SKODA Citigo (2012/05) Bruksanvisning

varumärke
SKODA
Modell
Citigo (2012/05)
Typ
Bruksanvisning
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Instruktionsbok
Förord
Du har valt en
ŠKODA - hjärtligt tack för ditt förtroende.
Med er nya ŠKODA erhåller ni ett fordon av modernaste teknik och med mycket utrustning. Vi rekommende-
rar att ni läser denna instruktionsbok uppmärksamt, för att snabbt och grundligt lära känna er bil.
Eventuella frågor beträffande bilen kan ni ställa till en fackverkstad eller till importören.
Nationella lagbestämmelser gäller framför den information som finns i denna instruktionsbok.
Vi önskar dig mycket glädje med din ŠKODA och att du alltid får en trevlig färd.
Vänligen, ŠKODA AUTO a.s. (fortsättningsvis bara ŠKODA)
£
Dokumentationen
I dokumentationen för ert fordon finns förutom denna "Instruktionsbok" även
"Serviceplan" och broschyren "På väg".
Dessutom kan det beroende på bilmodell och utrustning finnas olika Instruktioner
och Anvisningar (t.ex. Radio-Instruktionsbok).
Om du skulle tappa något av de ovan nämnda dokumenten, vänd dig till en fack-
verkstad där man gärna står till din hjälp.
Uppgifterna i den tekniska fordonsdokumentationen har alltid företräde före
uppgifterna i denna instruktionsbok.
Instruktionsboken
I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att dessa
i samband härmed anges vara extrautrustning, en viss modellvariant eller en
marknadsspecifik utrustning.
Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna instruktions-
bok inte nödvändigtvis finns i bilen.
Utrustningens omfattning för ditt fordon beskrivs i köpedokumentationen som
du erhåller vid fordonsköpet. Mer information kan du få från din ŠKODA-handlare.
bilderna kan mindre detaljavvikelser förekomma i jämförelse med din bil; des-
sa syftar bara till att ge en allmän information.
Serviceplanen
innehåller:
fordonsdata;
Servicebevis;
Bekräftelse på assistansgaranti (gäller endast i några länder);
viktiga anvisningar för garantin.
Bekräftelserna på genomförda servicearbeten är ett av villkoren för eventuella
garantianspråk.
Ta därför alltid med serviceplanen när bilen lämnas till en fackverkstad.
Om serviceplanen skulle gått förlorad eller är utsliten, vänd dig till den fackverk-
stad där det regelbundna underhållet av din bil har utförts. Här får du ett duplikat,
i vilket de hittills utförda servicearbetena bekräftas.
Broschyren på väg
Broschyren På väg innehåller de viktigaste telefonnumren i olika länder liksom
adresser och telefonnummer till ŠKODA-importörer.
Innehållsförteckning
struktur på denna Instruktionsbok
(förklaringar) 5
Förkortningar
Handhavande
Instrumentering 9
Översikt 8
Instrument och kontrollampor 10
Kombiinstrument 10
Multifunktionsdisplay (bildator) 12
Kontrollampor 16
Låsa upp och låsa 22
Bilnyckel 22
Centrallås 23
Fjärrmanövrering 25
Baklucka 27
Elektriska fönsterhissar 28
Fönster bak 28
Elektriskt panorama-soltak 29
Ljus och sikt 30
Ljus 30
Innerbelysning 33
Sikt 34
Vindrutetorkare och spolarmunstycken 34
Backspegel 36
Sitta och förvara 38
Framsäte 38
Nackstöd 40
Baksäte 40
Bagagerum 41
Takräcke 43
Mugghållare 44
Askkopp 45
Cigarettändare, 12 V-uttag 45
Förvaringsfack 46
Klädkrok 49
Parkeringsbiljetthållare 49
Värme och klimatanläggning 50
Värme och klimatanläggning 50
Luftmunstycken 51
Värmesystem 51
Klimatanläggning 52
Start och körning 55
Starta och stänga av motorn 55
Broms- och bromshjälpsystem 57
VäxlaVäxellåda 60
Pedaler 60
Parkeringshjälp 60
Optiskt parkeringssystem 61
Farthållare (GRA) 61
START-STOPP 63
City Safe Drive 64
Automatiserad manuell växellåda 68
Automatisera manuell växellåda ASG 68
Kommunikation 71
Mobiltelefon och radioanläggning 71
Multifunktionsenhet Move & Fun 71
Säkerhet
Passiv säkerhet 73
Allmänna anvisningar 73
Riktig sätesposition 74
Säkerhetsbälte 76
Säkerhetsbälten 76
Airbagsystem 79
Beskrivning av airbagsystemet 79
Frontairbagar 80
Sidoairbagar Head-Thorax 81
Koppla bort airbags 83
Säker transport av barn 85
Barnesæde 85
Köranvisningar
Körning och miljö 89
De första 1500 kilometrarna - och därefter 89
Katalysator 89
Ekonomiskt och miljövänlig körning 90
Miljömedvetenhet 92
Körning utomlands 93
Undvika skador på bilen 93
