VALERA 651.01 Bruksanvisningar

varumärke
VALERA
Kategori
manikyr / pedikyrredskap
Modell
651.01
Typ
Bruksanvisningar
EN
Translation from original instructions
5
DE
Übersetzung der Originalanweisungen
8
FR
Traductions à partir des instructions d'origine
11
IT
Istruzioni originali
14
ES
Traducción de las instrucciones originales
17
NL
Vertaling van de originele instructies
20
PT
Tradução das instruções originais
23
NO
Oversettelse av original bruksanvisning
26
SV
Översättningar från originalinstruktioner
29
FI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
32
DA
Oversættelser fra oprindelige anvisninger
35
HU
Az eredeti utasítások fordítása
38
CS
Překlad originálních pokynů
41
RO
Traducerea instrucţiunilor originale
44
PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
47
HE
50
EL
μεταφράσεις από τις αρχικές οδηγίες
53
TR
Orijinal talimatların çevirisi
56
SK
Preklad z originálneho návodu
59
UK
Переклад з оригінальних інструкцій
62
RU
Перевод с оригинальных инструкций
65
AR
68
ZH
翻译自原文说明
71
FA
76
HR
Prijevodi po originalnim uputama
77
SL
Prevod izvirnih navodil
80
00060557-04/14
INSTRUCTIONS FOR USE
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
ISTRUZIONI PER L’USO
MODO DE EMPLEO
GEBRUIKSAANWIJZING
MODO DE UTILIZAÇAO
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
BRUGSANVISNING’
HASZANÁLATI UTASÍTÁS
NÁVOD K POUŽITÍ
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KULLANIM TALİMATLARI
NÁVOD NA POUŽITIE
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
使用说明
UPUTE ZA KORIŠTENJE
NAVODILA ZA UPORABO
Distributed by Ligo Electric SA - 6853 Ligornetto / Mendrisio - Switzerland
Valera is a registered trademark of Ligo Electric S.A. - Switzerland
ManiSwiss Professional Set
Mod. 651.01
Mod. 651.02
ManiSwiss Cordless Set
Guarantee card
Garantiekarte
Carte de garantie
Certificato di garanzia
Tarjeta de garantià
Garantiekarte
Certificado de garantia
Garantibevis
Garantibevis
Takuutodistus
Garantibevis
Certificat de garanţie
Záruční list
Garancialevél
Karta Gwarancyijna
eb
Garanti sertificası
Záručný list
Garancijsta karta
Garancijski list
Stamp and signature of delear
Stempel und Unterschrift des Händlers
Cachet et signature du commerçant
Timbro e firma del rivenditore
Sello y firma del proveedor
Stempel en handtekening van de handelaar
Carimbo e firma do revendedor
Selgerens stempel og underskrift
Återförsäljarens stämpel och namnteckninge
Myyjän leima ja allekirjoitus
Forhandlerens stempel og underskrift
Eladó pecsétje és aláírása
razítko a podpis prodejce
Tampila i semnãtura vãnzãtorului
Pieczeç i podpis sprzedawcyù
Satıcının mühür ve imzası
Razítko a podpis predajca
u
Pečat I potpis distributera
Žigin podpis prodajalca
ΖϧΎϤο ϪϣΎϧ
ΔϴϠλϷ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ Ϧϣ ΔϤΟήΗ
ϪϓήΣ ̶ϧίϮϣ ϦϴηΎϣ ϪϋϮϤΠϣ ̵΍
  
ϩΎ̴ηϭήϓ ϱΎπϣ΍ ϭ ήϬϣ
ʮ
ʬ
ʹʥʮʩʹ ʺʥʠʸʥʤʩʩʹʡʩ ʭʩʮʢʣ ʸʲʩʹ
00060557 cop_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.18 Pagina 1
29
BRUKSANVISNING
Läs noggrant bruksanvisningen, och spara den för framtida behov. Den innehåller viktiga råd angående säkerhet och
användning av apparaten.
Den finns även på www.valera.com
SÄKERHETSINFORMATION
Viktigt: För att garantera en högre säkerhet, rekommenderas att
installera en jordfelsbrytare med en gränsutlösningsström som
inte överstiger 30 mA i elsystemet. Kontakta en tillförlitlig
eltekniker för mer information.
Se till att apparaten är helt torr innan du använder den.
