Chamberlain ML1000EV, ML700EV Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

Montage- und Bedienungsanleitung für Garagentorantriebe COMFORT, PREMIUM
Assembly- and operating instructions for Garage Door Opener COMFORT, PREMIUM
Notice de montage et de commande pour entraînements de portes de garage COMFORT, PREMIUM
Montage- en bedieningshandleiding voor garagepoortaandrijvingen COMFORT, PREMIUM
Monterings- og betjeningsvejledning for garageportautomatik COMFORT, PREMIUM
Monterings- og bruksanvisning for garasjeportmotorer COMFORT, PREMIUM
Monterings- och driftinstruktioner för garageportsöppnare COMFORT, PREMIUM
Instrukcja montażu i obsługi napędów bram garażowych COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pro pohony garážových vrat COMFORT, PREMIUM
Navodila za montažo in upravljanje pogona garažnih vrat COMFORT, PREMIUM
Istruzioni d'uso e di montaggio per gli automatismi delle porte garage modello COMFORT, PREMIUM
Manual de montagem e de instruções para acionamentos de portões COMFORT, PREMIUM
Instrucciones de montaje y manejo para accionamientos de puertas de garaje COMFORT, PREMIUM
Szerelési és használati útmutató COMFORT, PREMIUM garázsajtó-hajtószerkezetekhez
Asennus- ja käyttöohje autotallinoven käyttölaitteille COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pre pohony garážovej brány COMFORT, PREMIUM
Руководство по монтажу и эксплуатации на приводы гаражных ворот COMFORT, PREMIUM
Upute za montažu i uporabu pogona za garažna vrata COMFORT, PREMIUM
Instrucţiuni de montaj þi utilizare pentru sistem de acţionare pentru porţi de garaj COMFORT, PREMIUM
Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar fyrir COMFORT, PREMIUM bílskúrshurðaopnara
de
en
fr
nl
no
sv
pl
cs
sl
it
pt
es
hu
fi
sk
rus
hr
ro
is
®
da
1 Allmänna säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3 Leverans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4 Produktöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5 Innan du börjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6 Porttyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6.1 Förberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7 Nödvändiga verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8 Montera drivenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9 Montera skenan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
10 Spänna remmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
11 Montera skenan drivenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12 Installera drivenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12.1 Fastställa garageportens mitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
13 Montera överstyckets fästen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
14 Fäst drivenheten överstycket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
15 Häng upp portens drivenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
16 Montera portfästet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
17 Fäst portarmen löpvagnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
18 Elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
19 Anslut belyst väggströmbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
20 Installera fotocell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
21 Anslut drivenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
22 Justera och testa porten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
23 Justera ändläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
24 Testa automatisk säkerhetsreturledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
25 Programmera fjärrkontrollen / väggtransmittern (tillval) . . . . . . .6
26 Ytterligare utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
27 Manövrera portens drivenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
28 Montera anvisningsskyltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
29 Rengöring och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30 Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.1 Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.2 Byt batteri i fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
31 Drivenhetsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
32 Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
33 Ofta ställda frågor (FAQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Diagnostiktabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
34 Extra tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
35 Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
36 Reservdelar / Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
37 Försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
sv 01/13
Allmänna säkerhetsanvisningar
Innan monteringen påbörjas: Läs igenom bruksanvisningen och framför allt följande säkerhetsanvisningar. Spara bruksanvisningen för senare läsning och
ge den vidare till en eventuell efterföljande ägare.
Följande symboler står framför anvisningar för att undvika person- och materialskador. Läs igenom dessa anvisningar noga.
Viktiga säkerhetsanvisningar
Portens drivenhet har givetvis konstruerats och kontrolleras för en säker manövrering; denna kan dock endast garanteras om säkerhetsanvisningarna nedan
följs noggrant vid installation och manövrering.
VARNING
Person- och materialskador
VARNING
Fara p.g.a. elektrisk ström eller spänning
1
LÄS FÖRST IGENOM FÖLJANDE SÄKERHETSANVISNINGAR!
VARNING
- Porten måste vara balanserad. Icke rörliga eller fastsittande portar måste
repareras. Garageportar, portfjädrar, kablar, skivor, fästen och skenor
står då under extrem spänning, vilket kan leda till allvarliga person-
skador. Försök inte att lossa, röra eller rikta porten, utan vänd dig till ett
underhållsföretag eller till en portspecialist.
- Vid installation eller underhåll av en portdrivenhet får inga smycken,
klockor eller lösa kläder bäras.
- För att undvika allvarliga personskador till följd av intrassling ska alla rep
och kedjor som är anslutna till porten monteras bort innan portens
drivenhet installeras.
- Vid installation och elektrisk anslutning ska alla lokalt gällande bygg- och
elföreskrifter följas.
Denna apparat uppfyller skyddsklass 2 och behöver ingen jordning.
- För att undvika skador på speciellt lätta portar (t.ex. glasfiber-, alumini-
um- eller stålportar) ska en passande förstärkning monteras. Kontakta
portens tillverkare för detta ändamål.
- Den automatiska säkerhetsreturledningen måste testas. Vid kontakt med
ett 50 mm högt hinder på marken MÅSTE garageporten åka tillbaka. Om
portens drivenhet inte är korrekt inställd kan det leda till allvarliga person-
skador till följd av en port som stängs. Upprepa testet en gång i
månaden och utför vid behov nödvändiga ändringar.
- Denna anläggning får inte installeras i fuktiga eller våta utrymmen.
- Vid drift får porten under inga omständigheter hindra allmänna passager.
- För att påminna alla operatörer om en säker manövrering ska varn-
ingsskylten om att skydda barn sättas upp bredvid den belysta väggk-
nappen. Varningsskyltarna mot klämning ska sättas upp på en tydligt syn-
lig plats.
- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med
apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har
bristande erfarenhet och / eller kunskap. Dessa personer får endast
använda apparaten om de övervakas av någon person som ansvarar för
deras säkerhet eller har fått anvisning om hur apparaten ska användas.
- För att undvika skador på porten ska alla förefintliga spärrar / lås deak-
tiveras.
- Eventuellt installerade manöveranordningar MÅSTE vara installerade
inom synhåll från porten och utom räckhåll för barn. Barn får inte ges
tillåtelse att manövrera knappar eller fjärrkontroller. Missbruk av portens
drivenhet kan leda till allvarliga personskador.
- Portens drivenhet får ENDAST manövreras om operatören kan se hela
portområdet, om området är fritt från hinder och om portens drivenhet är
korrekt inställd. Ingen får gå genom porten så länge porten är i rörelse.
Barn får inte ges tillåtelse att leka i närheten av porten.
- Använd den manuella upplåsningen endast för att lossa löpvagnen från
drivenheten och – om möjligt – ENDAST när porten är stängd. Använd inte
det röda handtaget för att dra upp eller ner porten.
- Innan reparationer genomförs eller kåpor avlägsnas ska portens driven-
het skiljas från den elektriska strömförsörjningen.
- Denna produkt har en transformator med specialkabel. Vid skador MÅSTE
denna bytas ut mot en originaltransformator av kvalificerad fackpersonal.
- När nödupplåsningen aktiveras kan det leda till okontrollerade
portrörelser om fjädrar är svaga eller avbrutna eller om porten inte är i
jämvikt.
- Montera upplåsningsspaken för nödupplåsningen på minst 1,8 m höjd.
Spara absolut dessa anvisningar.
Avsedd användning
Drivenheten är avsedd för öppning och stängning av sväng- och
sektionsgarageportar i den privata sektorn. Enheten är inte avsedd för
kommersiell användning utan uteslutande för användning till privata
garageportar avsedda, tillhandahållna och lämpliga för enskilda hushåll. All
olämplig användning av enheten kan innebära betydande fara. Tillverkaren
tar inget ansvar för felaktig användning.
Leveransomfattning
Kontrollera att de medlevererade delarna är kompletta före montering.
OBS: Numreringen gäller endast för motsvarande kapitel.
Produktöversikt
Denna figur ger dig hela tiden under den stegvisa monteringen en komplett
översikt av den färdigmonterade anläggningen.
Reservdelslista (drivhuvudet):
1. Drivhuvud 1x
2. Fjärrkontroll 2x
3. Skenfästen 2x
4. Tillbehörspåse 1x
Reservdelslista (skenan):
5. Överstycksfäste 1x
6. Portfäste 1x
7. Adapter för drevet 1x
8. Svängd portarm 1x
9. Fästbygel 2x
10. Upphängningsjärn 2x
11. Skena 1x
2
3
Innan du börjar
VIKTIGA ANVISNINGAR
Om ditt garage inte har någon sidoingång så måste en extern
nödupplåsning installeras. Med denna kan man vid strömavbrott manövrera
garageporten manuellt utifrån.
Porttyper
A. Vipport med endast horisontell löpskena.
B. Vipport med vertikal och horisontell löpskena – speciell portarm (E, The
Chamberlain Arm™) och fotocell, The Protector System™ krävs. Din åter-
försäljare står gärna till tjänst.
C. Sektionsport med svängd löpskena – anslutning till portarmen.
D. Vipport av baldakintyp – specialportarm (E, The Chamberlain Arm™) och
fotocell, The Protector System™ krävs. Din återförsäljare står gärna till
tjänst.
E. Specialportarm – The Chamberlain Arm™ för portar av typ B och D.
4
5
6
sv 02/13
Förberedelse
Kontrollera först om din port är balanserad och befinner sig i jämvikt.
Öppna porten till ca hälften och släpp den.
Porten får inte ändra sin position nämnvärt själv av egen kraft utan måste
hållas i denna position endast av fjäderkraften.
