AL-KO MH 4001 R Användarmanual

Kategori
Grästrimmare
Typ
Användarmanual
S 1 Oversettelse av original bruksanvisning
Inledning
Läs bruksanvisningen noggrant. Bekanta dig
med rätt användning av maskinen.
Behåll bruksanvisningen för senare behov eller
för nästa ägare.
Följ säkerhets- och varningsanvisningar på
maskinen.
Nedan förklaras de symboler som används i
bruksanvisningen:
FÖRSIKTIGT
står vid arbets- eller driftsförfaranden, som
ska följas till punkt och pricka, för att fara
för personer ej skall uppstå.
VARNING
innehåller information som måste iakttas
för att förhindra skador på utrustningen.
ANVISNING
står vid tekniska krav, som särskilt måste
beaktas.
Säkerhetsbestämmelser
Användare
Maskinen får inte användas av barn och
ungdomar under 16 år och personer, som inte
har bekantat sig med bruksanvisningen. Lokala
bestämmelser kan fastställa minimal ålder för
användningen av maskinen.
Var klädd i långa tätt åtsittande byxor och
ordentliga skor.
Arbetsområde
Använd inte maskinen i grov terräng med stenar.
Kontrollera terrängen noggrant där du vill arbeta
och avlägsna alla främmande föremål som till
exempel stenar, grenar, träd, ben ...
Akta dig för främmande föremål också när du
arbetar med maskinen.
Om det befinner sig personer (akta dig för barn)
eller djur (akta dig också för små djur) inom
arbetsområdet får maskinen inte användas.
Arbetstider
Följ arbetstider enligt bestämmelser för
gräsklippning (skydd mot buller) vilka är specifika
för varje land.
Arbeta med maskinen endast vid dagsljus eller
under bra belysning.
Användning
Kontrollera alltid maskinens utseende före
användningen. Maskinen måste vara i ett säkert
brukstillstånd.
Skadade eller slitna delar måste bytas
omedelbart.
Använd maskinen endast i ett sådant tekniskt
tillstånd, som föreskrivits av tillverkaren.
Användare av maskinen är ansvarig för olyckor
orsakade andra personer eller för skador på
andra personers egendom.
Ta inte av maskinens säkerhets- och
skyddsutrustningen.
Vid start av motorn får ingen befinna sig framför
maskinen eller framför maskinens arbetsverktyg
(ogräsfräs) – drivenheten för de roterande
knivarna måste vara avstängd.
Ha inte händer och ben i närheten av roterande
delar.
Maskinen med motorn igång får du aldrig lyfta
eller bära. Vänta tills mejningsknivar stannar och
koppla av tändstifts konektor.
Montera eller ta isär transporthjulen och ställ in
bromskopplingen endast då motorn är avstängd
och ogräsfräsen inte rör sig.
Vid körning med ett transporthjul monterat stäng
av motorn och vänta tills ogräsfräsen stannat.
Det är tillåtet att använda maskinen endast om
man behåller säkerhetsavståndet fastställt av
handtaget.
Behåll säkerhetsavstånd.
Arbeta alltid horisontellt vid lutningar. Arbeta inte
uppåt eller neråt i lutningar eller på lutningar som
lutar mer än 10 .
Skydda avgasröret och motorn mot blad, gräs
och avrunnen olja.
Lämna inte maskinen utan tillsyn – koppla loss
tändstiftskontakten.
Varning! Bensinen är extremt lättantänd-
ligt!
Förvara bensin endast i sådana behållare som är
avsedda för det ändamålet.
Förvara bensin endast i sådana behållare som är
avsedda för det ändamålet!
När motor är igång eller när maskinen är hett får
tanklocket inte öppnas och bensinen får inte
fyllas på.
Oversettelse av original bruksanvisning S 2
Använd tratt eller påfyllningsrör till påfyllningen
så att driftsvätskan inte kan rinna på motorn,
skyddskåpan eller på marken.
Om bensinen rinner över får motorn inte startas.
Maskinen måste rengöras. Maskinen får absolut
inte startas innan bensinen avdunstat.
Ur säkerhetsskäl byt bensintank och tanklock vid
skada.