OBSERVERA: Använd inte apparaten i närheten av badkar,
tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.
•Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och av
personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga
eller av personer med bristande erfarenhet och kunskap om har
en lämplig övervakning eller om de instruerats om apparatens
säkra användning och är medvetna om farorna.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengörings- och underhållsarbeten får inte utföras av barn utan
övervakning.
•Om apparaten används i badrum skall den kopplas bort från
elnätet efter användning eftersom närheten till vatten är en fara
även då apparaten är avstängd.
•Använd inte apparaten om den fungerar onormalt, om den har
fallit eller om elsladden är skadad. Försök inte reparera den
elektriska apparaten själv, utan vänd dig till en auktoriserad
tekniker. Om sladden är skadad, måste den bytas av tillverkaren
eller av tillverkarens tekniska service eller av en person med
liknande kvalifikationer för att förebygga alla faror.
Anslut endast apparaten till växelström och kontrollera att nätspänningen motsvarar den som indikeras på apparaten.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller andra vätskor.
Placera inte apparaten på en plats där den kan falla ned i vatten eller en annan vätska.
Ta aldrig upp en elektrisk apparat som fallit ned i vatten: dra genast ut stickkontakten från eluttaget.
Efter användningen, slå alltid från apparaten och dra ut kontakten från eluttaget. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden,
och gör inte detta ingrepp med våta händer.
Rulla aldrig upp sladden runt apparaten. Kontrollera med jämna mellanrum att kabeln inte är skadad.
För att undvika en farlig överhettning, rekommenderar vi att veckla ut strömkabeln i hela sin längd.
Beståndsdelarna som apparatens emballage består av (plastpåsar, kartong, osv.) får inte lämnas inom räckhåll för barn. De
kan vara farliga.
Denna apparat är endast framtagen för manikyr och pedikyr. All annan användning är otillåten och följaktligen farlig. Tillverkaren
är inte ansvarig för eventuell skada som uppkommer på grund av otillåten eller felaktig användning.
Svenska
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 29
Apparaten är försedd med ett NiHM-batteri. För att skydda
miljön, rekommenderar vi att inte slänga förbrukat batteri
bland hushållsavfallet, men att lämna in det till avsedda
insamlingsställen.
•Låt en tekniker eller avfallshanterings-/återvinningscentralen
ta ut batteriet.
•Utsätt inte batteriet för hög fuktighet eller låt det komma i
kontakt med vätskor.
•Håll batteriet på behörigt avstånd från magnetfält, värmekällor
och öppen eld.
•Risk för riv- och skärskador. Om ett tillbehör är skadat får det
inte användas utan ska genast bytas ut.
•Om du har en pacemaker skall du först tala med din läkare
innan du använder denna apparat.
•Använd inte apparaten om du har sår, irritationer eller
hudsjukdomar.
Viktigt
Efter varje användning skall du göra rent apparaten och
desinfektera använda tillbehör.
ANVÄNDNING
KOMPONENTER
1 Maniswiss Professional (Mod. 651.01)
2 Maniswiss Cordless (Mod. 651.02)
3 Mod. 651.01: knappar för påslagning / rotationsriktning /
hastighetsval / avstängning
4 Mod. 651.02: omkopplare för påslagning / avstängning
5 Uttag för strömförsörjningsdapater
6 Genomskinligt skydd (endast Mod. 651.01)
7 Konisk safirspets, finkornig
8 Konisk safirspets, grovkornig
9 Konisk safirspets, lång (endast Mod. 651.01)
10 Safirskiva, finkornig
11 Safirskiva, grovkornig (endast Mod. 651.01)
12 Filtspets
13 Borste (endast Mod. 651.01)
14 Nålfräs (endast Mod. 651.01)
15 Safirfräs, rund
16 Flamfräs
17 Cylindrisk fräs
18 Stöd och rör för poleringsverktyg, grov-, medel-, och
finkornigt (Mod. 651.01)
19 Dorn för montering av andra tillbehör (endast
Mod. 651.01)
20 Nagelbandsfriläggare (endast Mod. 651.01)
21 Transformator
22 Aluminiumväska (endast Mod. 651.01)
23 Ask (endast Mod. 651.02)
NÄTSPÄNNING
Anslut nätdelen (fig.1 - ref. 21) till apparaten genom att sätta
in kontakten i det avsedda jacket i apparaten (fig.1 - ref. 5).
