Omron Healthcare HEM-7154-E Användarmanual

varumärke
Omron Healthcare
Modell
HEM-7154-E
Typ
Användarmanual
1
M3 (HEM-7154-E)
Läs bruksanvisning och före användning.
Användarhandbok
Automatisk blodtrycksmätare för överarmen
SV
Symboler
SV1
SV
1. Inledning
Tack för att du har valt OMRON automatisk blodtrycksmätare för
överarmen. Denna blodtrycksmätare använder den oscillometriska
metoden för blodtrycksmätning. Detta innebär att denna mätare
detekterar blodets rörelse genom armartären och omvandlar
rörelserna till en digital avläsning.
1.1 Säkerhetsanvisningar
Denna användarhandbok innehåller viktig information om OMRON
automatisk blodtrycksmätare för överarmen. För att säkerställa säker
och korrekt användning av denna enhet är det viktigt att du LÄSER
och FÖRSTÅR alla anvisningar angående säkerhet och bruk. Om du
inte förstår dessa anvisningar eller om du har några frågor bör
du kontakta din OMRON-återförsäljare eller -distributör innan
du använder enheten. Om du vill ha specifik information om ditt
blodtryck ska du vända dig till din läkare.
1.2 Avsedd användning
Den här enheten är en digital blodtrycksmätare som är avsedd för
mätning av blodtryck och puls hos vuxna patienter. Enheten känner av
oregelbundna hjärtslag under mätning och avger en varningssignal
isamband med avläsning. Den är huvudsakligen avsedd för allmän
användning ihemmet.
1.3 Uppackning och inspektion
Ta ut enheten ur förpackningen och inspektera den avseende skador.
ANVÄND INTE enheten om den är skadad, utan kontakta istället din
OMRON-återförsäljare eller -distributör.
2. Viktig säkerhetsinformation
Läs avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" iden här
användarhandboken innan du använder enheten. Följ noggrant
stegen iden här användarhandboken av säkerhetsskäl.
Spara den för framtida bruk. Om du vill ha specifik information om ditt
blodtryck ska du VÄNDA DIG TILL DIN LÄKARE.
2.1 Varning
Varnar för en potentiellt farlig
situation, som om den inte undviks
kan leda till dödsfall eller allvarlig
skada.
Använd INTE denna enhet på barn eller personer som inte kan tala.
Ändra INTE någon medicinering baserat på avläsningar från denna
blodtrycksmätare. Ta dina mediciner enligt läkarens ordination. ENDAST
en läkare är kvalificerad att diagnostisera och behandla högt blodtryck.
Använd INTE denna enhet på en skadad arm eller en arm som undergår
medicinsk behandling.
Placera INTE manschetten på armen medan du är kopplad till
intravenöst dropp eller genomgår en blodtransfusion.
Använd INTE denna enhet iområden där det finns högfrekvent
kirurgisk utrustning, utrustning för magnetisk resonanstomografi
(MRT) eller datortomografi (CT). Det kan göra att enheten inte
fungerar normalt och/eller leda till en felaktig avläsning.
Använd INTE denna enhet isyreberikade miljöer eller inärheten av
lättantändliga gaser.
Rådfråga din läkare innan du använder denna enhet om du har
någon vanlig hjärtarytmi såsom prematura förmaks- eller kammarslag
eller förmaksflimmer, arterioskleros (åderförkalkning), dålig
blodcirkulation, diabetes, njursjukdom eller om du är gravid eller har
havandeskapsförgiftning. OBS! Alla dessa tillstånd, samt om patienten
rör på sig, darrar eller skakar, kan påverka avläsningen.
Du ska ALDRIG diagnostisera eller behandla dig själv baserat på dina
avläsningar. Rådfråga ALLTID din läkare.
Undvik strypning genom att hålla luftslangen och nätadapterkabeln
borta från spädbarn, småbarn och barn.
Denna produkt innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk
om de råkar sväljas av spädbarn, småbarn och barn.
Hantering och användning av nätadaptern (valfritt
tillbehör)
Använd INTE nätadaptern om denna mätare eller nätadapterns
kabel är skadad. Om denna mätare eller kabeln är skadad ska du
stänga av strömmen och koppla ur nätadaptern omedelbart.
Anslut nätadaptern till ett eluttag med rätt spänning. Anslut INTE till
ett grenuttag.
SV2
SV
Du får ALDRIG sätta inätadapterns stickpropp ieluttaget eller dra ut
den ur eluttaget med våta händer.
Ta INTE isär och försök INTE att reparera nätadaptern.
Hantering och användning av batterier
Förvara batterierna utom räckhåll för spädbarn, småbarn och barn.
2.2 Försiktighet
Varnar för en potentiellt farlig situation,
som om den inte undviks kan leda
till mindre eller måttlig skada på
användaren eller patienten, eller
kan skada utrustningen eller annan
egendom.
Sluta använda blodtrycksmätaren och rådfråga din läkare om
hudirritation eller obehag uppstår.
Rådgör med din läkare innan du använder denna enhet på en arm
där intravaskulär access eller behandling, eller en arteriovenös (AV)
shunt, föreligger eftersom det sker en tillfällig störning av blodflödet
och detta kan leda till skador.
Rådfråga din läkare innan du använder denna enhet om du har
genomgått en mastektomi.
Rådfråga din läkare innan du använder denna enhet om du har
allvarliga problem med blodcirkulationen eller en blodsjukdom
eftersom manschetten kan orsaka blåmärken när den blåses upp
.
Gör INTE fler mätningar än nödvändigt eftersom blåmärken kan
uppstå på grund av att blodflödet störs.
Blås ENDAST upp armmanschetten när den sitter runt överarmen.
Ta bort manschetten om den inte börjar tömmas under mätningen
.
Om ett fel uppstår på mätaren kan den bli mycket varm. Vidrör
INTEmätaren om detta uppstår.
Använd INTE denna enhet för något annat syfte än att mäta
blodtryck.
Under mätningen får inte mobila enheter eller annan elektrisk
utrustning som avger elektromagnetisk strålning finnas närmare än
30cm från enheten. Det kan göra att enheten inte fungerar normalt
och/eller leda till en felaktig avläsning.
Ta INTE isär och försök inte reparera blodtrycksmätaren eller dess
komponenter. Det kan leda till felaktig avläsning.
Använd INTE på en plats där det finns fukt eller risk att vatten kan
stänka på blodtrycksmätaren. Det kan skada enheten.
Använd INTE blodtrycksmätaren iett fordon irörelse, t.ex. ien bil
eller på ett flygplan.
Undvik att tappa eller utsätta blodtrycksmätaren för kraftiga stötar
eller vibrationer.
Använd INTE blodtrycksmätaren på platser med hög eller låg
luftfuktighet eller temperatur. Se avsnitt 6.
Under mätningen ska du observera armen för att säkerställa att
mätaren inte orsakar långvarig försämring av blodcirkulationen.
Denna enhet är INTE avsedd för miljöer med frekvent användning
såsom läkarmottagningar eller kliniker.
Använd INTE enheten samtidigt med annan medicinsk elektrisk (ME)
utrustning. Det kan leda till felaktig funktion och/eller orsaka en
felaktig avläsning.
Undvik att bada, dricka alkohol eller koffein, röka, motionera och äta
minst 30 minuter innan du gör en mätning.
Vila iminst fem minuter innan du gör mätningen.
Ta av åtsittande eller tjocka kläder från armen före mätningen.
Sitt still hela tiden och prata INTE medan du gör en mätning.
Använd ENDAST armmanschetten på personer vars armomkrets
ligger inom det angivna området för manschetten.
Låt enheten acklimatisera sig till rumstemperatur innan du gör en
mätning. Om en mätning görs efter en extrem temperaturförändring
kan felaktiga avläsningar uppstå. OMRON rekommenderar att du
väntar icirka tvåtimmar tills enheten värms upp eller svalnar då
enheten används ien miljö med den temperatur som anges under
driftförhållanden efter att den har förvarats vid antingen den högsta
eller den lägsta förvaringstemperaturen. Mer information om drift-
och förvarings-/transporttemperatur finns iavsnitt 6.
Använd INTE denna enhet efter att hållbarhetstiden har gått ut.
Seavsnitt 6.
UNDVIK att böja armmanschetten eller luftslangen kraftigt.
UNDVIK att vika eller böja luftslangen under en pågående mätning.
En skada kan uppstå genom att blodflödet bryts.
Om du vill koppla ur luftkontakten drar du iluftkontakten av plast
vid slangens bas, inte isjälva slangen.
Använd ENDAST med den/de nätadapter, armmanschett, batterier
och tillbehör som är specificerade för den här blodtrycksmätaren.
