Chicco Xpace Isofix Bruksanvisning

Kategori
Bilsäten
Typ
Bruksanvisning
70
Bruksanvisning
VIKTIGT: INNAN ANVÄNDNINGEN SKA
DENNA BRUKSANVISNING LÄSAS NOGA
OCH HELT OCH HÅLLET FÖR ATT UNDVIKA
FAROR VID ANVÄNDNINGEN. SPARA DEN
FÖR FRAMTIDA BRUK. DITT BARNS SÄKER-
HET KAN ÄVENTYRAS OM DU INTE NOGA
FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
VARNING: INNAN ANVÄNDNINGEN SKA
EVENTUELLA PLASTPÅSAR OCH ALLT EM-
BALLAGE AVLÄGSNAS OCH SLÄNGAS SAMT
HÅLLAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
DET REKOMMENDERAS ATT ELIMINERA
DESSA DELAR VID DE SÄRSKILDA SORTE-
RINGSSTÄLLENA I ENLIGHET MED GÄLLAN-
DE LAGAR
VIKTIGT MEDDELANDE: Installation med
ISOFIX-systemet
1. Detta är en ISOFIX fastspänningsanordning
för barn. Den är godkänd enligt Standard
ECE R44/04 för allmän användning i fordon
som är försedda med ISOFIX fastsättnings-
system .
2. För att använda ISOFIX UNIVERSAL-sy-
stemet är det absolut nödvändigt att läsa
fordonets användarhandbok före installa-
tionen av Bilbarnstolen. Handboken anger
de sittplatser som är kompatibla med
storleksklassen för bilbarnstolen, som är
godkänd ISOFIX UNIVERSAL.
3. Denna fastspänningsanordning har klassi-
ficerats “Universal” enligt kriterier för go-
dkännande som är strängare i förhållande
till föregående modeller som inte förfogar
över detta meddelande.
4. Viktgruppen och storleksgruppen ISOFIX
för vilken anordningen kan användas är:
GRUPP 1, klass B.
5. I händelse av tvivel, kontakta tillverkaren
för fastspänningsanordningen eller återför-
säljaren.
VARNING! Kombinera inte de två fastsätt-
ningssystemen ISOFIX och bilbältet för att
installera Din bilbarnstol.
VARNING! Vid användning av ISOFIX är fast-
sättningen av de undre fastsättningspunkterna
inte tillräcklig. Det är absolut nödvändigt att
fästa “Top Tether” vid fastsättningspunkten
som har förutsatts av fordonets tillverkare.
VIKTIGT MEDDELANDE: Installation med
3-punktsbälte
1. Detta är en “Universal” fastspänningsanord-
ning för barn som är godkänd enligt Stan-
dard ECE R44/04 och kompatibel med de
flesta bilsittplatser, men inte med alla.
2. Det är lättare att erhålla en perfekt kom-
patibilitet i de fall när fordonets tillverkare
uppger i fordonets handbok att fordonet
är förberett för montering av “Universala”
fastspänningsanordningar för den aktuella
åldersgruppen
3. Denna fastspänningsanordning har klassi-
ficerats “Universal” enligt kriterier för go-
dkännande som är strängare i förhållande
till föregående modeller som inte förfogar
över detta meddelande.
4. Den är endast lämplig för användning i for-
don som är försedda med 3–punktsbälte
som är statiskt eller försett med upprull-
ningsautomatik och godkänt enligt Stan-
darden UN/ECE Nr. 16 eller andra motsva-
rande standarder.
5. I händelse av tvivel, kontakta tillverkaren
för fastspänningsanordningen eller återför-
säljaren.
MYCKETVIKTIGT!SKALÄSASGENAST
Denna Bilbarnstol är godkänd för “Grupp
1”, för transport av barn med en kroppsvikt
mellan 9 och 18 Kg (ungefär mellan 9-12
månader upp till 3 år), i enlighet med den
europeiska standarden ECE R 44/04
Bilbarnstolens inställningar får endast
utföras av en vuxen person
Varje land förutser olika lagar och föreskrif-
ter beträffande säkerheten vid transport av
barn i bil. Därför råder vi Dig att kontakta
de lokala myndigheterna för mera ingåen-
de informationer.
