Princess 182001 Superior Fryer 3L Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

182001 Princess
Superior Fryer 3L
Nederlands 4
English 9
Français 14
Deutsch 19
Español 25
Italiano 30
Svenska 35
Dansk 40
Norsk 45
Suomi 50
Português 55
 60
 69
35
SV
Gratulerar!
Du har valt en produkt från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris. Vi
hoppas att du kommer attglädje av denna
produkt i många år.
Beskrivning (fig. A)
Din 182001 Princess fritös har konstruerats för
fritering av livsmedel med hjälp av olja eller
flytande fett. Apparaten lämpar sig inte för
fritering av livsmedel med hjälp av fast fett.
Apparaten är bara avsedd för inomhusbruk.
Apparaten är bara avsedd för hushållsbruk.
Apparatens maximala kapacitet är 3 liter. Den
maximala vikten för pommes frites är 600 gram.
1. Elektronisk styrenhet
2. Termostatratt
3. Temperaturindikator
4. Återställningsknapp
5. Återställningspinne
6. Löstagbar panna
7. Säkerhetsfilter
8. Korg
9. Korghandtag
10. Lock
Första användning
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Kontrollera att det finns tillräckligt med fritt
utrymme runt apparaten så att värmen
kan ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
Rengöra apparaten. Se avsnittet •
"Rengöring och underhåll".
Rengöra tillbehören. Se avsnittet •
"Rengöring och underhåll".
Montering (fig. A & B)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- re montering eller demontering, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
Fritösen har en ‘kall zon' i botten apparaten.
Den ‘kalla zonen' är en zon dit större
matpartiklar sjunker och den lägre temperaturen
förhindrar att de bränns av oljan eller det
flytande fettet. Fritöser med en ‘kall zon' har
många fördelar, men kräver också extra
uppmärksamhet. Fritöser med en ‘kall zon' är
känsliga för vatten eftersom värmeelementen
är nedsänkta i olja eller flytande fett. Vatten
kan komma i kontakt med oljan eller det
flytande fettet av flera orsaker:
- De flesta födoämnen, speciellt potatis,
innehåller naturligt vatten.
- Kondensering av het ånga.
- Ispartiklar i frysta födoämnen.
- Livsmedlen sköljs men torkas inte ordentligt
före tillagning.
- Den löstagbara pannan torkas inte
ordentligt efter rengöring.
- Fel typ av olja eller flytande fett används.
Om vatten kommer i kontakt med oljan eller det
flytande fettet, kan substasen börja skvätta,
skumma eller flöda över kraftigt. För att
optimera fritöserna har Princess utvecklar ett
specielltkerhetsfilter somnker temperaturen
i den ‘kalla zonen' ytterligare och fördelar
vatenpartiklarna mer effektivt. Säkerhetsfiltret
hindrar substansen från att skvätta, skumma
eller flöda över.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Byt regelbundet oljan eller det flytande fettet.
- Rengör säkerhetsfiltret regelbundet.
Kontrollera att öppningarna ikerhetsfiltret
inte är tilltäppta.
Placera den löstagbara pannan (6) •
i apparaten.
Placera säkerhetsfiltret (7)botten av •
den löstagbara pannan (6).
Montera den elektroniska styrenheten (1) •
på apparaten.
st korghandtaget (9) i korgen (8). Placera •
korgen (8) i den löstagbara pannan (6).
Placera locket (10) på apparaten.•
36
SV
Användning
På- och avslagning (fig. A)
Apparaten är utrustad med en termostat som
håller oljan eller det flytande fettet vid önskad
temperatur.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Använd inte apparaten när den löstagbara
pannan inte är fylld med olja eller flytande
fett.
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
För att slå på apparaten, vrid •
termostatratten (2) till önskad temperatur.
Temperaturindikatorn (3) är tänd medan
termostaten värmer upp oljan eller det
flytande fettet. Temperaturindikatorn (3)
slocknar när oljan eller det flytande fettet
når önskad temperatur.
Medan apparaten är på kommer •
temperatur indikatorn (3) att tändas och
släckas när termostaten slåroch stänger
av värmeelementen för att upprätthålla
önskad temperatur.
För att stänga av apparaten, vrid termostat-•
ratten (2) till av-läget. Kontrollera att
prickarna på termostatratten (2) och den
elektroniska styrenheten (1) är i linje med
varandra. Temperaturindikatorn (3) släcks.
Dra ut nätkontakten från vägguttaget.•
Inställning av temperaturen (fig. A)
Temperaturen kan ställas in från 150 °C till 190 °C.
Vrid termostatratten (1) för att ställa in •
temperaturen. Temperaturindikatorn (3)
slocknar när oljan eller det flytande fettet
når önskad temperatur.
Friteringstemperatur
Livsmedel Temperatur (°C)
Pommes frites (för-fritering) 170
Pommes frites (slut-fritering) 175
Parmesanfondue 170
Ostkroketter 170
Potatiskroketter 175
Köttkroketter 175
Fiskkroketter 175
Fisk 170
Fiskpinnar 180
Friterad ost 180
Friterade räkor 180
Varmkorv av hackat kött 180
Kyckling 170
För bästa möjliga färska pommes frites,
rekommenderas följande metod:
- Fritera pommes fritesen vid 170 °C
5-10 minuter. Skaka korgen så att pommes
fritesen lossnar. Låt pommes fritesen svalna
en kort stund i en skål.
