Acer V277 Snabbstartsguide

varumärke
Acer
Modell
V277
Typ
Snabbstartsguide
Svenska
Snabbguide till LCD-skärm från Acer (QSG)
Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs igenom följande anvisningar noga.
1. Så här rengör du LCD-skärmen: Se till att skärmen har rätt elektrisk märkning för din region.
• Stäng av LCD-skärmen och dra ur nätsladden.
Spruta rengöringsmedel (inte lösningsmedel) på en trasa och rengör skärmen försiktigt.
SPRUTA ELLER HÄLL ALDRIG VÄTSKA DIREKT PÅ SKÄRMEN ELLER HÖLJET.
ANVÄND INTE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASERADE RENGÖRINGSMEDEL PÅ LCD-SKÄRMEN ELLER HÖLJET.
Acer ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
2. Placera inte LCD-skärmen nära ett fönster. Om skärmen utsätts för regn, fukt eller solljus kan det orsaka allvarliga skador på den.
3. Tryck inte på LCD-skärmen. Hårt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
4. Ta inte av höljet och försök inte att själv utföra service på enheten. En behörig tekniker bör utföra alla typer av servicearbete.
5. Placera LCD-skärmen i ett rum som har en temperatur på mellan -20° och 60° C. Om temperaturen ligger utanför det här intervallet
kan permanenta skador uppstå på LCD-skärmen.
6. Koppla bort skärmen omedelbart och ring en behörig tekniker i följande fall:
Om signalkabeln mellan skärm och dator är nött eller skadad.
Om vätska spillts på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
Om skador uppstått på LCD-skärmen eller höljet.
Så här ansluter du skärmen till basen
1. Ta ut skärmen ur förpackningen.
2. Anslut stativet till basen. (endast utvalda modeller)
3. Lås fast genom att vrida medurs. Se till att basen är fastlåst i stativet. (endast utvalda modeller)
4. Fäst basen vid stativet genom att skruva med lämpligt verktyg eller mynt. (endast utvalda modeller)
Ansluta skärmen till en dator
1. Stäng av skärmen och koppla bort datorns nätsladd.
2. 2-1 Anslut videokabeln
a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
b. Anslut VGA-videokabeln till datorn.
2-2 Anslut HDMI-kabeln (endast modeller med HDMI-ingång)
a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
b. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till skärmens baksida och anslut den
andra änden till porten på datorn.
2-3 Anslut DP-kabeln (endast modeller med DP-ingång) (tillval)
a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
b. Anslut DP-kabeln till datorn.
3. Anslut ljudkabeln. (endast modeller med ljudingång) (tillval)
4. Sätt i skärmens nätsladd i nätporten på skärmens baksida.
5. Anslut datorns och skärmens nätsladdar till ett eluttag i närheten.
Externa kontroller
Nr. Artikel Beskrivning
1
Strömknapp/
indikator
Sätter på/stänger av skärmen. Blå betyder
att strömmen är på. Gul betyder
standbyläge/strömsparläge.
2 Snabbtangent 1, 2
Tryck för att aktivera användardefinierad
snabbtangentsfunktion.
3 Indataknapp Tryck för att växla mellan indatakällor.
4
Navigerings-/
OK-knapp
Tryck för att aktivera OSD-menyn, använd
den sedan som riktningstangent för att
markera önskad funktion. Tryck ner den
igen för att ange ett val.
DP
HDMI
VGA
AUDIO INVGA IN
HDMI DP
tillval
1
1
2
3
4
Svenska
Föreskrifter och säkerhetsanmärkningar
FCC-meddelande
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för en digital klass B-enhet enligt avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter.
Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning
alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan därför orsaka skadliga störningar på radiokommunikation om den
inte installeras och används i enlighet med instruktionerna.
Det går dock inte att ge några garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar
skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan upptäckas när utrustningen startas och stängs av, uppmanas
användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
Rikta om eller placera om mottagarantennen.
Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
Anslut enheten till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.
CE-försäkran om överensstämmelse
Acer Inc. intygar härmed att denna LCD-skärm uppfyller erforderliga krav och andra relevanta villkor i EMC-direktivet 2014/30/EU,
lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU och direktiv 2009/125/EG om upprättandet av en ram för att
fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.
Observera:
För att förhindra skador på bildskärmen bör du inte lyfta bildskärmen i basen.
Observera: Skärmade kablar
Alla anslutningar till andra datorenheter måste ske med skärmade kablar för att EMC-föreskrifterna ska uppfyllas.
Observera: Kringutrustning
Endast kringutrustning (ingångs-/utgångsenheter, terminaler, skrivare osv.) som har certifierats för efterlevnad av klass B-värdena
får anslutas till den här utrustningen. Användning tillsammans med icke-certifierad kringutrustning leder sannolikt till störningar
av radio- och tv-mottagningen.
Varning
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan annullera användarens befogenhet, som medges
av FCC (Federal Communications Commission), att använda den här produkten.
Användningsvillkor
Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen lyder under följande två villkor: (1) den här
enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste tåla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar
som kan orsaka oönskad funktionalitet.
Observera: Användare i Kanada
Den här digitala klass B-enheten uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Hantering av uttjänt utrustning för privathushåll i EU
Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten
tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att kassera uttjänt utrustning genom att överlämna det
till en återvinningscentral för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom separat insamling och återvinning av din
uttjänta utrustning vid kassering bidrar du till att bevara naturens resurser och se till att utrustningen återvinns på
ett sätt som värnar om människans hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna din
uttjänta utrustning till återvinning kan du kontakta kommunen, ditt avfallshanteringsföretag eller affären där du
köpte produkten.
/