One For All SIMPLE 2 Bruksanvisning

Kategori
Fjärrkontroller
Typ
Bruksanvisning
Instruction
Manual
&
Code
List
URC-6420
English
Deutsch
Français
Español
Portugu
ê
s
Italiano
Nederlands
Polski
Česky
Magyar
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Ελληνική
Русский
Türkçe
INDEX-page_URC-6420:INDEX_URC-3741 05-06-12 15:33 Pagina 1
109
page
Seite
page
.4
.9
. 14
. 19
.
24
. 29
. 34
.
39
. 44
. 49
. 54
. 59
. 64
. 69
. 74
. 79
. 84
. 89
. 94
. 99
.104
E
n
g
li
sh
D
eu
t
s
ch
Fra
n
çai
s
E
sp
a
ñ
o
l
I
t
ali
a
n
o
Po
r
t
u
gu
ês
Nederl
ands
Ma
g
y
ar
Po
l
s
k
i
Če
s
k
y
N
o
r
s
k
S
v
ens
k
Suomi
EÏÏËÓÈ
ο
Р
усский
T
ürk
çe
Бъл
гарски
Ro
mân
ă
Slovenský
Hrvatski
Da
n
s
k
URC-6420
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:15 Pagina b
64 WWW.ONEFORALL.COM
Svenska
1) Välj din region (se bild på sidan 2).
O
m du bor på annan plats (utanför Storbritannien/Irland, Tyskland, Frankrike,
S
panien och Italien), till exempel i Sverige, ska du ställa in omkopplaren på INT”.
2) Sätt i batterierna för att aktivera vald region.
3) Finns din enhet med i listan?
JA Kom ihåg det NUMMER som är tilldelat till
ditt varumärke (t.ex. Canal Digital = 4) och följ
ONE FOR ALL SimpleSet-metoden (sidan 65).
NEJ Utför automatisk sökning (sidan 66).
Sverige
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Digital tv-mottagare
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV-huvudkontroll
Satellite, Cable, Set-Top-Box, Freeview and all Sky
INT
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 64
Canal Digital
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
er
Canal Digital
WWW.ONEFORALL.COM 65
ONE FOR ALL SimpleSet
Gör att du kan installera enheter för de vanligaste
v
arumärkena på bara några minuter.
T
a helt enkelt reda på den NUMMERKNAPP som är
tilldelad till ditt varumärke (sidan 62) och följ stegen
A–B.
Tryck på och håll ned den ”NUMMER-
KNAPP som är tilldelad till ditt
varumärke” t.ex.
Canal Digital =
(se sidan 64) tills enheten stängs AV!
(Det här kan ta upp till 40 sekunder)
GOT
OWE !
A
B
Tr
yck
p
å
o
ch
ll
ne
d
g
r
ö
nt
o
ch
g
u
lt
i
3
se
ku
nd
e
r
!
peka mot
din enhet!
L
ysdioden
b
linkar
två gånger.
Zwolnij przycisk z CYFRĄ
zaraz po wyłączeniu się
urządzenia.
D
i
g
i
t
a
l
t
v
-
m
o
t
t
a
g
a
r
e
S
atellit-, kabel-,
S
TB-, Freeview-
och samtliga Sky-
mottagare
Vad gör jag om enheten INTE stängs AV?
Följ anvisningarna för automatisk sökning på sidan 66.
Vad gör jag om enheten INTE sätts PÅ igen?
Sätt PÅ enheten manuellt (eller använd originalärrkontrollen) och upprepa
SimpleSet-metoden och se till att du släpper ”NUMMERKNAPPEN som är tilldelad till
ditt varumärke” så snart enheten stängs AV.
Vad gör jag om ONE FOR ALL inte fungerar som den ska?
Det kan finnas en bättre konfiguration för varumärket för din enhet. Upprepa
SimpleSet-metoden.
Om du fortfarande inte lyckas följer du anvisningarna för automatisk sökning.
Kontrollera att din enhet är PÅ (och inte är i standbyläge).
AV
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 65
66 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
e
r
A
c
er
T
r
yck
p
å
o
ch
h
å
l
l
n
e
d
g
r
ö
n
t
o
ch
g
u
l
t
i
3
s
e
ku
n
d
e
r
!
Tr
yck
p
å
o
ch
slä
p
p
O
K.
Nu skickar ärrkontrollen en annan
PÅ/AV-signal (AUTOMATISKT VAR 3:E
SEKUND) och går igenom alla varumär-
ken som finns i minnet!
Tryck på och släpp OK
snart enheten stängs AV
(inom 3 sekunder)!
KLAR !
AV
P
Å
L
ysdioden
blinkar
två gånger.
L
ysdioden
b
linkar
två gånger.
K
ontrollera att din enhet är
(
och inte är i standbyläge).
Vad gör jag om enheten stängs AV men inte sätts PÅ igen?
Du kanske tryckte på knappen OK (för att spara dina inställningar) för sent.
1) Sätt PÅ enheten manuellt (eller använd originalärrkontrollen).