- Fritera pommes fritesen vid 175 °C
2-4 minuter. Skaka korgen så att pommes
fritesen lossnar. Låt pommes fritesen svalna
en kort stund i en skål.
Återställning av apparaten (fig. A)
Om apparaten inte fungerar som den ska,
eller om ett fel inträffar, kan apparaten
återställas.
Tryck på återställningsknappen (4) på den •
elektroniska styrenheten (1) för att återslla
apparaten. Använd återställningspinnen (5).
Tips för användning
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Sätta samman apparaten. Se avsnittet •
"Montering".
Fyll den löstagbara pannan med olja eller •
flytande fett. Kontrollera att olje-/flytande
fett-nivån ligger mellan min- och max-
markeringarna på den löstagbara pannan
(fig. C).
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
Ställ in önskad temperatur. Se erfordrad •
temperatur och tid på livsmedels-
förpackningen. Temperaturindikatorn
slocknar när oljan eller det flytande fettet
når önskad temperatur.
t apparaten förrma i ca 15 minuter med •
oljan eller det flytande fettet vid önskad
temperatur.
Ta bort is från frusna livsmedel och torka •
livsmedlet för att undvika stänk av het olja
eller flytande fett.
Fyll korgen med livsmedlet.•
Placera korgen i apparaten.•
Placera locket på apparaten.•
37
SV
När processen är klar, ta bort locket och •
korgen från apparaten.
Vidta en av följande åtgärder:•
- Håll i korghandtaget och skaka korgen
för att ta bort överflödig olja eller
flytande fett.
- Låt korgen hängakroken på den
löstagbara pannan och ta bort
överflödig olja eller flytande fett.
Töm korgen på en plåt eller ett fat.•
Om du vill fritera mer livsmedel, upprepa •
då ovanstående steg.
Kontrollera regelbundet att olje-/flytande •
fett-nivån ligger mellan min- och max-
markeringarna på den löstagbara pannan
(fig. C). Omerfordras, fyll på mer olja
eller flytande fett.
Efter användning, slå av apparaten, dra ut •
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
Allmänna tips
Använd flytande vegetabilisk olja, som •
jordnötsolja, majsolja eller sojaolja för
smakligast resultat.
Fritera alltid livsmedlet vid rätt temperatur. •
Kontrollera att livsmedlet finns i korgen
under den automatiska upphettningstiden.
Tina upp livsmedlet före användning för •
nyttigast resultat.
Fritera inte för-kokade pommes frites mer •
än en ng. r-fritera alltid färska pommes
frites.
Fyll inte korgen med för mycket livsmedel •
för att undvika oönskat friteringsresultat.
Fräscha regelbundet upp oljan eller flytande •
fettet för nyttigast resultat. Byt alltid oljan
eller flytande fettet efter fritering av rått
tilltugg, som kycklinglår.
Håll oljan eller det flytande fettet färskt •
under längre tid genom att sila det efter
användning för att ta bort livsmedelsrester.
Rengöring och underhåll
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- re rengöring eller underhåll, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- nk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
- nk inte ned den elektroniska styrenheten
i vatten eller någon annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av
apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
Kontrollera apparaten regelbundet för •
eventuella skador.
Rengör apparatens utsida med en mjuk, •
fuktig trasa. Torka apparatens utsida
ordentligt med en ren, torr trasa.
Rengör tillbehören:•
- Demontera apparaten.
- Demontera locket. Rengör apparaten
med en mjuk, fuktig trasa och några
droppar diskmedel. Torka apparatens
insida noggrant med en ren, torr trasa.
Montera locket enligt bilden (fig. B)
- Rengör apparaten och den elektroniska
styrenheten med en mjuk, fuktig trasa och
några droppar diskmedel. Torka apparaten
och den elektroniska styrenheten noggrant
med en ren, torr trasa.
- Rengör korgen, säkerhetsfiltret och den
löstagbara pannan i såpvatten. Skölj
korgen, säkerhetsfiltret och den
löstagbara pannan under rinnande
vatten. Torka korgen, säkerhetsfiltret
och den löstagbara pannan ordentligt
med en ren, torr trasa.
- Sätta samman apparaten.
Uppfräschning av olja eller flytande
fett
Oljan eller det flytande fettet måste fräschas
upp efter var 4:e användning.
Ta bort locket, korgen och den elektroniska •
styrenheten från apparaten.
Ta bort den löstagbara pannan från •
apparaten.
Håll i handtagetsäkerhetsfiltret för att •
ta bort det från den löstagbara pannan.
Häll oljan eller det flytande fettet i en •
behållare. Kassera oljan eller det flytande
fettet.
38
SV
Rengör säkerhetsfiltret i såpvatten.•
Rengör den löstagbara pannan i såpvatten.•
Torka tillbehören ordentligt.•
Sätta samman apparaten.•
Fyll den den löstagbara pannan med färsk •
olja eller flytande fett precis innan
apparaten ska användas på nytt.