1. Garageportens skena MÅSTE fästas säkert och stabilt över
garageporten på en bärande vägg eller i ett bärande tak.
2. Om taket i ditt garage är beklätt, brädfodrat el. dyl. så krävs eventuellt
ytterligare fästen och fästskenor (ingår inte i leveransomfattningen).
3. Om ditt garage inte har någon separat sidoingång så måste en extern
nödupplåsning installeras.
Nödvändiga verktyg
6.1
7
Påse med
fastsättningsmaterial:
1. Spårskruv med runt huvud
och platt ände 6 x 80 mm 1x
2. Säkerhetsmutter M6 1x
3. Sexkantsskruv 4x
4. Mutter M6 4x
5. Bult 1x
6. Säkringssprint 1x
7. Skruv
ST6 x 50 mm 4x
8. Skruv
ST6,3 x 18 mm 2x (4x)
9. Plugg 4x
1. Fäste överstycke
2. Kedja
3. Skena
4. Löpvagn
5. Skarvdel
6. Fästbygel
7. Upphängning
8. Nätkabel
9. Drivhuvud
10. Upplåsning
11. Rak skjutstång
12. Böjd skjutstång
13. Fäste port
Verktygslista:
Stege
Markeringspenna
Tång
Borrmaskin
Hammare
Spärrhake
Metallsåg
Olika borr
(8, 6, 5, 4.5 mm)
Ringnyckel
Vattenpass
Skruvmejsel
Måttband
sv 03/13
Montera portens drivenhet
Viktiga anvisningar för en säker montering.
Följ alla monteringsanvisningar. En felaktig
montering kan leda till allvarliga personskador.
Montera ihop skenan
Skenan är till stor del förmonterad och består av 3 delar. I främre delen (A)
sitter löpvagnen, skjutstången, upplåsningsspaken, styrrullen samt översty-
ckets fäste med remmenspännare. I bakre delen (B) sitter fästet för drivax-
eln och kedjekugghjulet. Lägg den främre och bakre skendelen efter varan-
dra.
1. Avlägsna buntbanden som säkrar kuggremmen.
2. Dra isär de båda skendelarna helt så att en lucka bildas för de båda
mittdelarna (C). Denna skena är utformad på så sätt att mittdelarna kan
infogas utan problem.
Skjut in de 2 skarvdelarna (D) över skendelarnas fogar fram till
markeringarna. Böj ut plåtnäsorna med ett lämpligt verktyg för att säkra
skarvstyckena.
Monteringen av skenorna är avslutad.
Spänna remmen
Spänn skenans remmen så pass att fjädern (1) endast trycks samman till
ca hälften.
Denna måste kunna fjädra under drift.
8
9
10
Montera skenan på drivenheten
1. Kontrollera om remmen sitter på kugghjulet. Om remmen skulle ha glidit
av kugghjulet vid montering ska den läggas tillbaka och spännas på nytt.
2. Vänd på skenan (1) och lägg den helt med kugghjulssidan (2) på
drivenheten (3).
3. Säkra skenan på drivenheten med de båda fästbyglarna (4) och skru-
varna (5).
Tillval:
För att förkorta totallängden på 140mm kan drivenheten monteras i 90°
såsom visas i bild 11. Detta ger programmeringstillgång från sidan.
Avlägsna samtidigt brytaren och montera den på den andra medföljande
hållaren. Avlägsna gummipluggen för att kunna täta kabelutgången.
Fortsätt till steg 3.
Därmed är monteringen av portens drivenhet avslutad.
11
Montera in portens drivenhet
Fastställa garageportens mitt
Vid arbeten över huvudet måste skyddsglasögon bäras för att skydda ögo-
nen. För att undvika skador på porten ska alla förefintliga spärrar / lås
deaktiveras.
För att undvika allvarliga personskador ska alla rep och kedjor som är
anslutna till porten monteras bort innan portens drivenhet installeras.
Portens drivenhet ska installeras på 2,10 m höjd över marken.
Markera först portens mittlinje (1). Dra utifrån denna punkt en linje till taket.
För montering i taket ska utifrån denna linje ytterligare en linje dras i takets
mitt (2) i rät vinkel mot porten. Längd ca 2,80 m.
Montera överstyckets fäste
OBSERVERA: Avståndet mellan den högsta punkten över portramen och
skenan får vara maximalt 50 mm. Beroende på porttyp höjs portramen
några cm när när porten öppnas.
A. Väggmontering:
Placera överstyckets fäste (1) mitt på den lodrätta mittlinjen (2) så att den
undre kanten ligger på den horisontala linjen. Markera alla hål för översty-
ckets fäste. Förborra hål med 4,5 mm diameter och fäst överstyckets fäste
med träskruvar (3).
OBSERVERA: Vid montering i ett betongtak / ett betongöverstycke ska de
medlevererade betongpluggarna (4) och skruvarna (3) användas.
Borrhålsstorlek vid betong: 8 mm.
B. Takmontering:
Fortsätt dra den lodräta mittlinjen (2) till taket och ca 200 mm längs med
taket. Placera överstyckets fäste (1) mitt på den lodräta markeringen fram
till 150 mm före väggen. Markera alla hål för överstyckets fäste. Borra hål
med 4,5 mm diameter och fäst överstyckets fäste med träskruvar (3).
Fästa drivenheten på överstycket
Det kan vara nödvändigt att tillfälligt placera drivenheten högre
så att skenan inte stöter emot fjädrarna vid portar bestående
av flera delar. Drivenheten måste då antingen stöttas upp
ordentligt (stege) eller hållas fast av en medhjälpare.
Lägg drivhuvudet på garagegolvet under överstyckets fäste. Lyft upp ske-
nan tills hålen på fästdelen och hålen på överstyckets fäste ligger över
varandra.
För skruven (1) genom hålen och säkra med en mutter (2).
12
12.1
13
14
sv 04/13
Hänga upp portens drivenhet
Öppna porten helt, lägg ner portens drivenhet på porten (fig. A). Lägg
under en bit trä / kartong på det markerade stället (X).
Öppnaren måste monteras i ett självbärande byggnadselement i
garaget. Tre olika installationsexempel visas (bild B), men det är möjligt att
din installation är annorlunda och inte stämmer överens exakt med ett av
dessa exempel. Vinkla ut upphängnings-järnen (1) för att få bästa sidsta-
bilitet. På innertaket (puts, beklädnad osv.) kan man montera en stabil met-
allkonsol (medföljer ej) mellan två självbärande bjälkar innan öppnaren
monteras. För montering i innertak av betong ska bifogade betongankare
(3) användas Mät upp avståndet mellan varje sida av öppnaren och det
självbärande elementet (eller taket).
Kapa upphängningsjärnen till erforderlig längd. Platta till den ena änden
av varje upphängningsjärn och böj eller vrid fastsättningshörnen.
Undvik att böja upphängningsjärnen vid ett monteringshål. Borra 4,5
mm pilothål i de självbärande byggnadselementens (eller takets)
fästpunkter. Fäst vid byggnadselementet med träskruv (4).
Lyft upp öppnaren, fäst den vid fastsättningsjärnen med hjälp av en
skruv och en mutter (5). Kontrollera att T-skenan är centrerad över porten.
TA BORT den brädan. Öppna porten med handen. Höj väggfästet om
porten slår emot skenan.
Se till att skenan är vågrät längs taket. Avståndet kan
anpassas med de givna hålavstånden. Utstående ändar
av takfästet kan kortas vid behov.
Montera portens fäste
Inmontering för sektionsportar eller portar som består av en del:
Portens fäste (1) har flera fastsättningshål. Placera portens fäste mitt uppe
på portens insida så som visas i figuren. Markera hålen och skruva fast
portens fäste.
Monteringshöjder:
1. Port bestående av en del eller sektionsport med en styrskena:
avstånd till portens överkant 0-100 mm.
2. Sektionsport med två styrskenor:
avstånd till portens överkant 100-130 mm.
OBSERVERA:
Fästpunkten på porten måste vara ramen eller ett stabilt ställe på
dörrpanelen. Vid behov ska man borra igenom och skruva fast så som
visas i figur B (ingår ej).
15
16
Montera portarmen på löpvagnen
Den raka portarmen är redan förmonterad. Genom att dra i det röda
handtaget lösgörs löpvagnen från remmen och kan därmed förflyttas
manuellt.
LÅS UPP:
1. Porten ska stängas helt när detta är möjligt.
2. Dra det röda nödhandtaget nedåt.
LÅS:
Frigöringsmekanismen förhindrar att löpvagnen automatiskt går i lås igen.
Tryck på den gröna knappen på löpvagnen och vid nästa portrörelse kom-
mer systemet att låsas igen.
Montera upplåsningsspaken för nödupplåsningen på minst 1,80 m
höjd. Fäst den gula upplysningsskylten (klistermärke) till upplås-
ningen på porthandtagets lina.
17
Elanslutning
För att undvika faror för personer och skador på apparaten
får portens drivenhet först manövreras när så uttryckligen
anges i denna bruksanvisning. Nätkontakten måste alltid vara
fritt åtkomlig så att strömmen kan brytas.
Montera väggpanelen
Installera väggpanelen inom synhåll för garageporten (på minst 1,5 höjd
över golvet), ur vägen för porten och dess delar och utom räckhåll för barn.
Om garageportöppnaren missbrukas finns det risk för allvarliga
personskador när garageporten stängs eller öppnas. Fäst varningsdekalen
varaktigt bredvid väggpanelen.
Två anslutningar finns på baksidan av väggpanelen. Skala av ca
6mm isolering från signalledningen. Skilj åt ledningarna tillräckligt för
att kunna ansluta den vit-röda ledningen till anslutningen (RED) och den
vita ledningen till anslutningen (WHT).
