ingen forskel,
hvilken port du benytter.
BEMÆRK
y
Afhængigt af grafikkortet vil DOS-
tilstanden muligvis ikke være funktionel,
hvis et kabel af typen HDMI til DVI er i
brug.
y
Når du bruger HDMI/DVI-kablet,
understøttes kun Enkelt link.
Suomi
Siirtää digitaalisen videosignaalin ulkoisesta
laitteesta televisioon. Kytke ulkoinen laite ja
televisio DVI–HDMI-kaapelilla seuraavan kuvan
mukaisesti. Kytke äänikaapeli äänisignaalin
siirtämistä varten.
Voit kytkeä laitteen mihin tahansa HDMI-
tuloporttiin. Käytetyllä portilla ei ole väliä.
HUOMAUTUS
y
Näytönohjaimesta riippuen DOS-tila ei
välttämättä toimi, jos käytössä on HDMI–
DVI-kaapeli.
y
Käytettäessä HDMI/DVI-kaapelia vain
Single Link -liitäntää tuetaan.
A-20
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Sänder video- och ljudsignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till
TV:n med en komponentkabel som bilden nedan
visar.
Obs!
y
Om kablarna installeras fel kan det
resultera i att bilden visas i svartvitt eller
felaktiga färger.
Norsk
Sender de analoge video- og lydsignalene fra
en ekstern enhet til TV-en. Koble den eksterne
enheten til TV-en med komponentkabelen, som
vist i illustrasjonen.
MERK
y
Hvis kablene er installert på feil måte, kan
det forårsake at bildet vises i svart/hvitt
eller med forvrengte farger.
Dansk
Overfører analoge video- og lydsignaler fra en
ekstern enhed til TV’et. Tilslut den eksterne
enhed til TV’et med et komponent-kabel som vist
i illustrationen.
BEMÆRK
y
Hvis kablerne er installeret korrekt, kan
det resultere i, at billedet vises i sort/hvid
eller med forvrængede farver.
Suomi
Siirtää analogisen video- ja äänisignaalin
ulkoisesta laitteesta televisioon. Kytke ulkoinen
laite ja televisio komponenttikaapelilla seuraavan
kuvan mukaisesti.
HUOMAUTUS
y
Jos kaapelit asennetaan väärin, kuva
saattaa näkyä mustavalkoisena tai sen
värit saattavat vääristyä.
Composite connection
(Only LB86**, LB87**)
VIDEO
MONO
( )
AUDIOL R
IN
COMPONENT
B
AUDIO
AV2
P
R
VIDEO
P Y
RED
WHITE
YELLOW
RED
WHITE
YELLOW
RED
WHITE
YELLOW
YELLOW
(Use the composite
gender cable
provided.)
DVD / Blu-Ray /
HD Cable Box / VCR
(*Not
Provided)
A-21
MAKING CONNECTIONS
(Only LB63**, LB65**, LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
VIDEO
MONO
( )
AUDIOL R
WHITE
YELLOW
YELLOW
WHITE
(*Not Provided)
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / VCR
RED
RED
English
Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external
device and the TV with the composite cable as
shown.
Svenska
Sänder video- och ljudsignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till
TV:n med kompositkabeln som bilden nedan
visar.
Norsk
Sender de analoge video- og lydsignalene fra
en ekstern enhet til TV-en. Koble den eksterne
enheten til TV-en med komposittkabelen, som vist
i illustrasjonen.
Dansk
Overfører analoge video- og lydsignaler fra en
ekstern enhed til TV’et. Tilslut den eksterne
enhed til TV’et med komposit-kablet som vist i
følgende illustration.
Suomi
Siirtää analogisen video- ja äänisignaalin
ulkoisesta laitteesta televisioon. Kytke ulkoinen
laite ja televisio komposiittikaapelilla seuraavan
kuvan mukaisesti.
A-22
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Mobile High-definition Link (MHL) is an interface
for transmitting digital audiovisual signals from
mobile phones to television sets.