Undvik att någon använder produkten utan
att ha läst instruktionerna
Risken för allvarliga skador barnet, inte
endast i fall av en olycka, men även under
andra omständigheter (till exempel tvära
inbromsningar , o.s.v.) ökar om de anvisnin-
gar som återges i denna manual inte noga
iakttages
Produkten är endast avsedd för att använ-
das som Bilbarnstol och den får inte använ-
das hemma
Ingen Bilbarnstol kan garantera fullständig
säkerhet för barnet i händelse av en olycka,
men användningen av denna produkt
minskar risk för allvarliga skador eller död-
S
71
srisken för barnet
Använd alltid Bilbarnstolen korrekt instal-
lerad och med bältena fastspända, även
under kortare färder, för att inte riskera att
barnet skadas. Kontrollera särskilt att bältet
är ordentligt sträckt, att det inte har snott
sig och att läget är korrekt.
Till följd av en olycka, även en lätt olycka,
ska Bilbarnstolen ersättas, eftersom den
kan ha utsatts för skador som inte är synli-
ga med blotta ögat.
Använd inte Bilbarnstolar som köpts i andra
hand. De skulle kunna ha utsatts för skador
på strukturen som inte är synliga med blot-
ta ögat, men som kan äventyra produktens
säkerhet.
Använd inte Bilbarnstolen om den är ska-
dad, deformerad eller starkt sliten eller
om någon del saknas, eftersom detta kan
medföra att den inte längre innehar sina
ursprungliga säkerhetsegenskaper.
Ingen ändring eller tillsats får göras på pro-
dukten utan tillverkarens godkännande.
Anbringa endast de tillbehör, reservdelar
eller komponenter som levereras och go-
dkänts av tillverkaren för användning med
Bilbarnstolen.
Använd inte någonting, till exempel kuddar
eller täcken, för att höja Bilbarnstolen från
fordonets sittplats eller för att höja barnet
från Bilbarstolen: i händelse av en olycka
kan detta medföra att den inte fungerar på
ett korrekt sätt.
Kontrollera att det inte nns några föremål
mellan Bilbarnstolen och sittplatsen eller
mellan Bilbarnstolen och bildörren.
Kontrollera att fordonets säten (böjbara,
fällbara eller vridbara) är ordentligt fa-
stkopplade
Kontrollera att inga föremål eller bagage
som inte är ordentligt fastsatta eller som är
placerade på ett osäkert sätt transporteras i
bilen, särskilt på den bakre hyllan, eftersom
de kan skada passagerarna i händelse av en
olycka eller en tvär inbromsning
Låt inte andra barn leka med Bilbarnstolens
tillbehör eller delar
Lämna inte barnet ensamt i bilen. Det kan
vara farligt!
Transportera in mer än ett barn åt gången i
Bilbarnstolen
Kontrollera att alla passagerare i bilen an-
vänder sitt säkerhetsbälte, dels för sin egen
del, men även för att de skulle kunna stöta
till och skada barnet under resan i händelse
av en olycka eller en tvär inbromsning
VARNING! Vid inställningarna (av huvud-
stödet och av bältena) ska Du försäkra Dig
om att Bilbarnstolens rörliga delar inte
kommer i beröring med barnets kropp.
Stanna bilen en säker plats innan Du
utför några inställningar på Bilbarnstolen
eller på barnet under färden
Kontrollera regelbundet under transporten
att barnet inte öppnar säkerhetsbältets
bälteslås och att det inte mixtrar med Bi-
lbarnstolen eller delar av denna
Ge inte mat till barnet under färden, särskilt
inte klubbor, isglasspinnar eller något an-
nat på pinnar. I händelse av en olycka eller
en tvär inbromsning kan de skada barnet
Gör ofta uppehåll vid längre resor. Barnet
blir mycket lätt trött inne i Bilbarnstolen
och behöver röra på sig. Stanna bilen så att
barnet kan gå in och gå ut från bilen från
trottoarsidan.