Vattengenomkörning på gatan 93
Driftanvisningar
Bilvård och bilrengöring 95
Vognpleje 95
Kontrollera och fyll på 101
Bränsle 101
Motorrum 102
Bilbatteri 108
Hjul och däck 112
Hjul 112
Tillbehör, ändringar och byte av delar 118
Inledande information 118
Ändringar och ingrepp på airbagsystemet 118
Körning med släpvagn 119
3
Innehållsförteckning
Gör-det-själv
Gör-det-själv 120
Förbandslåda och varningstriangel 120
Brandsläckare 120
Verktygssats 120
Hjulbyte 121
Reparationssats 124
Starthjälp 126
Bogsera fordon 128
Säkringar och glödlampor 130
Säkringar 130
Glödlampor 133
Tekniska data
Tekniska data 137
Inledande information 137
Vikter 137
Fordonsdata 137
Bränsleförbrukning enligt ECE-föreskrifter och
EU-riktlinjer 138
Mått 138
Specifikation och motoroljevolym 138
1,0 l/44 kW motor - EU5 139
1,0 l/55 kW motor - EU5 140
Alfabetiskt register
4
Innehållsförteckning
struktur på denna Instruktionsbok
(förklaringar)
Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och för-
ståelse av informationen.
Kapitel, innehållsförteckning och sökordsindex
Texten i Instruktionsboken är indelad i relativt korta avsnitt, vilka samlas i över-
siktliga kapitel. Det aktuella kapitlet står alltid angivet nertill till höger på sidan.
Den efter kapitel ordnade innehållsförteckningen och det utförliga sökordsin-
dexet i slutet av instruktionsboken hjälper dig att snabbt finna önskad informa-
tion.
Riktningsangivelser
Alla riktningsangivelser, som "vänster", "höger", "fram", "bak", är sett i bilens fär-
driktning.
Symbolförklaring
Slut på ett avsnitt.
£ Avsnittet fortsätter på nästa sida.
Anvisningar
VARNING
Den viktigaste anvisningen skrivs under rubriken VARNING. Dessa VARNING-
anvisningar uppmärksammar dig på en allvarlig olycks- och skaderisk. I tex-
ten finns ofta en dubbelpil, följd av en liten trekant med utropstecken. Denna
symbol uppmärksammar er på en VARNINGS-anvisning i slutet av avsnittet,
vilken obetingat måste följas.
VIKTIGT
En Försiktigt-anvisning uppmärksammar dig på möjliga skador på bilen (t.ex. ska-
dor på växellådan), eller visar på allmänna olycksfaror.
Miljövård
En Miljö-anvisning uppmärksammar dig på miljöskydd. Här finns t.ex. råd för en
sänkt bränsleförbrukning.
Observera
En normal Anvisning uppmärksammar dig på viktig information för användningen
av fordonet.
5
struktur på denna Instruktionsbok (förklaringar)
Förkortningar
Förkortning Förklaring
varv/min motorvarvtal per minut
ABS Låsningsfritt bromssystem
ASG Automatiserad manuell växellåda
CO
2
i g/km utsläppt mängd koldioxid i gram per körd kilometer
EDS Elektronisk differentialspärr
EPC Kontroll motorelektronik
ESC Stabiliseringssystem
kW kilowatt, måttenhet för motoreffekt
MG Manuell växellåda
MFD Multifunktionsdisplay
Nm newtonmeter, måttenhet för motorns vridmoment
TC Antispinnsystem
6
Förkortningar
7
Förkortningar
Bild 1 Instrumentering
8
Handhavande
Handhavande
Instrumentering
Översikt
Elektrisk fönsterhiss i förardörren 28
Centrallåsknapp 24
Elektrisk inställning ytterbackspeglar 37
Luftmunstycken 51
Spak för multifunktionsomkopplare:
Blinkers och helljus, ljustuta 32
Farthållare 61
Ratt:
med signalhorn
med förar-frontairbag 80
Kombiinstrument: Instrument och kontrollampor 10
Spak för multifunktionsomkopplare:
Multifunktionsdisplay 12
Vindrutetorkar- och spolaranläggning 34
Reglage för vänster sätesuppvärmning 39
Beroende på utrustning:
Värmereglage 51
Reglage för klimatanläggning 52
Hylsa för multifunktionsenhetens hållare Move & Fun 71
Kontrollampa för frontairbagavstängning passagerarsida 83
Omkopplare för varningsblinkers 32
Förvaringsfack på passagerarsidan 47
Passagerarens frontairbag 80
Luftmunstycken 51
Ljusomkopplare 30
Motorhuvens låshandtag 102
Reglage för räckviddsreglering av huvudstrålkastaren 31
Spak för rattinställning 56
Tändningslås 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Radio
Knapp för City Safe Drive-system 64
Beroende på utrustning:
Växelspak (manuell växellåda) 60
Växelväljare (automatiserad manuell växellåda) 69
Förvaringsfack 48
Reglage för höger sätesuppvärmning 39
Observera
På bilar som från fabriken är utrustade med radio, finns en separat handledning
bifogad för handhavandet av denna apparat.