Obs!
y
Anslut mobiltelefonen till HDMI IN 3
(MHL)-porten eller HDMI/DVI IN 4 (MHL)-
porten så visas telefonskärmen på TV:n.
y
Du måste ansluta en passiv MHL-kabel
mellan tv:n och mobiltelefonen.
y
Det här fungerar endast för MHL-
aktiverade telefoner.
y
Vissa program kan hanteras via
fjärrkontrollen.
y
Det går att använda Magic-fjärrkontrollen
tillsammans med vissa mobiltelefoner med
funktioner för MHL.
y
Ta bort den passiva MHL-kabeln från TV:n
när:
- MHL-funktionen är avaktiverad
- din mobilenhet är fulladdad och är i
standbyläge
Norsk
MHL (Mobile High-definition Link) er et grensesnitt
or overføring av digitale, audiovisuelle signaler fra
mobiltelefon til TV.
MERK
y
Koble mobiltelefonen til en av portene
HDMI IN 3 (MHL) eller HDMI/DVI IN 4
(MHL) for å vise telefonskjermen på TV-
en.
y
Den passive MHL-kabelen er nødvendig
for å koble TV-en til en mobiltelefon.
y
Dette fungerer bare for telefoner med
MHL-funksjonalitet.
y
Noen programmer kan betjenes med
fjernkontrollen.
y
Noen mobiltelefoner som støtter MHL, kan
brukes med magisk fjernkontroll.
y
Fjern den passive MHL-kabelen fra TV-en
når:
- Funksjonen MHL er deaktivert
- mobilenheten er fulladet i
standbymodus
MHL connection
MHL passive cable
(*Not Provided)
Mobile phone
English
Mobile High-denition Link (MHL) is an interface
for transmitting digital audiovisual signals from
mobile phones to television sets.
NOTE
y
Connect the mobile phone to the HDMI IN
3 (MHL) or HDMI/DVI IN 4 (MHL) port to
view the phone screen on the TV.
y
The MHL passive cable is needed to
connect the TV and a mobile phone.
y
This only works for the MHL-enabled
phone.
y
Some applications can be operated by the
remote control.
y
For some mobile phones supporting MHL,
you can control with the magic remote
control.
y
Remove the MHL passive cable from the
TV when:
- the MHL function is disabled
- your mobile device is fully charged in
standby mode
A-24
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Använd ett externt ljudsystem som tillbehör
istället för den inbyggda högtalaren.
Digital optisk ljudanslutning
Sänder en digital ljudsignal från TV:n till en extern
enhet. Anslut den externa enheten till TV:n med
en optisk ljudkabel som bilden nedan visar.
Obs!
y
Titta inte in i den optiska porten. Ögonen
kan då skadas av laserstrålen.
y
Ljud med funktionen ACP (Audio Copy
Protection) kan eventuellt blockera den
digitala ljudutgången.
Norsk
Du kan bruke et eksternt lydsystem i stedet for
den integrerte høyttaleren.
Tilkobling av digital optisk lyd
Sender det digitale lydsignalet fra TV-en til en
ekstern enhet. Koble den eksterne enheten til
TV-en med den optiske lydkabelen, som vist i
illustrasjonen.
MERK
y
Ikke se inn i den optiske utgangsporten.
Hvis du ser på laserstrålen, kan det
skade øynene.
y
Funksjonen for lyd med ACP (Audio Copy
Protection) kan blokkere digital lyd ut.
Dansk
Du kan bruge en ekstern lydenhed i stedet for
den indbyggede højttaler.
Digital optisk lydtilslutning
Overfører et digitalt lydsignal fra TV’et til en
ekstern kilde. Tilslut den eksterne enhed og TV’et
med det optiske lydkabel som vist i følgende
illustration.
BEMÆRK
y
Kig ikke ind i den optiske udgangsport.
Det kan give synsskader, hvis du kigger
på laserstrålen.
y
Lyd med ACP (lydkopieringsbeskyttelse)
blokerer muligvis for digitalt lydoutput.
Suomi
Voit käyttää lisävarusteena hankittavaa ulkoista
äänijärjestelmää sisäisen kaiuttimen sijasta.