2) Tryck på och håll ned ”grönt och gulti 3 sekunder.
Lysdioden blinkar två gånger (tv-huvudkontrollen = tryck
och håll ned rött och blått i 3 sekunder).
3) Rikta ONE FOR ALL-ärrkontrollen mot enheten och tryck
CH- (upprepade gånger) tills enheten stängs AV.
4) Tryck på och släpp OK snart enheten stängs AV.
Om det här inte fungerar kan du upprepa den automatiska
sökningen och se till att du trycker på OK så snart enheten
stängs AV för att spara dina inställningar!
Vad gör jag om ONE FOR ALL inte fungerar som den ska?
Det kan finnas en bättre konfiguration för varumärket för din enhet. Upprepa stegen för
automatisk sökning!
Vad gör jag om den automatiska sökningen inte lyckas?
Använd inlärningsfunktionen COPY.
A
u
to
m
atis
k
s
ö
k
n
in
g
An
v
ä
n
d
d
e
t
h
ä
r
f
ö
r
a
tt
s
l
l
a
i
n
a
l
l
a
v
a
r
u
m
ä
r
ke
n
s
o
m
i
n
te
i
n
r
i
S
i
m
p
l
e
S
e
t
D
igital tv-mottagare
S
atellit-, kabel-,
S
TB-, Freeview-
och samtliga Sky-
mottagare
A
B
C
peka mot
din enhet!!
A
c
e
r
A
c
er
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 66
WWW.ONEFORALL.COM 67
Justera även båda fjärrkontrollerna i höjdled.
Placera båda ärrkontrollerna på en plan yta.
Kontrollera att de ändar som du normalt riktar mot apparaten är riktade mot
varandra på ärrkontrollerna.
2 - 5 cm
Inlärning (COPY)
Med inlärningsfunktionen lär du in (kopierar) en eller flera funktioner från
originalärrkontrollen (fungerande) till din tv- och/eller digitalmottagare till
ONE FOR ALL-ärrkontrollen.
Exempel: här lär du in (kopierar) funktionen ”I/II (mono/stereo)” från din
originalärrkontroll till den ”röda knappen” på din ONE FOR ALL-ärrkontroll.
O
m din tv finns med i listan för din region (se sidan 64) följer du samma
steg (A - B från SimpleSet-metoden på sidan 65), förutom:
Vid steg A trycker du på och håller ned rött
och blått i 3 sekunder.
• Vid steg B trycker du på och håller ned
den ”NUMMERKNAPP som är tilldelad till
din tv-apparat” (t.ex. 1 för Grundig)
Om din tv INTE finns med i listan för din region (se sidan 64) följer du
samma steg (A - C från SimpleSet-metoden på sidan 66), förutom:
• vid steg A trycker du på och håller ned rött
och blått i 3 sekunder.
TV-huvudkontroll
För att underlätta för dig kan du även
p
rogrammera din ONE FOR ALL-är-
rkontroll så att den styr volymen,
på/av och ingångar på din tv.
A
T
V PÅ/AV
TV VOL+/- och TYST
T
V INGÅNG/AV
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 67
68 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
er
A
c
e
r
2 - 5 cm
• Om du vill kopiera andra funktioner upprepar du steg C för varje knapp som
du vill kopiera.
• Om du får en lång blinkning upprepar du steg C.
• Du kan kopiera till alla knappar utom knappen COPY.
B
åda lysdioderna
blinkar snabbt!
Däreft
er:
Try
ck
och
håll
ned
k
nappen
I
/I
I
(
mono/stereo)
ett
k
ort
ögonblick
.
Båda lysdioderna blinkar två
gånger för att bekräfta att
kopieringen lyckades.
Ta bort en kopierad funktion:
1) Tryck på och håll ned knappen COPY i 3 sekunder tills båda lysdioderna blinkar två
gånger.
2) Tryck i 3 sekunder på den knapp (t.ex. den röda knappen) vars inprogrammerade
funktion du vill ta bort tills båda lysdioderna blinkar två gånger.
3) Tryck på och håll ned knappen COPY i 3 sekunder. Båda lysdioderna blinkar två
gånger.
Tryck
o
ch hå
ll ne
d k
na
ppe
n
CO
PY i 3 se
k
under för a
tt a
vslu
t
a
k
o
pie
ring
sfu
nk
tio
ne
n..
KL
AR !
C
rst:
T
r
yck
d
e
n
r
ö
d
a”
kn
appe
n
.
D
Båda lysdioderna
blinkar
två gånger!
B
Tr
y
c
k
o
c
h
h
å
l
l
n
e
d
k
n
a
ppe
n
CO
P
Y
i
3
s
e
k
u
n
d
e
r
.
Båda lysdioderna
blinkar
två gånger!
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 68
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125

One For All SIMPLE 2 Bruksanvisning

Kategori
Fjärrkontroller
Typ
Bruksanvisning