På bilar med högerstyrning avviker placeringen av manöverorganen delvis från
den placering som visas i » bild 1. Symbolerna överensstämmer dock för de enskil-
da manöverorganen.
22
23
24
25
26
9
Instrumentering
Instrument och kontrollampor
Kombiinstrument
ä Inledning
I detta kapitel finns information om:
Översikt av kombiinstrumentet 10
Hastighetsmätare 11
Bränslevolymindikator 11
Varvräknare 11
Mätare för tillryggalagd körsträcka 11
Serviceintervallindikering 12
Växelrekommendation 12
VARNING
I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du
det fulla ansvaret för trafiksäkerheten.
Manövrera aldrig reglagen i kombiinstrumentet under körning, utan bara vid
stillastående fordon!
Översikt av kombiinstrumentet
Bild 2 Kombiinstrument - variant 1
Bild 3 Kombiinstrument - variant 2
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Hastighetsmätare » Sidan 11
Display:
med mätare för tillryggalagd körsträcka » Sidan 11
med utomhustemperaturvisning » Sidan 14
£
ä
1
2
10
Handhavande
med serviceintervallangivelse » Sidan 12
med multifunktionsinstrument » Sidan 12
Återställningsknapp för trippmätaren » Sidan 11
Bränslemängdsmätare » Sidan 11
Varvräknare » Sidan 11
Ställknapp för klockan» Sidan 14
Hastighetsmätare
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Beroende på fordonet visas hastigheten i km/h eller i mph och km/h.
Bränslevolymindikator
Bild 4 Bränslemängdindikator
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Bränslemängdindikatorn fungerar endast med tillslagen tändning.
Tanken rymmer cirka 35 liter. Om bränslemängden i bränsletanken når reservde-
len, visas i kombiinstrumentet varningssymbolen » bild 4 - eller så blinkar
symbolen i 10 sekunder tillsammans med de kvarvarande segmenten i dis-
playen till kombiinstrumentet » bild 4 - . Det finns då cirka 4 liter bränsle kvar.
Symbolen påminner om att det är dags att tanka.
Som varningston ljuder en akustisk signal.
3
4
5
6
ä
ä
VIKTIGT
Kör aldrig bränsletanken helt tom! Oregelbunden bränsletillförsel kan leda till att
motorn går ojämnt. Oförbränt bränsle kan komma in i avgassystemet och skada
katalysatorn.
Varvräknare
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Det röda området på varvräknarskalan
5
» bild 3 markerar området, i vilket mo-
torstyrdonet börjar begränsa motorvarvtalet. Motorstyrdonet begränsar motor-
varvtalet till ett säkert gränsvärde.
Innan man når det röda området på varvräknarens skala ska man växla till nästa
högre växel.
För att hålla optimalt motorvarvtal, observera » sidan 12, Växelrekommendation.
Undvik höga motorvarvtal under inkörningstiden och innan motorn har uppnått
drifttemperatur.
Miljövård
Uppväxling i rätt tid bidrar till att sänka bränsleförbrukningen, minskar driftljudet,
skonar miljön och ökar motorns livslängd och tillförlitlighet till godo.
Mätare för tillryggalagd körsträcka
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Visningen av den tillryggalagda körsträckan sker i kilometer (km). I några länder
används måttenheten "miles".
Återställningsknapp
För att växla mellan vägmätaren och trippmätaren, tryck kort på knappen
3
» bild 2 eller » bild 3.