Digitaalinen optinen ääniliitäntä
Siirtää digitaalisen äänisignaalin televisiosta
ulkoiseen laitteeseen. Kytke ulkoinen laite
televisioon optisella äänikaapelilla seuraavan
kuvan mukaisesti.
HUOMAUTUS
y
Älä katso optiseen lähtöporttiin.
Lasersäde saattaa vahingoittaa näköä.
y
Jos ääni on ACP (Audio Copy Protection)
-suojattu, se voi estää digitaalisen
äänilähdön.
A-25
MAKING CONNECTIONS
USB connection
HUB
(*Not Provided)
HDD
(*Not Provided)
USB
(*Not Provided)
English
Connect a USB storage device such as a USB
ash memory, external hard drive, or a USB
memory card reader to the TV and access the
SmartShare menu to use various multimedia les.
NOTE
y
Some USB Hubs may not work. If a USB
device connected using a USB Hub is not
detected, connect it to the USB port on
the TV directly.
y
Connect the external power source if your
USB is needed.
Svenska
Anslut en USB-lagringsenhet, t.ex. ett USB-
ashminne, en extern hårddisk eller en
USB-minneskortläsare, till TV:n och få tillgång
till SmartShare-menyn för att använda olika
multimedieler.
Obs!
y
Vissa USB-hubbar kanske inte fungerar.
Om en USB-enhet som är ansluten med
en USB-hubb inte identifieras ansluter du
den direkt till USB-porten på TV:n.
y
Anslut USB-enheten till en extern
strömkälla om det krävs.
Norsk
Koble en USB-lagringsenhet, for eksempel
USB-ashminne, ekstern harddisk eller en USB-
minnekortleser, til TV-en, og åpne SmartShare-
menyen for å bruke ulike multimedieler.
MERK
y
Det er ikke sikkert at alle USB-huber vil
fungere. Hvis en USB-enhet tilkoblet via
en USB-hub ikke oppdages, kobler du
den til TV-ens USB-port.
y
Koble til en ekstern strømkilde hvis USB-
enheten krever dette.
Dansk
Tilslut en USB-lagerenhed, f.eks. en USB-ash-
hukommelse, en ekstern harddisk eller en USB-
hukommelseskortlæser, til TV’et, og få adgang til
SmartShare-menuen, hvor du kan bruge mange
forskellige multimedieler.
BEMÆRK
y
Nogle USB-hubs fungerer muligvis
ikke. Hvis en tilsluttet USB-enhed, som
benytter et USB-hub, ikke opdages, skal
den tilsluttes direkte til USB-porten på
TV’et.
y
Tilslut om nødvendigt den eksterne
strømforsyning til din USB.
A-27
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Titta på kanaler med förvrängd signal (betal-TV)
i läget digital-TV. Denna funktion nns inte i alla
länder.
Obs!
y
Kontrollera att CI-modulen sitter åt rätt
håll i kortöppningen för PCMCIA. Om
modulen inte sätts i ordentligt kan TV-
apparaten och kortöppningen för PCMCIA
skadas.
y
Om TV:n saknar bild och ljud när CI+
CAM är anslutet kan du kontakta
tjänsteoperatören för digital jordbunden/
kabel/satellit.
Norsk
Brukes til å vise krypterte (betalingsbaserte)
tjenester i digital-TV-modus. Denne funksjonen er
ikke tilgjengelig i alle land.
MERK
y
Kontroller om CI-modulen er satt inn riktig
vei i PCMCIA-kortsporet. Hvis modulen
ikke er riktig satt inn, kan den forårsake
skade på TV-en og PCMCIA-kortsporet.
y
Hvis TV-en ikke viser lyd eller bilde
når CI+ CAM kobles til, kontakter du
tjenesteleverandøren for kabel/satellitt/
bakkenett.
Dansk
Se krypterede (betalings)tjenester i digital TV-
tilstand. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
lande.
BEMÆRK
y
Sikre, at CI-modulet er sat korrekt i
PCMCIA-kortstikket. Hvis modulet ikke er
isat korrekt, kan det forårsage skader på
TV’et og PCMCIA-kortstikket.
y
Hvis TV’et ikke viser video og lyd når CI+
CAM er tilsluttet, skal du kontakte jord-/
kabel-/satellitbaserede tjenesteudbyder.
