Acer Z301C Snabbstartsguide

Kategori
TV-apparater
Typ
Snabbstartsguide
Svenska
Snabbguide till LCD-skärm från Acer (QSG)
Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs igenom följande anvisningar noga.
1. Så här rengör du LCD-skärmen: Se till att skärmen har rätt elektrisk märkning för din region.
Stäng av LCD-skärmen och dra ur nätsladden.
Spruta rengöringsmedel (inte lösningsmedel) på en trasa och rengör skärmen försiktigt.
SPRUTA ELLER HÄLL ALDRIG VÄTSKA DIREKT PÅ SKÄRMEN ELLER HÖLJET.
ANVÄND INTE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASERADE RENGÖRINGSMEDEL PÅ LCD-SKÄRMEN ELLER HÖLJET.
Acer ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
2. Placera inte LCD-skärmen nära ett fönster. Om skärmen utsätts för regn, fukt eller solljus kan det orsaka allvarliga skador på den.
3. Tryck inte på LCD-skärmen. Hårt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
4. Ta inte av höljet och försök inte att själv utföra service på enheten. En behörig tekniker bör utföra alla typer av servicearbete.
5. Placera LCD-skärmen i ett rum som har en temperatur på mellan -20° och 60° C. Om temperaturen ligger utanför det här
intervallet kan permanenta skador uppstå på LCD-skärmen.
6. Koppla bort skärmen omedelbart och ring en behörig tekniker i följande fall:
Om signalkabeln mellan skärm och dator är nött eller skadad.
Om vätska spillts på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
Om skador uppstått på LCD-skärmen eller höljet.
Så här ansluter du skärmen till basen
1. Ta ut skärmens basdel ur förpackningen och ställ den på ett stabilt och jämnt underlag.
2. Ta ut skärmen ur förpackningen.
3. Montera monitorarmen vid basen.
Se till att basen är fastlåst på monitorarmen. (endast utvalda modeller)
Fäst basen vid monitorarmen genom att skruva på skruven med lämpligt verktyg eller mynt. (endast utvalda modeller)
Ansluta skärmen till en dator
1. Stäng av skärmen och koppla bort datorns nätsladd.
2. 2-1 Anslut HDMI-kabeln
a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
b. Anslut HDMI-kabeln till datorn.
När du använder HDMI kan du trycka på valfri knapp (förutom
strömknappen) för att aktivera I/O-portens källa.
2-2 Anslut DP-kabeln (standardingång)
a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
b. Anslut DP-kabeln till datorn.
3. Anslut ljudkabeln. (Valfritt)
4. Sätt i skärmens nätsladd i nätporten på skärmens baksida.
5. Anslut datorns och skärmens nätsladdar till ett eluttag i närheten.
6. Aktivera/inaktivera funktionen för USB-laddning utan ström med PÅ/AV
(ON/OFF).
Externa kontroller
Nr. Artikel Beskrivning
1 Strömknapp/indikator
Sätter på/stänger av skärmen.
Blå betyder att strömmen är på.
Gul betyder standbyläge/
strömsparläge.
2 Snabbtangent 1, 2
Tryck för att aktivera
användardefinierad
snabbtangentsfunktion.
3 Indataknapp
Tryck för att växla mellan
indatakällor.
4 Navigerings-/OK-knapp
Tryck för att aktivera OSD-
menyn, använd den sedan som
riktningstangent för att markera
önskad funktion. Tryck ner den
igen för att ange ett val.
HDMI
DP
DC
HDMI
DP IN
1
1
2
3
4
Svenska
Föreskrifter och säkerhetsanmärkningar
FCC-meddelande
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för en digital klass B-enhet enligt avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter.
Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning
alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan därför orsaka skadliga störningar på radiokommunikation om den
inte installeras och används i enlighet med instruktionerna.
Det går dock inte att ge några garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar
skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan upptäckas när utrustningen startas och stängs av, uppmanas användaren
att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
Rikta om eller placera om mottagarantennen.
Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
Anslut enheten till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.
CE-försäkran om överensstämmelse
Acer Inc. intygar härmed att denna LCD-skärm uppfyller erforderliga krav och andra relevanta villkor i EMC-direktivet 2014/30/EU,
lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU och direktiv 2009/125/EG om upprättandet av en ram för att
fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.
Observera:
För att förhindra skador på bildskärmen bör du inte lyfta bildskärmen i basen.
Observera: Skärmade kablar