För att återställa trippmätaren, tryck på knappen
3
.
£
ä
ä
11
Instrument och kontrollampor
Trippmätaren
Trippmätaren visar körsträckan som körts sedan den senast återställdes - i steg
om 100 m resp. 1/10 mile.
Vägmätare
Vägmätaren visar det totala antalet kilometer resp miles som bilen körts.
Serviceintervallindikering
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Innan man når servicetidpunkten visas efter tillslagen tändning i kombiinstru-
mentets display i några sekunder texten  resp. en indikation om antalet rester-
ande kilometer.
När servicetidpunkten nåtts, ljuder vid tillslag av tändningen en akustisk signal
och i några sekunder visas texten.
Återställa serviceintervallangivelse
Fackverkstaden:
återställer efter respektive inspektion visningens minne;
gör en notering i serviceplanen;
klistrar etiketten, med nästa servicetillfälle infört, på sidan av instrumentbrädan
på förarsidan.
Observera
När bilbatteriet kopplas från sparas värdena för serviceintervallangivelsen.
Om kombiinstrumentet bytts ut vid en reparation, måste det korrekta värdet
matas in i räknaren för serviceintervallindikeringen. Detta arbete utförs av en
fackverkstad.
För utförlig information om serviceintervaller, se serviceplanen.
Växelrekommendation
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
I displayen på kombiinstrumentet visas information om ilagd växel.
ä
ä
För att uppnå en så liten bränsleförbrukning som möjligt, visas i displayen en re-
kommendation om att växla till en annan växel.
Show (Visa) Betydelse
Optimalt vald växel.
Rekommenderas att växla till en högre växel.
Rekommenderas att växla till en lägre växel.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att välja rätt växel i olika körsituationer t.ex. vid om-
körningar.
Multifunktionsdisplay (bildator)
ä Inledning
I detta kapitel finns information om:
Minne 13
Manövrering 13
Digitalur 14
Utomhustemperatur 14
Körtid 14
Momentan bränsleförbrukning 14
Genomsnittlig bränsleförbrukning 14
Räckvidd 15
Körsträcka 15
Genomsnittshastighet 15
Aktuell hastighet 15
Kylvätsketemperatur 15
Varning vid hastighetsöverträdelse 15
Multifunktionsdisplayen kan endast manövreras med påslagen tändning. Efter att
tändningen slagits till, kommer den funktion att visas som valts senast innan
tändningen slogs från.
£
12
Handhavande
Multifunktionsinstrumentet visas i displayen » bild 5.
VARNING
I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du
det fulla ansvaret för trafiksäkerheten.
Observera
Utförande för vissa länder har visningen angiven i engelskt måttsystem.
Minne
Bild 5
Multifunktionsdisplay
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Multifunktionsdisplayen är utrustad med två automatiskt arbetande minnen. Det
valda minnet visas på displayen » bild 5.
Data för den enskilda körsträckans minne (minne 1) visas när displayen anger en 1.
Om det visas en 2, anges data för den totala körsträckans minne (minne 2).
Omkoppling mellan minnena sker med knappen
B
» bild 6 vindrutetorkarspaken
Minne körsträcka (minne 1)
Körsträckeminnet samlar körinformation från det att tändningen slås till, tills den
slås från. Om färden fortsätter inom 2 timmar efter att tändningen slagits från,
ingår de tillkommande värdena i beräkningen av den aktuella körinformationen.
Vid ett avbrott i färden på mer än 2 timmar raderas minnet automatiskt.
ä
Minne total körsträcka (minne 2)
Ett minne för total körsträcka samlar in färddata för ett valfritt antal enskilda tu-
rer till upp till 19 timmars och 59 minuters körtid och 1 999 km körsträcka. Om ett
av de nämnda värdena överskrids, raderas minnet och räkningen startar om från
början.
Totalminnet raderas i motsats till trippmätarminnet inte efter ett avbrott i kör-
ningen på 2 timmar.
Observera
Om bilens bilbatteri kopplas från kommer alla minnesvärden nr. 1 och nr. 2 att ra-
deras.
Manövrering
Bild 6
Multifunktionsdisplay: Reglage
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Vippomkopplaren
A
och knappen
B
finns i vindrutetorkarspaken » bild 6.
Välj minne
Det önskade minnet väljs genom kort tryckning på knappen
B
» bild 6.
Välja funktioner
Tryck kort på vippomkopplaren
A
» bild 6 uppåt eller nedåt. Därigenom öppnas
de enskilda funktionerna på multifunktionsdisplayen efter varandra.