Suomi
Katsele salattuja (maksullisia) palveluja
digitaalisessa TV-tilassa. Tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä kaikissa maissa.
HUOMAUTUS
y
Varmista, että CI-moduuli on asetettu
PCMCIA-korttipaikkaan oikeassa
suunnassa. Jos moduulia ei ole asetettu
oikein, se voi vahingoittaa televisiota ja
PCMCIA-korttipaikkaa.
y
Jos televisio ei toista videota eikä ääntä,
kun CI+ CAM on kytketty, ota yhteyttä
antenni-/kaapeli-/satelliittiverkon palvelun
tarjoajaan.
A-28
MAKING CONNECTIONS
Headphone connection
Ext.Speaker / H/P OUT
(*Not
Provided)
English
Transmits the headphone signal from the TV to
an external device. Connect the external device
and the TV with the headphone as shown.
NOTE
y
AUDIO menu items are disabled when
connecting a headphone.
y
Optical Digital Audio Out is not available
when connecting a headphone.
y
Headphone impedance: 16 Ω
y
Max audio output of headphone: 0.624
mW to 1.04 mW
y
Headphone jack size: 0.35 cm
Svenska
Sänder hörlurssignalen från TV:n till en extern
enhet. Anslut den externa enheten och TV:n med
hörlurarna så som visas på bilden.
Obs!
y
Funktionerna för menyn LJUD avaktiveras
vid anslutning av hörlurar.
y
Optisk digital ljudutgång är inte tillgänglig
då hörlurar ansluts.
y
Hörlursimpedans: 16
y
Maximal ljuduteffekt för hörlur: 0,624–1,04
mW
y
Hörlurkontakternas storlek: 0,35 cm
Norsk
Sender hodetelefonsignalet fra TV-en til en
ekstern enhet. Koble den eksterne enheten og
TV-en til hodetelefonen som vist i illustrasjonen.
MERK
y
Elementer på LYD-menyen deaktiveres
når hodetelefoner kobles til.
y
Optisk digital lyd ut er ikke tilgjengelig med
hodetelefoner tilkoblet.
y
Impedans for hodetelefoner: 16
y
Maksimal utgangseffekt for hodetelefoner:
0,624 til 1,04 mW
y
Størrelse på hodetelefonkontakt: 0,35 cm
Dansk
Overfører hovedtelefonsignalet fra TV’et til en
ekstern kilde. Tilslut den eksterne enhed til
TV’et med hovedtelefonerne som vist i følgende
illustration.
BEMÆRK
y
LYD-menupunkterne er deaktiverede, når
du har tilsluttet hovedtelefonerne.
y
Den optiske, digitale lydudgang er ikke
tilgængelig, når hovedtelefonerne er tilslut-
tet.
y
Hovedtelefonsimpedans: 16
y
Maks. lydoutput for hovedtelefon: 0,624
mW til 1,04 mW
y
Størrelse på jackstik: 0,35 cm
A-30
MAKING CONNECTIONS
(Only LB63**, LB65**, LB67**, LB68**, LB69**,
LB70**, LB72**, LB73**)
AV1
IN/OUT
(*Not Provided)
English
Transmits the video and audio signals from an
external device to the TV set. Connect the external device
and the TV set with the euro scart cable as shown.
Output
Type
Current
input mode
AV1
(TV Out
1
)
Digital TV Digital TV
Analogue TV, AV
Analogue TVComponent
HDMI
1 TV Out : Outputs Analogue TV or Digital TV
signals.
NOTE
y
Any Euro scart cable used must be signal
shielded.
y
When watching digital TV in 3D imaging mode,
only 2D out signals can be output through the
SCART cable. (Only 3D models)
y
If you set the 3D mode to On while a scheduled
recording is performed on digital TV, monitor out
signals cannot be output through the SCART
cable, and the recording cannot be performed.
