Princess 212024 Datablad

Kategori
Blandare
Typ
Datablad
Ml
Artic Blender
Article 212024
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
• Instruções de uso • ȅįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ
 
© Princess 2008
Ml
Ml
Nederlands 1
English 5
Français 9
Deutsch 13
Español 17
Italiano 21
Svenska 25
Dansk 29
Norsk 33
Suomi 37
Português 41
ǼȜȜȘȞȚțȐ 45
49
25
Article 212024 Princess Arctic Blender
Allmänt
Du kan använda denna attraktiva Princess
Arctic Blender för att finhacka frukt och
grönsaker samt tillreda utsökta shaker och
juicer.
Mixern har en kraftfull motor som kan
ställas in på en av två kontinuerliga
hastigheter eller ett pulsläge. Med de
vassa knivarna av rostfritt stål kan du
enkelt finhacka eller göra puré av såväl
små som stora bitar frukt och grönsaker.
Denna användbara apparat har också ett
lock som kan stängas; öppningen i locket
kan användas för att tillsätta ingredienser
när du blandar utan att spilla.
Gummifötterna under mixern förhindrar att
den flyttar sig när den används.
Funktion och
kontroller
Se figur 1.
Apparaten har följande funktioner:
1 Lockinlägg
2 Lock
3 Graderad kanna
4 Kniv med packning
5Ring
6 El-sladd och kontakt
7 Omkopplare/brytare
8Hölje
Innan första användning
1 Avlägsna apparaten från
förpackningen.
2 Kontrollera att nätspänningen är
densamma som den som anges
apparatens märkplatta.
3 Rengör apparaten. Se ”Underhåll och
rengöring”.
Användning
Montera delarna
1 Montera kannan på höljet. Det finns tre
tappar på höljet som måste passa i
springorna på kannans botten.
2 Placera locket på kannan.
3 Sätt lockinlägget i locket och lås det
genom att vrida det medurs.
Omkopplare/brytare
Omkopplaren/brytaren har fyra lägen:
Blanda produkter
1 Skär frukt och/eller grönsaker i bitar
som passar i kannan. Skär inte i för
stora bitar, då bitarna måste vara
tillräckligt små för att falla ned på
kannans botten.
2 Avlägsna locket och lägg bitarna i
kannan.
3 Sätt locket med lockinlägget på kannan
för att förhindra att det stänker.
4 Slå på mixern genom att vrida
omkopplaren/brytaren till läge I eller II
eller till pulsläget (P).
Mixern arbetar mycket snabbt.
Produkten är hackad på några
sekunder. Blandningens släthet ökar
med längre blandningstider.
5 Fyll, om nödvändigt, på innehållet
genom att avlägsna lockinlägget: rotera
lockinlägget moturs och avlägsna det
från locket. Om bitarna är för stora för
öppningen i locket, stäng av mixern,
avlägsna locket och tillsätt produkten.
Sätt tillbaka locket på kannan innan du
slår på mixern igen.
Läge Funktion
0Av
I Fortsätt låg hastighet
II Fortsätt hög hastighet
P Pulsläge
26
Article 212024 Princess Arctic Blender
6 Stäng av mixern när du har berett den
önskade mängden frukt och/eller
grönsaker.
7 Drag ut kontakten ur vägguttaget.
Låt aldrig sladden hänga över
diskbänkens, arbetsytans eller
bordets kant.
Använd aldrig apparaten utomhus.
Använd en jordad väggkontakt.
Använd aldrig apparaten i ett fuktigt
rum.
Drag ur kontakten från vägguttaget
efter användning.
Se till att händerna är torra när du tar i
apparaten, nätsladden eller kontakten.
Stäng av apparaten och drag ur
kontakten ur vägguttaget om fel
uppstår vid användning samt innan
rengöring, om ett tillbehör ska sättas
på eller avlägsnas eller om du ska
ställa undan apparaten efter
användning.
Var försiktig när du tar i apparaten och
dess delar. Låt apparaten svalna först.
Apparaten och dess delar blir heta när
de är i bruk. Apparatens hölje blir
också hett, då höljet är en utmärkt
värmeledare.
Lämna aldrig apparaten obevakad vid
användning.
Använd alltid apparaten med locket
stängt.
Heta vätskor i mixern kan leda till att
locket flyger av på grund av ångan
och trycket som den heta vätskan
orsakar. Förhindra att detta händer
genom att trycka ned locket med en
handduk när mixern används.
Mixern arbetar mycket snabbt.
Ingredienserna hackas på bara ett par
sekunder. Ju längre mixern är