Andra nätadaptrar, armmanschetter och batterier kan skada
enheten och/eller utsätta den för risker.
SV3
Använd ENDAST armmanschetten som är godkänd för den här
blodtrycksmätaren. Om andra armmanschetter används kan det
resultera iinkorrekta avläsningar.
Om du blåser upp till ett högre tryck än vad som behövs kan du
få blåmärken på armen där manschetten sitter. OBS! Se "Om ditt
systoliska tryck är mer än 210 mmHg" iavsnitt 11 ibruksanvisningen
för ytterligare information.
Läs och följ "Korrekt kassering av denna produkt" iavsnitt 7 när du
kasserar enheten och alla använda tillbehör eller tillvalsdelar.
Hantering och användning av nätadaptern
(valfritttillbehör)
För in nätadaptern helt iuttaget.
När du kopplar bort nätadaptern från vägguttaget ska du se
till att dra inätadapterkontakten på ett säkert sätt. Dra inte
inätadapterkabeln.
Vid hantering av nätadapterkabeln:
Skada den inte. / Ha inte sönder den. / Gör inga otillåtna
ändringarpå den.
Kläm den INTE. / Böj eller dra inte hårt iden. / Vrid den inte.
Använd den INTE om den är hopvirad.
Placera den INTE under tunga föremål.
Torka av eventuellt damm från nätadaptern.
Koppla ur nätadaptern när den inte används.
Koppla ur nätadaptern innan du rengör blodtrycksmätaren.
Hantering och användning av batterier
Se till att batterierna sätts imed polerna vända åt rätt håll.
Använd ENDAST fyra alkaliska AA-batterier eller manganbatterier
till denna blodtrycksmätare. Använd INTE andra typer av batterier.
Använd INTE nya och gamla batterier tillsammans. Använd INTE
batterier av olika märken samtidigt.
Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.
Om du skulle få batterivätska iögonen ska du omedelbart skölja
med rikligt med rent vatten. Kontakta din läkare omedelbart.
Om du råkar få batterivätska på huden ska du omedelbart tvätta
huden med rikligt med rent, ljummet vatten. Kontakta din läkare om
irritation, skador eller smärta kvarstår.
Använd INTE batterier efter passerat utgångsdatum.
Kontrollera regelbundet att batterierna är igott skick.
2.3 Allmänna försiktighetsmått
När du mäter på höger arm ska luftslangen löpa på sidan av
armbågen. Var noga med att inte vila armen på luftslangen.
Blodtrycket kan skilja sig åt mellan höger och vänster arm, och kan
leda till olika mätvärden. Mät alltid på samma arm. Om värdena
skiljer sig markant åt mellan armarna ska du fråga din läkare vilken
arm du ska använda vid mätningen.
När du använder tillvalet nätadapter ska du placera
blodtrycksmätaren på en plats där det är enkelt att ansluta och dra
ur nätadaptern.
Hantering och användning av batterier
Kassering av använda batterier ska utföras ienlighet med lokala
bestämmelser.
De medföljande batterierna kan ha en kortare livslängd än nya
batterier.
Kom ihåg att notera alla dina blodtrycks- och pulsmätningar för din
läkare. En enda mätning ger ingen exakt indikation på ditt verkliga
blodtryck.
Använd blodtrycksdagboken för att notera dina avläsningar
under en viss tidsperiod. Du kan hämta dagboken iPDF-format på
www.omron-healthcare.com.
SV4
SV
3. Felmeddelanden och felsökning
Om något av nedanstående problem uppstår under mätning bör du kontrollera att det inte finns någon annan eldriven enhet inom 30cm.
Setabellen nedan om problemet kvarstår.
Skärmvisning/problem Möjlig orsak Lösning
visas eller
armmanschetten
blåses inte upp.
[START/STOP]-knappen trycktes in
medan armmanschetten inte var
påtagen.
Tryck på [START/STOP]-knappen igen för att stänga av
mätaren. Tryck på [START/STOP]-knappen när du har satt
iluftkontakten ordentligt och satt på armmanschetten
korrekt.
Luftkontakten är inte helt inkopplad
iblodtrycksmätaren.
Sätt iluftkontakten ordentligt.
Armmanschetten är inte rätt
applicerad.
Sätt på armmanschetten korrekt och gör sedan en ny
mätning. Se avsnitt 5 ibruksanvisningen
.
Luft läcker ut från manschetten. Byt ut armmanschetten mot en ny. Se avsnitt 12
ibruksanvisningen
.
visas eller en
mätning kan inte
slutföras efter att
armmanschetten
har blåsts upp.
Du rör dig eller pratar under en
mätning och armmanschetten blåses
inte upp tillräckligt.
Var stilla och prata inte under mätningen. Om"E2" visas
upprepade gånger ska du blåsa upp armmanschetten
manuellt tills det systoliska trycket är 30–40mmHg
över dina tidigare avläsningar. Se avsnitt 11
ibruksanvisningen
.
Eftersom det systoliska trycket är över
210mmHg kan en mätning inte göras.
visas
Manschetten har blåsts upp över
maximalt tillåtet tryck.
Rör inte vid manschetten och/eller böj luftslangen under
mätning. Om du blåser upp armmanschetten manuellt,
se avsnitt 11 ibruksanvisningen
.
visas
Du rör på dig eller pratar under
mätningen. Vibrationer stör
mätningen.
Var stilla och prata inte under mätningen.
visas
Pulsfrekvensen känns inte av på
rättsätt.
Sätt på armmanschetten korrekt och gör sedan en ny
mätning. Se avsnitt 5 ibruksanvisningen
. Var stilla och
sitt på rätt sätt under mätningen.
Om symbolen återkommer rekommenderar vi att du
rådgör med din läkare.
/ /
visas
blinkar inte under
en mätning
SV5
Skärmvisning/problem Möjlig orsak Lösning
visas
Ett funktionsfel har uppstått
iblodtrycksmätaren.
Tryck på [START/STOP]-knappen igen. Om "Er" fortfarande
visas ska du kontakta din OMRON-återförsäljare eller
-distributör.
blinkar
Batterierna börjar ta slut. Byte av alla 4 batterier till nya rekommenderas.
Seavsnitt3 ibruksanvisningen
.
visas eller
blodtrycksmätaren
stängs av utan
förvarning under
en mätning
Batterierna är slut. Byt omedelbart ut alla 4batterierna mot nya.
Seavsnitt3ibruksanvisningen
.
Ingenting visas på skärmen.
Batterierna är vända åt fel håll. Kontrollera att batterierna ligger rätt. Se avsnitt 3
ibruksanvisningen
.
Avläsningarna verkar vara
för höga eller för låga.
Blodtrycket varierar hela tiden. Många faktorer kan påverka blodtrycket, t.ex. stress, tid på dagen
och/eller hur du placerar armmanschetten. Gå igenom avsnitt 2 ibruksanvisning
.
Övriga problem.
Tryck på [START/STOP]-knappen för att stänga av blodtrycksmätaren, och tryck sedan på den
igen för att göra en mätning. Om problemet kvarstår ska du ta ur alla batterier och vänta
i30sekunder. Sätt sedan tillbaka batterierna.
Om problemet kvarstår kontaktar du din OMRON-återförsäljare eller -distributör.
SV6
SV
4. Begränsad garanti
Tack för att du har valt en OMRON-produkt. Denna produkt är tillverkad av material med hög kvalitet och stor omsorg har tillämpats vid
tillverkningen. Den är utformad för att fungera på ett tillfredsställande sätt, förutsatt att den används på rätt sätt och underhålls enligt
beskrivningen ianvändarhandboken.
OMRON ger tre års garanti på denna produkt från inköpsdatum. OMRON garanterar produktens konstruktion, utförande och material.
Undergarantiperioden kommer OMRON att reparera eller ersätta en defekt produkt eller defekta delar utan att ta betalt för arbete eller material.
Garantin täcker inte något av följande:
A. Transportkostnader och transportrisker.
B. Reparationskostnader och/eller defekter som orsakats av att reparation utförts av obehöriga personer.
C. Periodiska kontroller och underhåll.
D. Bristande funktion hos eller slitage av tillvalsdelar eller andra tillbehör utöver själva huvudenheten, såvida detta inte uttryckligen
garanterasovan.
E. Kostnader till följd av nekat anspråk (avgift tas ut för dem).
F. Skador av alla slag inklusive personskador som orsakats av misstag eller på grund av felaktig användning.
G. Kalibreringsservice ingår inte igarantin.
H. Tillvalsdelar har ett (1) års garanti från inköpsdatumet. Tillvalsdelar innefattar, bland annat, följande artiklar: manschett och manschettslang.