Fäst väggpanelen på insidan av garaget med bifogade plåtskruvar (3).
Om garaget har innervägg måste du borra 5mm hål och använda plugg (6).
Vi rekommenderar att du monterar väggpanelen bredvid garagets sido-
ingång utom räckhåll för barn.
Dra signalledningen längs med väggen och över innertaket fram till
garageportöppnaren. Använd isolerade klamrar (5) för att fästa
ledningen. Anslut signalledningen till kontakter:
Manövrera brytaren
Tryck en gång på knappen för att öppna eller stänga porten. Tryck en
gång till för att stoppa en port som befinner sig i rörelse.
19
18
sv 05/13
Installera ett ljusstråleskydd
(
Valfritt tillbehör)
När portens drivenhet har installeras och ställts in kan ett ljusstråleskydd
installeras (anslutningar 2+3). Installationsanvisningarna ingår i
ljusstråleskyddets leveransomfattning.
Med det valfria ljusstråleskyddet säkerställs att porten är och förblir
öppen när personer, i synnerhet barn, uppehåller sig inom portom-
rådet. Med hjälp av ett ljusstråleskydd åker en port som håller på att stän-
gas upp och en öppen port hindras från att stängas om någon person bry-
ter sensorstrålen inom portområdet.
Ett ljusstråleskydd rekommenderas i synnerhet för familjer med små barn.
20
Ansluta drivenheten
Anslut portens drivenhet till ett föreskriftsenligt installerat, jordat eluttag
enligt gällande riktlinjer och bestämmelser på orten.
OBSERVERA:
När drivenheten slås på, slås även drivenhetens belysning på en kort stund.
Ställa in och testa porten
Portens drivenhet får endast manövreras om operatören kan se
hela portområdet, om området är fritt från hinder och om portens
drivenhet är korrekt inställd. Ingen får gå genom
porten så länge den är i rörelse. Kontrollera före första idrifttagningen att
alla anordningar som inte behövs är tagna ur drift. Avlägsna alla montering-
shjälpmedel och verktyg från portens svängområde.
22
21
Ställa in ändlägen
Ändlägena är de positioner vid vilka porten stannar om den flyttas uppåt
eller nedåt. Utför följande programmeringssteg för att ställa in ändlägena.
Drivenheten är utrustad med två hastigheter. Drivenhetens mjukvara lärs
vid programmering att automatiskt känna av lämplig hastighet. Vikportar
och portar i ett enda stycke körs enligt föreskrifterna automatiskt i låg
hastighet. Även portar vars körbana är kortare än 190 cm körs i låg
hastighet.
INLEDNING:
Garageportöppnaren har utformats elektroniskt så att alla inställningar som
t.ex. justering av ändlägena ÖPPNA och STÄNG kan förenklas. Härigenom
upptäcker och fastställer drivenheten automatiskt den kraft som behövs för
att gå till dessa ändlägen.
OBS:
Vid varje hinder under uppfarten stannar portarna.
Vid varje hinder under nedfarten stannar och vänder portarna.
Besök vår webbplats www.chamberlain.eu eller skanna med din smart-
phone-terminal koden på baksidan av boken för att se en kort video om din
nya garageportsdrivenhet.
23
PROGRAMMERINGSKNAPPAR:
Programmeringsknapparna sitter under det avtagbara locket på baksidan
av drivenheten (se bild 24).
1. Tryck och håll in den rektangulära knappen (mellan "ÖPPNA" och
"FRÅN") tills "ÖPPNA"-knappen börjar blinka.
2. Tryck och håll den rektangulära ”ÖPPNA“-knappen intryckt tills önskat
ändläge för ”ÖPPNA” är nått.
OBS: Med ”ÖPPNA“- och ”FRÅN“-knapparna kan exakta ändpositioner
ställas in eller korrigeras.
3. När önskat ändläge för ”ÖPPNA“ har nåtts, tryck åter på den rektan-
gulära knappen.
Drivenhetens belysning blinkar till under ett ögonblick och sedan börjar
”FRÅN“ att blinka.
4. Tryck och håll in ”FRÅN“ tills önskat ändläge för ”STÄNG“ är nått.
Kontrollera att porten inte körs för långt eller att skenan tvingas uppåt
och böjs.
OBS: Med ”ÖPPNA”- och ”FRÅN”-knapparna kan exakta ändlägen stäl-
las in eller korrigeras.
5. När porten har nått önskat ändläge "STÄNG", tryck igen på den rektan-
gulära programmeringsknappen.
Drivenhetens belysning blinkar till under ett ögonblick och ”ÖPPNA”-
knappen börjar blinka igen.
6. Tryck på ”ÖPPNA“. När porten har nått önskat ändläge "ÖPPNA", tryck
igen på den rektangulära programmeringsknappen.
OBS: Om porten inte når sitt ändläge för ”ÖPPNA” har programmeringen
misslyckats. Börja då om från steg 1.
Om porten inte rör sig tillräckligt långt, gå till avsnitt 33 och läs
"Ofta ställda frågor" (FAQ).
7. Tryck på "FRÅN"-knappen. Porten flyttas nu till den inställda positionen
för "STÄNG". Programmeringen är klar.
Extrautrustning (tillval)
A. Anslutning för en dörr i porten
Öppna locket. Bakom detta finns snabbkopplingsplintar.
Anslut ringtråden till snabbkopplingarna 4 och 5.
B. Anslutning för blinkljus
Blinkljuset kan installeras var som helst.
Anslut motsvarande ledning till snabbkopplingsplintarna 6 och 7.
C. Andra stoppläget
Beskrivning av funktion:
Det andra stoppläget används beroende på portmodell för att öppna
för ventilation, fotgängare eller husdjur. Det andra stoppet är justerbart
för alla portpositioner inom de två inställda ändlägena.
Aktivera:
OBS:
Var mycket noga vid alla programmeringssteg och med knappar som
ska tryckas in samtidigt. Om andra ljus än de som beskrivs börjar
blinka när du trycker in knappar samtidigt, dra ur drivenheten ur nät-
kontakten under några sekunder. Börja därefter om programmeringen.
1. Flytta porten med fjärrkontrollen eller väggfästet till önskat andra
stoppläge.
2. Välj en ledig knapp på fjärrkontrollen.
3. Tryck samtidigt på den rektangulära programmeringsknappen och
”ÖPPNA”-knappen i 3 sekunder och vänta tills drivenhetsbelysnin-
gen blinkar. Tryck sedan på den tidigare valda knappen på fjärrkon-
trollen. För programmering av fler knappar på fjärrkontrollen, börja
om igen med steg 1.
Inaktivera:
1. Flytta porten till ”STÄNG“-läget.
2. Tryck samtidigt på den rektangulära programmeringsknappen och
”ÖPPNA”-knappen i 3 sekunder och vänta tills drivenhetsbelysnin-
gen blinkar.
D. Automatisk stängning
Beskrivning av funktion:
Chamberlain säkerhetsspärr måste monteras i enlighet med
EN60335-1-95.
Aktivera:
Tryck samtidigt på den rektangulära programmeringsknappen och
”FRÅN”-knappen i 3 sekunder och vänta tills drivenhetsbelysningen
blinkar. En tryckning på ”ÖPPNA“-knappen = Tid: 10 sekunders
nedräkn ingstid. Möjlighet till 180 sekunder (18 tryckningar).
För att slutföra programmet, tryck på den rektangulära programmer-
ingsknappen. Under stängningsprocessen blinkar "FRÅN"-knappen.
Inaktivera:
Tryck samtidigt på den rektangulära knappen och "FRÅN"-knappen
tills drivenhetsbelysningen blinkar. För att slutföra programmet, tryck
på den rektangulära programmeringsknappen.
sv 06/13
Testa automatisk säkerhetsreturledning
Den automatiska säkerhetsreturledningen måste testas. Vid
kontakt med ett 50 mm högt hinder på marken måste garage-
porten åka tillbaka. Om portens drivenhet inte är
korrekt inställd kan det leda till allvarliga personskador till följd av en
port som stängs. Upprepa testet en gång i månaden och gör
ändringar vid behov.
HINDERTEST:
Lägg ett 50 mm högt hinder (1) på golvet under garageporten.
Kör porten nedåt. Porten måste åka tillbaka vid kontakt med hindret.
Om porten stannar vid kontakt åker inte porten ner tillräckligt.
Programmera då båda ändlägena på nytt.
Om porten åker tillbaka efter kontakt med det 50 mm höga hindret ska hin-
dret avlägsnas och porten öppnas och stängas helt en gång.
Porten får inte åka tillbaka när den når portläget „Stängd“.
Om porten ändå åker tillbaka måste båda ändlägena programmeras
på nytt.
TEST ÖPPNA:
Lägg på 20 kg mitt på porten. Porten får inte åka upp.
Programmera fjärrkontrollen /
väggtransmittern (tillval)
Aktivera garageportöppnaren endast om porten är fullt synlig, fri
från ev. hinder och öppnaren har justerats in korrekt. Medan garage-
porten öppnas eller stängs får inga personer beträda eller lämna
garaget. Låt inte barn manövrera dessa tryckknappar (om förhanden)
eller fjärrkontrollen, och se till att de inte leker i närheten av garage-
porten.
Garageportens mottagare och handsändare (fjärrkontroll) är programmer-
ade till samma kod. Vid förvärv av ytterligare fjärrstyrningstillbehör för
garageportens styrning måste ny programmering utföras för att passa den
nya fjärrkoden.
