EHEIM Classic 250 Bruksanvisning

varumärke
EHEIM
Modell
Classic 250
Typ
Bruksanvisning
H/I Stekker uit het stopcontact trekken en pompkop afnemen. Vergren-
deling aan de pompkop losmaken en pompdelen eruit nemen zoals
de tekening aangeeft. Koelkanaal-inzet met schroevendraaier eruit
wippen (afb. I). Alle delen schoonmaken met de EHEIM-reinigings-
borstel (bestelnr. 4009550) en vervolgens in dezelfde volgorde er
weer inzetten.
Opmerking: Regelmatig controleren of alle slangverbindingen nog
goed zitten.
Let op: De assen – en het daarop gemonteerde pomprad – moeten
absoluut soepel in de lagers lopen, zodat de pomp goed opgang
komt.
Svenska
Hjärtligt tack
för att du har köpt ett nytt EHEIM classic ytterfilter. Det erbjuder dig op-
timal verkan med högsta tillförlitlighet och största effektiviteit.
Säkerhetsanvisningar
Endast för akvariska användningsområden i stängda utrymmen.
Innan du sätter ned handen i vattnet måste du koppla från alla elektriska
enheter som befinner sig i vattnet. Koppla från filtret från nätspänningen
innan du öppnar det.
Apparatens anslutningskabel kan inte ersättas. Om kabeln skadats får inte
filtret användas mer. Ta kontakt med din backbutik eller EHEIMs service-
center.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar
erfarenhet och / eller kunskaper, om inte vederbörande står under uppsikt av
en person som ansvarar för säkerheten eller erhåller anvisningar från den-
na person om hur apparaten ska användas. Barn ska övervakas för att
säkerställa att de inte leker med apparaten.
Observera: Vid dessa pumpar kan magnetfält framkalla elektro-
niska eller mekaniska störningar eller skador. Detta gäller även
för pacemakers. Erforderliga säkerhetsavstånd anges i handböckerna till de
mediciniska utrustningarna.
Varning! Risk för klämskador vid underhåll pga. höga magnetiska krafter.
Av säkerhettskäl rekommenderar vi att man hänger an-
slutningskabeln till filtret så att en droppögla bildas
och förhindrar att eventuellt på kabeln rinnande vatten
kommer in i vägguttaget. Om man använder en gren-
kontakt i vägguttaget bör detta vara högre placerat än
kabelanslutningen i filtret.
Många trämöbler är behandlade med lack eller polish.
En kemisk reaktion gör att filtrets fötter kan lämna syn-
liga spår på dina möbler eller på parketgolvet. Se där-
för till att inte ställa filtret på en träyta utan att ha
lagt ett skydd under.
Placera filtret på föreskrivet höjdavstand. För att få en
optimal funktionssäkerhet får avståndet mellan vat-
tenytan och filtrets botten inte vara längre än max.
180 cm.
20 cm
max.
180 cm
Montering
C Passa in filterbehållarens lock och stäng det genom att vrida det
medsols, placera i filterbehållaren. Sätt på pumphuvudet och kon-
trollera att O-ringen sitter rätt. Stäng snäpplåsen.
D Filtret placeras under akvariet eller åtminstone till hälften under vat-
tennivån.
E/F Montera utströmmarröret, i enlighet med bild A eller B.
G Insugningsrör och filterkorg sammenfogas (bild A) och fästes med
två sugkoppar på akvariets insida och slangförbindelsen kopplas.
Insuget vid nedre filteranslutningen och uströmmarslangen vid
anslutingen på pumphuvudet. Slangarna säkras med de vid anslut-
ningarna befintliga inbyggda slangklämmorna (bild K).
A
Pumphuvud
Filterbehållare
Slanganslutning utströmning
Slanganslutning insug
Filterbehållare
Insugningsrör
Filterkorg
Sugkoppar
Utloppsrör
Utströmmarrör.
B Dra ut filterbehållaren med hjälp av handtaget och öppna locket
genom att vrida det motsols.
B
1 Modell med filterkuddar: Skölj alla filterkuddarna under rinnande
vatten och sätt in dem i filterbehållaren så som skissen visar: 5 x
blåa, grova filterkuddar (best.nr. 2616131 / 2 st.), 1 x vit, tunn
filterkudde (best.nr. 2616135 / 3 st.) och överst 1 x svart kol-
filterkudde (best. nr. 2628130 / 3 st.). Kolfilterkudden adsorberar
eventuella upplösta skadliga ämnen, när filtret är nyinstallerat. Efter
ca. två veckors drift, bör man ta bort kolfitret.