Om garantiservice krävs ber vi dig att kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av, eller en auktoriserad OMRON-återförsäljare. Adressen
finns iproduktförpackningen/broschyren eller hos din specialiserade återförsäljare. Om du har svårt att hitta OMRON kundservice kan du kontakta
oss för information:
www.omron-healthcare.com
Reparation eller ersättning under garantin ger inte rätt till förlängning eller förnyelse av garantiperioden.
Garantin beviljas endast om den kompletta produkten återsänds tillsammans med originalfakturan/kontantkvittot som kunden fått av
återförsäljaren.
SV7
5. Underhåll
5.1 Underhåll
Skydda blodtrycksmätaren från skador genom att följa nedanstående anvisningar:
Ändringar eller modifieringar som inte har godkänts av tillverkaren gör garantin ogiltig.
Ta INTE isär och försök inte reparera blodtrycksmätaren eller dess komponenter. Det kan leda till felaktig avläsning.
5.2 Förvaring
Förvara blodtrycksmätaren iförvaringsetuiet när den inte används.
1. Ta bort manschetten från blodtrycksmätaren.
Var försiktig
Om du vill koppla ur luftkontakten drar du iluftkontakten av plast vid slangens bas, inte isjälva slangen.
2. Vik försiktigt ihop luftslangen imanschetten. Obs: Böj eller vik inte luftslangen överdrivet mycket.
3. Placera blodtrycksmätaren och övriga komponenter iförvaringsetuiet.
Förvara blodtrycksmätaren och övriga komponenter på en ren, säker plats.
Lägg inte blodtrycksmätaren och övriga komponenter iförvaring:
om blodtrycksmätaren och övriga komponenter är våta.
på platser som utsätts för extrema temperaturer, luftfuktighet, direkt solljus, damm eller frätande ångor såsom från blekmedel.
på platser som utsätts för vibrationer eller stötar.
5.3 Rengöring
Använd inte slipande eller flyktiga rengöringsmedel.
Använd en mjuk torr trasa eller en mjuk trasa fuktad med milt (neutralt) rengöringsmedel för att rengöra blodtrycksmätaren och
armmanschetten. Torka sedan av med en torr trasa.
Undvik att tvätta eller sänka ned blodtrycksmätaren och armmanschetten eller övriga komponenter ivatten.
Använd inte bensin, tinner eller liknande lösningsmedel för att rengöra blodtrycksmätaren, armmanschetten eller övriga komponenter.
5.4 Kalibrering och service
Exaktheten för denna blodtrycksmätare har testats noggrant och är utformad för lång livslängd.
Generellt rekommenderas att enheten ska inspekteras vartannat år för att säkra korrekt funktion och noggrannhet. Vänligen kontakta din
auktoriserade OMRON-återförsäljare eller OMRON kundservice på adressen som finns på förpackningen eller imedföljande litteratur.
Var försiktig
SV8
SV
6. Specifikationer
Produktbeskrivning Automatisk blodtrycksmätare för överarmen
Produktkategori Elektroniska sfygmomanometrar
Modell (kod) M3 (HEM-7154-E) Bildskärm Digital LCD-bildskärm
Manschettens tryckmätarområde 0 till 299mmHg
Pulsmätområde
40 till 180slag/min
Blodtrycksmätområde
SYS: 60 till 260mmHg/DIA: 40 till 215mmHg
Exakthet Tryck: ±3mmHg/Puls: ±5% av avläsningen på skärmen
Uppblåsning Automatiskt med elektrisk
pump
Tömning
Automatisk övertrycksventil
Mätmetod Oscillometrisk metod Driftläge Kontinuerlig drift
IP-klassificering Blodtrycksmätare: IP20/Nätadapter (tillval): IP21 (HHP-CM01) eller IP22 (HHP-BFH01)
Klassificering DC6 V 4,0 W Personansluten del Typ BF (armmanschett)
Maximal temperatur på
personansluten del
Lägre än +43 °C
Strömkälla 4 AA-batterier 1,5 V eller nätadapter (tillval) (INGÅNG AC 100–240 V 50/60 Hz
0,12–0,065 A)
Batterilivslängd Cirka 1000 mätningar (med användning av nya alkaliska batterier)
Hållbarhetstid (livslängd) Blodtrycksmätare: 5 år/manschett: 5 år/tillvalet nätadapter: 5 år
Driftvillkor +10 till +40°C/15 till 90% RH (icke-kondenserande)/800 till 1060hPa
Förvaring/transportförhållanden -20 till +60°C/10 till 90% RH (icke-kondenserande)
Innehåll
Blodtrycksmätare, manschett (HEM-RML31), 4 AA-batterier, förvaringsetui,
bruksanvisning
och
Skydd mot elstöt ME-apparat med intern drift (när endast batterier används)
Klass II ME-apparat (nätadapter som tillval)
Vikt Blodtrycksmätare: cirka 310g (exklusive batterier)/Manschett: cirka 170g
Mått (ungefärligt värde) Blodtrycksmätare: 105mm (B) × 87mm (H) × 153mm (L)
Manschett: 145mm × 594mm (luftslang: 750mm)
Minne Lagrar upp till 60 avläsningar per användare
SV9
Obs!
Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Den här blodtrycksmätaren har undersökts kliniskt enligt kraven iISO81060-2:2013. I den kliniska valideringsstudien användes K5 på
85 patienter för att fastställa diastoliskt blodtryck.
IP-klassificering iskyddsgrader som tillhandahålls via kapsling ienlighet med IEC 60529. Blodtrycksmätaren och nätadaptern (tillval) är skyddade
mot fasta främmande föremål med en diameter på 12,5mm eller mer, till exempel ett finger. Nätadaptern (tillval) HHP-CM01 är skyddad mot
lodrätt fallande vattendroppar som kan orsaka problem vid normal funktion. Nätadaptern (tillval) HHP-BFH01 är skyddad mot snett fallande
vattendroppar, som kan orsaka problem vid normal funktion.
7. Korrekt kassering av denna produkt
Denna markering som visas på produkten eller dess litteratur, indikerar att den inte ska avyttras med annat hushållsavfall islutet av
dess livslängd.
För att förhindra möjlig skada på miljön eller hälsan från icke kontrollerad avyttring, vänligen separera produkten från annat typ av
avfall och återvinn den ansvarsfullt för att bidra till hållbar återanvändning av materiella resurser.
Privata användare skall antingen kontakta återförsäljaren där produkten har inhandlats, eller det kommunala renhållningsbolaget,
föratt få information om var och hur de kan lämna in produkten för miljösäker återvinning.
Kommersiella användare skall kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren iinköpsavtalet. Denna produkt får inte blandas med annat
kommersiellt avfall för deponering.
8. Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
HEM-7154-E uppfyller EN60601-1-2:2015-standarden för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Ytterligare dokumentation ienlighet med denna EMC-standard finns på
www.omron-healthcare.com
Se EMC-informationen för HEM-7154-E på webbplatsen.
9. Riktlinjer och tillverkarens deklaration
Blodtrycksmätaren är utformad enligt den europeiska standarden EN1060, icke-invasiva sfygmomanometrar del 1: Allmänna krav,
och del 3: Särskilda krav för elektromekaniska blodtrycksmätningssystem.
Den här OMRON-produkten tillverkas ienlighet med det stränga kvalitetssystem som tillämpas av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.
Huvudkomponenten iOMRONS blodtrycksmätare, trycksensorn, tillverkas iJapan.
Rapportera alla allvarliga incidenter som har uppstått isamband med denna enhet till tillverkaren och den behöriga tillsynsmyndigheten iden
medlemsstat där du är bosatt.
SD1
Beskrivning av symboler
Personansluten del – typ BF, grad av skydd
mot elstöt (läckström)
Klass II-apparat.
Skydd mot elstöt
IP XX
Kapslingsklass i enlighet med IEC60529
CE-märkning
Serienummer
LOT-nummer
Medicinteknisk produkt
Temperaturgräns
Fuktighetsgräns
Gräns för atmosfäriskt tryck
Indikering av kontaktpoler
Endast för inomhusbruk
OMRONS varumärkesskyddade teknik för
blodtrycksmätning
Identifiering av manschetter som är
kompatibla med enheten
Indikator för manschettens placering på
vänster arm
Markör på manschetten som ska placeras
ovanför artären
Intervallpekare och justeringsläge för
armartären
,
Intervallindikator för
armens omkrets för att
underlätta val av rätt
manschettstorlek
,
Tillverkarens kvalitetskontrollmärke
Inte gjord av naturlig gummilatex
Armens omkrets
SD2
Användaren måste läsa denna
användarhandbok
Användaren måste följa denna
användarhandbok noga av säkerhetsskäl.