Programmering av mottagaren för ytterligare fjärrkoder med hjälp av
den runda gula lärknappen.
1. Tryck på drivenhetens gula lärknapp och släpp den därefter.
Indikatorlampan lyser under 30 sekunder utan avbrott (1).
2. Tryck på den knapp på fjärrkontrollen som du önskar manövrera din
garageport med (2).
3. Släpp knappen när styrenhetens belysning blinkar. Koden är inprogram
merad.
Nu när denna knapp på fjärrkontrollen trycks in fungerar portstyrningen.
Om du släpper knappen på fjärrkontrollen innan drivenhetens belysning
blinkar kommer inte koden att programmeras.
Radera alla fjärrkoder
För att inaktivera oönskade koder måste alla koder raderas: Håll in den
gula runda lärknappen tills indikatorn släcks (ca 10 sek). Därmed är alla
koder raderade. Varje enskild fjärrkontroll och varje nyckellöst manöver-
system måste nu programmeras om.
26
24
25
sv 07/13
K. Laser Park Garage Sensor
(Fotocell och Laser Park Sensor krävs)
Snabbanslutningsklämmor 2 och 3
(tillgänglig från ca juli 2013)
Obs:
- Om fotocellstrålen bryts återställs utgångstiden (börja om).
- Automatisk stängning fungerar inte från andra stoppläget.
- Garageportsstyrningen måste ha nått ändläget "ÖPPNA" för att
kunna aktivera automatisk stängning.
Felsökning:
Problem: Drivenheten arbetar inte längre via fotocellen.
Lösning: Inget fel. Korrekt. Återanslut fotocellen.
E. Tilldelning av fjärrkontrollens knappar för ÖPPNA, STOPP eller
STÄNG
Beskrivning av funktion:
Varje knapp på fjärrkontrollen kan ges ett ”ÖPPNA”-, ”STOPP”- eller
”STÄNG”-kommando.
”ÖPPNA“:
Tryck samtidigt på den gula lärknappen och ”PÅ”-knappen tills LED-
lysdioden tänds. Tryck nu på den knapp på fjärrkontrollen som ska
tilldelas kommandot "ÖPPNA" och vänta tills drivenhetens belysning
blinkar.
„STOPP“:
Tryck samtidigt på den gula lärknappen och den rektangulära pro-
grammeringsknappen tills LED-lysdioden tänds. Tryck nu på den
knapp på fjärrkontrollen som ska tilldelas "STOPP"-kommandot och
vänta tills drivenhetens belysningar blinkar.
”STÄNG“:
Tryck samtidigt på den gula lärknappen och ”FRÅN”-knappen tills
LED-lysdioden tänds. Tryck nu på den knapp på fjärrkontrollen som
ska tilldelas kommandot "STÄNG" och vänta tills drivenhetens
belysning blinkar.
F. Fjärrstyrt nyckellöst manöversystem
(endast med 747REV trådlös knappsats):
Manövrera dörren med en personlig 4-siffrig kod.
G. Tillfällig åtkomst (endast med 747REV trådlös knappsats):
En tillfällig kod kan inprogrammeras för begränsad åtkomst till garaget
(under en begränsad tid eller begränsat antal öppningsoperationer).
H. Stängningsfunktion genom en enda knapp
(endast med 747REV trådlös knappsats):
Utan åtkomstkoden kan porten inte stängas från alla positioner (inte
öppnas).
I. MYQ (endast med 830REV Internetgränssnitt ”Gateway“):
Möjliggör aktivering av garageportsfunktionen via Internet eller
kompatibel mobiltelefon.
J. Garageportsmonitor (endast med 829REV garageportsmonitor):
Ger med hjälp av LED-lysdioder optisk och akustisk övervakning av
portpositionen. Porten kan också stängas från den här enheten.
Manövrera portens drivenhet
Automatisk öppning / stängning av porten:
Portens drivenhet kan aktiveras med hjälp av följande apparater:
Handsändare: Tryck på knappen tills porten sätts i rörelse.
Väggknapp (om detta tillbehör är installerat): Tryck på tryckknappen tills
porten sätts i rörelse.
Öppna porten manuellt (manuell drift):
Om möjligt ska porten vara helt stängd. Svaga eller defekta fjädrar
kan leda till att en öppen port plötsligt faller ner vilket kan leda till
materiella skador och allvarliga personskador.
LÅSA UPP: Dra snabbt ner det röda handtaget. Öppna sedan porten för
hand. Dra inte i linan för att öppna / stänga porten!
ATT LÅSA: Frigöringsmekanismen förhindrar att löpvagnen låses automa-
tiskt igen. Tryck på den gröna knappen på vagnen och nästa gång porten
sätts i rörelse låses systemet igen.
Funktionsförlopp:
Vid manövrering av portens drivenhet med hjälp av fjärrkontroll eller väggk-
napp:
- stängs porten om den är helt öppen,
- öppnas porten om den är stängd,
- stoppas porten om den just håller på att öppnas eller stängas,
- rör sig porten i motsatt riktning än den senaste utförda rörelsen,
om porten är delvis öppen,
- åker porten tillbaka till öppet portläge om den stöter på ett hinder under
stängningsförloppet,
- stoppas porten om stöter på ett hinder när den håller på att öppnas.
- Ljusstråleskydd (tillval): Med hjälp av ett ljusstråleskydd åker en port som
håller på att stängas upp och en öppen port hindras från att stängas om
någon person bryter sensorstrålen inom portområdet.
- MULTIFUNKTIONS-VÄGGPANEL
Tryck en gång på den stora tryckknappen (1) för att öppna eller stänga
porten. Tryck en gång till för att stoppa en port som befinner sig i rörelse.
Använda belysningen
Tryck på knappen (2) med texten LIGHT för att slå på eller ifrån garage-
portöppnarens belysning. Om porten just öppnas eller stängs är denna
knapp utan betydelse för öppnarens belysning. Om du slår på belysnin-
gen och därefter aktiverar garageportöppnaren, kommer lampan att lysa
under 2,5 minut. Tryck en gång till på knappen för att slå ifrån
belysningen i förtid.
Drivenhetens belysning tänds vid följande fall:
1. Första gången portens drivenhet slås på (kort)
2. Avbrott i strömtillförseln (kort)
3. Varje gång portens drivenhet slås på.
Ljuset släcks automatiskt efter 2 1/2 minuter.
Montera varningsskyltar
(se bild 28)
sv 08/13
Rengöring och underhåll
Före alla skötsel-, rengörings- och underhållsarbeten måste
nätkontakten dras ut.
Risk för elstötar!
Skötsel av portens drivenhet
En korrekt installation garanterar en optimal funktion av portens drivenhet
med minimal underhållsinsats. Någon ytterligare smörjning krävs inte. Grov
smuts i löpskenan kan inverka negativt på funktionen och måste avlägsnas.
Rengöring
Rengör drivhuvudet, väggknappen och handsändaren med en mjuk, torr
trasa. Använd inte någon vätska.
Underhåll
Anläggningen, i synnerhet kablar, fjädrar och fastsättnings-
delar ska ofta kontrolleras med avseende på tecken på slitage,
skador eller bristfallig balans. Användes inte apparaten om
reparations- eller inställningsarbeten måste genomföras eftersom ett
fel i anläggningen eller en felaktigt balanserad port kan orsaka
personskador.
En gång i månaden:
Testa den automatiska säkerhetsreturledningen igen och ställ in den på
nytt vid behov.
Manövrera porten manuellt. Kontakta underhållsföretaget om porten inte
är balanserad eller inte sitter fast korrekt.
Kontrollera att porten öppnas och stängs helt. Ställ vid behov in
ändlägesbrytaren och / eller kraften på nytt.
Två gånger om året:
Kontrollera remmenspänningen. Lossa då först löpvagnen från
drivenheten.
En gång om året (på porten):
Smörj portrullar, lager och leder. Någon ytterligare smörjning av portens
drivenhet krävs inte.
Inställning av ändlägesbrytare och kraft:
Dessa inställningar måste kontrolleras och genomföras korrekt vid
installationen av drivenheten. P.g.a. väderförhållanden kan mindre
ändringar uppkomma vid driften av portens drivenhet som måste åtgärdas
genom en ny inställning. Detta kan särskilt ske under det första driftsåret.
Följ anvisningarna för att ställa in ändlägesbrytaren och dragkraften
noggrant och testa den automatiskt säkerhetsreturledningen på nytt
efter varje ny inställning.
30
30.1
28
29
27
Byta handsändarens batteri
Handsändarens batteri:
Batterierna i handsändaren är ytterst långlivade. Om sändningsområdet
minskas måste batterierna bytas ut. Batterierna omfattas inte av garantin.
Beakta följande batterianvisningar:
Batterier får inte slängas i hushållssoporna. Alla förbrukare är enligt
lag skyldiga att slänga batterier på de för detta ändamål avsedda
insamlingsställena.
Ladda aldrig upp batterier igen som inte är avsedda för uppladdning.
Explosionsrisk!
Håll batterier borta från barn, kortslut dem inte eller ta isär dem.
Uppsök omedelbart en läkare om ett batteri har svalts.
Rengör vid behov batteri- och apparatkontakter innan batterierna
läggs i.
Avlägsna omedelbart tomma batterier ur apparaten!
Förhöjd läckagerisk!
Utsätt aldrig batterier för hög värme såsom solsken, eld eller liknande!
Förhöjd läckagerisk!
Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Spola genast ställen som
utsatts för batterisyra med riklig mängd vatten och uppsök omedelbart en
läkare.
Byt alltid ut alla batterier samtidigt.
Sätt endast i batterier av samma sort, inga olika sorter eller använda och
nya batterier tillsammans.