Alla anslutningar till andra datorenheter måste ske med skärmade kablar för att EMC-föreskrifterna ska uppfyllas.
Observera: Kringutrustning
Endast kringutrustning (ingångs-/utgångsenheter, terminaler, skrivare osv.) som har certifierats för efterlevnad av klass B-värdena
får anslutas till den här utrustningen. Användning tillsammans med icke-certifierad kringutrustning leder sannolikt till störningar
av radio- och tv-mottagningen.
Varning
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan annullera användarens befogenhet, som medges
av FCC (Federal Communications Commission), att använda den här produkten.
Användningsvillkor
Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen lyder under följande två villkor: (1) den här enheten
får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste tåla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som
kan orsaka oönskad funktionalitet.
Observera: Användare i Kanada
Den här digitala klass B-enheten uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Hantering av uttjänt utrustning för privathushåll i EU
Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten
tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att kassera uttjänt utrustning genom att överlämna det
till en återvinningscentral för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom separat insamling och återvinning av din
uttjänta utrustning vid kassering bidrar du till att bevara naturens resurser och se till att utrustningen återvinns på
ett sätt som värnar om människans hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna din
uttjänta utrustning till återvinning kan du kontakta kommunen, ditt avfallshanteringsföretag eller affären där du
köpte produkten.
Svenska
SPECIFIKATION
På Acers officiella supportwebbplats hittar du handböcker och andra dokument för din Acer-produkt.
*Den årliga energiförbrukningen beräknas utifrån en typisk strömförbrukning i 4 timmar per dag, 365 dagar per år.
LCD-skärm
Teknik TFT LCD-färgskärm
Storlek 29,5”W (74,93 cm)
Pixelavstånd 0,2697 mm (H) × 0,2697 mm (V)
Ljusstyrka
300 cd/m
2
(typiskt)
Kontrast 3000:1
Betraktningsvinkel 178° (H) 178° (V) (CR=10)
Responstid 4 ms (GTG)
Paneltyp VA
H-frekvens
HDMI 1.4: 30-140 KHz
DP: 66-166 KHz
V-frekvens
HDMI 1.4: 24-60 Hz
DP: 30-144 Hz
Skärmfärger 16,7 miljoner
Pixelfrekvens HDMI 1.4: 300 MHz DP: 460 MHz
Högsta upplösning
2 560 x 1 080 @ 60 Hz (HDMI)
2 560 x 1 080 @ 144 Hz (DP-over clock-funktion = AV)
2 560 x 1 080 @ 200 Hz (DP-over clock-funktion = PÅ)
Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Energieffektivitetsklass B
*Årlig energiförbrukning 54 (kWh) (för modeller med HDMI-ingång)
Energiförbrukning
(vid 200 cd/m
2
)
På-läge 38 W (typiskt)
Viloläge 0,42 W (typiskt)
Av-läge 0,39 W (typiskt)
Ingångskontakt
HDMI 19-stifts (endast modeller med HDMI-ingång)
DP (endast modeller med DP-ingång)
Videosignalsingång
HDMI-signal (endast modeller med HDMI-ingång) (tillval)
DP (endast modeller med DP-ingång) (tillval)
Högtalare 3 W × 2 (endast modeller med ljudingång) (tillval)
Största skärmstorlek
Horisontellt: 690,43 mm
Vertikalt: 291,28 mm
Strömkälla 100-240 V, 50/60 Hz
Miljöfaktorer
Temperatur vid drift: 0° till 40°C
Temperatur vid förvaring: -20° till 60°C
Fuktighet vid drift: 10 % till 80 %
Mått 713,34 (B) × 386,05 ~ 506,05 (H) × 299,68 (D) mm
Vikt (netto) 9,8 kg (netto)
Mekaniska specifikationer
Lutning: -5° till +25° (endast vid elevationsvinkelns högsta punkt kan en bakåtlutning på 25 grader uppnås)
Vridning: -25° till +25°
Höjdjustering: 0 mm till 120 mm
Pivotering: Nej
Avtagbart fotstativ: Ja
Externa kontroller
Reglage/knappar
Strömknapp
Snabbtangent 1
Snabbtangent 2
Indata
5 navigeringstangent
Funktioner
Kontrast
Ljusstyrka
Fokus (endast modeller med analog ingång)
Klocka (endast modeller med analog ingång)
H-position (endast modeller med analog ingång)
V-position (endast modeller med analog ingång)
Blått ljus
Gamma
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Färgmättnad
Refresh rate num
ULMB (endast DP)
USB-laddning utan ström
Ström-LED
6-axlad färg
Siktningspunkt
DTS
Färgtemperatur
Språk
OSD-timeout
Vila
Autokonfiguration (endast modeller med analog ingång)
Vidvinkelsläge (förhållande/1:1)
Val av ingångssignal
Tilldelning av kortkommando
Snabbstartsläge
Lägen
Over clock (endast DP)
Skärminformation
Återställ
Avsluta
Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118

Acer Z301C Snabbstartsguide

Kategori
TV-apparater
Typ
Snabbstartsguide