Likström
Växelström
Tillverkningsdatum
Förbjuden åtgärd
IM1-HEM-7154-E-SV-02-10/2019
Utgivningsdatum: 2019-10-24
Automatic Upper Arm
Blood Pressure Monitor
M3 (HEM-7154-E)
IM2-HEM-7154-E-E1-02-10/2019
1
Instruction Manual
Instruction Manual
2.3
Instruction Manual
2
Read Instruction manual and before use.
EL
Διαβάστε τοΕγχειρίδιο οδηγιών και πριν από τηχρήση.
PT
Leia oManual deinstruções e antes deutilizar.
DA
Læs brugervejledningen og før brug.
FI
Lue käyttöohjeet ja ennen käyttöä.
SV
Läs bruksanvisning och före användning.
KZ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɚɥɞɵɧɞɚ
ɠԥɧɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɨԕɵԙɵɡ
UK
Перед використанням прочитайте керівництво зексплуатації і .
ل؏ϳϫ֐̡؟ϣΎϧΕϳ΍Ω٫
έϭ΍ فϠ٬̡فγϝΎϣόΗγ΍
UR
1
Package Contents
EL
Περιεχόμενα συσκευασίας
SV
Förpackningens innehåll
PT
Conteúdo daembalagem
KZ
Ԕɚɩɬɚɦɚɧɵԙԕԝɪɚɦɵ
DA
Pakkens indhold
UK
Комплект поставки
FI
Pakkauksen sisältö
ϥΎϣΎγΎ̯Ξϳ̰ϳ̡
UR
Instruction Manual
2
1
Instruction Manual
2
Preparing for aMeasurement
EL
Προετοιμασία για μέτρηση
SV
Förbereda enmätning
PT
Preparação deuma medição
KZ
Ԧɥɲɟɭɝɟɞɚɣɵɧɞɚɭ
DA
Forberedelse afen måling
UK
Підготовка довимірювання тиску
FI
Valmistautuminen mittaukseen
̵έΎϳΗ̶̯ε΋Ύϣϳ̡
UR
30 minutes before
EL
30 λεπτά πριν
PT
30 minutos antes
DA
30 minutter før
FI
30minuuttia ennen
SV
30 minuter innan
KZ
ɦɢɧɭɬɛԝɪɵɧ
UK
За 30хвилин
فϠ٬̡Պϧϣ30
UR
5 minutes before: Relax and rest.
EL
5 λεπτά πριν: Χαλαρώστε και ξεκουραστείτε.
PT
5 minutos antes: descontrair erepousar.
DA
5 minutter før: Slap afog hvil.
FI
5minuuttia ennen: rentoudu jalepää.
SV
5 minuter innan: slappna avoch vila.
KZ
ɦɢɧɭɬɛԝɪɵɧɛɨɫɚԙɫɵɩɞɟɦɚɥɭ
UK
За 5хвилин: розслабтеся тавідпочиньте
ϭέ̯ϡ΍έ΁έϭ΍ϡ΍έ΁فϠ٬̡Պϧϣ5
UR
5
Applying the Cuff onthe Left Arm
EL
Τοποθέτηση της περιχειρίδας στον αριστερό
βραχίονα
SV
Sätta påmanschetten påvänster arm
PT
Aplicação dabraçadeira nobraço esquerdo
KZ
Ɇɚɧɠɟɬɚɧɵɫɨɥԕɨɥԑɚɬɚԑɭ
DA
Påsætning afmanchetten påvenstre arm
UK
Накладення манжети наліву руку
FI
Mansetin asettaminen vasempaan olkavarteen
ΎϧΎ̴ϟϑ̯έ̡ϭίΎΑ؏ϳ΋ΎΑ
UR
1-2 cm


Click
A
B
A
Tube side ofthe cuff should be1 - 2 cmabove the inside elbow.
EL
Η πλευρά της περιχειρίδας μετον σωλήνα πρέπει ναβρίσκεται 1 - 2 cmπάνω από την εσωτερική
πλευρά του αγκώνα.
PT
O lado dotubo dabraçadeira deve estar 1 - 2 cmacima dointerior docotovelo.
DA
Slangesiden afmanchetten skal sidde 1 til 2 cmover indersiden afalbuen.
FI
Mansetin letkupuolen tulee olla 1–2cm kyynärtaipeen sisäpuolen yläpuolella.
SV
Slangsidan avmanschetten ska vara 1–2cm ovanför insidan avarmbågen.
KZ
Ɇɚɧɠɟɬɚɧɵԙɬԛɬɿɤɛɟɬɿɢɵԕɬɚɧ±ɫɦɠɨԑɚɪɵɛɨɥɭɵԕɚɠɟɬ
UK
Край манжети зтрубкою слід розташувати на1–2см вище ліктьового згину.
لف΋٫Ύ̩Ύϧϭ٫έ̡ϭ΍έՌϳϣ̶Ռϧϳγ2فγ1فγ̶ϧ٬̯̶̯έΩϧ΍ϩέΎϧ̯Ύ̯ف̩ϳϧفγΏγΎ̯ϑ̯
UR
B
Make sure that air tube ison the inside ofyour arm and wrap the cuff
securely soit can nolonger slip round.
EL
Βεβαιωθείτε ότι οσωλήνας αέρα βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του χεριού σας και τυλίξτε την
περιχειρίδα γερά ώστε ναμην μπορεί ναπεριστραφεί.
PT
Certifique-se deque otubo dear está naparte interior dobraço eenrole abraçadeira firmemente, para
que não deslize.
DA
Kontrollér, atluftslangen sidder påindersiden afarmen, ogvikl manchetten fast omarmen, såden ikke
kan drejes rundt.
FI
Varmista, että ilmaletku onolkavarren sisäpuolella, jakääri mansetti riittävän tiukasti, jotta seei voi
pyöriä olkavarren ympärillä.
SV
Se till att luftslangen sitter påinsidan avarmen och linda manschetten ordentligt såatt den inte längre
kan glida runt.
KZ
Ⱥɭɚɬԛɬɿɝɿԕɨɥɞɵԙɿɲɤɿɠɚԑɵɧɞɚɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧɵɧɬɟɤɫɟɪɿɩɦɚɧɠɟɬɚɧɵɫɵɪԑɵɦɚɣɬɵɧɞɚɣɟɬɿɩ
ɦɵԕɬɚɩɨɪɚԙɵɡ
UK
Переконайтеся, щоповітряна трубка знаходиться навнутрішній поверхні руки, інадійно
обгорніть манжету так, щоб вона непроверталася.
Ωϳίϣ؟ϳ؟̯ΎΗ؏ϳΩՊϳ̡ϟفγفϘϳέρυϭϔΣϣϭ̯ϑ̯έϭ΍ف٫ΩϭΟϭϣέΩϧ΍ف̯ϭίΎΑف̯̟΁ΏϭϳՌέ΋ϳ΍؟̯؏ϳ΋ΎϧΑ̶ϧϳϘϳϭ̯ΕΎΑα΍
UR
لف̰γ؟ϧϝγϬ̡
3
Installing Batteries
EL
Εγκατάσταση των μπαταριών
SV
Sätta ibatterierna
PT
Instalação das pilhas
KZ
Ȼɚɬɚɪɟɹɥɚɪɞɵɨɪɧɚɬɭ
DA
Isætning afbatterier
UK
Встановлення елементів живлення
FI
Paristojen asentaminen
Ύϧέ̯Ώλϧ̵έՌϳΑ
UR
AA, 1.5V × 4
6
Sitting Correctly
EL
Σωστή στάση του σώματος
SV
Rätt sittställning
PT
Como sentar-se corretamente
KZ
Ⱦԝɪɵɫɨɬɵɪɭ
DA
Sæt dig korrekt
UK
Правильне положення тіла
FI
Istuminen oikein
ΎϧϬՌϳΑفγفϘϳέρΕγέΩ
UR
Sit comfortably with your back and arm supported.
EL
Καθίστε άνετα μετην πλάτη και τον βραχίονά σας ναστηρίζονται.
PT
Sente-se confortavelmente apoiando ascostas eo braço.
DA
Sid behageligt med støtte til ryg ogarm.
FI
Istu mukavasti selkä jakäsivarsi tuettuina.
SV
Sitt bekvämt med stöd för ryggen och armen.
KZ
Ⱥɪԕɚԙɵɡɛɟɧԕɨɥɵԙɵɡɞɵɬɿɪɟɩɵԙԑɚɣɥɵɨɬɵɪɵԙɵɡ
UK
Сядьте зручно таким чином, щоб спина тарука нащось спиралися.
ل؏ϳϬՌϳΑفγϡ΍έ΁فγΩΩϣ̶̯ϭίΎΑέϭ΍έϣ̯̶ϧ̡΍
UR
Place the arm cuff atthe same level asyour heart.
