One For All SIMPLE 2 Bruksanvisning

varumärke
One For All
Kategori
fjärrkontroller
Modell
SIMPLE 2
Typ
Bruksanvisning
Instruction
Manual
&
Code
List
URC-6420
English
Deutsch
Français
Español
Portugu
ê
s
Italiano
Nederlands
Polski
Česky
Magyar
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Ελληνική
Русский
Türkçe
INDEX-page_URC-6420:INDEX_URC-3741 05-06-12 15:33 Pagina 1
109
page
Seite
page
.4
.9
. 14
. 19
.
24
. 29
. 34
.
39
. 44
. 49
. 54
. 59
. 64
. 69
. 74
. 79
. 84
. 89
. 94
. 99
.104
E
n
g
li
sh
D
eu
t
s
ch
Fra
n
çai
s
E
sp
a
ñ
o
l
I
t
ali
a
n
o
Po
r
t
u
gu
ês
Nederl
ands
Ma
g
y
ar
Po
l
s
k
i
Če
s
k
y
N
o
r
s
k
S
v
ens
k
Suomi
EÏÏËÓÈ
ο
Р
усский
T
ürk
çe
Бъл
гарски
Ro
mân
ă
Slovenský
Hrvatski
Da
n
s
k
URC-6420
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:15 Pagina b
64 WWW.ONEFORALL.COM
Svenska
1) Välj din region (se bild på sidan 2).
O
m du bor på annan plats (utanför Storbritannien/Irland, Tyskland, Frankrike,
S
panien och Italien), till exempel i Sverige, ska du ställa in omkopplaren på INT”.
2) Sätt i batterierna för att aktivera vald region.
3) Finns din enhet med i listan?
JA Kom ihåg det NUMMER som är tilldelat till
ditt varumärke (t.ex. Canal Digital = 4) och följ
ONE FOR ALL SimpleSet-metoden (sidan 65).
NEJ Utför automatisk sökning (sidan 66).
Sverige
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Digital tv-mottagare
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV-huvudkontroll
Satellite, Cable, Set-Top-Box, Freeview and all Sky
INT
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 64
Canal Digital
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
er
Canal Digital
WWW.ONEFORALL.COM 65
ONE FOR ALL SimpleSet
Gör att du kan installera enheter för de vanligaste
v
arumärkena på bara några minuter.
T
a helt enkelt reda på den NUMMERKNAPP som är
tilldelad till ditt varumärke (sidan 62) och följ stegen
A–B.
Tryck på och håll ned den ”NUMMER-
KNAPP som är tilldelad till ditt
varumärke” t.ex.
Canal Digital =
(se sidan 64) tills enheten stängs AV!
(Det här kan ta upp till 40 sekunder)
GOT
OWE !
A
B
Tr
yck
p
å
o
ch
ll
ne
d
g
r
ö
nt
o
ch
g
u
lt
i
3
se
ku
nd
e
r
!
peka mot
din enhet!
L
ysdioden
b
linkar
två gånger.
Zwolnij przycisk z CYFRĄ
zaraz po wyłączeniu się
urządzenia.
D
i
g
i
t
a
l
t
v
-
m
o
t
t
a
g
a
r
e
S
atellit-, kabel-,
S
TB-, Freeview-
och samtliga Sky-
mottagare
Vad gör jag om enheten INTE stängs AV?
Följ anvisningarna för automatisk sökning på sidan 66.
Vad gör jag om enheten INTE sätts PÅ igen?
Sätt PÅ enheten manuellt (eller använd originalärrkontrollen) och upprepa
SimpleSet-metoden och se till att du släpper ”NUMMERKNAPPEN som är tilldelad till
ditt varumärke” så snart enheten stängs AV.
Vad gör jag om ONE FOR ALL inte fungerar som den ska?
Det kan finnas en bättre konfiguration för varumärket för din enhet. Upprepa
SimpleSet-metoden.
Om du fortfarande inte lyckas följer du anvisningarna för automatisk sökning.
Kontrollera att din enhet är PÅ (och inte är i standbyläge).
AV
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 65
66 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
e
r
A
c
er
T
r
yck
p
å
o
ch
h
å
l
l
n
e
d
g
r
ö
n
t
o
ch
g
u
l
t
i
3
s
e
ku
n
d
e
r
!
Tr
yck
p
å
o
ch
slä
p
p
O
K.
Nu skickar ärrkontrollen en annan
PÅ/AV-signal (AUTOMATISKT VAR 3:E
SEKUND) och går igenom alla varumär-
ken som finns i minnet!
Tryck på och släpp OK
snart enheten stängs AV
(inom 3 sekunder)!
KLAR !
AV
P
Å
L
ysdioden
blinkar
två gånger.
L
ysdioden
b
linkar
två gånger.
K
ontrollera att din enhet är
(
och inte är i standbyläge).
Vad gör jag om enheten stängs AV men inte sätts PÅ igen?