Avlägsna batterierna ur apparaten om den inte ska användas under en län-
gre tid.
Byta batteri:
Öppna locket på baksidan av batterihöljet med en skruvmejsel. Avlägsna
locket och underliggande styrning. Skjut batteriet åt sidan och ta ut det.
Kontrollera polerna vid isättning av det nya batteriet.
Montera ihop fjärrkontrollen igen.
OBSERVERA!
Explosionsrisk vid felaktigt byte av batteriet. Får endast bytas mot samma
eller likvärdig sort (10A20-WH).
Drivenhetsbelysning
LED-drivenhetsbelysning har en mycket lång livslängd och är
underhållsfri. Ljusskyddet kan inte tas bort.
31
Avfallshantering
Förpackningen består av miljövänliga material. Det kan slängas i din lokala
återvinningsbehållare. I enlighet med EU-direktivet 2002/96/EG om
avfallshantering för elektronisk utrustning, måste denna enhet kasseras på
lämpligt sätt efter användning i syfte att säkerställa återvinning av de
material som används. För information om alternativen för detta omhän-
dertagande, kontrollera med kommun- eller stadsförvaltningen.
32
sv 09/13
Ofta ställda frågor
1. Portens drivenhet kan inte sättas på med fjärrkontrollen:
Är drivenheten ansluten till strömförsörjningen? Kontrollera säkringen
eller överströmsbrytaren om någon lampa som är ansluten till eluttaget
inte tänds (Vissa eluttag sätts på med en väggkontakt).
Är alla portspärrar deaktiverade? Se säkerhetsanvisningarna.
Försök sätta på drivenheten med ett nytt batteri.
Om du har två eller flera handsändare av vilka endast en fungerar ska
mottagarens programmering kontrolleras.
Är det snö / is under porten? Då är porten eventuellt fastfrusen i marken.
Avlägsna eventuella hinder.
Eventuellt är portfjädern defekt. Denna måste bytas ut av en behörig
firma.
2. Handsändarens sändningsområde är för litet:
Har något batteri lagts i? Sätt i ett nytt batteri.
Testa fjärrkontrollen i fordonet på ett annat ställe.
Sändningsområdet minskas vid metallportar, aluminium- eller metallpan-
eler.
3. Porten åker tillbaka utan uppenbar anledning:
Förhindras porten av något? Dra i den manuella upplåsningen och
manövrera porten för hand. Kontakta underhållsföretaget om porten inte
är balanserad eller inte sitter fast korrekt.
Programmera om drivenhetens arbetskraft och vägsträcka.
Ta bort is eller snö inom portens stängningsområde.
Om porten åker tillbaka när portläget „Stängd“ nås måste
ändlägesbrytaren ställas in för detta portläge.
Efter varje inställning måste den automatiska säkerhets-
returledningen testas igen:
Det är inte ovanligt att man nu och då måste ställa in ändläget på nytt.
Särskilt till följd av väderförhållanden kan portvägen ställa
om sig.
4. Garageporten öppnas och stängs av sig själv:
Radera alla handsändare och programmera sedan om dem. Se punkt 25.
Sitter fjärrkontrollsknappen fastklämd i läget „PÅ“?
Använd endast originalfjärrkontroller! Användning av främmande
produkter leder till störningar.
Knappen på fjärrkontrollen trycktes ner av misstag (ficka).
Väggkontaktens kabel är skadad (testa att avlägsna denna).
Ett tillbehör som är anslutet till drivenheten utlöser rörelsen
(testa att avlägsna detta).
5. Porten stängs inte helt:
Programmera om drivenhetens vägsträcka. Kontroll av mekaniska kom-
ponenter med avseende på förändringar, t.ex. portarmar och beslag.
Efter varje ny inställning av portläget „Stängd“ måste den
automatiska säkerhetsreturledningens funktion testas igen.
33
30.2
sv 10/13
6. Porten öppnas, men stängs inte:
Om ett ljusstråleskydd finns installerat måste detta kontrolleras.
Om lysdioden på ljusstråleskyddet blinkar måste riktningen korrigeras.
Kontrollera handsändarens och väggknappens funktion.
7. Drivenhetens belysning tänds inte:
Port Öppna eller Stänga. Belysningen förblir tänd i 2,5 minuter.
Koppla från drivenheten från nätet och anslut den igen. Belysningen
tänds i några sekunder.
Ingen ström.
8. Drivenhetens belysning släcks inte:
Koppla från drivenheten en kort stund från strömförsörjningen och försök
igen.
De 2,5 minuterarna har ännu inte gått.
9. Motorn brummar eller kör en mycket kort stund, men fungerar
sedan inte:
Garageportsfjädrarna är defekta. Stäng porten och lossa löpvagnen från
drivenheten genom att dra i handtaget (manuell upplåsning). Öppna och
stäng porten för hand. Om porten är korrekt balanserad hålls den på alla
portvägens punkter av sig själv av portfjädrarna. Kontakta ditt underhålls-
företag om så inte är fallet.
Om detta problem uppkommer vid den första idrifttagningen är porten
eventuellt spärrad. Deaktivera portspärren.
Koppla från drivenheten från porten och försök utan port.
Programmera
eventuellt om drivenhetens arbetskraft och vägsträcka
om porten är OK.
10. Drivenheten går endast åt ett håll:
Portfjädrarna eventuellt defekta eller porten går trögt åt ett håll.
Programmera om drivenhetens arbetskraft och vägsträcka om porten är
OK.
11. Remmen klapprar mot skenan:
Ändra remmenspänningen. Oftast är orsaken en för starkt spänd kedja.
Fjädern på skenans spännanordning får inte pressas ihop helt.
Porten har ingen jämn gång och försätter drivenheten i gungning.
Förbättra portens gång.
12. Portens drivenhet startar inte p.g.a. strömavbrott:
Lossa löpvagnen från drivenheten genom att dra i handtaget (manuell
upplåsning). Porten kan nu öppnas och stängas för hand. Om portens
drivenhet aktiveras igen förbinds även löpvagnen
igen.
Om en extern nödupplåsning finns installerad så kopplas löpvagnen från
drivenheten med hjälp av denna upplåsning från utsidan av garaget.
13. Porten reverserar efter det att kraften har lärts in:
Laktta skenan om den böjs. Drivenheten behöver mycket kraft för
att röra på porten. Reparera porten eller montera den korrekt.
Porten är mycket tung eller i dåligt skick. Ring en specialist.
14. Skenan på drivenheten böjer sig:
Porten är tung, mycket tung, har en trög gång eller är i dåligt skick. Ring
en specialist.
Om skenan vibrerar under körning så är det ett tecken på att porten inte
fungerar regelbundet och har ett ständigt växlande kraftbehov. Ring en
specialist, smörj porten vid behov. Ytterligare en upphängning på skenan
kan avhjälpa problemet.
15. Drivenheten „kör“ (motorn roterar hörbart) men löpvagnen rör sig
inte:
Löpvagnen är frånkopplad från drivenheten.
Vid en ny installation: Vid hopmonteringen av motorn och skenan monter-
ades inte den förmonterade adapterhylsan mellan motoraxeln och ske-
nan. Denna hylsa är förmonterad från fabriken, men kan avlägsnas. Om
man står bakom drivenheten kan man iaktta om kugghjulet i skenan
roterar eller om endast motorn gör det.
Vid en ny installation: Remmen har hoppat av kugghjulet i skenan.
Om man står bakom drivenheten kan man se kugghjulet.
Efter långvarig användig: Är upplåsningen defekt eller permanent lossad?
Efter långvarig användig: Hylsan mellan skenan och motorn eller
motordrivenheten är defekt.
16. Porten lossas av sig själv från löpvagnen och stannar.
Om en extern upplåsning vid strömavbrott är installerad måste man kon-
trollera om denna spänns och låses upp när porten
öppnas. Iaktta mekanismen och ställ in den på nytt vid behov.
Upplåsningens handtag får inte fastna i andra föremål.
17. Ställa in kraften
Tryckknappen för justering av kraften finns under locket på baksidan av
drivenheten. Genom kraftavkänning ställer du in lämplig kraft för
öppning och stängning av porten.
1. Öppna locket på baksidan av drivenheten.
2. Tryck två gånger på den gula lärknappen för att gå in i program-
meringsläget för kraft. LED-lysdioden och ”ÖPPNA“- knappen
blinkar. Tryck på ”ÖPPNA“. Porten rör sig endast i öppet-
ändläget och lär sig den kraft som behövs. Så snart ändläget
"ÖPPNA" nås börjar LED-ljuset och "FRÅN"-knappen att blinka.
Tryck på "FRÅN"-knappen. Porten går nu in i sin slutliga position
och lär sig under tiden den kraft som behövs.
sv 11/13
DIAGNOSTIKTABELL
Garageportstyrningen är utrustad med en diagnostisk funktion. "ÖPPNA"- och "STÄNG"-knapparna på drivenheten blinkar. Räkna antalet blinkningar mel-
lan två blinkpauser. Det är alltid den senast inträffade händelsen som kommer att visas.
DISPLAY
”ÖPPNA“ ”FRÅN”
knapp knapp
11
12
13
14
15
16
2 1-5
32
4 1-4
45
46
SYMPTOM
Drivenheten stänger inte och
lamporna blinkar på enheten.
Drivenheten stänger inte och
lamporna blinkar på enheten.
Väggströmbrytaren fungerar inte.
Garageportsstyrningen stänger inte
och lamporna blinkar på
enheten.
Porten rör sig bara några centimeter
och stannar sedan eller vänder.
Ingen rörelse, endast ett ”klick“.