EL
Τοποθετήστε την περιχειρίδα στο ίδιο επίπεδο μετην καρδιά σας.
PT
Coloque abraçadeira aomesmo nível docoração.
DA
Placer manchetten iniveau med dit hjerte.
FI
Aseta mansetti sydämen tasolle.
SV
Armmanschetten ska vara påsamma nivå som hjärtat.
KZ
Ԕɨɥɦɚɧɠɟɬɚɫɵɧɠԛɪɟɤɬɿԙɞɟԙɝɟɣɿɧɟԕɨɣɵԙɵɡ
UK
Манжета наплече має бути нарівні серця.
ل؏ϳϬ̯έέ̡΢ργΡέρ̶̯ϝΩفϧ̡΍ϭ̯ϑ̯ϭίΎΑ
UR
Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and donot talk.
EL
Πατάτε ταπόδια σας στο πάτωμα, μησταυρώνετε ταπόδια σας, παραμείνετε ακίνητοι και
μημιλάτε.
PT
Mantenha ospés nochão, não cruze aspernas, mantenha-se imóvel enão fale.
DA
Sæt fødderne pågulvet, kryds ikke benene, forhold dig iro, ogtal ikke.
FI
Pidä jalkaterät lattiaa vasten, älä risti jalkoja, pysy paikallasi jaälä puhu.
SV
Håll fötterna plant mot golvet, benen får inte vara korsade, var stilla och prata inte.
KZ
Ⱥɹԕɬɵɫɨɡɵɩɚɣԕɚɫɬɵɪɦɚɣԕɨɡԑɚɥɦɚɣɠԥɧɟɫԧɣɥɟɫɩɟɣɨɬɵɪɵԙɵɡ
UK
Ноги слід тримати неперехрещеними, зістопами напідлозі. Нерухайтесь іне розмовляйте.
ل؏ϳέ̯؟ϧΕΎΑέϭ΍؏ϳ٫έ̟̩ˬ؏ϳέ̯ΏΎϘϧفΑϭ̯؏ϭ̴ϧΎՌˬ؏ϳϬ̯έΎՌ̡̩ϭ̯؏ϭέϳ̡
UR
8
Taking aMeasurement
EL
Λήψη μέτρησης
SV
Göra enmätning
PT
Realização deuma medição
KZ
Ԧɥɲɟɭɠɚɫɚɭ
DA
Foretag enmåling
UK
Здійснення вимірювання
FI
Mittauksen ottaminen
Ύϧϳϟε΋Ύϣϳ̡
UR
When the [START/STOP] button ispressed, the measurement istaken and saved
automatically.
EL
Όταν πατάτε τοκουμπί [START/STOP], λαμβάνεται ημέτρηση και αποθηκεύεται αυτόματα.
PT
Quando obotão [START/STOP] épremido, amedição éfeita egravada automaticamente.
DA
Når dutrykker påknappen [START/STOP], foretages oggemmes målingen automatisk.
FI
Kun [START/STOP]-painiketta painetaan, mittaus tehdään jatallennetaan automaattisesti.
SV
När knappen [START/STOP] trycks intas mätningen och sparas automatiskt.
KZ
>67$57[email protected]ɬԛɣɦɟɫɿɛɚɫɵɥԑɚɧɞɚԧɥɲɟɭɠɚɫɚɥɵɩɚɜɬɨɦɚɬɬɵɬԛɪɞɟɫɚԕɬɚɥɚɞɵ
UK
Кнопка [START/STOP] запускає вимірювання, результати якого зберігаються автоматично.
لف٫̶ΗΎΟϭ٫υϭϔΣϣΩϭΧΑΩϭΧέϭ΍ف٫̶ΗΎΟ̶ϟε΋Ύϣϳ̡ϭΗˬف٫ΎΗΎΟΏΩϥՌΑ>START/STOP@ΏΟ
UR
7
Selecting User ID(1 or2)
EL
Επιλογή ταυτότητας χρήστη (1 ή2)
SV
Välja användar-ID (1 eller 2)
PT
Selecionar aidenticação deutilizador
(1 ou2)
KZ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵɧ
ɬɚԙɞɚɭɧɟɦɟɫɟ
DA
Valg afbruger-id (1 eller 2)
UK
Вибір ідентифікатора користувача
(1або 2)
FI
Käyttäjätunnuksen valinta (1 tai 2)
Ύϧέ̯ΏΧΗϧϣ2Ύϳ1̵վΉ΁ϑέΎλ
UR
Switching user IDenables you tosave readings for 2 people.
EL
Με την εναλλαγή της ταυτότητας χρήστη μπορείτε νααποθηκεύετε μετρήσεις για 2 άτομα.
PT
Trocar aidentificação deutilizador permite guardar leituras de2 pessoas.
DA
Ved atskifte bruger-id kan dugemme målinger for 2 personer.
FI
Käyttäjätunnuksen vaihtaminen mahdollistaa kahden henkilön lukemien tallennuksen.
SV
Genom att byta användar-ID kan duspara avläsningar för 2 personer.
KZ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵɧɚɭɵɫɬɵɪɭɚɪԕɵɥɵɚɞɚɦɧɵԙɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɟɪɿɧɫɚԕɬɚɭԑɚ
ɛɨɥɚɞɵ
UK
Перемикання між ідентифікаторами користувачів дає змогу зберігати показання для 2осіб.
لف̰γΎΟΎϳΎ̩Αϭ̯̲ϧվϳέف΋ϟف̯Ω΍έϓ΍2؟̯؏ϳ٫فΗΎϧΑϝΑΎϗ̟΁فγفϧέ̯ϝϳΩΑΗϭ̯ΕΧΎϧη̶̯ϑέΎλ
UR
4
Setting Date and Time
EL
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
SV
Ställa indatum och tid
PT
Acertar adata ehora
KZ
Ʉԛɧɦɟɧɭɚԕɵɬɬɵɨɪɧɚɬɭ
DA
Indstilling afdato ogklokkeslæt
UK
Налаштування дати йчасу
FI
Päivämäärän jakellonajan asettaminen
Ύϧέ̯ՊϳγΕϗϭέϭ΍ΦϳέΎΗ
UR
Set year > month > day > hour > minute.
EL
Ρυθμίστε τοέτος > τον μήνα > την ημέρα > την ώρα > ταλεπτά.
PT
Acertar ano > mês > dia > hora > minuto.
DA
Indstil år> måned > dag > time> minut.
FI
Aseta vuosi > kuukausi > päivä > tunnit > minuutit.
SV
Ställ inår > månad > dag > timme > minut.
KZ
ɀɵɥ!ɚɣ!ɤԛɧ!ɫɚԑɚɬ!ɦɢɧɭɬɩɚɪɚɦɟɬɪɿɧɨɪɧɚɬɵԙɵɡ
UK
Введіть рік> місяць> день> годину> хвилину.
ل؏ϳέ̯ՊϳγՊϧϣ؟ՌϧϬ̳ϥΩ؟ϧϳ٬ϣϝΎγ
UR
Year
Month
Day
Hour
Minute
Back / Forward
EL
Πίσω / Μπροστά
PT
Retroceder / Avançar
DA
Tilbage / Frem
FI
Takaisin / eteenpäin
SV
Bakåt / Framåt
KZ
ȺɪɬԕɚȺɥԑɚ
UK
Назад / уперед
ف̳΁فϬ̩ϳ̡
UR
If taking measurements onthe right arm, refer to:
EL
Αν λαμβάνετε μετρήσεις από τον δεξί βραχίονα
PT
Se fizer asmedições nobraço direito, consulte:
DA
Ved målinger påhøjre arm, se:
FI
Jos teet mittaukset oikeasta olkavarresta, lue
SV
Om dumäter påhöger arm, se:
KZ
ȿɝɟɪɨԙԕɨɥɞɚԧɥɲɟɭɥɟɪɠԛɪɝɿɡɫɟԙɿɡɤɟɥɟɫɿ
ɛԧɥɿɦɞɿԕɚɪɚԙɵɡ
UK
Якщо вимірювання проводиться направій руці, див
.
