R82 Caribou Användarmanual

varumärke
R82
Modell
Caribou
Typ
Användarmanual
3
etac.com
EN
For products with a power unit mount-
ed, this document is an appendix to
the following user guides and products.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
IT
FRESFIN
SVNODK
NLDE
BRPT
GR
JP
SN
CZPLRU
For produkter med en strømenhed
monteret er dette dokument et bilag
til følgende brugervejledninger og
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Voor producten waarop een voeding-
seenheid is gemonteerd, vormt dit
document een bijlage bij de volgende
gebruikershandleidingen en producten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
For produkter med strømaggregat montert
er dette dokumentet et tillegg til følgende
brukerveiledninger og produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
För produkter med monterad kraft-
enhet är detta dokument en bilaga
till följande bruksanvisningar och
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Tehoyksiköllä varustettujen tuotteiden
osalta tämä asiakirja on liite seuraaviin
käyttöoppaisiin ja tuotteisiin.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
En el caso de productos con una
unidad de alimentación montada,
este documento es un apéndice de
las siguientes guías de usuario y
productos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pour les produits équipés d'un groupe
moteur, ce document est une annexe
aux guides d'utilisation et produits
suivants:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Per i prodotti con unità di alimen-
tazione montata, questo documento
è un'appendice alle seguenti guide
utente e ai seguenti prodotti:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
alimentação montada, este documento
constitui um anexo aos seguintes guias
do utilizador e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
potência montada, este documento é um
apêndice aos seguintes guias do usuário
e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Для продуктов, в которых установлен
блок питания, данный документ является
приложением к следующим руководствам
пользователя и продуктам.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
W przypadku produktów z zamontowanym
modułem mocy niniejszy dokument stanowi
załącznik do następujących instrukcji
obsługi i produktów.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pro produkty s namontovanou napáje
jednotkou je tento dokument přílohou k
následujícím uživatelským příručkám a
produktům.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
对安装了电源设备的产品,本文档应
作为以下用户指南和产品的附录。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
電源装置を搭載した製品について
は、本文書は以下のユーザーガイド
および製品の付録です。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Για προϊόντα με συναρμολογημένη
μονάδα ισχύος, το παρόν έγγραφο
αποτελεί παράρτημα των παρακάτω
οδηγιών χρήσης και προϊόντων:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Bei Produkten mit montierter Zentraleinheit
ist dieses Dokument ein Anhang zu den
folgenden Bedienungsanleitungen und
Produkten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
24
etac.com
Riktlinjer och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner
Den här produkten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden eller
användaren av produkten måste säkerställa att den används i en sådan miljö.
Emissionstest Efterlevnad Elektromagnetisk miljö –
riktlinjer
RF-emissioner
CISPR 11
Grupp 1 Produkten använder RF-energi
endast för den interna funktionen.
Därför är dess RF-emissioner
mycket låga och kommer sannolikt
inte att ge upphov till störningar i
närbelägen elektronisk utrustning.
RF-emissioner
CIPSR 11
Klass A
Harmonic emissions
IEC 61000-3-2
Klass B
Spänningsvariationer/
ickeremissioner
IEC 61000-3-3
Följer tillämpliga krav
Elektromagnetisk miljökompatibilitet (EMC)
Denna utrustning är till för användning inom
hemsjukvårdsmiljö.
Denna utrustning orsakar sannolikt inte någon
skadlig störning i närliggande utrustning. Den kan
dock skadas av elektromagnetisk (EM) störning
som avges av annan utrustning, vilket kan leda till
funktionsstörningar. Använd inte denna utrustning
där det nns risk att annan elektrisk och/eller
elektronisk utrustning kan störa denna utrustning.
Denna utrustning uppfyller följande standarder
IEC 60601-1-2:2014 Elektrisk utrustning för
medicinskt bruk – del 1-2: Allmänna fordringar
beträffande säkerhet och väsentliga prestanda -
Tilläggsstandard för elektromagnetiska störningar
(SS-EN 60601-1-2:2015)
SS-EN 12182:2012, paragraf 7, Hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättningar - Allmänna
krav och provningsmetoder
EMC - Varningar
Användning av denna utrustning i närheten av eller
tillsammans med annan utrustning bör undvikas
eftersom det kan leda till funktionsfel. Om sådan
användning är nödvändig, bör denna utrustning och
annan utrustning observeras för att kontrollera att
de fungerar som de ska.
Användning av andra tillbehör, omvandlare och kablar
än sådana som speciceras eller tillhandahålls
av R82 kan resultera i ökad elektromagnetisk
utstrålning eller minskad elektromagnetisk tålighet
för denna utrustning och resultera i felaktig funktion.
Denna utrustning levereras med era kontakter.
Använd den kontakt som passar för ditt land.
Välj bland medföljande kontaktadapterenheter:
kontakter för Storbritannien, Australien, EU, USA/
Japan.
Portabel utrustning för radiofrekvenskommunikation
(RF) (inklusive kringutrustning som antennkablar
och externa antenner) bör inte användas närmare
någon del av Wombat Living, inklusive kablar
specicerade av R82, än 30 cm. I annat fall kan
försämring av denna utrustnings prestanda inträffa.
SV
25
etac.com
Rekommenderade avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och
produkten
Produkten är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar är kontrollerade. Kunden eller
användaren av produkten kan bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att säkerställa ett minimiavstånd
mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och produkten enligt nedanstående rekommendationerna
med hänsyn till kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.
