Dometic EA3120 Användarmanual

Kategori
Kylboxar
Typ
Användarmanual
Type: MF 20-60
EA 3100 EA 3080 EA 3120 EA 3140
EA 0300 RA 80 RA 140
EA 0301 RA 0450
EA 0302
miniCool
207.5184.02
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Instruzioni per l’uso
Handleiding
Manual de Instrucciones
Instruções de Utilização
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
GB
DE
BE
IT
NL
ES
PT
SE
NO
DK
SF
58
SE
Läs denna bruksanvisning noga innan du använder detta kylskåp. Om du säljer kylskåpet
eller ger bort den, se till att den nya ägaren får bruksanvisningen.
Följ noga installationsanvisningarna nedan. Garantin gäller endast för produkter som
installerats enligt beskrivningen.
Tack för att du valde just vår produkt. Vi är säkra på att den bereder dig stor nytta och utan några problem.
Här följer några symboler som vi vill göra dig uppmärksam på. Vi informerar dig om dessa, så att du skall
kunna använda kylskåpet på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt:
fara, i händelse av felaktig användning
värt att veta
information om miljöskydd
Detta kylskåp är avsedd för förvaring av mat och dryck.
Obs!
Denna produkt är avsedd att hanteras av vuxna. Tillåt inte barn att fingra på reglagen
eller leka med produkten.
Om det krävs elarbeten för att installera produkten, skall dessa utföras av en behörig
elektriker.
Denna produkt får endast repareras av en auktoriserad servicetekniker, och endast
originaldelar får användas.
Det är farligt att ändra specifikationerna eller att på något sätt modifiera produkten.
Var särskilt noga med att inte placera kylskåpet på elsladden.
Det finns delar i produkten som värms upp under drift. Se alltid till att det finns
tillräcklig ventilation, så att inte skåpet tar skada och att maten förstörs. Se
installationsinstruktionerna.
Delar som blir varma bör inte vara lätt åtkomliga. Kylskåpet baksida bör alltid vara
placerad mot en vägg, men ändå vara på erforderligt avstånd för att tillåta ventilation,
enligt anvisningarna i installationsinstruktionerna.
Se till att stänga av kylskåpet och dra ur sladden innan avfrostning, rengöring och
vid underhåll.
ANVÄND INTE VASSA SAKER för att skrapa bort frost eller is. Is får under inga
omständigheter tas bort med våld från kylflänsarna. Is måste få tina när kylskåpet
frostas av. Se installationsinstruktionerna.
Detta skåp är ganska tungt, så var försiktig när du flyttar det.
Du får under inga omständigheter försöka reparera apparaten själv. Alla reparationer
som utförs av personer utan erfarenhet kan leda till personskador eller förvärra
funktionsfelet. Kontakta din lokala återförsäljare och kräv alltid att originaldelar används.
Giftiga och explosiva ämnen får inte förvaras i detta kylskåp.
59
INNEHÅLL
1. Uppackning
2. Bild kylskåpet
3. Rengöring
4. Kylskåpets placering
4.1. Installationsinstruktioner
5. Så här använder du kylskåpet
5.1. Temperaturreglering
6. Isbitar
7. Goda råd
8. Avfrostning, rengöring och underhåll
8. 1. Automatisk avfrostningsfunktion
9. Byte av glödlampa
10. Vända dörren
11. Byte av dekorativ dörrpanel
12 Byte av fötter
13. Montering av dörrhandtag
14. Kundservice
15. Att sätta igång kylskåpet, teknisk information
15.1. Anslutning till elnätet
16. Miljöskyddsinformation
17. Återvinning
Obs!
Kylsk
å per med 637XXXXX eller högre serianummer, har avdunstning enligt CUC.
OM ER KYLENHET ÄR UTRUSTAD MED DÖRRLÅS, ANSVARAR DOMETIC RT INTE FÖR BORTTAPPADE
ELLE SKADADE NYCKLAR. LÅS FINNS ENDAST SOM KOMPLETTA ENHETER SOM RESERVDELAR.
Obs!
Garantiåtaganden sköts enligt EU direktiv 44/1999/CE och enligt normala villkor för
aktuellt land. Vid garanti- eller servicefrågor så som angående reservdelar, kontakta
Dometic- Kundservice-avdelning. Eventuell skada orsakad av felaktig användning täcks
inte av garantin. Garantin täcker inte modifieringar av enheten eller om man använder
icke-original Dometicdelar, och garantin gäller inte om installations- och driftinstruktioner
inte följs, och inget ansvar kan då utkrävas.