؏ϳϬ̰ϳΩ؟ϳˬϭΗ؏ϳ٫ف٫έفϟε΋Ύϣϳ̡έ̡ϭίΎΑ؏ϳ΋΍Ω
UR
9
1
Instruction Manual
Instruction Manual
3.
https://www.omron-healthcare.com/
Manufacturer
Κατασκευαστής
Fabricante
Producent
Valmistaja
Tillverkare
Ԧɧɞɿɪɭɲɿ
Виробник
έΎ̯ϖϳϠΧΗ
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
EU-representative
Αντιπρόσωπος στην ΕΕ
Representante da UE
EU-repræsentant
EU-edustaja
EU-representant
ȿɈɞɚԑɵԧɤɿɥɞɿɝɿ
Представник у ЄС
ϥ΋ΎϣϧEU
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,
THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com
Importer in EU
Εισαγωγέας στην ΕΕ
Importador na EU
Importør i EU
EU-maahantuoja
EU-importör
ȿɈɟɥɞɟɪɿɧɟɢɦɩɨɪɬɬɚɭɲɵ
Імпортер в ЄС
ϩΩϧϧ̯Ωϣ΁έΑΎ̯EU
Production facility
Εργοστάσιο παραγωγής
Local de produção
Produktionsanlæg
Tuotantolaitos
Produktionsenhet
Ԧɧɞɿɪɿɫɬɿɤɛԧɥɿɦɲɟɫɿ
Виробничі потужності
Εϟϭ٬γ̶ϘϳϠΧΗ
OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING
VIETNAM CO., LTD.
No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,
Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Subsidiaries
Θυγατρικές
Filiais
Datterselskaber
Tytäryhtiöt
Dotterbolag
Ɏɢɥɢɚɥɞɚɪɵ
Дочірні компанії
؏Ύϳϧ̡ϣ̯̶ϠϳΫ
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, GERMANY
www.omron-healthcare.com
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
3, Parvis de la Gare, 94130 Nogent-sur-Marne, FRANCE
Uniquement pour le marché français:
OMRON Service Après Vente
Vert 0 800 91 43 14
www.omron-healthcare.com
9
Checking Readings
EL
Έλεγχος των μετρήσεων
SV
Kontrollera avläsningar
PT
Vericar leituras
KZ
Ʉԧɪɫɟɬɤɿɲɬɟɪɞɿɬɟɤɫɟɪɭ
DA
Kontrol afmålinger
UK
Перегляд показань
FI
Lukemien tarkastelu
Ύϧέ̯̮ϳ̩ί̴ϧվϳέ
UR
1
2
3
4
1
Appears if“SYS” is135 mmHg orabove
and/or “DIA is85 mmHg* orabove.
EL
Εμφανίζεται ανησυστολική πίεση «SYS» είναι
135mmHg ήπερισσότερο ή/και ηδιαστολική
πίεση «DIA» είναι 85 mmHg* ήπερισσότερο.
PT
Aparece seovalor de"SYS" for de135mmHg
ousuperior e/ou ovalor de"DIA" for
de85mmHg* ousuperior.
DA
Vises, hvis "SYS" er135mmHg eller derover,
og/eller "DIA" er85mmHg* eller derover.
FI
Tulee näkyviin, jos SYS on135mmHg tai
korkeampi ja/tai DIA on85mmHg* tai korkeampi.
SV
Visas om”SYS” är135mmHg eller högre och/eller
”DIA är85mmHg* eller högre.
KZ
ȿɝɟɪ©6<6ªɤԧɪɫɟɬɤɿɲɿɦɦɫɵɧɛɚԑ
ɧɟɦɟɫɟɨɞɚɧɠɨԑɚɪɵɠԥɧɟɧɟɦɟɫɟ©',$ª
ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɿɦɦɫɵɧɛɚԑɧɟɦɟɫɟɨɞɚɧ
ɠɨԑɚɪɵɛɨɥɫɚɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿ
UK
Ця позначка з’являється, якщо SYS сягає
135мм рт.ст. або вище та(або) DIA сягає
85мм рт.ст.* або вище.
ف٫ϩΩΎϳίفγα΍Ύϳ
6<6PP+J
؟̯ف٫ΎΗϭ٫έ٫Ύυ
UR
لف٫ϩΩΎϳίفγα΍Ύϳ
',$PP+J
Ύϳέϭ΍
2
Appears when anirregular rhythm** isdetected during ameasurement.
Ifit appears repeatedly, OMRON recommends toconsult your physician.
EL
Εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται ακανόνιστος ρυθμός** κατά τηδιάρκεια της μέτρησης.
Ανεμφανίζεται επανειλημμένα, ηOMRON συνιστά νασυμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
PT
Aparece quando umritmo irregular** édetetado durante uma medição. Seaparecer
repetidamente, aOMRON recomenda que consulte oseu médico.
DA
Vises, hvis enuregelmæssig rytme** registreres under enmåling. Hvis dette vises gentagne gange,
anbefaler OMRON, atdu kontakter din læge.
FI
Tulee näkyviin, jos epäsäännöllinen rytmi** havaitaan mittauksen aikana. Jos symboli näkyy
toistuvasti, OMRON suosittelee ottamaan yhteyttä lääkäriin.
SV
Visas när enoregelbunden rytm** upptäcks under enmätning. Omden här symbolen visas
upprepade gånger rekommenderar OMRON att durådgör med din läkare.
KZ
Ԧɥɲɟɭɛɚɪɵɫɵɧɞɚɬԝɪɚԕɫɵɡɫɨԑɵɫɚɧɵԕɬɚɥԑɚɧɞɚɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿȿɝɟɪɨɥԕɚɣɬɚɥɚɧɵɩ
ɤԧɪɫɟɬɿɥɫɟ20521ɤɨɦɩɚɧɢɹɫɵɞԥɪɿɝɟɪɝɟɯɚɛɚɪɥɚɫɭɞɵԝɫɵɧɚɞɵ
UK
Індикатор з’являється, якщо під час вимірювання виявлено порушення ритму**. Якщо
індикатор з’являється неодноразово, компанія OMRON рекомендує проконсультуватися
злікарем.
20521ˬϭΗف٫ΎΗϭ٫έ٫ΎυέΎΑέΎΑ؟ϳέ̳΍لف٫ΎΗϭ٫έ٫ΎυϭΗف٫ΎΗϠ̩؟Η̡Ύ̯ϝΎΗΏϳΗέΗفΑ̮ϳ΍ΏΟϥ΍έϭΩف̯ε΋Ύϣϳ̡
UR
لف٫ΎΗέ̯Εϳ΍Ω٫̶̯فϧέ̯ϩέϭηϣفγΞϟΎόϣف̯̟΁
3
Appears when your body moves during ameasurement. Remove the
arm cu, wait 2-3 minutes and try again.
EL
Εμφανίζεται όταν τοσώμα σας κινηθεί κατά τηδιάρκεια της μέτρησης. Αφαιρέστε την περιχειρίδα,
περιμένετε 2-3 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.
PT
Aparece quando ocorpo semexe durante uma medição. Retire abraçadeira, aguarde 2-3minutos
etente denovo.
DA
Vises, hvis dubevæger kroppen under enmåling. Tag armmanchetten af, vent 2-3 minutter,
ogforsøg igen.
FI
Tulee näkyviin, jos liikutat kehoasi mittauksen aikana. Irrota mansetti, odota 2–3 minuuttia jayritä
uudelleen.
SV
Visas när durör dig under enmätning. Taav manschetten, vänta 2–3 minuter och försök igen.
KZ
ԦɥɲɟɭɛɚɪɵɫɵɧɞɚɞɟɧɟԕɨɡԑɚɥԑɚɧɞɚɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿԔɨɥɦɚɧɠɟɬɚɫɵɧɚɥɵɩɬɚɫɬɚɩ
±ɦɢɧɭɬɤԛɬɿԙɿɡɫɨɞɚɧɫɨԙԥɪɟɤɟɬɬɿԕɚɣɬɚɥɚԙɵɡ
UK
Ця позначка з’являється, якщо ваше тіло рухається під час вимірювання тиску. Зніміть
манжету, зачекайте 2–3хвилини таспробуйте щераз.
؏ϳέ̯έΎυΗϧ΍Պϧϣˬ؏ϳΩΎՌ٫ϭ̯ϑ̯ϭίΎΑلف٫̶Ηϭ٫Ε̯έΣϥ΍έϭΩف̯ε΋Ύϣϳ̡̶̯ϡγΟف̯̟΁ΏΟف٫ΎΗϭ٫έ٫ΎυΕϗϭα΍
UR
ل؏ϳέ̯εηϭ̯ϩέΎΑϭΩέϭ΍
4
Cu istight enough.
EL
Η περιχειρίδα είναι αρκετά σφιχτή.
PT
A braçadeira está bem apertada.
DA
Manchetten ertilstrækkelig stram.
FI
Mansetti onasetettu riittävän tiukasti.
SV
Manschetten sitter tillräckligt stramt.
KZ
Ɇɚɧɠɟɬɚɠɟɬɤɿɥɿɤɬɿɬɵԑɵɡ
UK
Манжету обгорнуто достатньо щільно.
لف٫Պ΋ΎՌ̶ϓΎ̯ϑ̯
UR
4
Apply cu again MORE TIGHTLY.