Du kanske tryckte på knappen OK (för att spara dina inställningar) för sent.
1) Sätt PÅ enheten manuellt (eller använd originalärrkontrollen).
2) Tryck på och håll ned ”grönt och gulti 3 sekunder.
Lysdioden blinkar två gånger (tv-huvudkontrollen = tryck
och håll ned rött och blått i 3 sekunder).
3) Rikta ONE FOR ALL-ärrkontrollen mot enheten och tryck
CH- (upprepade gånger) tills enheten stängs AV.
4) Tryck på och släpp OK snart enheten stängs AV.
Om det här inte fungerar kan du upprepa den automatiska
sökningen och se till att du trycker på OK så snart enheten
stängs AV för att spara dina inställningar!
Vad gör jag om ONE FOR ALL inte fungerar som den ska?
Det kan finnas en bättre konfiguration för varumärket för din enhet. Upprepa stegen för
automatisk sökning!
Vad gör jag om den automatiska sökningen inte lyckas?
Använd inlärningsfunktionen COPY.
A
u
to
m
atis
k
s
ö
k
n
in
g
An
v
ä
n
d
d
e
t
h
ä
r
f
ö
r
a
tt
s
l
l
a
i
n
a
l
l
a
v
a
r
u
m
ä
r
ke
n
s
o
m
i
n
te
i
n
r
i
S
i
m
p
l
e
S
e
t
D
igital tv-mottagare
S
atellit-, kabel-,
S
TB-, Freeview-
och samtliga Sky-
mottagare
A
B
C
peka mot
din enhet!!
A
c
e
r
A
c
er
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 66
WWW.ONEFORALL.COM 67
Justera även båda fjärrkontrollerna i höjdled.
Placera båda ärrkontrollerna på en plan yta.
Kontrollera att de ändar som du normalt riktar mot apparaten är riktade mot
varandra på ärrkontrollerna.
2 - 5 cm
Inlärning (COPY)
Med inlärningsfunktionen lär du in (kopierar) en eller flera funktioner från
originalärrkontrollen (fungerande) till din tv- och/eller digitalmottagare till
ONE FOR ALL-ärrkontrollen.
Exempel: här lär du in (kopierar) funktionen ”I/II (mono/stereo)” från din
originalärrkontroll till den ”röda knappen” på din ONE FOR ALL-ärrkontroll.
O
m din tv finns med i listan för din region (se sidan 64) följer du samma
steg (A - B från SimpleSet-metoden på sidan 65), förutom:
Vid steg A trycker du på och håller ned rött
och blått i 3 sekunder.
• Vid steg B trycker du på och håller ned
den ”NUMMERKNAPP som är tilldelad till
din tv-apparat” (t.ex. 1 för Grundig)
Om din tv INTE finns med i listan för din region (se sidan 64) följer du
samma steg (A - C från SimpleSet-metoden på sidan 66), förutom:
• vid steg A trycker du på och håller ned rött
och blått i 3 sekunder.
TV-huvudkontroll
För att underlätta för dig kan du även
p
rogrammera din ONE FOR ALL-är-
rkontroll så att den styr volymen,
på/av och ingångar på din tv.
A
T
V PÅ/AV
TV VOL+/- och TYST
T
V INGÅNG/AV
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 67
68 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
er
A
c
e
r
2 - 5 cm
• Om du vill kopiera andra funktioner upprepar du steg C för varje knapp som
du vill kopiera.
• Om du får en lång blinkning upprepar du steg C.
• Du kan kopiera till alla knappar utom knappen COPY.
B
åda lysdioderna
blinkar snabbt!
Däreft
er:
Try
ck
och
håll
ned
k
nappen
I
/I
I
(
mono/stereo)
ett
k
ort
ögonblick
.
Båda lysdioderna blinkar två
gånger för att bekräfta att
kopieringen lyckades.
Ta bort en kopierad funktion:
1) Tryck på och håll ned knappen COPY i 3 sekunder tills båda lysdioderna blinkar två
gånger.
2) Tryck i 3 sekunder på den knapp (t.ex. den röda knappen) vars inprogrammerade
funktion du vill ta bort tills båda lysdioderna blinkar två gånger.
3) Tryck på och håll ned knappen COPY i 3 sekunder. Båda lysdioderna blinkar två
gånger.
Tryck
o
ch hå
ll ne
d k
na
ppe
n
CO
PY i 3 se
k
under för a
tt a
vslu
t
a
k
o
pie
ring
sfu
nk
tio
ne
n..
KL
AR !
C
rst:
T
r
yck
d
e
n
r
ö
d
a”
kn
appe
n
.
D
Båda lysdioderna
blinkar
två gånger!
B
Tr
y
c
k
o
c
h
h
å
l
l
n
e
d
k
n
a
ppe
n
CO
P
Y
i
3
s
e
k
u
n
d
e
r
.
Båda lysdioderna
blinkar
två gånger!
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 68
/