Förvaring
Placera apparaten och tillbehören •
i originalförpackningen.
Förvara apparaten med tillbehören på en •
torr plats, utom räckhåll för barn.
Säkerhetsanvisningar
Allmän säkerhet
Läs noggrant igenom handboken före •
anndning. Bell handboken för framtida
behov.
Använd bara apparaten och tillbehören för •
de avsedda ändamålen. Använd inte
apparaten och tillbehören för andra syften
än de som beskrivs i handboken.
Använd inte apparaten om någon del eller •
tillbehör är skadat eller defekt. Om någon
del eller tillbehör är skadat eller defekt,
ste den bytas av tillverkaren eller berig
serviceverkstad.
Barn bör övervakas för att säkerställa att •
de inte leker med apparaten.
Om barn eller personer med fysiska, •
sensoriska, mentala eller motoriska problem
eller personer som saknar erfarenhet och
kunskap använder apparaten kan det
innebära risker. Personer som ansvarar för
deras säkerhetr ge uttryckliga anvisningar
eller övervaka användningen av apparaten.
Använd inte apparaten nära badkar, •
duschar, bassänger eller andra kärl som
innehåller vatten.
nk inte ned apparaten i vatten eller någon •
annan vätska. Om apparaten hamnar
i vatten eller någon annan vätska får inte
apparaten tas bort med händerna.
Dra omedelbart ut nätkontakten från
vägguttaget. Om apparaten hamnar under
vatten eller någon annan vätska får den
inte användas igen.
Sänk inte ned den elektroniska styrenheten •
i vatten eller någon annan vätska. Om den
elektroniska styrenheten hamnar i vatten
eller någon annan vätska får inte den tas
bort med händerna. Dra omedelbart ut
nätkontakten från vägguttaget. Om den
elektroniska styrenheten hamnar i vatten
eller någon annan vätska får apparaten
inte användas på nytt.
Denna apparat är avsedd att endast •
användas för hushållsbruk och liknande
tillämpningar som personalkök i affärer,
kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar;
av kunder på hotell, motell och andra
miljöer av bostadstyp; miljöer av typen
"rum och frukost".
El-säkerhet
Före användning, kontrollera alltid att •
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges
märkplåten.
Apparaten är inte avsedd att användas •
med en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
Anslut apparaten till ett jordat vägguttag. •
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1 mm
2
).
För ytterligare skydd, installera en jordfels-•
brytare (RCD) med en nominell felström
som inte överskrider 30 mA.
Kontrollera att vatten inte kan komma in •
i kontaktstiftennätkabeln eller
förlängningskabeln.
Nysta alltid upp nätkabeln och •
förlängningskabeln helt.
Kontrollera att nätkabeln inte hänger över •
en bordskant och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
Håll nätkabeln borta från hetta, olja och •
skarpa kanter.
Använd inte apparaten om nätkabeln eller •
nätkontakten är skadad eller defekt. Om
nätkabeln eller nätkontakten är skadad
eller defekt, måste den bytas av tillverkaren
eller behörig serviceverkstad.
Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa •
nätkontakten från nätuttaget.
39
SV
Lossa nätkontakten från nätuttaget när •
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
Säkerhetsanvisningar för fritöser
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Placera apparaten på ett värmebeständigt •
och vattensäkert underlag.
Placera inte apparaten på en spishäll.•
Kontrollera att det finns tillckligt med fritt •
utrymme runt apparaten så att värmen
kan ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
Täck inte över apparaten.•
Kontrollera att apparaten inte kommer i •
kontakt med lättantändliga material.
Håll apparaten borta från värmekällor.•
Sänk inte ner korghandtaget i het olja eller •
flytande fett. Plasten kommer att smälta
och förorena oljan eller det flytande fettet.
Om korghandtaget sänks ner i het olja eller
flytande fett, fräscha då upp oljan eller det
flytande fettet före användning.
Använd bara olja eller flytande fett. •
Använd inte fast fett. Det är tillåtet att
använda vegetabiliska oljor, som solrosolja,
olivolja, sesamolja och rapsolja.
Ta bort is från frusna livsmedel och torka •
livsmedlet för att undvika stänk av het olja
eller flytande fett.
Se upp för stänk när livsmedlet sänks •
i apparaten fylld med het olja eller flytande
fett.
Akta dig för heta delar. Ytorna som är •
rkta med en varningssymbol för heta ytor
riskerar att bli heta vid användning. Den
åtkomliga ytan kan bli het när apparaten
används. Den yttre ytan kan bli het när
apparaten används.
Se till att dina händer är torra innan du rör •
vid apparaten.
Flytta inte apparaten medan den ärslagen •
eller fortfarande varm. Dra ut nätkontakten
från vägguttaget och vänta tills apparaten
har svalnat.
Förvara apparaten på en torr plats när den •
inte används. Se till att barn inte kommer
åt förvarade apparater.
Friskrivning
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Princess 182001 Superior Fryer 3L Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för