Återställa
Välj önskat minne.
Tryck in knappen
B
» bild 6 i längre än 1 sekunder.
£
ä
13
Instrument och kontrollampor
Följande värden för valt minne nollställs med knappen
B
:
genomsnittlig bränsleförbrukning;
tillryggalagd körsträcka;
Genomsnittshastighet;
körtid.
Digitalur
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Klockan ställs in enligt följande:
Tryck vippomkopplaren
A
» bild 6 uppåt eller nedåt, för att växla till att visa
klockan.
Tryck på knappen
6
» bild 3 för att välja timvisning, så att denna blinkar.
För att justera framåt, tryck på knappen
3
. För snabbspolning, håll knappen in-
tryckt.
Tryck på knappen
6
igen för att välja minutvisning, så att denna blinkar.
För att justera framåt, tryck på knappen
3
. För snabbspolning, håll knappen in-
tryckt.
Bekräfta det inställda värdet genom att igen trycka på knappen
6
eller vänta
ca. 5 sekunder. Inställningen sparas automatisk (värdet upphör att blinka).
Utomhustemperatur
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Yttertemperaturen anges i displayen vid tillslagen tändning.
Om yttertemperaturen sjunker under +4 °C, visas temperaturen och en snöflinge-
symbol (varningssignal för halka), vilken blinkar i några sekunder och därefter blir
kvar tillsammans med yttertemperaturen.
ä
ä
VARNING
Förlita dig inte enbart på uppgiften på yttertemperaturvisningen huruvida det
finns is på vägbanan. Även vid utomhustemperaturer runt +4 °C kan halka fö-
rekomma - varning för hal is!
Körtid
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Körtiden sedan senaste tömningen av minnet visas i displayen » Sidan 13. Om
man vill mäta körtiden från en viss tidpunkt måste man nollställa minnet vid den-
na tidpunkt genom att trycka på knappen
B
» bild 6.
Maximalt indikeringsvärde för båda minnena är 19 timmar och 59 minuter. Om
detta värde överskrids, börjar visningen om på noll.
Momentan bränsleförbrukning
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Den momentana bränsleförbrukningen anges i l/100 km i displayen.
1)
Med hjälp av
denna indikering kan körstilen anpassas till önskad bränsleförbrukning.
Vid stillastående bil eller körning med låg hastighet, visas bränsleförbrukningen i
l/tim.
2)
Genomsnittlig bränsleförbrukning
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Genomsnittlig bränsleförbrukning efter senaste tömningen av minnet visas i dis-
playen i l/100 km.
1)
» Sidan 13 Med hjälp av denna indikering kan körstilen anpas-
sas till önskad bränsleförbrukning.
£
ä
ä
ä
1)
På modeller för vissa länder visas bränsleförbrukningen i km/l.
2)
På modeller för vissa länder visas vid stillastående fordon --,- km/l.
14
Handhavande
Om man vill fastställa den genomsnittliga bränsleförbrukningen för en bestämd
tidsperiod, måste minnet nollställas med knappen
B
när mätperioden börjar
» bild 6. Efter raderingen visas streck i displayen under de första 300 m kör-
sträcka.
Under färd uppdateras det visade värdet regelbundet.
Observera
Förbrukad bränslemängd visas inte.
Räckvidd
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Den uppskattade räckvidden i km visas i displayen. Den anger vilken körsträcka er
bil kan tillryggalägga med befintlig bränslemängd och likartat körsätt.
Visningen sker i hopp om 10 km. Efter att kontrollampan för bränslereserv tänts,
sker visningen i steg om 5 km.
Bränsleförbrukningen för de senaste 50 km ligger till grund för beräkningen av
räckvidden. Om man kör mer sparsamt ökar räckvidden.
Körsträcka
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Tillryggalagd körsträcka sedan senaste tömningen av minnet visas i displayen
» Sidan 13. Om man vill mäta körsträckan från en bestämd tidpunkt måste man
nollställa minnet vid denna tidpunkt genom att man trycker på knappen
B
» bild 6.
Maximalt visningsvärde för båda minnena är 1 999 km. Om detta värde överskrids,
börjar visningen om på noll.
Genomsnittshastighet
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
ä
ä
ä
Genomsnittshastighet efter senaste tömningen av minnet anges i displayen i km/
h » Sidan 13. Om man vill mäta genomsnittshastigheten för en viss tidsperiod,
måste man före mätningen nollställa minnet med knappen
B
på vindrutetorkars-
paken » bild 6.