EL
Τοποθετήστε πάλι την περιχειρίδα ΠΙΟ
ΣΦΙΧΤΑ.
PT
Aplique abraçadeira denovo MAIS
APERTADA.
DA
Sæt manchetten STRAMMERE på.
FI
Aseta mansetti uudelleen TIUKEMMIN.
SV
Sätt påmanschetten igen och DRA
ÅTDEN MER.
KZ
ɆɚɧɠɟɬɚɧɵԕɚɣɬɚԔȺɌɌɕɊȺԔ
ɌɕԐɕɁȾȺɉɬɚԑɵԙɵɡ
UK
Обгорніть манжету щераз ЩІЛЬНІШЕ.
ل؏ϳ΋Ύ̴ϟϑ̯ϩέΎΑϭΩفγ̶ΗΧγΩϳίϣ
UR
*The high blood pressure definition isbased onthe 2018 ESH/ESC Guidelines.
EL
* Ο ορισμός της υψηλής αρτηριακής πίεσης βασίζεται στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Υπέρτασης (ESH)/Καρδιολογίας (ESC) του 2018.
PT
*A denição detensão arterial alta baseia-se nas Orientações 2018 ESH/ESC.
DA
*Denitionen afhøjt blodtryk erbaseret på2018 ESH/ESC-retningslinjerne.
FI
*Korkean verenpaineen määritys perustuu vuoden 2018 ESH-/ESC-ohjeisiin.
SV
*Denitionen för högt blodtryck baseras påESH/ESC-riktlinjerna från 2018.
KZ
ɀɨԑɚɪɵԕɚɧԕɵɫɵɦɵɧɵԙɚɧɵԕɬɚɥɭɵ(6+(6&ɧԝɫԕɚɭɥɚɪɵɧɚɧɟɝɿɡɞɟɥɝɟɧ
UK
* Визначення високого артеріального тиску взято зкерівництв Європейського товариства
гіпертензії/ Європейського товариства кардіологів 2018р.
لف٫̶ϧΑϣέ̡ρϭρΧΎϣϧ٫έ(6+(6&ϑϳέόΗ̶̯έηϳέ̡վϠΑ̶΋Ύ٫
UR
** An irregular heartbeat rhythm isdefined asarhythm that is25% less or25%
more than the average rhythm detected during ameasurement.
EL
** Ως ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός ορίζεται ορυθμός που είναι κατά 25% λιγότερος ήκατά 25%
περισσότερος από τον μέσο ρυθμό που ανιχνεύεται κατά τηδιάρκεια μιας μέτρησης.
PT
** Um ritmo debatimento cardíaco irregular édenido como umritmo 25% inferior ou25% superior
aoritmo médio detetado durante uma medição.
DA
** En uregelmæssig hjerterytme deneres som enhjerterytme, der er25% mindre eller 25% mere
iforhold til den gennemsnitlige hjerterytme, der registreres under enmåling.
FI
** Epäsäännöllisellä sydämenrytmillä tarkoitetaan 25% hitaampaa tai 25% nopeampaa
sydämenrytmiä verrattuna mittauksen aikana tunnistettuun keskimääräiseen sydämenrytmiin.
SV
** Oregelbundna hjärtslag ären hjärtrytm som är25% långsammare eller 25% snabbare änden
genomsnittliga hjärtrytm som identieras under enmätning.
KZ
Ɍԝɪɚԕɫɵɡɠԛɪɟɤɫɨԑɵɫɵԧɥɲɟɭɛɚɪɵɫɵɧɞɚɚɧɵԕɬɚɥԑɚɧɨɪɬɚɲɚɬɚɦɵɪɫɨԑɵɫɵɧɵԙ
ɞɚɧɤɟɦɧɟɦɟɫɟɞɚɧɠɨԑɚɪɵɫɨԑɵɫɵɪɟɬɿɧɞɟɚɧɵԕɬɚɥɚɞɵ
UK
** Порушенням ритму серцебиття вважається ритм, який на25% відрізняється від середнього
ритму, визначеного під час вимірювання артеріального тиску.
Ύϳϡ̯%25فγϝΎΗργϭ΍فϟ΍ϭفϧϠ̩؟Η̡ϭΟف٫ΎΗΎΟΎϳ̯ϥΎϳΑفγΕϳΛϳΣ̶̯ϝΎΗα΍ϭ̯ϝΎΗ̶̯ϥ̯֐ϫΩΏϳΗέΗفΑ̶̯ϝΩ
UR
لϭ٫Ύ٫έέ̯ε΋Ύϣϳ̡̶̯έηϳέ̡վϠΑέՌϳϧΎϣΎ̯̟΁؟̯ΏΟف٫ΎΗϭ٫ϩΩΎϳί%25
10
Using Memory Functions
EL
Χρήση των λειτουργιών μνήμης
SV
Använda minnesfunktioner
PT
Utilização das funções dememória
KZ
ɀɚɞɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪɵɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭ
DA
Brug afhukommelsesfunktioner
UK
Використання функцій пам’яті
FI
Muistitoimintojen käyttö
Ύϧέ̯ϝΎϣόΗγ΍Ύ̯ϥη̰ϧϓ̵έϭϣϳϣ
UR
Before using memory functions, select your user ID.
EL
Προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μνήμης, επιλέξτε την
ταυτότητα χρήστη σας.
PT
Antes deutilizar asfunções dememória, selecione aidenticação
deutilizador.
DA
Vælg din bruger-id før brug afhukommelsesfunktioner.
FI
Ennen kuin käytät muistitoimintoja, valitse käyttäjätunnuksesi.
SV
Innan duanvänder minnesfunktioner väljer duditt användar-ID.
KZ
ɀɚɞɮɭɧɤɰɢɹɥɚɪɵɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭɚɥɞɵɧɞɚɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵɧɬɚԙɞɚԙɵɡ
UK
Перед використанням функцій пам’яті оберіть свій
ідентифікатор користувача.
ل؏ϳέ̯ΏΧΗϧϣΕΧΎϧηϑέΎλ̶ϧ̡΍ˬفϠ٬̡فγفϧέ̯ϝΎϣόΗγ΍Ύ̯ϥη̰ϧϓ̵έϭϣϳϣ
UR
10.1 Readings Stored inMemory
EL
Μετρήσεις αποθηκευμένες στη μνήμη
PT
Leituras guardadas namemória
DA
Målinger, der ergemt ihukommelsen
FI
Muistiin tallennettujen lukemien tarkastelu
SV
Avläsningar lagrade iminnet
KZ
ɀɚɞɬɚɫɚԕɬɚɭɥɵɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɟɪ
UK
Показання, щозберігаються впам’яті
ί̴ϧվϳέϩΩέ̯έϭՌγ΍؏ϳϣ̵έϭϣϳϣ
UR
Up to60 readings
arestored.
EL
Αποθηκεύονται έως
60μετρήσεις.
PT
São armazenadas até
60 leituras.
DA
Op til 60 målinger
gemmes.
FI
Laite tallentaa enintään
60lukemaa.
SV
Upp till 60 avläsningar
lagras.
KZ
ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɤɟɞɟɣɿɧ
ɫɚԕɬɚɥɚɞɵ
UK
Зберігається
до60показань.