Maximal märkuteffekt
för sändare
W
Separationsavstånd i enlighet med sändarens frekvensm
150 kHz till 80 MHz
d=[1,17]√P
80 MHz till 800 MHz
d=[0,18]√P
800 MHz till 2,5 GHz
d=[0,35]√P
0,01 0,12 0,02 0,04
0,1 0,37 0,06 0,11
1 1,17 0,18 0,35
10 3,69 0,55 1,11
100 11,67 1,75 3,50
För sändare vars maximala märkuteffekt inte anges ovanför kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m)
fastställas genom en tillämplig ekvation för sändarfrekvensen, där P enligt tillverkaren av sändaren är sändarens maximala
märkuteffekt, angiven i watt (W).
OBS! 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
OBS! 2 Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorbering och
reektion från strukturer, föremål och människor.
Provning för elektromagnetiska störningar (elektromagnetisk strålning och tålighet) Testlägen under
strålningstester:
1. Rörelseläge (batteri). Ställdon igång in/ut.
2. Laddningsläge, ställdon inte igång.
EM-strålningsstandarder Klassikation/nivåer
Ledningsbunden och utstrålad RF-emission CISPR
11
Grupp 1 (produkten använder RF-energi endast för
intern funktion)
Klass B (produkten lämpar sig för användning
i alla anläggningar, inkl. i hemmet eller i
anläggningar som är direkt anslutna till allmänna
lågspänningsnätverk som försörjer byggnader
använda för bostadsändamål)
Harmonisk distorsion
IEC 61000-3-2
Klass A.
Ingen testning utförd, då märkeffekten för
denna utrustning är lägre än 75 W. Inga gränser
fastställda för utrustning med en märkeffekt om
75 W eller lägre.
Spänningsuktuationer och immer
IEC 61000-3-3
dmax ≤ 4 % (utan ytterligare krav)
SV
26
etac.com
Riktlinjer och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet
Den här produkten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden eller användaren av
produkten måste säkerställa att den används i en sådan miljö.
Immunitetstest IEC 60601
TEST
Nivå
Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
Bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning bör inte
användas på närmare avstånd från någon
del av produkten, inklusive kablar, än det
rekommenderade separationsavståndet som
beräknas enligt en tillämplig ekvation för
sändarfrekvensen.
Rekommenderat separationsavstånd
Ledningsburen
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz till 80
MHz
[V
1
] V d=[3,5/V
1
]√P
Luftburen
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz till 2,5
GHz
[E
1
] V/m d=[3,5/E
1
]√P 80 MHz to 800 MHz
d=[7/E
1
]√P 800 MHz to 2,5 GHz
Där P, enligt tillverkaren av sändaren, är
sändarens maximala märkuteffekt, angiven
i watt (W) och d är det rekommenderade
separationsavståndet i meter (m).
Fältstyrkan från fasta RF-sändare, fastställda
vid en elektromagnetisk platsinspektion,
bör vara lägre än efterlevnadsnivån i varje
frekvensområde.
Störningar kan uppstå i närheten av
utrustning märkt med följande symbol:
OBS! 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
OBS! 2 Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorbering och
reektion från strukturer, föremål och människor.
Fältstyrkan från fasta sändare, som basstationer för radio (mobila/sladdlösa) telefoner och landmobilradio, amatörradio, AM-
och FM-radiosändningar och tv-sändningar, kan inte förutsägas teoretisk med exakthet. För att bedöma den elektromagnetiska
miljö som påverkas av fasta RF-sändare måste en elektromagnetisk platsinspektion övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan
på den plats där produkten används överskrider ovanstående tillämplig RF-efterlevnadsnivå bör produkten övervakas för
att bekräfta normal drift. Om produkten konstateras fungera onormalt kan ytterligare åtgärder krävas, som till exempel att
produkten omorienteras eller placeras på en annan plats. För frekvensområden från 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkan
understiga [V1]V/m.
SV
27
etac.com
Testlägen vid tålighetsprovning:
Batteriläge, vänteläge inkopplat/klart.
Laddningsläge, ställdon inte igång.
EM-tålighetsstandarder IEC 60601-1-2:2014
testnivåer
Extra testnivåer
Elektrostatisk urladdning
IEC61000-4-2
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
luft
± 6 kV kontakt
Utstrålade RF EM-fält
IEC 61000-4-3
10 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80 % AM vid 1 kHz
20 V/m
800 MHz–2,5 GHz
80 % AM vid 1 kHz
Proximitetsfält från
radiofrekvent trådlös
kommunikationsutrustning
IEC 60601-1-2:2014 Tabell 9 N/A
Elektriska snabba transienter/
transientskurar
IEC 61000-4-4
± 1 kV, ±2 kV
100 kHz repetitionsfrekvens
± 1 kV, ± 2 kV
5 kHz repetitionsfrekvens
Överspänningar, linje till linje
IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1 kV
230 VAC
± 0,5 kV, ± 1 kV
100 VAC och 240 VAC
Ledningsbunden störning
inducerad av RF-fält
IEC 61000-4-6
6 Vrms
0,15 MHz–80 MHz 80 % AM
vid 1 kHz
N/A
Märkeffektfrekvens
magnetiska fält
IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz
30 A/m
50 Hz og 60 Hz
Spänningsfall, korta avbrott
och spänningsvariationer
IEC 61000-4-11
0 % U
T
för 0,5-cykel vid
fasvinklar om 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° och
315°
0 % U
T
för 1 cykel
70 % U
T
för 25 cykler
0 % U
T
för 250 cykler
230 VAC
0 % U
T
för 1 cykel
40 % U
T
för 10 cykler
70 % UT för 25 cykler
100 VAC och 240 VAC
Nätfrekvensvariation
IEC 61000-4-28
N/A 49 Hz och 51 Hz
100 VAC och 240 VAC, 50 Hz
59 Hz och 61 Hz
100 VAC och 240 VAC, 60 Hz
SV
/