Efter raderingen visas streck i displayen under de första 300 m körsträcka.
Under färd uppdateras det visade värdet regelbundet.
Aktuell hastighet
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
På displayen visas den aktuella hastigheten, vilken är identisk med indikeringen
på hastighetsmätaren
1
» bild 3.
Kylvätsketemperatur
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
I displayen visas aktuell kylvätsketemperatur.
Varning vid hastighetsöverträdelse
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Inställning av hastighetsgräns vid stillastående fordon
Med knappen
A
» bild 6 på vindrutetorkarspaken väljer du menypunkten Var-
ning vid hastighetsöverträdelse.
Genom att trycka på knappen
B
aktiveras inställningsfunktionen för hastig-
hetsgräns (värdet blinkar).
Med knappen
A
ställer man in önskad hastighetsgräns, t.ex. 50 km/h.
Bekräfta den inställda hastighetsgränsen med knappen
B
, eller vänta i ca. 5
sekunder så lagras inställningen automatiskt (värdet slutar blinka).
På så vis kan hastighetsgränsen ställas in i steg om 5 km/h.
£
ä
ä
ä
15
Instrument och kontrollampor
Inställning av hastighetsgräns vid rörligt fordon
Med knappen
A
» bild 6 väljer du menypunkten Varning vid hastighetsöver-
trädelse.
Kör med önskad hastighet, t.ex. 50 km/tim.
Genom att trycka på knappen
B
lagras den aktuella hastigheten som hastig-
hetsgräns (värdet blinkar).
Om man vill ändra den inställda hastighetsgränsen, görs detta i steg om 5 km/h
(t.ex. den satta hastigheten 47 km/h höjs till 50 km/h, resp. sänks till 45 km/h).
Bekräfta den inställda hastighetsgränsen genom att trycka upprepade gånger
på knappen
B
, eller vänta i ca. 5 sekunder så lagras inställningen automatiskt
(värdet slutar blinka).
Ändra eller radera hastighetsgräns
Med knappen
A
» bild 6 väljer du menypunkten Varning vid hastighetsöver-
trädelse.
Genom att man trycker på knappen
B
raderas hastighetsgränsen.
Om man trycker på knappen
B
igen kan man ändra hastighetsgränsen.
Om den inställda hastighetsgränsen överskrids, ljuder en akustisk signal som var-
ningston. Samtidigt visas i displayen meddelandet Varning vid hastighetsöverträ-
delse med det inställda gränsvärdet.
Det inställa hastighetsgränsvärdet förblir sparat även efter avstängningen av
tändningen.
Kontrollampor
Översikt
Kontrollamporna visar vissa funktioner eller störningar och kan ackompanjeras av
akustiska signaler.
Meddelanden i kombiinstrumentet
Blinkers (vänster) » Sidan 17
Blinkers (höger) » Sidan 17
Helljus » Sidan 17
Dimbakljus » Sidan 17
Farthållare » Sidan 17
Airbagsystem » Sidan 17
Avgaskontrollsystem » Sidan 18
Elektromekanisk servostyrning » Sidan 18
Motoroljetryck » Sidan 18

Kontroll motorelektronik (bensinmotor) » Sidan 18
Kylvätsketemperatur/kylvätskenivå » Sidan 18
Stabiliseringssystem (ESC) » Sidan 19
Traktionskontroll (TC) » Sidan 19
Låsningsfritt bromssystem (ABS) » Sidan 19
Bältesvarningslampa » Sidan 20
Bromssystem » Sidan 20
Handbroms » Sidan 20
Generator » Sidan 20
Bränslereserv » Sidan 11
Automatiserad manuell växellåda » Sidan 21
£
16
Handhavande
Kontrollampor i kombiinstrumentets display
Pålagt säkerhetsbälte - baksäte
» Sidan 21
Ej pålagt säkerhetsbälte - baksäte:
City Safe Drive-system » Sidan 21
START/STOPP-system » Sidan 21
Bränslemängd- och bränslereservindikator » Sidan 11
VARNING
Om man ej uppmärksammar kontrollampor som tänds med tillhörande be-
skrivning och varningsanvisningar, kan det leda till allvarliga personskador el-
ler skador på fordonet.
Motorrummet i bilen är ett farligt område. Vid alla arbeten i motorrummet, t
ex kontroll och påfyllning av driftvätskor, kan det uppkomma skador, bränn-
skador, och olycks- och brandrisker. Beakta alltid varningsanvisningarna » si-
dan 102, Motorrum.