Vid kontakt med Dometic-Kundservice ska man uppge modell- och produkt- och
serienummer. Du hittar denna information på typskylten på insidan av kylenheten.
SE
EA 3100 EA 3080 EA 3120
EA 3140
60
1. Uppackning
Se till att kylskåpet inte har utsatts för skada, när den packas upp. Om du upptäcker att kylskåpet har
skadats under transport, skall detta rapporteras till transportföretaget omedelbart.
2. Bild på kylskåpet
SE
Figur 1.
1. Dörrlås (om sådan installerats) 3. Termostatreglage 5. Lampa (om sådan installerats)
2. Sensor 4. Förångare
OM KYLSKÅPET UTRUSTATS MED LÅS, TAR DOMETIC ZRT INTE ANSVAR FÖR FÖRLUST AV ELLER
SKADA PÅ NYCKLAR. VI HJÄLPER DOCK GÄRNA TILL ATT BYTA LÅS OCH NYCKEL OM DETTA SKULLE
BEHÖVAS.
61
3. Rengöring
Rengör kylskåpet ordentligt med jämna
mellanrum, och efter behov. Avlägsna hyllorna
och rengör dessa samt insida och dörrar med en
ljummen natriumbikarbonatlösning. Skölj sedan av
kylskåpet med en trasa som sköljts i ljummet vatten
och torka den torr med en ren trasa. Inga plastdelar
får rengöras i vatten som är varmare än
fingertemperatur. De får inte heller utsättas för torr
värme. Kylskåpet utsida skall torkas av regelbundet
med en ren, fuktig trasa.
STARKA KEMIKALIER ELLER SLIPANDE
RENGÖRINGSMEDEL FÅR ALDRIG ANVÄNDAS
PÅ NÅGON DEL AV KYLSKÅPET.
4. Kylskåpets placering
Tänk på följande när kylskåpe används för första
gången:
SE TILL ATT KYLSKÅPET STÅR PÅ ETT JÄMNT
UNDERLAG
RÖREN PÅ BAKSIDAN BLIR VARMA NÄR
KYLSKÅPET ÄR I DRIFT
KYLSKÅPET HAR INGEN ’MOTOR’ OCH AVGER
DÄRFÖR INGA LJUD
DET TAR MINST 3 TIMMAR INNAN KYLSKÅPET
ÄR KALLT
Under kylprocessen för kylskåpet vidare
avledd värme genom kondensorn (under det
bakre skyddets övre del) till luften som omger den.
Ju mer ventilerad kondensorn är, desto effektivare
är kylskåpet.
Den andra förutsättningen för tillfredsställande
drift är att apparaten står på ett jämnt underlag.
Du kontrollerar detta på bästa sätt genom att
ställa ett glas vatten ovanpå kylskåpet.
Det är viktigt att kylskåpet inte utsätts för direkt
värmeutstrålning (solljus, element, nära en ugn,
etc.).
4.1. Installationsinstruktioner
Kylskåpet är utrustad med ett elektriskt uppvärmt
absorptionskylaggregat med praktiskt taget ljudlös drift.
Kylen är utformad att stå fritt men kan även vara
inbyggd om följande villkor efterlevs vid säkerställning
av tillfredsställande drift och maximal kyleffektivitet.
VIKTIGT:
Följ noga installationsanvisningarna nedan. Ga-
rantin gäller endast för produkter som
installerats enligt beskrivningen.
1. Kylskåpet måste
stå jämnt i båda riktningarna
2. Det bör finnas ett spelrum på 20 mm till väggen
3. Ventilation måste vara tillgodosedd så som
visas i alternativen A,B,C eller D
4. Ventilationskanalen måste mäta minst 105 mm
x kylskåpets bredd
5.
Endast kylaggregatet i sin helhet får
projiceras in i kanalen så som visas.
6. Luft som passerar genom kanalen får inte
vara förvärmd av någon värmekälla
7. Ventilationsgaller som ska användas, måste
ha en fri yta på 200 cm²
Se till att stickkontakten alltid är åtkomlig under
installationen.
Figur 2.
Figur 3.
5. Så här använder du kylskåpet
Att starta kylskåpet, sätt in proppet i ett jordat
vägguttag.
Kylflänsarna bör kallna efter ca 3 timmar. Det tar
ca 6 timmar för kylskåpet att nå 6 °C vid normal
omgivningstemperatur.