Drivenheten brummar men rör
sig inte.
Porten rör sig långsamt in i en
annan position efter det att
enheten har stängts.
Porten rör sig inte alls.
Portens ”ÖPPNA“-”STÄNG“-position
kan inte läras in.
Porten körs inte helt in i sitt
ändläge.
Portstyrningen går bara några cm
och stoppar sedan eller vänder.
Porten stänger inte helt och
vänder därefter.
LÖSNING
Fotocellsensorerna (tillbehör) har avlägsnats, är trasiga eller felmonterade.
Den anslutna fotocellenheten har en trasig ledning eller en av ledningarna är felaktigt
ansluten.
Kabelfel i väggströmbrytaren eller felaktig anslutning.
Utför test på en ny ledning om felet inte kan upptäckas.
Det finns ett hinder inom området för fotocellen eller fotocellen är
inte korrekt riktad. De röda LED-lamporna på fotocellsenheten blinkar om en korrekt
funktion inte kan säkerställas. (Reparation behövs).
Trög eller defekt garageport. Öppna eller stäng porten manuellt eller låt en fackman
inspektera porten (reparation behövs).
Porten är mekaniskt blockerad, stängd eller portfjädrarna är defekta.
Lås upp porten från drivenheten och testa styrningen.
Som ovan
Porten är defekt eller dåligt balanserad och dess styrning behöver repareras.
Kontakta en fackman
Se ”Ofta ställda frågor“ (FAQ) Punkt 15.
Porten är defekt eller dåligt balanserad. Lås upp porten från drivenheten och testa
styrningen. Lär in ny körbana.
Se ”Ofta ställda frågor“ (FAQ) Punkt 15.
Fotocellerna är inte korrekt inriktade eller har tillfälligt blivit skymda.
Hinder i fotocellens väg inträffar möjligtvis endast under körning.
sv 12/13
DISPLAY
”ÖPPNA“ ”FRÅN”
knapp knapp
51
55
61
SYMPTOM
Anslutning 1+2 för väggströmbrytare
är kortsluten längre än 4
sekunder.
Spänningen är för låg.
Maximalt antal fjärrkontroller
är uppnått.
LÖSNING
Kabelfel i matarledningen. Kabel leder inte 230 volt eller leder i samma rör.
Testa ny kabel.
Spänningen är/var för låg. Anslutet batteri är tomt. Ej tillräcklig strömförsörjning.
För många fjärrkontroller är programmerade och drivenheten har raderat
de först programmerade fjärrkontrollerna och ersatt dem med den senaste.
Extra tillbehör
1. TXR4UNI - 4-Kanals fjärrkontroll
2. 128REV - 2-Kanals väggsändare
3. 747REV - Trådlös knappsats
4. 830REV - myQ Starter Kit (Internetgränssnitt “Gateway” + Fotocell)
5. 829REV - Garageportsmonitor
6. 1REV - Nödöppning
7. 1702REV - Nödstängning
8. 75REV - Belyst väggströmbrytare
9. FLA-1LED - Blinkande ljus
10. 771REV - Fotocell
11. 41REV - Nyckelbrytare (synlig)
12. 16200LM - Dörrbrytare
34
sv 13/13
Reservdelar / Garanti
Besök www.chamberlain.eu eller kontakta din återförsäljare.
Se även bifogad garantiinformation.
36
Tekniska specifikationer
Ingångsspänning . . . . . . . . .230-240 VAC, 50 Hz
Max. dragkraft . . . . . . . . . . .700 N (COMFORT),
1000 N (PREMIUM)
Standby (med stängd port) .0.8 W
Motor
Motortyp . . . . . . . . . . . . . . . .DC-växelmotor med kontinuerlig smörjning
Bullernivå . . . . . . . . . . . . . . .54dB
Drifttyp . . . . . . . . . . . . . . . . .kamremmar
Körbanans längd . . . . . . . . .inställningsbar
Ingångshastighet upp till . . .160 mm/s (COMFORT),
200 mm/s (PREMIUM)
Belysning . . . . . . . . . . . . . . .Påslagen när drivenheten har startat, Av 2 1/2
minuter efter stopp.
Portstänger . . . . . . . . . . . . . .Justerbar portarm, lina för Löpvagnens
upplåsning
Säkerhet
Personlig . . . . . . . . . . . . . . .knappsats och automatiskt stopp vid nedåt-
gående rörelse / knapptryckning och automa-
tiskt stopp vid uppåtgående rörelse.
Elektronisk . . . . . . . . . . . . . .automatisk kraftinlärning
Elektrisk . . . . . . . . . . . . . . . .Överbelastningsskydd för transformatorn och
lågspänningsledningar för väggfäste.
Ändlägesbrytare . . . . . . . . . .optisk detektion av varvtal och ändlägeme-
kanisk rotationssensor / passpointdetektor
Inställning av ändlägen . . . .elektronisk
mjukstart / mjukstopp . . . . . .alla modeller
Mått
Längd (total) . . . . . . . . . . . . .3200 mm
Nödvändigt takavstånd . . . .30 mm
Hängvikt . . . . . . . . . . . . . . . .~ 12 kg
Mottagare
Minnesregister . . . . . . . . . . .180
Driftsfrekvens . . . . . . . . . . . .6-band (433 MHz / 868 MHz)
OBS: Chamberlain rekommenderar starkt installation av fotocell
tillsammans med alla garageportsdrivenheter!
35
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse
Den beskrivna automatiska garageportsöppnaren motsvarar
tillämpliga avsnitt i normerna EN 55014-1 (2006), EN 55014-2
(2008), EN 61000-4-2 (2009), EN 61000-4-3 (2008), EN
61000-4-4 (2004), EN 61000-4-5 (2007), EN 61000-4-6 (2009),
EN 61000-4-11 (2004), EN 62233 (2008), EN 300220-1
(V2.3.1), EN 300220-2 (V2.1.2), EN 60335-1 (2010), EN
60335-2-95 (2004) enligt bestämmelserna
och alla tillägg i de europeiska riktlinjerna 2004/108/EWG,
2006/95/EWG, 2006/42/EWG och 1999/5/EG.
Modell: ...................................................ML700EV, ML1000EV
S./N.: .............................................xxxxx000001 - 0000099999
Tillverkare Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
Alla tekniska arkivdata för drivenheten och motsvarande
tillbehör finns hos Chamberlain GmbH och ställs till
förfogande på förfrågan från myndigheter.
B. P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
February 2013
37
1 Almennar öryggisupplýsingar .........................................................2
2 Fyrirhuguð notkun...........................................................................2
3 Innifalið ...........................................................................................2
4 Vöruyfirlit.........................................................................................2
5 Áður en hafist er handa..................................................................2
6 Gerðir hurða ...................................................................................2
6.1 Undirbúningur ..............................................................................2
7 Nauðsynleg verkfæri.......................................................................2
8 Uppsetning hurðaopnarans ............................................................3
9 Brautin sett saman .........................................................................3
10 Strekkt á tannreim.........................................................................3
11 Braut sett upp á opnara ................................................................3
12 Ísetning hurðaopnara....................................................................3
12.1 Miðja bílskúrshurðar ákvörðuð ..................................................3
13 Festing í þverbita yfir dyrum sett á...............................................3
14 Opnarinn festur við þverbitann .....................................................4
15 Hurðaopnarinn hengdur upp ........................................................4
16 Hurðarfesting sett upp ..................................................................4
17 Hurðararmur festur við sleða........................................................4
18 Rafmagnstenging .........................................................................5
19 Upplýstur veggrofi við rafmagn.....................................................5
20 Ljóshlið sett upp ...........................................................................5
21 Drifeiningin tengd..........................................................................5
22 Hurðin stillt og prófuð ...................................................................5
23 Markrofar stilltir.............................................................................5
24 Sjálfvirk öryggisbakfærsla prófuð .................................................6
25 Stillingar fjarstýringar/þráðlauss veggrofa (aukabúnaður)............6
26 Sérútbúnaður................................................................................6-7
27 Notkun hurðaopnarans.................................................................8
28 Upplýsingaskilti fest......................................................................8
29 Þrif og viðhald...............................................................................8
30 Þrif ................................................................................................8
30.1 Viðhald.......................................................................................8
30.2 Skipt um rafhlöður í fjarstýringu ................................................9
31 Ljós hurðaopnara..........................................................................9
32 Förgun ..........................................................................................9
33 Algengar spurningar .....................................................................9-10
Tafla fyrir bilanagreiningu...................................................................11-12
34 Aukabúnaður ................................................................................12
35 Tæknilýsing...................................................................................13
36 Varahlutir/ábyrgð...........................................................................13
37 Samræmisyfirlýsing ......................................................................13
is 01/13
Almennar öryggisleiðbeiningar
Áður en þú hefst handa við uppsetningu:
Vinsamlegast lestu notkunarleiðbeiningarnar og sérstaklega varúðarráðstafanirnar. Geymdu handbókina svo hægt sé að fletta upp í henni síðar og til að
koma henni áfram til seinni eiganda.
Eftirfarandi tákn er að finna fyrir framan leiðbeiningarnar til að forða líkamstjóni eða eignatjóni. Lesið þessar leiðbeiningar gaumgæfilega.
Mikilvægar öryggisupplýsingar
Sjálfvirka hurðaopnunarkerfið hefur verið prófað og hannað fyrir örugga notkun, en öryggi er aðeins tryggt ef farið er nákvæmlega eftir öryggisleiðbeinin-
gunum við uppsetningu og notkun.
VIÐVÖRUN
Líkamstjón eða eignatjón
VIÐVÖRUN
Hætta vegna rafstraums eða spennu
1
Byrjið á að lesa þessar mikilvægu öryggisupplýsingar
VARÚÐ!