Ta inte bort etiketter och rmamärken från
klädseln.
Undvik att göra längre uppehåll soliga
platser med Bilbarnstolen, eftersom detta
kan förorsaka att materialens och tygernas
färg bleknar
Om bilen har stått stilla i solen, ska Bil-
barnstolen noga inspekteras innan barnet
placeras i den, och kontrollera att inga de-
lar har överhettats. Låt den i så fall svalna
innan barnet placeras, för att undvika brän-
nskador.
När barnet inte transporteras ska Bilbar-
nstolen, i vilket fall som helst, lämnas
fastkopplad (med hjälp av ISOFIX-hakar
eller 3-punktsbälte), eller placeras i baga-
geutrymmet. Om Bilbarnstolen inte är fa-
stkopplad kan den utgöra en fara för passa-
gerarna i händelse av en olycka eller tvära
inbromsningar
Företaget Artsana avsäger sig allt ansvar för
en oriktig användning av produkten och för
vilken som helst användning som avviker
från dessa instruktioner.
INSTRUKTIONERFÖRANVÄDNINGEN
BESTÅNDSDELAR
BEGRÄNSNINGAR OCH KRAV VID ANVÄN-
DNINGEN AVSEENDE PRODUKTEN OCH
BILENS SITTPLATS
INSTALLATION AV BARNSTOLEN I BILEN
MED ISOFIX-SYSTEMET
INSTALLATION AV BARNSTOLEN I BILEN
MED 3-PUNKTSBÄLTE
RÅD FÖR EN KORREKT INSTALLATION AV
BILBARNSTOLEN
72
PLACERING AV BARNET I BILBARNSTOLEN
JUSTERING AV KUDDEN FÖR HUVUDSTÖD
OCH AV BÄLTENA
INSTÄLLNING AV SITTDELENS LUTNING
SKÖTSEL
BESTÅNDSDELAR(Figurer1-2-3-4-5)
Figur1(Framsidan)
A. Kudde för huvudstöd
B. Slitsar för bältenas genomgång
C. Axelband
D. Bilbarnstolens bälten
E. Tryckknapp för justering av bältena
F. Band för justering av bältena
G. Bälteslås för bältenas stängning /öppning
H. Klädsel
I. Vadderat grenband
J. Bilbarnstolens basdel
K. Bilbarnstolens sittdel
L. Handtag för lossning av ISOFIX-systemet
Figur2(Baksidan)
M. Knapp för inställning av huvudstödet
N. Etikett för godkännande
O. Platta för fastsättning av bältena
P1 ISOFIX-system
P2 Top Tether
Figur3(Prol)
Q. Spak för justering av sittdelen
R. Förvaringsficka för instruktionerna
S. Bältesstyrning för genomgång av höftför-
greningen på bilens 3-punktsbälte
S1.Bälttesstyrning för genomgång av den dia-
gonala delen på bilens 3-punktsbälte
T. Klämma för låsning av bilbältets diagonala
förgrening
U. Etiketter med instruktioner för installatio-
nen
V. ISOFIX-system
Figur4(DetaljISOFIX-system)
W. Kopplingsdelar
X. Skyddshylsor
Y. Tryckknappar för lossning
Z. Indikatorer som visar att inkopplingen har
skett
Figur5(DetaljTOPTETHER)
AA. Bälte
BB. Justeringsanordning
CC. Indikator för spänning
DD. Hake
BEGRÄNSNINGAROCHKRAVVIDANVÄN-
DNINGEN AVSEENDE PRODUKTEN OCH
BILENSSITTPLATS
VARNING! Respektera noga följande begräns-
ningar och krav vid användningen avseende
produkten och bilens sittplats: i motsatt fall
garanteras inte säkerheten.
Barnets kroppsvikt ska vara mellan 9 och
18 kg.
Om bilbarnstolen installeras sittplatsen
med bilbältet, ska detta vara försett med
ett 3-punktssäkerhetsbälte som är statiskt
eller försett med upprullningsautomatik
och godkänt enligt Standarden UN/ECE Nr.