(Only 3D models)
Svenska
Sänder video- och ljudsignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till
TV:n med Euro Scart-kabeln så som visas på
bilden nedan.
Typ av utgång
Aktuellt
insignalsläge
AV1
(TV-utgång
1
)
Digital-TV Digital-TV
Analog-TV, AV
Analog-TVKomponent
HDMI
1 TV-utgång: Utdatasignaler för analog- eller
digital-TV.
Obs!
y
Om du vill använda en scartkabel måste
du använda en signalavskärmade typ.
y
När du tittar på digital-TV i 3D-läget är
det endast 2D-signalerna från utgången
som kan gå via SCART-kabeln. (Endast
3D-modeller)
y
Om du ställer in 3D-läget till På medan en
schemalagd inspelning görs via digital-
tv kan signalerna från monitorutgången
inte gå via SCART-kabeln, vilket gör
att inspelningen inte kan genomföras.
(Endast 3D-modeller)
A-33
MAKING CONNECTIONS
Norsk
Koble ulike eksterne enheter til TV-en og bytt
innsignalsmodus for å velge en ekstern enhet.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av
eksterne enheter, kan du se manualen som fulgte
med enhetene.
De tilgjengelige eksterne enhetene er: HD-
mottakere, DVD-spillere, videospillere,
lydsystemer, USB-lagringsenheter, PC-er,
spillenheter og andre eksterne enheter.
MERK
y
Hvilke eksterne enheter som kan kobles
til, avhenger av modell.
y
Koble eksterne enheter til TV-en
uavhengig av rekkefølgen på TV-portene.
y
Hvis du tar opp et TV-program en DVD-
spiller eller en videospiller, må du koble
innsignalkabelen for TV-signalet til TV-en
via en DVD-spiller eller videospiller. Hvis
du vil ha mer informasjon om opptak,
kan du se manualen som fulgte med den
tilkoblede enheten.
y
Du finner instruksjoner for bruk i
brukerhåndboken for det eksterne
utstyret.
y
Hvis du kobler en spillenhet til TV-en,
må du bruke kabelen som fulgte med
spillenheten.
y
Det kan forekomme støy i forbindelse
med oppløsning, vertikalt mønster,
kontrast eller lysstyrke i PC-modus.
Hvis det finnes støy, kan du endre PC-
modusen til en annen oppløsning, endre
oppdateringsfrekvensen eller juster
lysstyrken og kontrasten på menyen
BILDE for å få et klart bilde.
y
I PC-modus er det ikke sikkert at alle
oppløsningsinnstillinger fungerer,
avhengig av skjermkortet.
Svenska
Anslut olika externa enheter till TV:n och byt
inställningsläge för att välja en extern enhet. Mer
information om anslutning av externa enheter
nns i manualen för varje enhet.
Tillgängliga externa enheter är: HD-
mottagare, DVD-spelare, videobandspelare,
ljudanläggningar, USB-lagringsenheter, datorer,
spelenheter och andra externa enheter.
Obs!
y
Anslutningen för den externa enheten
kan skilja sig från modellen.
y
Externa enheter kan anslutas till TV:n
oberoende av ordningen på TV:ns portar.
y
För att spela in ett TV-program på en
DVD-spelare eller videobandspelare
måste du se till att signalkabeln till
TV:n går genom en DVD-spelare eller
videobandspelare. Mer information
om inspelning finns i manualen till den
anslutna enheten.
y
Användningsinstruktioner hittar du i
användarhandboken för den externa
enheten.
y
Om du ansluter en spelenhet till TV:n ska
du använda den kabel som följer med
spelenheten.
y
I datorläge kan det uppstå störningar i
upplösning, vertikalt mönster, kontrast
eller ljusstyrka. Om det inträffar
störningar, kan du prova med att ändra
datorutgången till en annan upplösning,
ändra uppdateringsfrekvensen till en
annan inställning eller justera ljusstyrka
och kontrast på menyn BILD tills bilden
blir tydlig.
y
I PC-läge kanske inte vissa
upplösningsinställningar fungerar som de
ska beroende på grafikkortet.