Anslut nätdelen till eluttaget.
ATT SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV
Modell 651.01: Tryck på en av de två knapparna (fig. 1 - ref.
3) beroende på önskad rotationsriktning.
Apparaten startar med 3 500 varv/minut. Vid ytterligare tryck
på knappen ökas rotationshastigheten till 6 000, 8 500 och 11
000 varv/minut, sedan minskas den till 8 500, 6 000 och 3
500 varv/minut (fig. 2). För att stänga av apparaten, tryck på
den andra knappen (fig. 1 - ref. 3).
Modell 651.02: Du slår på och stänger av apparaten med hjälp
av knappen (fig. 1 - ref. 4). Det går att välja två olika
rotationshastigheter: 4 500 och 6 000 varv/minut.
ATT LADDA BATTERIET (Mod. 651.02)
Innan du använder apparaten för första gången (och sedan
det laddats ur under användning) måste du ladda batteriet
under 12 timmar.
Slå från apparaten med strömbrytaren (fig.1 – ref. 4).
Batteriet kan endast laddas när apparaten är avstängd.
Anslut nätdelen (fig.1 – ref. 21) till apparaten genom att sätta
in kontakten i det avsedda jacket i apparaten (fig.1 – ref. 5).
Anslut nätdelen till eluttaget.
Ladda endast batteriet när du märker att apparaten har en
tydligt lägre kapacitet.
När batteriet är fulladdat kan apparaten användas under ca
60 minuter utan att anslutas till elnätet.
Apparaten kan fungera både med nätspänning och trådlöst
(utan kabel).
Om apparaten inte fungerar med nätspänning när batteriet är
helt urladdat; slå från apparaten, ladda batteriet under ca 5
minuter och slå åter på apparaten när den är ansluten till
elnätet.
ATT SÄTTA PÅ OCH TA AV TILLBEHÖR
Utför alltid dessa ingrepp då apparaten är avstängd.
Dra i tillbehöret för att ta loss det från apparaten. För att sätta
på det, tryck in det helt på sin plats (fig. 3).
•Modell 651.01: Rören för poleringsverktyg trycks fast på
stödet. För att ta loss dem kan du eventuellt använda ett
verktyg (fig. 4).
ANVÄNDARREKOMMENDATIONER
- Vi rekommenderar att du alltid använder rena och
desinfekterade tillbehör.
- Huden skall vara torr. Tvätta inte händer eller fötter precis
innan du börjar.
ATT KORTA NED NAGLAR
Använd den finkorniga safirskivan (fig. 1 - del 10).
Regelbunden vård gör naglarna starkare.
Genom att sluta helt med saxar och pincetter kommer du med
precision kunna förebygga nageltrång.
NAGELTRÅNG
Använd nålfräs (fig. 1 - del 14) eller flamfräs (fig. 1 - del 16)
för att vårda och förebygga nageltrång.
Gå försiktigt och gradvis fram, med stadig hand.
LIKTORNAR OCH FOTVÅRTOR
Använd finkornig konisk safirspets (fig. 1 - del 7) för att
avlägsna förhårdnader och hud från plats där liktorn eller
fotvårta skall elimineras. Avsluta arbetet med rund safirfräs
(fig. 1 - del 15).
VALKAR OCH FÖRHÅRDNADER
Använd grovkornig safirspets (fig. 1 - del 8) över hela området
som skall behandlas, och repetera ingreppet flera gånger, tills
alla valkar försvunnit helt. För mycket utbredda områden,
använd den långa safirspetsen (fig. 1 - del 9).
NAGELBAND OCH HUD KRING NAGLAR
För att avlägsna död hud runt naglarna, speciellt tånaglarna,
använd flamfräsen (fig. 1 - del 16).
NAGELYTA
Använd cylinderfräsen (fig. 1 - del 17) för att reducera för
tjock nagelyta på tånaglarna. För att polera ytan och för att
eliminera ojämnheter, använd filtspetsen (fig. 1 - del 12).
30
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 30
HUD PÅ NAGELNS HALVMÅNE
Detta ingrepp skall utföras på fuktig hud. För att frigöra
halvmånen från hud, använd nagelbandsfriläggaren (fig. 1 -
del 20) (endast mod. 651.01). Spetsen roterar inte, utan rör sig
framåt/bakåt.