16 eller andra motsvarande standarder (Fi-
gur 6).
Bilbarnstolen kan installeras med ISOFIX-
systemet i de lägen som anges i fordonets
användarhandbok.
Bilbarnstolen kan installeras sittpla-
tsen bredvid föraren eller på vilket som
helst baksäte och den ska alltid placeras
framåtvänd i färdriktningen. Använd inte
denna Bilbarnstol på sittplatser som är
vända sidledes eller i motsatt riktning i
förhållande till körriktningen (Figur 7).
VARNING! Enligt olycksstatistikerna är bilens
baksäten vanligtvis säkrare än framsätet och
är alltså att föredra för installationen av Barn-
stolen. I synnerhet är den säkraste sittplatsen
den i mitten bak.
Om Bilbarnstolen placeras på den främre
sittplatsen rekommenderas, för en större sä-
kerhet, att skjuta tillbaks sittplatsen så mycket
det går och som är möjligt när det finns andra
passagerare på baksätet, samt ställa in ryggen
i ett så vertikalt läge som möjligt. Om bilen är
försedd med höjdjusteringsanordning för bäl-
tet, ska den fästas i det lägsta läget. Kontrol-
lera sedan att bältets justeringsanordning är i
tillbakaskjutet läge (eller åtminstone i rät linje)
i förhållande till ryggen på bilens sittplats.
Om den främre sittplatsen är försedd med en
krockkudde framtill, avråds från att installera
Bilbarnstolen på denna sittplats. I händelse av
installation på vilken som helst sittplats som
är skyddad av krockkudde ska bilens handbok
alltid konsulteras.
VARNING! Installera inte Bilbarnstolen på en
sittplats som endast är försedd med höftbälte
med två fastsättningspunkter (Figur 8).
INSTALLATION AV BILBARNSTOLEN I BIL
MEDISOFIX-SYSTEMET
FÖRBEREDELSE FÖR INSTALLATIONEN
1. Dra handtaget för lossning av ISOFIX-sy-
73
stemet utåt (Figur 9).
2. Håll handtaget utdraget och dra FUL-
LSTÄNDIGT ut ISOFIX-systemet från ryg-
gens bakre del (Figur 10). Kontrollera att
systemet är utdraget till ändläget.
3. Skjut de två röda tryckknapparna (Y) på
ISOFIX kopplingsdelar inåt, håll dem in-
tryckta (Figur 11a) och ta bort de två skyd-
dshylsorna (X) (Figur 11b).
4. Sätt de två hylsorna i sina säten som finns
under basdelen (Figur 12a - 12b).
VARNING! Förvara noga hylsorna eftersom
de är nödvändiga för isättningen på nytt av
ISOFIX-systemet inne i basdelen när det inte
används.
HUR DU INSTALLERAR BILBARNSTOLEN
5. Placera Bilbarnstolen på den önskade sitt-
platsen. VARNING! Kontrollera att det inte
finns några föremål mellan bilbarnstolen
och sittplatsen eller mellan Bilbarnstolen
och bildörren.
6. Sätt fast de två ISOFIX- kopplingsdelarna
vid de motsvarande ISOFIX-fästena som
finns på bilens sittplats mellan ryggen och
sittdelen (Figur 13). VARNING! Försäkra Dig
om att inkopplingen har skett på ett korrekt
sätt genom att kontrollera att de två in-
dikatorerna (Z) visar grön färg.
7. Skjut energiskt Bilbarnstolen mot bilens
rygg (Figur 14) för att garantera att den
ligger an ordentligt mot ryggen.
HUR DU INSTALLERAR TOP TETHER
Installationen av Bilbarnstolen är endast och
uteslutande fullbordad när Top Tether har in-
stallerats.
VARNING! Rådfråga bilens användarhandbok
för att lokalisera fastsättningspunkten för Bil-
barnstolens Top Tether. Denna fastsättnings-
punkt är märkt med den särskilda etiketten
(Figur 15) och den kan finnas i de lägen som
visas i figurerna 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.