B
2 Modell med filtermassa: Fyll filterbehållaren i följande ordning:
ca. 3-5 cm EHEIM MECH, 1 x blå, grov filterkudde (best.nr.
2616131 / 2 st.), EHEIM SUBSTRATpro eller SUBSTRAT, 1 x
vit, tunn filterkudde (best.nr. 2616135 / 3 st.), 1 x svart kolfilter-
kudde (best.nr. 2628130 / 3 st.). Skölj därefter filterbehållaren un-
der rinnande vatten för att avlägsna rester.
b
c
a
b
d
e
c
a
Ytterfilter 2213
Funktion
Observera: Filteret måste alltid stå upprätt när det är igång.
Beakta försiktighetsåtgärderna vid hantering av elektrostatiskt urladdnings-
hotade komponenter.
Rengör inte apparaten – eller delar därav – i diskmaskinen. Ej diskmas-
kinssäker!
Denna produkt ska inte kastas bort i de normala hushållssoporna. Lämna in
den till det lokala återvinningsstället.
Produkten har godkänts enligt
gällande nationella föreskrifter
och direktiv och uppfyller
tillämpbara EU-direktiv.
geprüfte
Sicherheit
Igångsättning
Det finns tre sätt att fylla vatten i filtret: 1) med startanordningen
Skötsel och underhåll
H/I Dra ur stickkontakten. Lossa förslutningarna på pumphuvudet och
ta ur de olika delarna så som visas på bilden. Kylkanalens insats
(bild I) lyfts upp med en skruvmejsel. Alla delarna rengörs med
EHEIM rengöringsborste (Best.nr. 4009550) och monteras i om-
vänd ordning.
Hänvisning: Alla slanganslutningar måste kontrolleras regelbundet
beträffande korrekt montering.
Observera: Se till att pumphjulet löper friktionsfritt runt axeln, vil-
ket är av stor betydelse för att motorn ska arbeta perfekt.
(best.nr. 4003540), 2) med EHEIM Installationssats 1 (se G
1 best.
nr. 4004300) eller genom sug i slangen på trycksidan. Anslut däref-
ter tryckslangen till utloppsrör och munstycke och sätt igång filtret
med hjälp av nätsladden.
Pumpen kan kopplas på, när filtret är vattenfyllt. För en kortare
stund kan pumpen väsnas litet (detta är normalt), när kvarbliven
luft strömmar ut från filtermassan. Sätt i kontakten på bakre delen
av utströmmarröret när alla luftbubblor försvunnit.
Norsk
Tusen takk
for att du har kjøpt et nytt EHEIM classic utvendig filter. Dette filteret har
en optimal ytelse samtidig som det er svært pålitelig og effektivt.
Sikkerhetsinstrukser
Kun for innerdørs bruk. For akvariebruk.
Før man stikker hånden ned i akvarievannet, må kan koble alle elektriske
apparater i vannet fra strømnettet. Før man åpner filteret, skal dette kobles
helt fra strømnettet.
Strømkabelen til dette apparatet kan ikke skiftes. Dersom ledningen har blitt
skadet må apparatet ikke lengre brukes.
Kontakt din spesialforhandler eller ditt EHEIM service senter.
Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inklusive barn) med ned-
satte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring
og/eller manglende kunnskaper, med mindre disse personene er under
oppsikt av en annen person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller har
fått anvisninger fra en slik person om hvordan apparatet skal brukes.
Barn skal holdes under oppsikt for å unngå at de leker med apparatet.
Merk: Ved disse apparatene kan magnetfelt forårsake elektronis-
ke og mekaniske forstyrrelser eller skader. Dette gjelder også for
pacemakers. De nødvendige sikkerhetsavstandene står oppført i håndbøke-
ne som tilhører disse medisinske apparatene.
OBS! Ved vedlikeholdsarbeider er det fare for å skade
seg pga. sterke magnetkrefter.
For din egen sikkerhet anbefaler vi at du lar ledningen
danne en „drypp-løkke“ som sikrer at vann ikke renner
langs ledningen inn i veggkontakten.
20 cm
/

Denna handbok är också lämplig för