LED TV
*
Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och
spara den för framtida bruk.
www.lg.com
* LG LED-TV har en LCD-
skärm med LED-belysning.
HANDBOK
Klicka!
Bruksanvisning
2
SVENSKA
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3 LICENSER
3 MEDDELANDE OM
PROGRAMVARA MED ÖPPEN
KÄLLKOD
3 ANSLUTA EN EXTERN
STYRENHET
4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
10 - Visa 3D-bilder (endast för
3D-modeller)
12 INSTALLATIONSANVISNINGAR
12 MONTERA OCH FÖRBEREDA
12 Uppackning
16 Köpa separat
17 Delar och knappar
19 - Använda joystickknappen
20 Lyfta och flytta TV:n
21 Placera TV:n på ett bord
22 Montering på vägg
23 Använda den inbyggda kameran
24 - Förbereda den inbyggda kameran
24 - Lär känna den inbyggda kameran
24 - Kontrollera kamerans räckvidd
25 FJÄRRKONTROLL
27 DEN MAGISKA
FJÄRRKONTROLLENS
FUNKTIONER
28 Registrera den magiska fjärrkontrollen
28 Så här använder du den magiska
fjärrkontrollen
29 Att tänka på när du använder den
magiska fjärrkontrollen
VARNING
y
Om du ignorerar varningstexten kan
du råka ut för en olycka och skada dig
allvarligt, t.o.m. dödligt.
VARNING!
y
Om du ignorerar varningstexten kan du
få lättare skador, eller så kan produkten
skadas.
Obs!
y
Anmärkningen hjälper dig att förstå och
använda produkten på ett säkert sätt.
Läs anmärkningen noggrant innan du
använder produkten.
29 ANVÄNDA
ANVÄNDARHANDBOKEN
30 SKÖTSEL
30 Rengöra TV:n
30 - Skärm, ram, skåp och stativ
30 - Strömkabel
30 FELSÖKNING
31 SPECIFIKATIONER
3
SVENSKA
LICENSER / MEDDELANDE OM PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD
/ ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET
LICENSER
Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om de olika licenserna
nns på www.lg.com.
MEDDELANDE OM PROGRAMVARA MED ÖPPEN
KÄLLKOD
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna
källkod-licenser som ingår för den här produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning
och upphovsrätt.
Det nns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris
(inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på
[email protected]: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.
ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET
Information om inställningar för den externa kontrollenheten hittar du på www.lg.com.
Isolator
Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och som
samtidigt är kopplad till kabel-TV-nät kan i vissa fall medföra risk för brand.
För att undvika detta skall en galvanisk isolator nnas mellan utrustningen och kabel-TV-nätet vid
anslutning av utrustningen.
4
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.
VARNING
y
Placera inte TV:n och fjärrkontrollen i följande omgivningar:
- En plats med direkt solljus
- En plats med hög fuktighet, t.ex. ett badrum
- I närheten av en värmekälla, t.ex. en spis, och andra apparater som
genererar värme
- Nära diskbänkar eller luftfuktare där de lätt kan utsättas för ånga eller
olja
- En plats med regn och vind
- Nära behållare med vatten, t.ex. vaser
Annars finns risk för brand, elektriska stötar eller tekniska fel.
y
Placera inte produkten där den kan utsättas för damm.
Detta medför risk för brand.
y
Koppla ur strömsladden för att helt bryta strömmen. Kontakten måste alltid
vara fullt fungerande.
y
Rör aldrig nätkontakten med våta händer. Torka genast av hela nätsladden
noga om stickkontakten blir blöt eller täckt av damm.
Annars kan du få livshotande elektriska stötar på grund av fukten.
y
Anslut nätkabeln till ett jordat uttag. (Med undantag för apparater som inte
är jordade.)
Annars kan du få livsfarliga elektriska stötar.
y
Anslut nätkabeln noga så den inte glappar.
Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
y
Kontrollera att strömsladden inte kommer i kontakt med varma föremål som
element.
Detta ökar risken för brand och elektriska stötar.
y
Placera inte tunga föremål eller själva produkten på strömsladdar.
Detta kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar.