SE
62
5.1. Temperaturreglering
Nödvändig inställning är normalt 2 - 3 på
termostatratten (figur 4), men detta kan variera
beroende på belastning och installation. Vrid om ratten
till ett högre nummer om du vill sänka temperaturen,
eller ett lägre nummer om du vill höja den. Kontrollera
effekten av en justering med hjälp av termometern
efter att kylskåpet har fått stå påslagen ytterligare
en tid.
Figur 4.
6. Isbitar
Fyll istråget till 4/5 med dricksvatten, täck över
med locket och placera det tillslutna tråget på den
avsedda hyllan. Torka av allt överskottsvatten för
hindra att istråget fryser fast i underlaget.
Påskynda tillverkningen av isbitar, genom att ställa
in termostaten till läge 5 en tid. Kom ihåg att vrida
ratten till normalinställningen när isbitarna är frysta.
Avlägsna isbitarna från istråget genom att hålla det
under rinnande vatten. Tag av locket med isbitarna
från istråget. Isbitarna kan nu lätt tas ut.
7. Goda råd
PPlacera inte för mycket matvaror i kylskåpet. Varma
livsmedel och drycker ska tillåtas svalna till
rumstemperatur innan de placeras i kylskåpet. Du
bör säkerställa en effektiv och säker kylning genom
att lämna lite utrymme mellan produkterna i
kylskåpet. Om hyllorna har packats för tätt kan
oacceptabla temperaturvariationer förekomma.
8. Avfrostning, rengöring
och underhåll
FUndvik frostbildning med hjälp av det inbyggda
systemet FUZZY LOGIC.
Första avfrostningsfasen börjar 39 timmar efter
första inkopplingen och pågår två timmar. Därefter
kyler enheten alltid i 22 timmar oavbrutet, följd av
en två timmars avfrostning.
Frosten kommer att smälta och avfrostningsvattnet
kommer att rinna genom avloppsröret från
droppkanalen i en avdunstingsbehållare som sitter
längst ner på baksidan av kylskåpet. (figur 5)
Avfrostningsvattnet avdunstar automatiskt i
cirkulationsluften och avdunstningebehållaren
behöver inte tömmas manuellt.
Stäng av kylskåpet genom att vrida termostatratten
till “0”, koppla ur kylskåpet från vägguttaget och
lämna skåpdörren öppen. Efter avfrostning bör
skåpets insida torkas ur med en ren och fuktig trasa.
Figur 5.
9.Byte av glödlampa
(Om sådan installerats)
Dra ut kontakten och gör följande för att byta
glödlampan:
För metallreflektorn till ena sidan och drag tillbaka
lampans hölje. Byt ut glödlampan och skjut tillbaka
höljet.
En ny 10-wattslampa finns hos din leverantör.
10. Vända dörren
(figur 6)
Lägg kylskåpet så att den vilar på baksidan. Ta bort
de åtta skruvarna (1). Ta bort dörren och de två
gångjärnen (2) från kabinettet.
Ta bort de två skyddskåporna (3) från kabinettet
och placera dem i de öppna gångjärnshålen i
kabinettet. Sätt det nedre högra gångjärnet i dörrens
övre vänstra del och det övre högra gångjärnet i
dörrens nedre vänstra del och häng upp dörren på
dess gångjärn i hålen på kabinettets öppna
skyddskåpor.
Fäst gångjärnen och skyddskåporna med 8 skruvar.
Kontrollera att dörren kan stängas lätt och att den
sluter till ordentligt.
SE
63
Figur 6.
11. Byte av dekorativ dörrpanel,
(figur 7-9)
Ta bort de två skruvarna (1) från dörrens övre högra
gångjärn.
Dra dörren och gångjärnet ifrån kabinettet upp och
slutligen av den nedre gångjärnsbulten (2-3). Ta bort
skruvar (4) och dra av ramkanten (5). Skjut ut den
dekorativa panelen (6) ur dörramen och för in den
nya panelen (7) så att panelens övre kant löper
exakt parallellt med ramens övre kant. En ny panel
kan lättare passas in ramens övre kant när de två
hörnen sågats av med ca 5 x 5mm (8). Sätt tillbaka
ramkanten (5) och fäst med skruvar. Placera dörren
på de nedre gångjärnet (9), passa in det övre
gångjärnet i öppningen, tryck samman med dörren
mot kabinettet och fäst med de två skruvarna (11).
Figur 7.
Figur 8.
Figur 9.