påslagen, desto finare hackas
produkterna.
För att förhindra överbelastning, slå
inte på mixern längre än tre minuter i
streck.
Slå aldrig på apparaten med en tom
kanna.
Underhåll
och rengöring
1 Drag ut kontakten ur vägguttaget.
2 Rengör apparatens hölje med en mjuk,
fuktig trasa.
3 Lossa ringen från kannans botten och
avlägsna kniven och
gummipackningsringen.
4 Rengör kannan, kniven,
packningsringen, locket och
lockinlägget i varmt såpvatten.
5 Skölj alla delar i rent vatten.
6 Torka alla delar.
7 Efter rengöring, placera kniven med
gummipackningen mot kannans
undersida och fixera den genom att
vrida ringen på kannan.
8 Montera alla delar på mixern (se
”Montera delarna”), stäng locket och
ställ undan apparaten.
Denna mixer har vassa knivar, som
sitter längst ned i behållaren. Var
därför mycket försiktig när du tömmer
och rengör mixern. Undvik att skära
dig på knivarna.
Se till att ingen fukt kommer i kontakt
med apparatens elektriska delar.
Doppa aldrig apparaten, nätkabeln
eller kontakten i vatten eller annan
vätska.
Använd aldrig aggressiva eller
slipande rengöringsmedel eller vassa
föremål (t.ex. knivar eller hårda
borstar) för att rengöra apparaten.
27
Article 212024 Princess Arctic Blender
Endast de lösa delarna (som kannan,
locket och lockinlägget) får rengöras i
diskmaskin. Själva apparaten får inte
rengöras i diskmaskin.
Förvaring
1 Drag ut kontakten ur vägguttaget.
2 Rengör apparaten. Se ”Underhåll och
rengöring”.
3 Förvara apparaten på en frostfri och
torr plats.
Håll apparaten utom räckhåll för barn.
Säkerhet
Läs och följ dessa anvisningar
noggrant. Förvara denna
bruksanvisning för framtida bruk.
Använd endast denna apparat så som
beskrivs i denna bruksanvisning.
Apparaten är endast ägnad för
hushållsbruk.
Användningen av denna apparat av
barn eller personer med en fysisk,
sensorisk, mental eller motorisk
begränsning eller som saknar
kunskap och erfarenhet kan leda till
farliga situationer. Personer som
ansvarar för dessa personers
säkerhet måste ge tydliga
instruktioner eller övervaka
apparatens användning.
Förvara apparaten oåtkomligt för barn
och andra som ej kan använda den på
ett säkert sätt.
Apparaten får endast repareras av en
auktoriserad elektriker. Försök aldrig
reparera apparaten själv.
Använd endast de tillbehör som
rekommenderas av tillverkaren.
Användning av andra tillbehör kan
skada apparaten och faror kan uppstå
för användaren.
Apparaten är inte avsedd att användas
med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollssystem.
Ta alltid ur kontakten från uttaget när
apparaten inte används.
Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget
genom att dra i kontakten och inte i
sladden.
Drag aldrig i nätsladden för att flytta
apparaten.
Använd inte apparaten om apparaten
eller nätsladden är skadade. Låt en
kvalificerad elektriker byta en skadad
sladd.
Kontrollera att apparaten, sladden och
kontakten inte kommer i kontakt med
andra värmekällor, t.ex. en varm
kokplatta eller öppen eld.
Se till att apparaten, nätsladden och
kontakten inte kommer i kontakt med
vatten, andra vätskor eller kemikalier.
Plocka inte upp apparaten om den
ramlar i vatten. Drag ur kontakten ur
vägguttaget direkt. Använd inte
apparaten mer.
28
Article 212024 Princess Arctic Blender
Miljön
Återvinn emballaget på för dessa avsedda
ställen.
Om du vill kassera apparaten när den
fortfarande fungerar eller enkelt kan
repareras, se då till att apparaten
återvinns.
När apparaten är obrukbar måste den tas
om hand på ett ansvarsfullt sätt, så att
apparaten eller dess delar kan återvinnas.
Släng inte apparaten bland osorterade
sopor; återlämna den till butiken eller
lämna den på en återvinningsstation.
Kontakta din kommun för information om
återvinningsstationer i ditt område.
CE-konformitet
Tillämpliga EU-direktiv:
2002/95/EG
2002/96/EG
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55

Princess 212024 Datablad

Kategori
Blandare
Typ
Datablad