VARNING! Kontrollera att fastsättningen som
används för Top Tether är den som har för-
utsetts. Se till att Du inte förväxlar den med
någon ring som är förutsedd för fastsättning
bagag (Figur 17).
VARNING! Låt Top Tether löpa mellan den
övre delen av bilsätets rygg och huvudstödet.
Låt aldrig Top Tether löpa ovanför huvudstödet
(Figur 18).
8. När Du har hittat fastsättningspunkten ska
Du sätta fast haken (DD) på Top Tether (Fi-
gur 19).
9. Justera längden av Top Tether bältet ge-
nom att dra energiskt i bandet så att det
spänns ordenligt (Figur 20). Spänningen är
korrekt när indikatorn som finns på bandet
blir grön (Figur 21).
10. Linda upp bandet i överskott och fäst det
med hjälp av kardborrlåsningen (Figur 22).
HUR DU TAR BORT TOP TETHER
VARNING! Ta ur barnet från Bilbarnstolen
innan Du börjar med demonteringen.
1. Lossa på Top Tether genom att trycka på
knappen BB (Figur 23) och lossa haken.
2. Linda upp Top Tethers band och sätt fast
det med hjälp av kardorrlåsningen (Figur
22).
3. Dra ut handtaget för lossning av ISOFIX-sy-
stemet (L), håll det utdraget och avlägsna
Bilbarnstolen från bilens rygg tills ISOFIX-
systemet har dragits ut helt och hållet (Fi-
gur 24a-24b).
4. Skjut de två röda tryckknapparna inåt, los-
sa kopplingsdelarna från sina ISOFIX-fästen
på bilens sittplats (Figur 25).
5. Ta bort de två hylsorna från sina säten på
basdelen och sätt på nytt fast dem på de
ISOFIX-kopplingsdelarna. Var härvid noga
med att de riktas inåt (Figur 26a-26b).
6. Skjut in ISOFIX –systemet i Bilbarnstolen
basdel, så att det förs in helt och hållet i
själva basdelen (Figur 27).
INSTALLATIONAVBILBARNSTOLENIBILEN
MED3-PUNKTSBÄLTE
VARNING! LÅT INTE BILBÄLTET LÖPA I AN-
DRA LÄGEN ÄN DE SOM INDIKERAS I DENNA
BRUKSANVISNING, EFTERSOM DETTA ALL-
VARLIGT SKULLE KUNNA ÄVENTYRA BAR-
NETS SÄKERHET.
Genomgångarna för bältena har markerats
med rött på Bilbarnstolen.
OBSERVERA! Dessa instruktioner avser, både
i texten och på ritningarna, en installation på
baksätet på höger sida. För att installera Bil-
barnstolen i andra lägen ska samma arbets-
följd utföras.
1. Placera Bilbarnstolen på den valda sittplat-
sen. VARNING! Kontrollera att det inte fin-
ns några föremål mellan Bilbarnstolen och
bilens sittplats eller mellan Bilbarnstolen
och bildörren.
2. Fäll Bilbarnstolens rygg helt och hållet, ge-
nom att dra spaken som sitter under sit-
tdelen mot Dig (Q) (Figur 28).
3. Dra bilens säkerhetsbälte och låt det löpa i
utrymmet mellan Bilbarnstolens rygg och
basdel (Figur 29).
4. Låt höftdelen av bilens 3-punktsbälte löpa
74
genom de särskilda styrningarna för ge-
nomgången av bältena (Figur 30).
5. Dra ut det från Bilbarnstolens andra sida
och haka fast det på sittplatsens bälteslås
(Figur 31)
6. Öppna klämman för bältets låsning (T)
som sitter på samma sida som sittplatsens
bälteslås genom att trycka på spaken (Figur
32).
7. För in den diagonala förgreningen av bil-
bältet i klämman genom att placera det
exakt på det sätt som visas i figur 33. Släpp
spaken på klämman som automatiskt går
tillbaks i låst läge.
8. Dra energiskt bilbältets diagonala förgre-
ning och se till att Bilbarnstolen det ligger
an ordentligt mot sittplatsen (Figur 34),
om det är nödvändigt, genom att sätta ett
knä på Bilbarnstolen.