Fara för brännsår! Avgasrör och delar i
närheten av avgasröret kan vara upp till
80
varma.
Byt skadade delar av avgasröret.
Ändra inte inställning på motorns regulator.
Låt aldrig förbränningsmotorn vara igång i
stängda utrymmen – fara för förgiftning!
Reservdelar och tillbehör
Använd endast original reservdelar och original
tillbehör.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra
ändringar i konstruktionen och i utförandet.
Betydelse av symboler på
maskinen
Innan du börjar använda
maskinen läs bruksanvisningen!
Roterande verktyg! AKTA
händer och fötter!
Avsedd användning
Ändamål för maskinanvändning
Denna maskin är endast avsedd för bearbetning
av jord som är uppluckrad tidigare.
Till bearbetning av fast jord, t.ex. tilltrampad
gräsmatta, är denna maskin inte lämplig.
Annan användning av denna maskin med
original tillbehör är endast tillåtet för ändamål
avsedda för detta.
Annan typ av användning är inte tillåten.
Drifttider:
Följ också kommunala föreskrifter som gäller för
användning av gräsklippare!
Montering
Monteringen ska utföras i enlighet med bilderna
1 till 16.
Maskinens delar
1 Kopplingsspak
2 Gasregleringsspak
3 Spak för backgång
4 Startsnöre
5 Transporthjul
6 Kniv
7 Skyddsskärmar
8 Skyddsplåt
9 Bromsspade
Starta maskinen
Starta maskinen först efter komplett montering.
Innan första användningen, fyll på olja och
bensin! Samtidigt följ ovillkorligen
anvisningarna som finns i bifogad
bruksanvisning för bensindriven motor
levererad av motorns tillverkare.
Inställning av handtagets höjd
Ställ in höjden av handtag för din kroppshöjd.
Den vanliga höjdinställningen motsvarar ungefär
höfthöjd.
Lossa skruvar på skyddskåpans fot.
Ställ in handtagets höjd enligt de långa
öppningarna.
Dra åt skruven igen.
På modeller med backväxel (MH xxxx R)
är styrskalmen svängbar åt vänster och
höger.
Lossa stjärnratten (bild 14), sväng
styrskalmen åt sidan och dra fast stjärnratten
för hand.
Transporthjul
Med hjälp av transporthjulen man kan flytta den
bensindrivna ogräsfräsen till önskad plats.
Ta bort transporthjulet innan du arbetar med
jordfräsen.
Start av motorn
Vid start av motor får kopplingsspaken för de
roterandeknivarna inte vara aktiverad!
Ställ in chockspaken till läge "START".
Dra snabbt ut startsnöret och låt den sedan
långsamt rulla in.
S 3 Oversettelse av original bruksanvisning
Att starta ogräsfräsen
Dra kopplingsspaken uppåt och håll den kvar
i det läget. Ogräsdrösen börjar rotera först i
andra hälften av spakens rörelse.
Att stoppa ogräsfräsen
Starta kopplingsspaken.
Starta kopplingsspaken, ogräsfräsarna får
inte rotera!
Lägga i backen
Backen får aldrig läggas i när maskinen rör
sig framåt. Det finns risk för allvarliga
skador på utrustningen.
Spaken för bakåtkörning ska dras uppåt tills
det tar stopp.
Lägga ur backen
Lossa spaken för bakåtkörning.
Stänga motorn
Ställ in chockspaken i läge "STOP".
Underhåll
Före all underhåll och rengöringsarbeten
koppla först loss tändstiftskontakten!
Rengör maskinen efter användningen.
Tvätta inte maskinen med vatten. Vattnet i
tändningsanordningen eller i förgasaren kan
orsaka defekter.
Om maskinen drar åt ena sida, måste
förgasaren riktas uppåt!
Specialkontroll är nödvändig:
vid ett plötsligt motorstopp
om knivarna böjer sig
om den manuella växellådan skadas
om kilremmen skadas.
Byta växellådsolja
I princip ska även växellådsoljan bytas var 100
driftstimme. (Oljeviskositet SAE 80).
Oljebyte
Erforderlig oljemängd:
Serierna 4000, 5000 ca. 0,5 l.