ف΋̯έϭՌγ΍̮Ηί̴ϧվϳέ60
UR
ل؏ϳ٫فΗΎΟ
10.2 Average ofthe Latest 2 or3 Readings Taken
within a10 Minute Span
EL
Μέση τιμή των τελευταίων 2 ή3 μετρήσεων που έχουν ληφθεί
σεδιάστημα 10 λεπτών
PT
Média das últimas 2 ou3 leituras efetuadas num intervalo
de10minutos
DA
Gennemsnittet afde seneste 2 eller 3 målinger inden for ettidsrum
på10 minutter
FI
10minuutin aikavälillä otetun 2–3 viimeisimmän lukeman keskiarvo
SV
Medelvärde för desenaste 2 eller 3 avläsningarna som gjorts inom
ett 10-minutersintervall
KZ
ɦɢɧɭɬɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɠɚɫɚɥԑɚɧɟԙɫɨԙԑɵɧɟɦɟɫɟ
ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɿԙɨɪɬɚɲɚɦԥɧɿ
UK
Усереднення останніх двох або трьох показань, отриманих
протягом 10хвилин
ργϭ΍̶̯ί̴ϧվϳέ3Ύϳ2ϥϳέΗϩίΎΗ̶΋̳̶ϟ؏ϳϣفλέϋف̯Պϧϣ10
UR
3 sec+
10.3 Deleting All Readings
EL
Διαγραφή όλων των μετρήσεων
PT
Eliminação detodas asleituras
DA
Sletning afalle målinger
FI
Kaikkien lukemien poistaminen
SV
Radera alla avläsningar
KZ
Ȼɚɪɥɵԕɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɿɠɨɸ
UK
Видалення всіх показань
Ύϧέ̯ϑΫΣϭ̯ί̴ϧվϳέ̶ϬΑγ
UR
4sec+ 4sec+

11
Other Settings
EL
Άλλες ρυθμίσεις
SV
Övriga inställningar
PT
Outras denições
KZ
Ȼɚɫԕɚɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪ
DA
Andre indstillinger
UK
Інші налаштування
FI
Muut asetukset
ΕΎΑϳΗέΗ̵έγϭΩ
UR
11.1 Restoring tothe Default Settings
EL
Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
PT
Restauração das predenições
DA
Gendannelse afstandardindstillingerne
FI
Oletusasetusten palauttaminen
SV
Återställa till standardinställningarna
KZ
Ԥɞɟɩɤɿɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɞɿԕɚɥɩɵɧɚɤɟɥɬɿɪɭ
UK
Повернення доналаштувань
зазамовчуванням
Ύϧέ̯ϝΎΣΑ؏ϳϣΕΎΑϳΗέΗՊϟΎϔϳվ
UR
4sec+4sec+

12
Optional Medical Accessories
EL
Προαιρετικά ιατρικά εξαρτήματα
SV
Valfria medicinska tillbehör
PT
Acessórios médicos opcionais
KZ
Ԕɨɫɵɦɲɚɦɟɞɢɰɢɧɚɥɵԕ
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɥɚɪ
DA
Valgfrit medicinsk tilbehør
UK
Додаткові медичні аксесуари
FI
Valinnaiset lääkinnälliset lisävarusteet
ϥΎϣΎγϭίΎγ̶Αρ̵έΎϳΗΧ΍
UR
AC Adapter
(HHP-CM01) (HHP-BFH01)
(HEM-RML31)
22 - 42 cm
Arm Cuff
(HEM-CS24)
17 - 22 cm
Do not throw the air plug away. The air
plug can beapplicable tothe optional cu.
EL
Μην πετάξετε τοβύσμα αέρα. Τοβύσμα αέρα
μπορεί ναχρησιμοποιηθεί μετην προαιρετική
περιχειρίδα.
PT
Não deite fora acha dear. Acha dear pode
ser aplicável àbraçadeira opcional.
DA
Smid ikke luftstikket væk. Luftstikket kan
anvendes sammen med den valgfri manchet.
FI
Älä hävitä ilmaletkun liitintä. Ilmaletkun liitintä
voidaan mahdollisesti käyttää lisävarusteena
saatavan mansetin kanssa.
SV
Kasta inte bort luftkontakten. Luftkontakten
kan användas påden valfria manschetten.
KZ
ȺɭɚɚɲɚɫɵɧɥɚԕɬɵɪɦɚԙɵɡȺɭɚɚɲɚɫɵɧ
ԕɨɫɚɥԕɵɦɚɧɠɟɬɚԑɚԕɨɥɞɚɧɭԑɚɛɨɥɚɞɵ
UK
Не викидайте повітряний штекер. Повітряний
штекер підходить дододаткової манжети.
ϭ̳ϻέ̡ϑ̯̵έΎϳΗΧ΍̲Ϡ̡έ΋ϳ΍ل؏ϳΩ؟ϧ̮ϧϳϬ̡ϭ̯̲Ϡ̡̶΋΍ϭ٫
UR
لف٫ΎΗ̰γϭ٫
Error messages orother problems? Refer to:
EL
Μηνύματα σφάλματος ήάλλα προβλήματα; Ανατρέξτε στο:
PT
Mensagens deerro ououtros problemas? Consulte:
DA
Fejlmeddelelser eller andre problemer? Se:
FI
Virheilmoituksia tai muita ongelmia? Lue:
SV
Felmeddelanden eller andra problem? Se:
KZ
Ԕɚɬɟɬɭɪɚɥɵɯɚɛɚɪɥɚɪɧɟɦɟɫɟɛɚɫԕɚɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪ
ɛɚɪɦɚ"Ʉɟɥɟɫɿɧɿԕɚɪɚԙɵɡ
UK
Повідомлення про помилки або інші проблеми? Див.:
؏ϳ٫فΗϳΩ؟ϟ΍ϭΣΎ̯ˮϝ΋Ύγϣέ̴ϳΩΎϳΕΎϣΎϐϳ̡ف̯̶ρϠϏ
UR
If your systolic pressure ismore than 210 mmHg:
After the arm cuff starts toinflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor
inflates 30 to40 mmHg higher than your expected systolic pressure.
EL
Αν ησυστολική σας πίεση είναι πάνω από 210 mmHg:
Όταν ηπεριχειρίδα αρχίσει ναδιογκώνεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο τοκουμπί [START/STOP]
έως ότου τοπιεσόμετρο διογκώσει την περιχειρίδα 30 έως 40 mmHg υψηλότερα από την αναμενόμενη
συστολική σας πίεση.
PT
Se atensão sistólica estiver acima dos 210 mmHg:
Depois deabraçadeira começar ainsuflar, prima emantenha premido obotão [START/STOP] até que
omedidor insufle 30 a40 mmHg acima datensão sistólica esperada.
DA
Hvis det systoliske tryk ermere end 210 mmHg:
Hold knappen [START/STOP] nede, når armmanchetten begynder atblive pumpet op, til apparatet
erpumpet 30 til 40 mmHg højere opend det forventede systoliske tryk.
FI
Jos systolinen paine onyli 210mmHg:
Kun mansetti alkaa täyttyä, paina [START/STOP]-painiketta japidä sepainettuna, kunnes mittari täyttyy
30–40mmHg odotettua systolista painetta korkeammalle.
SV
Om ditt systoliska tryck ärhögre än210mmHg:
När manschetten börjar blåsas upp håller du[START/STOP]-knappen intryckt tills mätaren äruppblåst till
30–40 mmHg högre änditt förväntade systoliska tryck.
KZ
ȿɝɟɪɫɿɡɞɿԙɫɢɫɬɨɥɚɥɵԕԕɵɫɵɦɵԙɵɡɦɦɫɵɧɛɚԑɦԥɧɿɧɟɧɠɨԑɚɪɵɛɨɥɫɚ
Ԕɨɥɦɚɧɠɟɬɚɫɵɚɭɚɠɢɧɚɭɞɵɛɚɫɬɚԑɚɧɫɨԙ>67$57[email protected]ɬԛɣɦɟɫɿɧɦɨɧɢɬɨɪɫɿɡɤԛɬɤɟɧ
ɫɢɫɬɨɥɚɥɵԕԕɵɫɵɦɧɚɧɦɦɫɵɧɛɚԑɠɨԑɚɪɵԕɵɫɵɦɠɢɧɚԑɚɧɲɚɛɚɫɵɩɬԝɪɵԙɵɡ
UK
Якщо систолічний тиск перевищує 210ммрт.ст.:
після початку наповнення манжети наплече повітрям натисніть іутримуйте кнопку [START/STOP], поки
прилад непідніме тиск дозначення, яке перевищує очікуваний систолічний тиск на30–40ммрт.ст.
ϭΗϭ٫Ω΋΍ίفγ΍PP+J210έηϳέ̡̮ϟϭՌγγΎ̯̟΁έ̳΍
UR
έηϳέ̡̮ϟϭՌγγϊϗϭΗϣف̯̟΁έՌϳϧΎϣ؟̯̶
Ի
ΗΣˬ؏ϳϬ̯έέ̯ΎΑΩϭ̯ϥՌΑ>START/STOP@ˬΩόΑف̯فϧϭ٫ωϭέηΎϧϟϭϬ̡ϑ̯Ύ̯ϭίΎΑ
لف΋ΎΟϝϭϬ̡̮ΗΩ΋΍ί̶Ο̨ϳ΍ϡϳ΍ϡϳ΍
40
ΎΗ
30
فγ
Issue Date / Ημερομηνία έκδοσης / Data deedição /
Udstedelsesdato / Julkaisupäivä / Utgivningsdatum /
ɒɵԑɚɪɵɥԑɚɧɤԛɧɿ
/ Дата випуску /
˯΍έΟ΍ΦϳέΎΗ
: 2019-10-24
Made in Vietnam / Κατασκευάζεται στο Βιετνάμ / Fabricado noVietname/
FabricadonoVietname / Valmistettu Vietnamissa / Tillverkad iVietnam /
ȼɶɟɬɧɚɦɞɚɠɚɫɚɥԑɚɧ
/ Зроблено уВ’єтнамі /
ΕΎϋϭϧλϣ̶ϣΎϧΗϳϭ
/