12. Byte av fötter (figur 10)
Om du avser att installera din minikylskåp, behöver
du inte de 40 mm höga fötterna. Efter att ha avlägsnat
dessa fötter, kan du fästa de 12 mm höga fötterna
som finns inuti de 40 mm höga fötterna, till de främre
och bakre fästpunkterna. Spara de 40 mm höga
fötterna och de återstående fyra skruvarna för
framtida behov.
Figur 10.
SE
13. Montering av dörrhandtag
(Fig. 11)
Figur 11.
64
SE
15.1 Anslutning till elnätet
Kylskåpet kan endast drivas med nominell
nätspänning, vilket anges på typskylten.
Kylskåpets nätkontakt får anslutas till jordat uttag.
Om det krävs elarbeten för att installera produkten,
skall dessa utföras av behörig elektriker.
Tillverkaren påtar sig inte något ansvar, om dessa
säkerhetsåtgärder inte följs.
Elkrav
Kontrollera att nätspänningen i vägguttaget stämmer
överens med det som anges på typskylten, innan
kylskåpet sätts på.
16. Information om miljöskydd
Detta kylskåp innehåller inga tillsatser av CFC/
HCFC. Ammoniak (naturlig förening av väte och
kväve) används som kylmedium i kylskåpet.
Ozonvänligt cyclopentan har använts i PU-
skumisoleringen.
Natriumkromat används som korrosionsskydd
(mindre än 2 vikt% av köldmediet).
17. Återvinning
När kylskåpet har packats upp skall emballaget tas
till en lokal uppsamlingsplats. När kylskåpet är uttjänt,
skall detta tas till en ändamålsenlig uppsamlings-
och återframställningsfirma, som återvinner
15. Att sätta igång kylskåpet
Teknisk specifikation:
Detta kylskåp överensstämmer med
följande EG-direktiv:
LVD-direktiv 73/23/EG
med tillägg 90/683/EG
EMC-direktiv 89/336/EG
RoHS-direktiv 2002/95/EG
14. Kundservice
Innan du ringer en servicetekniker bör du utföra
följande enkla test:
Är det strömavbrott? Kontrollera säkringarna.
Är kontakten ordentligt ansluten till uttaget och är
uttaget tillslaget? Kontrollera att uttaget fungerar
genom att ansluta en annan apparat, t.ex. en
bordslampa.
Är termostaten inställd korrekt? (normalt 2 eller
3).
Har dörren inte stängts ordentligt och orsakat en
för snabb temperaturökning i kylskåpet?
Står kylskåpet på ett jämnt underlag?
Är ventilationen blockerad?
Om kylboxen fortfarande inte fungerar
tillfredsställande efter att alla kontroller ovan har
utförts, kontaktar du din lokala servicetekniker.
Uppge problemet, aktuell modell, produkt- och
serienummer. (uppgifter om modellen, produkt- och
serienummer finns på märketiketten överst till
vänster inuti skåpet.) I händelse av funktionsfel
kontaktar du din lokala återförsäljare - se din lokala
telefonkatalog.
Detta skåp är försett med ett överhettningsskydd.
En auktoriserad serviceman kan kontrollera huruvida
detta löst ut eller ej.
Modell EA 3100 EA 3080 EA 3120 EA 3140
EA 0300, EA 0301 RA 80 RA 140
EA 0302 RA 0450
Typ MF20-60 MF20-60 MF20-60 MF20-60
Bruttovolum 31 litre 23 litre 31 litre 41 litre
Nätdrift 220 - 240V (AC) 220 - 240V (AC) 220 - 240V (AC) 220 - 240V (AC)
Ineffekt 90W 90W 90W 90W
Energiförbrukning 0,97 kWh/24h 0,92 kWh/24h 0,99 kWh/24h 1,07 kWh/24h
Klimatklass N N N N
Kylmedium 159g H
2
O + 86g NH
3
159g H
2
O + 86g NH
3
159g H
2
O + 86g NH
3
159g H
2
O + 86g NH
3
användbara material. Övrigt material förstörs på
lämpligt sätt.
Apparater märkta med denna symbol skall
lämnas in till kommunens insamlingsställe
för omhändertagande av elektriska och
elektroniska apparater.
Denna produkt får inte slängas i hushållsavfallet.
På kylskåp från Dometic sitter denna symbol på
märkskylten (typskylten) inuti kylskåpet.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86

Dometic EA3120 Användarmanual

Kategori
Kylboxar
Typ
Användarmanual