Typ MH 350-4 ca. 0,2 l.
Lossa oljeskruven (bild 15).
Fyll på ny olja.
Oljan måste synas i påfyllningsöppningen.
Stäng påfyllningsöppningen med låsskruven.
Motor
Utbyte av olja / luftfilter / tändstift
Följ bruksanvisningen levererad av motorns
tillverkare.
Justering av bovdenlinor
Fin justering utförs med hjälp av en
justeringsskruv på övre handtag (Bild 6, 12) och
på motorns fot (på ändarna av bovdenlinorna).
Lossa kontramutter.
Ställ in med hjälp av justeringsskruv.
Rätt inställning:
Ogräsfräsarna kan börja rotera först i andra
halvan av spakens rörelse.
Spänn kontramutter.
Gas pådrag
Följ bruksanvisning levererad av motorns
tillverkare.
Underhåll och förvaring
Innan du börjar göra några som helst arbeten
på maskinen:
Stäng av motorn, vänta tills ogräsfräsen stannat
och koppla loss tändstiftskontakten.
Vid manipulering av ogräsfräsarna se till att alltid
ha skyddshandskar på dig.
Förvara aldrig maskinen med bensinen i tanken i
byggnader där bensinångor kan komma i kontakt
med öppen eld eller med gnistor -
explosionsfara!
Töm bensintanken endast utomhus.
Före förvaring i instängda utrymmen låt motorn
kallna.
Tvätta inte maskinen med vatten.
Reparationer på maskinen får endast utföras av
auktoriserade servistekniker.
Tillbehörsdelar
Istället för bromskopplingen kan olika
tillbehörsdelar monteras på dess plats. Fråga
återförsäljaren.
Miljöskydd, likvidering
Förpackningen är tillverkad av återanvändbart
material. Var snäll och avlägsna
förpackningsmaterialen på bästa sätt.
Hjälp vid fel
Oversettelse av original bruksanvisning S 4
Före alla underhålls och rengöringsarbeten koppla loss tändstiftskontakten!
Fel Avskaffning av fel
motor vill inte starta Fyll på bensin.
Ställ in chockspaken till läge "START".
Tändstiftskontakten sitter på tändstiften.
Kontrollera, eventuell byt ut, tändstiften.
Rengör luftfilter.
Sänkt motor effekt
Rengör luftfilter.
Ta bort växtresterna från ogräsfräsen.
Ogräsfräsen roterar inte
Ogräsfräsens bovdenlina är inte rätt inställd.
Ogräsfräsen på axel med manuell växellåda sitter lös.
Skadad kilrem auktoriserad servis
Fel på manuell växellåda
auktoriserad servis
Fel, som inte går att avskaffa med hjälp av denna tabell, får avskaffas endast av en
auktoriserad servis.
S
8
EG-försäkran om överensstämmelse
Härmed försäkrar vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i,
motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv,
EU-säkerhetsstandarder och de produktspecika standarderna.
Produkt
Betongblandare
Serienummer
G2212215
Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Företrädare
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Typ
MH 350-4 / 4000
4001R
5000
5001R
EU-direktiv
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
2002/88/EG
Harmoniserade normer
EN 709:2000-03
EN 709/A4:2009-07
ISO 14982:1998-09
Ljudeffektnivå
uppmätt / garanterad
MH 350-4 / 4000 92 / 93 dB(A)
4001R 92 / 93 dB(A)
5000 92 / 93 dB(A)
5001R 92 / 93 dB(A)
Överensstämmels-
evärdering
2000 /14/EG
bilaga VIII
ORGANISMO NOTIFICATO SE-
CONDO
Reggio Emilia Innovazione
Via Sicilia 31
41122 Reggio Emilia - Italia
Nr. Istituto 1232
Kötz, 2011-12-07
Antonio De Filippo, Managing Director
Garanti
Eventuella material- eller tillverkarfel på maskinen ansvarar vi för under garantin inom den lagstadgade preskriptionstiden
antingen genom reparation eller utbyte av del/delar. Preskriptionstiden gäller efter respektive lands lag, där maskinen
införskaffades.