5
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y
Böj antennkabeln längs med husfasaden, så nära som möjligt, för att
förhindra att regn läcker in.
Annars kan det uppstå vattenskador inuti produkten vilket kan leda till
elektriska stötar.
y
När du monterar en TV på väggen ska du se till du inte installerar den
genom att hänga ström- och signalkablar på baksidan av den.
Detta kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.
y
Anslut inte för många elektriska apparater till en och samma
förgreningsdosa.
Detta kan leda till att eldsvåda uppstår på grund av överhettning.
y
Se till att inte tappa eller välta produkten när du ansluter externa enheter.
Det kan resultera i personskador eller skador på produkten.
Desiccant
y
Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för
barn.
Antifuktmaterial är skadligt vid förtäring. Vid oavsiktlig förtäring ska
du tvinga patienten att kräkas och sedan besöka närmaste sjukhus.
Plastemballaget kan dessutom orsaka kvävning och bör förvaras utom
räckhåll för barn.
y
Låt inte barn klättra eller hänga på TV:n.
Då kan TV:n ramla och detta kan orsaka allvarliga skador.
y
När du avlägsnar förbrukade batterier, försäkra att barn inte kommer åt att
äta dem.
Om detta händer ska du omedelbart ta barnet till en läkare.
y
Sätt inte in strömledande föremål (som metallbestick) i ena änden av
strömkabeln medan den andra änden är ansluten till ingången i väggen.
Rör inte heller strömkabeln direkt efter att du anslutit den till ingången i
väggen.
Då kan du få elektriska stötar.
(Beroende på modell)
y
Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen i närheten av produkten.
Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller
eldsvåda.
y
Se till att metallföremål som mynt, hårnålar och gem inte kan falla ner i
produkten. Var också försiktig med lättantändliga föremål som papper eller
tändstickor. Barn måste vara extra försiktiga.
Elektriska stötar, eldsvåda eller skador kan inträffa. Om ett främmande
föremål hamnar i produkten kopplar du från strömsladden och kontaktar
servicecenter.
6
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y
Spreja inte vatten på produkten och gnugga inte brandfarliga vätskor på
den (som thinner eller bensen). Det kan leda till elektriska stötar eller
eldsvåda.
y
Skydda produkten från stötar, se till att inte något objekt ramlar in i
produkten eller på skärmen.
Du eller produkten kan skadas.
y
Vidrör aldrig denna produkt under åskväder.
Då kan du få elektriska stötar.
y
Rör aldrig vid vägguttaget vid gasläckor. Öppna fönstren och vädra.
Eldsvådor eller brännskador kan uppstå på grund av gnistor.
y
Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera
den på egen hand.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
y
Om något av följande inträffar kopplar du ur produkten och kontaktar ett
lokalt servicecenter.
- Produkten har utsatts för stötar
- Produkten har skadats
- Främmande föremål har kommit in i produkten
- Det kom rök eller konstig lukt från produkten
Detta kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar.
y
Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten
under en längre tid.
Ansamlat damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till
krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
y
Produkten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk). Placera inte
föremål som innehåller vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
y
Placera inte produkten där den kan komma att utsättas för olja eller oljestänk.
Det kan skada produkten och få den att falla ned.
VARNING!
y
Installera produkten på en plats där det inte förekommer radiovågor.
y
Avståndet mellan utomhusantennen och eventuella kraftledningar ska vara
tillräckligt stort så att antennen inte nuddar kraftledningarna om den faller.
Detta medför risk för elektriska stötar.
7
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y
Installera inte produkten på platser som instabila hyllor eller lutande ytor.
Undvik också platser där det finns vibrationer eller där produkten inte har
ordentligt stöd.
Annars kan produkten falla eller välta vilket kan orsaka personskada eller
skada på produkten.
y
Om du installerar TV:n på ett stativ måste montera den på ett säkert sätt så
att den inte kan välta. Om produkten välter kan det orsaka allvarliga skador.
y
Om du tänker montera apparaten på en vägg fäster du VESA standardväggmonteringsfäste (valfri
komponent) på apparatens baksida. När du installerar TV:n med hjälp av väggmonteringsfästet
(valfri komponent) ska du sätta fast det ordentligt så att det inte ramlar ner.
y
Använd endast tillbehör som angivits av tillverkaren.
y
Kontakta en kvalificerad serviceperson när du installerar antennen.