- Dyrnar skulu vera jafnvægisstilltar. Það verður að gera við hurðir sem ekki
hreyfast eða eru fastar. Án jafnvægisstillingar eru bílskúrshurðir,
hurðafjaðrir, strengir, diskar, festingar og brautir undir miklu álagi, sem
getur orsakað alvarleg meiðsli. Reynið ekki að losa, hreyfa eða lagfæra
hurðina, heldur hafið samband við þjónustumiðstöð eða hurðasérfræðing.
- Gætið þess að vera ekki með skartgripi, úr eða klæðast víðum fötum við
uppsetningu eða viðhald á hurðaopnara.
- Fjarlægið alla strengi og keðjur sem tengjast hurðinni áður en hurðaop-
narinn er settur upp, til að flækjast ekki í þeim því það getur orsakað
alvarlegt líkamstjón.
- Við uppsetningu og rafmagnstengingar skulu bygginga- og rafmagn-
sreglugerðir virtar. Þessi búnaður uppfyllir verndarflokk 2 og krefst ekki
jarðtengingar.
- Viðeigandi styrkingar skulu notaðar til að forðast skemmdir á mjög léttum
hurðum (eins og úr trefjagleri, áli eða stáli). Til að gera það skal haft
samband við framleiðanda hurðarinnar.
- Sjálfvirka öryggisbakkkerfið ætti að undirgangast prófun. Bílskúrshurðin
VERÐUR að fara til baka við snertingu við 50mm háa hindrun á jörðu. Sé
hurðaopnarinn ekki rétt stilltur getur það leitt af sér alvarlegt líkamstjón
þegar bílskúrshurð lokast. Endurtakið prófið mánaðarlega og gerið allar
nauðsynlegar breytingar.
- Ekki má setja þetta kerfi upp á rökum eða blautum svæðum.
- Við notkun ætti hliðið aldrei, undir nokkrum kringumstæðum, að stífla
almenningsganga.
- Til áminningar fyrir alla notendur um örugga notkun, ætti að festa upp
varúðarmerkingu til verndar börnum, auk upplýsta veggrofans.
Varúðarmer-kingarnar sem vara við hættunni á að festast skulu staðsettar
á vel sýnilegum stöðum.
- Eftirlit skal haft með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki að
búnaðinum.
- Ekki er ætlast til að búnaðurinn sé notaður af einstaklingum (þar á meðal
börnum) með skerta líkamsgetu, skynfæragetu eða andlega getu eða
sem hafa ekki til þess reynslu og/eða þekkingu, nema að þeir séu undir
eftirliti einstaklinga sem bera ábyrgð á öryggi þeirra eða hafa hlotið
leiðbeiningar um hvernig búnaðurinn skuli notaður.
- Allar hindranir / læsingar eru afvirkjaðar til að forðast skemmdir á hurðinni.
- Ef nauðsyn krefur, SKAL stjórnbúnaður settur upp þannig að hann sjáist
frá hurðinni og þar sem börn ná ekki til. Börnum ætti ekki að leyfast að
nota hnappana eða fjarstýringar. Misnotkun á hurðaopnaranum getur leitt
til alvarlegra meiðsla.
- Hurðaopnarinn skal AÐEINS notaður ef notandinn getur séð allt svæðið
umhverfis hurðina og sé þess fullviss að engar hindranir séu til staðar og
hurðaopnarinn sé rétt stilltur. Enginn má fara um hurðina á meðan hún
hreyfist. Börnum skal ekki leyft að leika sér nálægt hurðinni.
- Notið handvirkan sleppibúnað aðeins til að skilja sleðann frá drifinu og –
sé það mögulegt – AÐEINS á meðan dyrnar eru lokaðar. Notið rauða
handfangið ekki til að ýta hurðinni upp eða draga hana niður.
- Áður en nokkrar viðgerðir eru framkvæmdar eða hlífar fjarlægðar, skal
taka hurðaopnarann úr sambandi við rafmagnsaflgjafa.
- Þessari vöru fylgir straumbreytir með sérstakri snúru. Komi til skemmda
VERÐUR að endurnýja hann með upphaflegum straumbreyti og það
verður þar til bær tæknimaður að gera.
- Notkun neyðarsleppibúnaðar getur leitt til stjórnlausra hreyfinga hurðarin-
nar, ef fjaðrirnar eru lélegar eða brotnar eða ef hurðin er ekki í jafnvægi.
- Festið sleppihandfang neyðarsleppibúnaðarins í a.m.k. 1,80m hæð.
Geymið þessar leiðbeiningar án undantekninga.
Tilætluð notkun
Búnaðurinn er ætlaður til að opna og loka bílskúrshurðum sem hallast upp
á við, eru einingaskiptar og notaðar í einkageiranum. Búnaðurinn er ekki
ætlaður til notkunar í atvinnuskyni, heldur einvörðungu til nota fyrir bílskúr-
shurðir í einkaeign sem hæfa einu heimili.
Öll óviðeigandi notkun á drifinu gæti aukið líkurnar á slysum.
Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á slíkri notkun.
Fylgihlutir
Vinsamlegast gakktu úr skugga um að þeir íhlutir sem fylgja séu heilir áður
en hafist er handa við uppsetninguna.
Athugið: Númeraröðin á aðeins við um samsvarandi liði.
Yfirlitsmynd
Þessi mynd gefur þér stöðugt heildaryfirlit yfir samsettan
búnaðinn á meðan á uppsetningu hans stendur, skref fyrir skref.
Yfirlit yfir hluta (drifhaus):
1. Drifhaus 1x
2. Fjarstýring 2x
3. Festingar fyrir brautir 2x
4. Poki með fylgihlutum 1x
Yfirlit yfir hluta (braut):
5. Festing fyrir þverbita
yfir dyrum 1x
6. Hurðarfesting 1x
7. Millistykki fyrir aflhjól drifs 1x
8. Beygður hurðararmur 1x
9. Stuðningsfestingar 2x
10. Járnfestingar 2x
11. Braut 1x
2
3
Áður en þú byrjar
MIKILVÆGT
Hafi bílskúr þinn ekki hliðarinngang, skal neyðarsleppibúnaður
settur upp. Þetta gerir handvirka notkun
bílskúrshurðarinnar mögulega utan frá þegar rafmagnsleysi verður.
Tegundir hurða
A. Hurð í einu lagi með láréttri rás einungis.
B. Hurð í einu lagi með láréttri og lóðréttri rás – Sérstaks hurðararms
(E, Chamberlain Arm™) og Protector System™
er krafist. Hafðu samband við söluaðila þinn.
C. Einingaskipt hurð með boginni rás – Sjá 20B – tengið hurðararm.
D. Hurð með tjaldþaki – Sérstaks hurðararms (E, Chamberlain Arm™)
og Protector System™ krafist. Hafðu samband við söluaðila þinn.
E. Chamberlain Arm™ til notkunar með hurðategundum B og D.
4
5
6
is 02/13
Undirbúningur
Fyrst skaltu ganga úr skugga um að hurðin sé jafnvægisstillt og ekki sé
misvægi á henni. Opnaðu hurðina þína til hálfs og slepptu henni.
Hurðin getur nú naumast breytt um stöðu af sjálfsdáðum, heldur verður hún
að vera í sömu stöðu þar sem fjaðrirnar halda henni einar og sér.
1. Braut bílskúrshurðarinnar VERÐUR að vera örugglega og tryggilega
tengd við burðarvegginn eða loftið yfir bílskúrshurðinni.
2. Það gæti þurft viðbótarfestingar eða brautir (fylgja ekki með), sé
klæðning, plötur eða álíka á bílskúrsloftinu.
3. Hafi bílskúr þinn ekki hliðarinngang, ætti að setja upp ytri
neyðarsleppibúnað.
Verkfæri sem krafist er
6.1
7
Verkfæralisti:
Stigi
Merkipenni
Töng
Borvél
Hamar
Skrall
Járnsög
Mismunandi borkrónur
(8, 6, 5, 4.5mm)
Stjörnulykill
Hallamál
Skrúfjárn
Málband
Járnvörupoki:
1. Burðarbitaskrúfa 6 x 80mm 1x
2. Stoppró M6 1x
3. Skrúfa með
sexstrendum haus 4x
4. M6 4x
5. Skrúfbolti 1x
6. Öryggisteinn með splitti 1x
7. Skrúfa ST6 x 50mm 4x
8. Skrúfa ST6,3 x 18mm 2x (4x)
9. Tengill 4x
1. Burðarbitafesting
2. Tannreim
3. Braut
4. Sleði
5. Tengistykki
6. Festing
7. Stuðningsfesting
8. Rafmagnskapall
9. Drifhaus
10. Sleppibúnaður
11. Beinn hurðararmur
12. Boginn hurðararmur
13. Hurðarfesting
is 03/13
Samsetning hurðaopnarans
Mikilvægar leiðbeiningar fyrir örugga uppsetningu.
Fara skal eftir öllum leiðbeiningum um samsetnin-gu.
Röng uppsetning getur valdið alvarlegum meiðslum.
Samsetning brautarinnar
Brautin er að miklu leyti forsamsett og samanstendur af 3 hlutum.Sleðinn,
átaksstöngin, sleppihandfang, stýrivindan og gluggatrésfestingin með tan-
nreimstrekkjaranum eru á framhlutanum (A). Sætið fyrir drifskaftið og
keðjuhjólið eru á afturhlutanum (B). Leggðu fram- og afturbrautarhlutana
saman hvorn af öðrum.