Våra garantiåtaganden gäller endast vid: Garantin upphör att gälla vid:
Ett korrekt handhavande av maskin
Beaktande av bruksanvisning
Användning av reservdelar i original
Reparationsförsök av maskin
Tekniska ändringar på maskinen
Ej ändamålsenlig användning
(t.ex. användning för kommersiellt bruk eller användning
inom kommunal verksamhet)
Garantin gäller inte för:
Lackskador, som beror på normalt slitage
Förslitningsdelar, som på reservdelskartan är märkta med ramar XXX
XXX
(X)
Förbränningsmotorer – För dessa gäller separata garantibestämmelser från respektive motortillverkare
Vid garantifall var god uppsök din handlare med denna garantiförsäkran och kvittot eller närmaste auktoriserade kundt-
jänstställe. Genom detta garantiåtagande berörs inte köparens lagstadgade garanti gentemot försäljaren.
─────┐
─────┘
aa
ee
bb cc
dd
ff
Motorhacke MH 5001 R
112 651 Briggs & Stratton
aa bb cc
dd ee
ff
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
17
18
19
20
21
25
26
29
30
P109 86.1840.275
= 705077
401 460
405
125
703 452
405 106
700 148
405 107
411 770
P109 26.0010.270
406 989
411 766
411 763
700 121
411 771
41115840
P109 26.0050.220
700 152
P109 23.1005.906
401 420
P109 26.0010.285 = 41150040
P109 26.0005.263 = 41149340
Pos.
Art. Nr.
34
35
36
38
39
40
41
42
-
43
45
46
47
48
50
51
52
53
54
-
55
405 159
405 103
405 110
700 122
700 559
700 138
405 109
P109 26.0005.322 Rechts
= 41149402
P109 26.0005.326 Links = 41149502
405 124
405
128
700 276
700 150
405 079
700 626
P109 26.0012.209
407 018
407 017
405 157 Rechts
405 158 Links
401 463
Pos.
Art. Nr.
701 326
31
Motorhacke MH 5001 R
112 651 Briggs & Stratton
aa
ee
bb cc
dd
ff
Motorhacke MH 5001 R
112 651 Briggs & Stratton
aa bb cc
dd ee
ff
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
700 390
402 928
402 929
700 129
700 092
700 151
402 900
402 907
402 930
402 906
P109 34.0005.216
701 956
402 931
401 421
407 120
701 457
401 422
402 904
402 932
402 903
402 902
700 551
401 424
401 425
401 427
Pos.
Art. Nr.
27
28
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41
42
43
46
48
49
50
51
53
54
55
57
58
409 323
401 420
700 626
P109 26.0012.204
701 626
41149840
41149240
P109 23.0010.206
405 103
700 123
702 742
402 936
401 462
401 418
700 561
402 940
401 408
P109 26.0005.904
703 142
700 555
700 148
41148740
405 084
700 276
Pos.
Art. Nr.
Motorhacke MH 5001 R
112 651 Briggs & Stratton
a b c
d e
abc
de
f
MH350-4
Art.-Nr.112644 Briggs & Stratton
32
701 985
33
402 962
34
700 121
35
402 963
36
402 964
37
402 965
38
402 966
39
701 647
40
411 769
41
321 126
42
348 063
43
702 742
44
411 760
45
P109 861840265
=411761
46
700 148
47
405 1
11
51
P109 260050200
52
410 805
53
402 972
54
700 390
55
P109 300020067
58
402 978
59
402 977
60
405 129
62
405 125
64
700 129
65
P109 300020103
66
701 006
67
407 048
Pos.
Art.Nr.
Pos.
Art.Nr.
1
402 934
2
411 767
3
411 758
4
402 942
5
402 943
6
409 400
7
40294640
8
410 769
9
703 452
10
702 774
11
700 702
12
P109 260050220
13
411 759
14
700 150
16
700 276
18
405 112
19
701 521
20
700 138
21
700 092
22
410 771
23
410 772
24
40295440
25
402 955
26
402 956
27
402 957
28
411
50202
29
407 396
30
402 960
31
40296140
a b c
d e
abc
de
f
Art.-Nr.112644 Briggs & Stratton
61
701 321
MH350-4
1 / 1