På så sätt minimeras risken för brand eller elektriska stötar.
y
Vi rekommenderar att du håller ett avstånd på minst fem till sju gånger den
diagonala skärmstorleken när du tittar på TV.
Om du tittar på TV under lång tid kan du börja se suddigt.
y
Använd enbart angiven typ av batteri.
Annars kan fjärrkontrollen gå sönder.
y
Blanda inte gamla och nya batterier.
Detta kan leda till att batterierna överhettas och läcker.
y
Batterier ska inte utsättas för extrema temperaturer. Förvara dem inte i direkt solljus och håll dem
på avstånd från element och öppen eld.
y
Använd ALDRIG icke återuppladdningsbara batterier i laddaren.
y
Kontrollera att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och
sensorn.
y
Signalen från fjärrkontrollen kan störas av solljus eller annat starkt ljus. I så
fall ska du göra det mörkare i rummet.
y
Se till att anslutningskablarna är tillräckligt långa vid anslutning av externa
enheter som t.ex spelkonsoler.
Annars kan produkten ramla vilket kan orsaka personskada eller skada på
produkten.
y
Använd inte stickproppen för att knäppa på eller stänga av apparaten.
(Använd inte strömkabeln som kontakt.)
Det kan orsaka mekaniska fel eller leda till elektriska stötar.
8
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y
Följ installationsanvisningarna nedan för att förhindra att produkten
överhettas.
- Avståndet mellan apparat och vägg bör vara minst 10 cm.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en
bokhylla eller ett skåp).
- Installera inte produkten på en matta eller en dyna.
- Se till att luftventilen inte blockeras av en duk eller gardin.
Annars kan eldsvåda uppstå.
y
Vidrör inte ventilationshålen när du tittar på TV eftersom dessa kan vara
heta. Detta påverkar inte produktens funktion eller prestanda.
y
Kontrollera produktens sladdar regelbundet, och om utseendet visar på skador eller nedbrytning
kopplar du från den, slutar att använda den och får sladden ersatt med exakt samma
ersättningsprodukt från en auktoriserad återförsäljare.
y
Se till att damm inte samlas på nätkontakten eller i vägguttaget.
Detta medför risk för brand.
y
Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex. att böja,
slå knutar på, klämma i dörrar eller gå på den. Var extra uppmärksam
på kontakter, vägguttag och de punkter där sladden kommer ut från
apparatens hölje.
y
Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål
som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
y
Undvik att vidröra skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid. Detta
kan orsaka tillfälliga förvrängningseffekter på skärmen.
y
När du rengör produkten och dess komponenter kopplar du bort strömmen
och torkar med en mjuk trasa. Om du trycker för hårt kan det leda till
repor eller missfärgningar. Spraya inte vatten på produkten eller torka den
med en våt trasa. Använd aldrig fönsterputs, rengöringsmedel för bilar,
industriella rengöringsmedel, skurmedel, vax, bensen, alkohol o.s.v. som
kan skada produkten och dess panel.
Annars kan det uppstå eldsvåda, elektriska stötar eller produktskada
(deformation, korrosion eller att produkten går sönder).
y
Så länge som den här enheten är ansluten till ett vägguttag kommer den inte att kopplas från
växelströmkällan, även om du stänger av enheten med strömbrytaren.
y
När du ska dra ur sladden tar du tag i stickproppen och drar ur den.
Om ledningarna inuti strömkabeln kopplas bort kan det orsaka eldsvåda.
y
Se till att du stänger av strömmen innan du flyttar produkten. Sedan drar du
ur strömkablarna, antennkablarna och alla anslutningskablar.
TV:n eller strömsladden kan vara skadade vilket kan leda till brand eller
orsaka elektriska stötar.
1 / 1

LG 60LB730V Användarmanual

Kategori
LED-TV
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för