EHEIM Classic 2211 Användarmanual

varumärke
EHEIM
Modell
Classic 2211
Typ
Användarmanual
Onderhoud
H/I Stekker uit het stopcontact trekken en pompkop afnemen. Vergren-
deling aan de pompkop losmaken en pompdelen eruit nemen zoals de
tekening aangeeft. Koelkanaal-inzet met schroevendraaier eruit wip-
pen (afbeelding I). Alle delen schoonmaken met de EHEIM-reinigings-
borstel (bestelnr. 4009550) en vervolgens in dezelfde volgorde er weer
inzetten.
Opmerking: Regelmatig controleren of alle slangverbindingen nog goed
zitten.
Let op: De assen – en het daarop gemonteerde pomprad – moeten ab-
soluut soepel in de lagers lopen, zodat de pomp goed opgang komt.
(zie afb. G1, bestelnr. 4004300) of door aanzuigen aan de drukzijde
wordt de waterkringloop tot stand gebracht, tot de filter vanzelf vol-
loopt. Vervolgens de drukslang met de sproeierbuis verbinden en filter
door middel van de stekker inschakelen. (Een aanloopgeruis van de
pomp van 0,5 - 3 sec. is normaal). Wanneer zich geen luchtbellen meer
in de waterstroom bevinden de sluitstop op de sproeierbuis doen.
Svenska
Hjärtligt tack
för att du har köpt ett nytt EHEIM classic ytterfilter. Det erbjuder dig optimal
verkan med högsta tillförlitlighet och största effektiviteit.
Säkerhetsanvisningar
Får endast användas inomhus.
Skilj strömsförsörjningen från nätet till elutrustingen som ligger i vattnet
innan du utför underhåll eller skötsel.
Nätkabeln till denna utrustning kan inty bytas ut. Om kabeln har skadats
får du inte längre använda utrustningen. Vänd dig till den affär där du
köpt filtret eller kontakta EHEIMs närmaste serviceställe.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskaper, om inte vederbörande står under uppsikt
av en person som ansvarar för säkerheten eller erhåller anvisningar från
denna person om hur apparaten ska användas.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Denna produkt ska inte kastas bort i de normala hushållssoporna. Lämna
in den till det lokala återvinningsstället.
Produkten har godkänts enligt gällande nationella föreskrifter och di-
rektiv och uppfyller tillämpbara EU-direktiv.
geprüfte
Sicherheit
Ytterfilter 2213
Funktion
Skötsel och underhåll
H/I Dra ur stickkontakten. Lossa förslutningarna på pumphuvudet och ta
ur de olika delarna så som visas på bilden. Kylkanalens insats (bild I)
lyfts upp med en skruvmejsel. Alla delarna rengörs med EHEIM
rengöringsborste (Best.nr. 4009550) och monteras i omvänd ordning.
Hänvisning: Alla slanganslutningar måste kontrolleras regelbundet be-
träffande korrekt montering.
Observera: Se till att pumphjulet löper friktionsfritt runt axeln, vilket är
av stor betydelse för att motorn ska arbeta perfekt.
Montering
C Passa in filterbehållarens lock och stäng det genom att vrida det med-
sols, placera i filterbehållaren. Sätt på pumphuvudet och kontrollera att
O-ringen sitter rätt. Stäng snäpplåsen.
D Filtret placeras under akvariet eller åtminstone till hälften under vatten-
nivån.
E / F Montera utströmmarröret, i enlighet med bild A eller B.
G Insugningsrör och filterkorg sammenfogas (bild A) och fästes med två
sugkoppar på akvariets insida och slangförbindelsen kopplas. Insuget
vid nedre filteranslutningen och uströmmarslangen vid anslutingen på
pumphuvudet. Slangarna säkras med de vid anslutningarna befintliga
inbyggda slangklämmorna (bild K).
A
Pumphuvud
Filterbehållare
Slanganslutning utströmning
Slanganslutning insug
Filterbehållare
Insugningsrör
Fil-
terkorg
Sugkoppar
Utströmmarrör.
B Dra ut filterbehållaren med hjälp av handtaget och öppna locket genom
att vrida det motsols.
B1 Modell med filterkuddar: Skölj alla filterkuddarna under rinnande vat-
ten och sätt in dem i filterbehållaren så som skissen visar: 5 x blåa,
grova filterkuddar (best.nr. 2616131 / 2 st.), 1 x vit, tunn filterkudde
(best.nr. 2616135 / 3 st.) och överst 1 x svart kolfilterkudde (best.
nr. 2628130 / 3 st.). Kolfilterkudden adsorberar eventuella upplösta
skadliga ämnen, när filtret är nyinstallerat.
Efter ca. två veckors drift, bör man ta bort kolfitret.
B2 Modell med filtermassa: Fyll filterbehållaren i följande ordning: ca.
3-5 cm EHEIM MECH, 1 x blå, grov filterkudde (best.nr. 2616131 /
2 st.), EHEIM SUBSTRATpro eller SUBSTRAT, 1 x vit, tunn filter-
kudde (best.nr. 2616135 / 3 st.), 1 x svart kolfilterkudde (best.nr.
2628130 / 3 st.). Skölj därefter filterbehållaren under rinnande vatten
för att avlägsna rester.
b
c
a
b
d
e
c
a
Igångsättning
Det finns tre sätt att fylla vatten i filtret: 1) med startanordningen
(best.nr. 4003540), 2) med EHEIM Installationssats 1 (se G1 best.nr.
4004300) eller genom sug i slangen på trycksidan. Anslut slangen på
trycksidan till utströmmarröret medan filtret fylls med vatten. Pumpen
kan kopplas på, när filtret är vattenfyllt. För en kortare stund kan pum-
pen väsnas litet (detta är normalt), när kvarbliven luft strömmar ut från
filtermassan.
Sätt i kontakten på bakre delen av utströmmarröret när alla luftbubblor
försvunnit.
/

Denna manual är också lämplig för