NAGELPOLERING
För att polera både naturliga och artificiella naglar skall du
använda borsten (fig. 1 - del 13) (endast mod. 651.01).
BEHANDLING AV ARTIFICIELLA NAGLAR
För att korta ned och forma artificiella naglar skall du använda
poleringsverktygen som monteras på det specifika stödet (fig.
1 - del 18) (endast mod. 651.01).
ATT ANVÄNDA TILBEHÖR FRÅN ANDRA
APPARATER
För att använda tillbehör från andra apparater, kan du använda
det specifika dornet (fig. 1 - del 19) (endast mod. 651.01).
SKYDD FRÅN NAGELDAMM
För att skydda dig mot det nageldamm som uppstår vid
behandling, använd det genomskinliga skyddet (fig. 1 - del 6)
(endast mod. 651.01)
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Utför rengöringen och underhållet efter varje användning.
Alla underhålls- och utbytesarbeten ska utföras när apparaten är
AVSTÄNGD och frånkopplad från elnätet.
Efter varje användning skall du ta loss tillbehöret och det
eventuella skyddet i genomskinlig plast (fig. 1 - del 6).
Gör rent använda tillbehör med denaturerad sprit och borste,
eller sterilisera dem i kokande vatten eller i specifika
steriliseringsapparater.
OBSERVERA: Sänk inte ned apparaten i vatten eller sätnk ned
hela apparaten med vatten. Endast tillbehören och det
genomskinliga plastskyddet kan rengöras i vatten (fig. 5).
Rengör apparaten med en mjuk duk som eventuellt är lätt fuktad.
Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel!
AVFALLSHANTERING
Apparaten ska tas omhand enligt gällande
miljöskyddsbestämmelser.
31
GARANTI
Nedan angivna villkor gäller för den garanti som VALERA ger
för den apparat du har köpt:
1 Det är garantivillkoren som fastställts av vår officiella
distributör i inköpslandet som gäller. I Schweiz och i länder
där europadirektiv 44/99/EG gäller är garantiperioden 24
månader när apparaten används för hushållsbruk och 12
månader när den används för yrkesbruk och liknande.
Garantiperioden löper från datum för inköp av apparaten.
Som inköpsdatum gäller datumet som resulterar av
köpehandlingen eller av detta garantibevis som ska vara
ifyllt och stämplat av säljaren.
2. För att garantin ska vara giltig måste detta garantibevis eller
köpehandlingen visas upp.
3. Garantin täcker åtgärdande av alla defekter som uppstår
under garantiperioden och som beror på påvisade material-
eller tillverkningsdefekter. Åtgärdandet av defekterna på
produkten kan ske genom reparation eller byte av själva
produkten. Garantin täcker inte defekter eller skador som
orsakats av anslutning till elektriska nät som inte uppfyller
kraven i gällande bestämmelser, som orsakats olämplig
användning av produkten eller av att bruksanvisningarna
inte har följts.
4. Alla andra krav utesluts från garantin, särskilt
skadeståndskrav för eventuella skador utöver skadorna
som kan uppstå på själva apparaten. Undantag görs dock
för ansvar som eventuellt uttryckligen fastställs i gällande
lag.
5. Garantiservicen utförs kostnadsfritt, men den ger inte rätt
till förlängning eller förnyelse av garantiperioden.
6. Garantin upphör att gälla om ändringar görs på apparaten
eller om reparationer görs av icke auktoriserade personer.
Om fel uppstår ska apparaten återsändas väl emballerad
tillsammans med ett daterat garantibevis som ska vara
stämplat av återförsäljaren. Apparaten ska sändas till något av
våra auktoriserade Servicecenter eller till återförsäljaren, som
i sin tur sedan sörjer för att apparaten skickas vidare till den
officiella importören för garantireparation.
Symbolen , på produkten eller emballaget anger, att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrag du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter, som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
VALERA är ett registrerat Ligo Electric S.A.
varumärke - Schweiz
Denna apparat överensstämmer med de europeiska
direktiven 2004/108/EG, 2009/125/EG, 2006/95/EG
och bestämmelserna (EG) nr 1275/2008.
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 31
/

Denna handbok är också lämplig för