Observera
Placeringen av kontrollamporna är beroende av motorutförandet. Symbolerna
som visas i följande funktionsbeskrivning finns som kontrollampor i kombiinstru-
mentet.
Funktionsstörningar visas i kombiinstrumentet som röda symboler (prioritet 1 -
fara) eller gula symboler (prioritet 2 - varning).
Blinkers
Beroende på blinkersspakens läge blinkar vänster eller höger kontrollampa.
Om en blinkerslampa inte fungerar, blinkar kontrollampan ungefär dubbelt så fort.
Vid inkopplad varningsblinkers blinkar alla blinkerslampor och de båda kontrol-
lamporna.
Ytterligare information » sidan 32, Blinkers- och helljusspak.
Helljus
Kontrollampan lyser vid inkopplat helljus eller vid användning av ljustuta » Si-
dan 30.
Tågebaglygte
Kontrollampan lyser vid tänt dimbakljus » Sidan 31.
Farthållare
Kontrollampan lyser, när farthållaren är aktiv » Sidan 61.
Airbagsystem
Övervakning av airbagsystemet
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
När kontrollampan inte slocknar eller tänds under färd, finns det ett fel i systemet
» . Detta gäller även om kontrollampan inte tänds när tändningen slås till.
Airbagsystemets funktionsberedskap övervakas elektroniskt, även när en airbag
är bortkopplad.
Om front-/sidoairbag eller bältessträckaren har kopplats bort genom fordon-
stestutrustningen, gäller följande:
Kontrollampan lyser i ca 4 sekunder efter att tändningen slagits till och blin-
kar därefter i ytterligare ca 12 sekunder i 2-sekundersintervaller.
Om airbagen har kopplats bort med nyckelbrytaren för airbag i passagerar-
handskfacket, gäller följande:
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Den frånkopplade airbagen visas genom att kontrollampan     i
instrumentbrädans mittdel tänds » sidan 83, Nyckelbrytaren för front-passa-
gerarairbag .
VARNING
Om en störning finns, skall airbagsystemet omgående kontrolleras av en fack-
verkstad. Det finns annars risk för att airbagen inte aktiveras vid en olycka.
17
Instrument och kontrollampor
Avgaskontrollsystem
Kontrollampan tänds efter att tändningen slagits till.
Om kontrollampan inte slocknar efter att motorn startats eller lyser under färd,
föreligger det ett fel i en avgasrelaterad komponent. Det av motorstyrningen val-
da nödprogrammet gör det möjligt att med försiktigt körsätt köra till närmaste
fackverkstad.
Elektromekanisk servostyrning
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Om kontrollampan lyser konstant efter att tändningen slagits till eller under färd,
föreligger det ett fel i den elektromekaniska servostyrningen.
Om den gula kontrollampan lyser, finns ett partiellt fel på servostyrningen och
styrkrafterna kan vara högre.
När den röda kontrollampan lyser , föreligger ett totalt bortfall av servostyr-
ningen och styrhjälpen har försvunnit (väsentligt högre styrkraft).
Ytterligare information » Sidan 56.
Observera
Om den gula kontrollampan slocknar efter en förnyad start av motorn och en
kort färd, är det inte nödvändigt att uppsöka en fackverkstad.
Om bilbatteriet kopplats från och därefter kopplats till på nytt, tänds den gula
kontrollampan efter att tändningen slagits till. Kontrollampan ska slockna efter
en kort körsträcka.
Motoroljetryck
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Om kontrollampan efter start av motorn inte slocknar eller börjar blinka under
färd, stanna och stäng av motorn. Kontrollera oljenivån och fyll på motorolja om
det krävs» sidan 105, Kontrollera motoroljenivån.
Som varningston ljuder en akustisk signal.
Om det under rådande omständigheter inte är möjligt att fylla på motorolja, fort-
sätt inte köra. Det kan leda till svåra motorskador, låt därför motorn vara av-
stängd och begär hjälp från en fackverkstad.
Om kontrollampan blinkar, kör inte vidare., även om oljenivån är OK. Låt inte mo-
torn gå ens på tomgång. Uppsök hjälp från en fackverkstad.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert av-
stånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på» si-
dan 32, Omkopplare för varningsblinkers .
VIKTIGT
Den röda oljetryckkontrollampan är ingen oljenivåindikering! Därför ska oljeni-
vån kontrolleras regelbundet, helst vid varje tankning.
Kontroll motorelektronik 
Kontrollampan  (Electronic Power Control) tänds några sekunder när tändning-
en slås till.