9. Låt det diagonala bältets övre del löpa inne
i bältesstyrningen S1 och sätt det exakt
som i figur 35.
10. Dra energiskt i bältet i den riktning som vi-
sas i figur 35 så att även den sista delen av
bältet spänns.
11. Kontrollera att installationen är korrekt (Fi-
gur 36).
RÅD FÖR EN KORREKT INSTALLATIONAV
BILBARNSTOLEN
VARNING! För att inte äventyra barnets sä-
kerhet ska Du ALLTID kontrollera, efter instal-
lationen att:
- bilbältet inte har snott sig i någon punkt.
- bältet är ordentligt sträckt i alla delar.
- vid installationens slut ska Bilbarnstolen ligga
ordentligt an mot bilens sittplats. Om detta
inte är fallet ska installationen upprepas.
PLACERINGAVBARNETIBILBARNSTOLEN
- Innan barnet placeras i Bilbarnstolen ska
Du trycka på knappen för bältesjusterin-
gen och samtidigt ta tag i de två bältena
på Bilbarnstolen under axelbanden och dra
mot Dig så att de släpper efter (Figur 37)
- Lossa Bilbarnstolens bälteslås genom att
trycka på den röda knappen (Figur 38), och
dra bältena utåt. Nu är det möjligt att sätta
barnet i Bilbarnstolen (Figur 39).
VARNING! Kontrollera alltid att barnets
kropp, när det sitter, ligger ordentligt an
mot Bilbarnstolens rygg (Figur 40).
- Placera grenbandet korrekt, ta tag i bältena,
lägg bälteslåsets två låsbleck ovanpå varan-
dra (Figur 41a – 41b) och skjut tillsammans
in dem energiskt i bälteslåsets säte tills det
hörs ett tydligt ”klick” (Figur 42).
För att garantera säkerheten har de två lås-
blecken konstruerats på så sätt att det inte
går att föra in endast ett låsbleck.
JUSTERINGAVKUDDENFÖRHUVUDSTÖD
OCHAVBÄLTENA
Huvudstödet och bältena kan justeras samti-
digt på höjden i 6 olika lägen, med hjälp av
den bakre knappen.
VARNING! För en korrekt justering ska hu-
vudstödet ställas in på så sätt att bältena
kommer ut från ryggen vid barnets axelhöjd
(Figur 43). För att utföra justeringen ska jus-
teringsknappen (M) som sitter bakom ryggen
hållas intryckt (Figur 44) och samtidigt låter
Du huvudstödet glida tills det önskade läget
uppnås (Figur 45). Släpp nu knappen och flyt-
ta huvudstödet tills det hörs ett ”klick” som
bekräftar att inkopplingen har skett.
För att spänna Bilbarnstolens bälten på ett
korrekt sätt drar Du i bältenas justeringband
(Figur 46) tills de ligger an ordentligt mot bar-
nets kropp.
Efter att ha spänt bältena tar Du tag i axel-
banden och drar dem nedåt för att anpassa
bältena bättre till barnets kropp.
VARNING! Bältena ska vara ordenligt sträckta
och ligga an mot barnet, men inte för mycket:
vid axlarnas höjd ska det vara möjligt att föra
in ett finger mellan bältet och barnet.
VARNING! Kontrollera att bältena inte har
snott sig, kontrollera i synnerhet området vid
barnets höft.
INSTÄLLNINGAVSITTDELENSLUTNING
Bilbarnstolen kan fällas i 5 lägen.
För att ändra på lutningen är det nödvändigt
att dra spaken som sitter under sittdelen mot
Dig (Q) (Figur 47)
VARNING! Efter att den önskade lutningen har
erhållits, ska Du först släppa spaken och däref-
ter fortsätta att flytta på sittdelen tills det hör
ett ”klick” som bekräftar att inkopplingen av
spaken har skett.
VARNING! Efter att den önskade lutningen har
erhållits, ska Du alltid kontrollera att bältena
är korrekt sträckta runt Bilbarnstolen.