1. Fjarlægðu kapalböndin sem festa reimina.
2. Dragðu í sundur brautarhlutana tvo að fullu svo að það myndist bil fyrir
miðhlutann (C). Brautin er hönnuð þannig að auðvelt sé að bæta við
miðhlutanum. Renndu tengistykkjunum þremur (D) yfir samskeytin á
brautarhlutunum, upp að merkingunum. Til að festa tengistykkin, skaltu
beygja málmþynnueyrun út á við með viðeigandi verkfæri.
Samsetningu brautarinnar er lokið.
Að herða reimina
Reim brautarinnar þar til fjöðrin (1) er þrýstist saman að hálfu. Hún verður
að geta gefið eftir við notkun.
8
9
10
Að festa brautina við drifið
1. Gangið úr skugga um hvort tannreimin situr á tannhjólinu.
Ef reimin hefur losnað af við samsetninguna skal slaka á henni, setja
hana á og spenna á ný.
2. Snúðu brautinni (1) við og settu opnarann (3) á að fullu með
tannhjólshliðinni (2).
3. Festu brautina á opnarann með festingunum tveimur (4) og og
skrúfunum (5).
Valfrjálst:
Til að stytta heildarlengdina um 140 mm má snúa opnaranum um 90° og
setja hann upp eins og sýnt er á mynd 11. Þetta greiðir fyrir aðgengi og
gefur möguleika á stillingum frá hlið. Fjarlægið rofann og setjið hann upp á
hina þar til ætluðu festinguna. Fjarlægið gúmmítappann til að þétta úttak
fyrir kapal. Haldið svo áfram með skref 3.
Þar með er samsetningu hurðaopnarans lokið.
11
Uppsetning opnarans
Miðja bílskúrshurðarinnar
Hlífðargleraugu skulu notuð þegar unnið er upp fyrir sig.
Allar tiltækar hindranir / læsingar skulu afvirkjaðar til að forðast skemmdir á
hurðinni.
Til að forðast alvarleg meiðsli, skaltu fjarlægja alla kapla og keðjur sem
tengjast hurðinni áður en uppsetning hurðaopnarans fer fram.
Hurðaopnarinn skal settur upp í a.m.k. 2,10m hæð yfir jörðu.
Fyrst skaltu merkja fyrir miðjulínu hurðarinnar (1). Dragðu línu upp að loft-
inu sem byrjar frá þessum punkti.
Til að setja upp í lofti, skaltu draga aðra línu að miðju loftsins (2) hornrétt
að hurðinni frá þessari línu. Lengd u.þ.b. 2,80m.
Burðarbitafestingu komið fyrir
Athugið: Festu brautina 50mm að hámarki fyrir ofan efstu brún hurðarinnar.
Það fer eftir tegund hurðarinnar, en efstu brún hurðarinnar er lyft um nokkra
sentímetra þegar opnað er.
A. Veggfesting:
Komdu burðarbitafestingu (1) fyrir á miðju lóðréttu miðlínunnar (2); þannig
að neðri brún hennar liggi á láréttu línunni. Merktu fyrir öllum götum fyrir
burðarbitafestinguna. Boraðu göt sem eru 4,5mm að þvermáli og festu
burðarbitafestinguna með tréskrúfum (3).
ATHUGIÐ: Sé verið að festa á steypuhellu / burðarbita úr steypu, skal nota
meðfylgjandi múrtappa (4) og skrúfur (3). Boraðu göt í múrinn sem eru:
8mm.
B. Upphenging í loft:
Dragðu lóðrétta línu (2) lengra upp að loftinu og u.þ.b. 200mm eftir loftinu.
Festu burðarbitafestinguna (1) á miðju lóðréttu merkingarinnar allt að
150mm frá veggnum. Merktu fyrir öllum götum fyrir burðarbitafestinguna.
Boraðu göt sem eru 4,5mm að þvermáli og festu burðarbitafestinguna með
tréskrúfum (3).
Drifið fest við burðarbitann
Það getur verið nauðsynlegt að setja drifið tímabundið hærra,
þannig að brautin rekist ekki í fjaðrirnar í einingaskiptum hurðum.
Það verður annaðhvort að vera góður stuðningur undir drifinu
(stigi) eða því haldið kyrfilega af öðrum einstaklingi.
Settu drifhausinn á bílskúrsgólfið undir gluggatrésfestinguna. Lyftu brautin-
ni upp þar til götin á festihlutanum og götin á gluggatrésfestingunni liggja
saman.
Settu skrúfu (1) í götin og festu með ró (2).
12
12.1
13
14
is 05/13
Uppsetning ljósnema
(Valkvæmur aukabúnaður)
Eftir uppsetningu og stillingu hurðaopnarans, má setja upp ljósnema.
Uppsetningarleiðbeiningarnar fylgja með ljósnemunum.
Hinir valkvæmu ljósnemar tryggja að hurðin sé opin, eða haldist
opin, ef fólk, sérstaklega ung börn, eru nálægt hurðinni.
Ljósnemarnir gera það að verkum að hurð sem er að lokast opnast, eða að
opin hurð lokast ekki, ef einstaklingur sem er nálægt hurðinni sker geislann
frá skynjaranum.
Sérstaklega er mælt með ljósnemunum fyrir fjölskyldur með ung börn.
20
Að tengja opnarann
Tengdu opnarann samkvæmt staðarreglum og reglugerðum við
rétt uppsetta jarðtengda vegginnstungu.
ATHUGIÐ: Þegar kveikt er á opnaranum, er einnig kveikt á opnaraljósinu
í stuttan tíma.
Forritun og prófun opnarans
Hurðaopnarinn ætti einungis að vera notaður ef notandinn
getur séð allt svæðið umhverfis hurðina og sé þess fullviss
að engar hindranir séu fyrir og að hurðaopnarinn sé rétt stilltur.
Enginn má fara um hurðina á meðan hún hreyfist. Áður en hurðin er fyrst
opnuð, skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á allri virkni sem er óþörf.
Fjarlægðu öll festingaráhöld og verkfæri frá snúningssvæði hurðarinnar.
22
21
Stilling á endastöðum
Endastöður eru þær stöður sem hurðin stöðvast í þegar hún er hreyfð upp
eða niður. Fylgið eftirfarandi skrefum til að stilla endastöðurnar.
Hurðaopnarinn er með tveimur hraðastillingum. Hugbúnaður hurðaop-
narans velur sjálfkrafa hentugan hraða þegar kerfið er stillt. Lyftihurðir og
heilar hurðir hreyfast sjálfkrafa á litlum hraða, eins og reglur mæla fyrir um.
Hurðir sem hafa styttri brautarlengd en 190 cm hreyfast einnig hægt.
INNGANGUR:
Bílskúrshurðaopnarinn er hannaður með það í huga að allar rafrænar still-
ingar séu sem einfaldastar í notkun, til dæmis OPNA/LOKA-stillingin á
endastöðunum. Stjórntækin greina sjálfkrafa það afl sem nauðsynlegt er
fyrir hurðaopnarann til að fara í endastöður.
ATHUGIÐ:
Ef einhver hindrun stendur í vegi fyrir opnun hurðarinnar stöðvast hún.
Ef einhver hindrun stendur í vegi fyrir lokun hurðarinnar skiptir hún um
stefnu og lyftist á ný.
Til að fá frekari upplýsingar um bílskúrshurðaopnarann má finna stutt
leiðbeiningamyndband á www.chamberlain.eu eða með því að skanna
kóðann á bakhlið handbókarinnar með snjallsíma.
23
STILLINGARHNAPPAR:
Undir lokinu aftan á hurðaopnaranum eru stillingarhnappar (sjá mynd 24).
1. Fjarlægið lokið, haldið rétthyrnda stillingarhnappinum inni (á milli hnap-
panna UPP og NIÐUR ) þar til UPP-hnappurinn byrjar að blikka.
2. Haldið því næst UPP-hnappinum inni þar til hurðin er komin upp í rétta
endastöðu.
ATHUGIÐ: Hægt er að stilla eða leiðrétta endastöðuna mjög nákvæmle-
ga með UPP- og NIÐUR-hnöppunum.
3. Þegar hurðin er komin í rétta opna endastöðu skal ýta aftur á rétthyrnda
stillingarhnappinn.
Ljósið á hurðaopnaranum blikkar í stutta stund og NIÐUR-hnappurinn
byrjar að blikka.
4. Haldið því næst NIÐUR-hnappinum inni þar til hurðin er komin í rétta
lokaða endastöðu. Gætið þess að ekki sé farið of langt og að brautin
beygist ekki upp á við.
ATHUGIÐ: Hægt er að stilla eða leiðrétta endastöðuna mjög nákvæmle-
ga með UPP- og NIÐUR-hnöppunum.
5. Þegar hurðin er komin í rétta lokaða endastöðu skal ýta aftur á rétthyrn-
da stillingarhnappinn.
Ljósið á hurðaopnaranum blikkar í stutta stund og UPP-hnappurinn byr
jar að blikka á ný.
6. Ýtið á UPP-hnappinn. Þegar hurðin er komin í innstillta opna endastöðu
byrjar NIÐUR-hnappurinn að blikka.
ATHUGIÐ: Ef hurðin fer ekki í opnu endastöðuna hefur stillingin mistek-
ist. Framkvæmið þá stillinguna upp á nýtt frá 1. skrefi.
Ef hurðin fer ekki nógu langt skal lesa „Algengar spurningar“ í 33. hluta.
7. Ýtið á NIÐUR-hnappinn. Hurðin fer þá í innstilltu lokuðu stöðuna.
Stillingunni er þá lokið.
1 / 1

Chamberlain ML1000EV, ML700EV Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för