Om kontrollamporna  nte slocknar eller lyser efter att motorn startat, eller
tänds under körning, föreligger ett fel i motorstyrningen. Det av motorstyrningen
valda nödprogrammet gör det möjligt att med försiktigt körsätt köra till närmaste
fackverkstad.
Kølevæsketemperatur/kølevæskeniveau
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Om kontrollampan inte slocknar eller börjar blinka under färd, är kylvätsketem-
peraturen för hög eller kylvätskenivån för låg.
Som varningssignal ljuder en akustisk signal.
Stanna i detta fall bilen, stäng av motorn och kontrollera kylvätskenivån. Fyll om
nödvändigt på kylvätska.
Om det under rådande omständigheter inte är möjligt att fylla på kylvätska, fort-
sätt inte köra. Det kan leda till svåra motorskador, låt därför motorn vara av-
stängd och begär hjälp från en fackverkstad.
Om kylvätskenivån ligger inom föreskrivet område, kan en förhöjd temperatur fö-
rorsakas av en funktionsstörning i kylfläkten. Kontrollera spärren för kylfläkten,
byt om nödvändigt ut denna » sidan 132, Säkringar i motorrummet.
£
18
Handhavande
När kontrollampan inte slocknar, fastän kylvätskenivån och kylfläktens säkring är
i ordning ska färden inte fortsättas. Uppsök hjälp från en fackverkstad.
Ytterligare information » sidan 106, Kylvätska.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert
avstånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på» Si-
dan 32.
Stabiliseringssystem (ESC)
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
När ESP precis hjälper till att stabilisera bilen, blinkar kontrollampan i kombiin-
strumentet.
Om det finns ett fel på ESC, lyser kontrollampan konstant.
Eftersom ESC fungerar tillsammans med ABS, tänds vid bortfall av ABS även ESC-
kontrollampan.
Om kontrollampan lyser precis efter att motorn startat, kan ESC vara frånslaget
av tekniska orsaker. I detta fall kan ESC slås till genom ett från- och tillslag av
tändningen. Om kontrollampan slocknar, är ESC fullt funktionsdugligt igen.
Ytterligare information » sidan 59, Stabiliseringssystem (ESC).
Observera
Om batteriet kopplats från och därefter kopplats till på nytt, tänds kontrollampan
efter att tändningen slagits till. Kontrollampan ska slockna efter en kort kör-
sträcka.
Antispinnsystem (TC)
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Under regleringsprocessen blinkar kontrollampan under färd.
Om det finns ett fel på TC, lyser kontrollampan stadigt.
Eftersom TC arbetar tillsammans med ABS, tänds vid bortfall av ABS även TC-kon-
trollampan.
Om kontrollampan lyser precis efter att motorn startat, kan TC vara frånslaget
av tekniska orsaker. I detta fall kan TC slås till genom ett från- och tillslag av
tändningen. Om kontrollampan slocknar, är TC fullt funktionsdugligt igen.
Ytterligare information » sidan 59, Traktionskontroll (TC).
Observera
Om batteriet kopplats från och därefter kopplats till på nytt, tänds kontrollampan
efter att tändningen slagits till. Kontrollampan ska slockna efter en kort kör-
sträcka.
Anti-lås-system (ABS)
Kontrollampan tänds några sekunder efter att tändningen slagits till och under
start. Lampan slocknar efter att ett automatiskt provningsförlopp genomförts.
Störning i ABS
Om kontrollampan för ABS inte slocknar inom några sekunder efter att tänd-
ningen slagits till, eller överhuvud taget inte slocknar, eller om den tänds under
färd, finns det ett fel i systemet. Bilen bromsas endast med det normala broms-
systemet. Sök genast upp en fackverkstad och anpassa körsättet därefter, då du
inte känner till den exakta omfattningen av skadorna.
Ytterligare information » sidan 59, Låsningsfritt bromssystem (ABS).
Störning i det totala bromssystemet
Om kontrollampan tänds tillsammans med bromssystemets kontrollampa , är
inte bara ABS-systemet utan också någon annan del av bromssystemet defekt
» .
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert
avstånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på» Si-
dan 32.
Om bromssystemets kontrollampa tänds tillsammans med ABS-kontrol-
lampan , stanna genast och kontrollera bromsvätskenivån i vätskebehålla-
ren» sidan 107, Kontrollera bromsvätskenivå. Om vätskenivån har sjunkit un-
der MIN-markeringen, kör inte vidare - olycksrisk! Fackmässig hjälp måste anli-
tas.
£
19
Instrument och kontrollampor
/