VARNING! Vid inställningarna ska Du försäkra
Dig om att de rörliga delarna inte kommer i
beröring med barnets kropp eller med andra
barn som transporteras på bilens sittplats.
SKÖTSEL
Rengöringen och skötsel får uteslutande utfö-
ras av en vuxen person.
75
Rengöringavklädseln
Bilbarnstolens klädsel kan tas av helt och hål-
let och tvättas för hand eller i maskin i 30°C.
Följd de tvättråd som står på klädselns etikett.
Använd inte repande rengöringsmedel eller
lösningsmedel. Centrifugera inte klädseln och
låt den torka utan att vrida ur vattnet.
Om klädseln ska bytas ut får endast en av till-
verkaren godkänd klädsel användas, eftersom
den utgör en del av Bilbarnstolen som är vä-
sentlig för helheten och således är en säker-
hetsdetalj.
VARNING! Bilbarnstolen får aldrig användas
utan klädseln, för att inte äventyra barnets
säkerhet.
För att ta av fodret måste man först dra ur
remmarna på det sätt som beskrivs nedan:
- tryck på knappen för reglering av remmarna
samtidigt som du fattar tag i barnstolens två
remmar, under axelskydden, och dra dem
mot dig så att de förlängs (Fig. 37).
- haka loss säkerhetsbältet genom att trycka
på den röda knappen som sitter på spännet
(Fig.38).
- öppna karborreknäppningen i fodret från
ryggstödets insida (Fig. 48).
- flytta remmen och axelskydden så att de
hamnar under fodret (Fig.49).
- upprepa samma procedur med den andra
remmen.
- ta bort tyget på huvudstödet, grenbältet och
fodret på barnstolen.
För att sätta tillbaka foder och remmar ska
man:
- sätta på tyget på huvudstödet, grenbältet
och fodret på barnstolen.
- innan du stänger kardborreknäppena ska dra
säkerhetsbältena ovanför fodret (Fig. 50).
VIKTIGT! Kontrollera att säkerhetsbältena inte
är vridna.
VIKTIGT! På vissa modeller används en drag-
kedja istället för kardborreknäppen för att
stänga fodret.
Rengöringavdelarnaiplastochimetall
För rengöringen av delarna i plast eller i lack-
erad metall används endast en fuktig duk.
Använd inte repande rengöringsmedel eller
lösningsmedel.
Bilbarnstolens rörliga delar får inte på några
villkor smörjas.
Kontrollavattbeståndsdelarnaäri oska-
datskick
Det rekommenderas att regelbundet kontrol-
lera att följande beståndsdelar är i oskadat
skick och att de inte är slitna:
klädsel: kontrollera att vadderingarna inte
sticker ut och att det inte lossar några delar
från dem. Kontrollera sömmarnas tillstånd. De
ska vara hela.
bälten: kontrollera att tyget inte har fransat
sig på ett onormalt sätt, med påtaglig minsk-
ning av bältesbandets tjocklek vid justerings-
bandet, grenbandet, på axlarnas förgreningar
och i området för bältenas justeringsplatta.
plastdetaljer: kontrollera förslitningen av
alla delar i plast. De får inte uppvisa tydliga
tecken på skador eller ha förlorat sin färg.
VARNING! Om Bilbarnstolen skulle vara de-
formerad eller starkt sliten ska den ersättas,
eftersom den kan ha förlorat sina ursprungliga
säkerhetsegenskaper.
Hurproduktenskaförvaras
När Barnstolen inte är installerad i bilen ska
den förvaras på en torr plats, långt från vär-
mekällor och skyddad mot damm, fukt och
direkt solljus.
Hurproduktenskaskrotas
När Bilbarnstolen har tjänat ut ska Du skrota
den miljövänligt genom att använda Dig av
den särskilda källsorteringen i enlighet med de
föreskrifter som gäller i Ditt land.
FÖRYTTERLIGAREINFORMATIONER:
ARTSANA SPA
Servizio Clienti
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate COMO-ITALIA
www.chicco.com
1 / 1

Chicco Xpace Isofix Bruksanvisning

Kategori
Bilsäten
Typ
Bruksanvisning