Hoover FJ144R2 FREEJET Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
1
GB
FR
IT
DE
PT
ES
NL
PL
GR
RU
SI
DK
FI
SE
HR
CZ
TR
AR
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D’UTILISATION
MANUALE ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRUIKERSHANDLEIDING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ΟΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΣ
 
NAVODILA ZA UPORABO
BRUGERVEJLEDNING
YTTÖOHJE
INSTRUKTIONSMANUAL
UPUTE ZA UPORABU
VOD K OBSLUZE
KULLANIM KILAVUZU
 
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
DEUTSCH
PORTUGUÉS
ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
EΛΛHNIKA
PYССКИЙ
SLOVENŠČINA
DANSK
SUOMI
SVENSKA
HRVATSKI
ČESKY
TÜRKÇE

P06
P09
P12
P15
P18
P21
P24
P27
P30
P33
P36
P39
P42
P45
P48
P51
P54
P57
A
I
H
G
B
K
L
M
N
O
P
J
C
E
D
F
*
1 2
7 8
3 4
65
9 10
1211
24 HRS
16 HRS
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1 2
7 8
3 4
65
9 10
1211
24 HRS
16 HRS
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
8
YOUR GUARANTEE
The guarantee conditions for this appliance are as dened by our representative in the country in which
it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance
was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of
this guarantee.
Subject to change without notice.
GB
HOOVER SPARES AND CONSUMABLES
Always replace parts with genuine Hoover spares. These are available from your local Hoover dealer or
direct from Hoover. When ordering parts always quote your model number.
IMPORTANT: The battery in this cleaner is guaranteed for 6 months from purchase. After 6 months the
customer is liable for the cost of a new battery which will be tted free of charge by an authorised Hoover
engineer.

• PremotorHEPAlter:S9335600860
• Carpet&oornozzle:G14335601364

• Handheldunit:48007063
• Charger12V:48007064
• Charger14.4V:48007065
• Charger18V:48007066

This appliance is marked according to the European directive 2011/65/EC on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental
regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling
of this product, please contact your local city oce, your household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
ThisproductcomplieswiththeEuropeanDirectives2006/95/EC,2004/108/ECand2011/65/EC.
Hoover Limited Pentrebach, Merthyr Tydl, Mid Glamorgan CF48 4TU
41
DIN GARANTI
Garantibetingelserne for dette apparat er som deneret af vores repræsentant i det land, hvor det er
solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, apparatet er købt hos.
Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser.
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DK
HOOVER RESERVEDELE OG FORBRUGSSTOFFER
Udskift altid dele med ægte Hoover-reservedele. Disse fås fra den lokale Hoover-forhandler eller direkte fra
Hoover, Når du bestiller dele, skal du altid opgive modelnummer.
VIGTIGT: Batteriet i denne støvsuger er dækket af garantien i 6 måneder fra indkøb. Efter 6 måneder skal
kunden selv betale omkostningerne til et nyt batteri der dog monteres gratis af en autoriseret tekniker
fra Hoover.

• HEPAlterførmotoren:S9335600860
• Tæppe-oggulvmundstykke:G14335601364
Reservedele
• Håndstøvsuger:48007063
• Oplader12V:48007064
• oplader14,4V:48007065
• Oplader18V:48007066

Dette apparat er mærket i henhold til EU-direktiv 2011/65/EF vedrørende aald fra elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bortskaes korrekt er du med
til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og sundhed, som ellers kunne
forårsages på grund af forkert bortskaelse af dette produkt. Symbolet på produktet
angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaald. Det skal i stedet aeveres
til en relevant aaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaelse skal
ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaelse af aald. Du kan få ere
detaljerede oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt ved at kontakte din
lokale kommune, renovationsrmaet eller den butik, hvor du købte produktet.
DetteproduktoverholderEUDirektiverne2006/95/EC,2004/108/ECog2011/65/EC
Hoover Limited Pentrebach, Merthyr Tydl, Mid Glamorgan CF48 4TU
44
SINUN TAKUUSI
Tämän laitteen takuuehdot määrittelee ostomaan Hoover-edustaja. Yksityiskohtaiset tiedot näistä
ehdoista saa laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Tämän takuun mukaisia vaateita esitettäessä on
esitettävä myyntitodistus tai ostokuitti.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
FI

Käytä vain alkuperäisiä Hoover-varaosia. Niitä on saatavana paikalliselta Hoover- jälleenmyyjältä tai
valtuutetusta huoltoliikkeestä. Mainitse varaosatilauksen yhteydessä imurin tyyppinumero.
TÄRKEÄÄ: Tämän imurin akun takuu on 6 kuukautta ostopäivästä. 6 kuukauden jälkeen asiakas vastaa
uuden akun hankintakustannuksesta. Valtuutettu Hoover-huoltoliike asettaa akun paikalleen maksutta.

• MoottorinedessäsijaitsevaHEPA-suodatin:S9335600860
• Matto-jalattiasuulake:G14335601364
Varaosat
• Rikkaimuri:48007063
• Laturi12V:48007064
• Laturi14,4V:48007065
• Laturi18V:48007066

Tämä laite on merkitty Eurooppalaisen direktiivin 2011/65/EC mukaisesti koskien Käytettyjä
Sähkölaitteita ja Sähkölaitejätettä (WEEE). Hävittämällä tämän laitteen oikein estät mahdollisia
ympäristölle ja ihmisterveydelle aiheutuvia haittavaikutuksia, joita saattaa syntyä laitteen
vääränlaisen hävittämisen seurauksena. Laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta
ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Se täytyy luovuttaa kodinkoneiden keräyspisteeseen
sähkölaitteiden kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden
hävittämistä koskevien ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä,
hyötykäytöstä ja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien jätehuollosta tai liikkeestä, josta
ostit tuotteen.
TämätuoteonyhdenmukainenEuroopandirektiivien2006/95/EY,2004/108/EYja2011/65/EY
kanssa.
Hoover Limited Pentrebach, Merthyr Tydl, Mid Glamorgan CF48 4TU
45

VIKTIG INFORMATION
PRODUKTKOMPONENTER
Den här dammsugaren är endast avsedd för hushållsbruk, enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
Se till att du förstår anvisningarna helt innan du börjar använda maskinen. Använd bara tillbehör som
rekommenderas eller levereras av Hoover. Laddarbasen är dubbelisolerad och får inte jordas.

Denna Hoover ångrengörare levereras med en dubbelisolerad batteriladdare som endast är lämplig i ett
230V (Storbritannien 240V) uttag. Kontrollera att laddarens märkningsetikett stämmer överens med din
strömkälla.
SÄKERHETSANVISINGAR FÖR BARN, ÄLDRE ELLER
HANDIKAPPADE:
Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder
och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskaper som
behövs, förutsatt att deövervakas eller har fått instruktioner
om hur apparaten används på et säkert vis och förstår
riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll som användaren ska utföra, får inte
göras av barn utan överinseende.
 
     

 

 
 
 

För att se till att maskinen fortsätter att vara eektiv fungerar som den ska rekommenderar
vi att service och reparationer endast utförs av behöriga servicetekniker från Hoover.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
 Handdammsugare Filter 
A. Utblåsningsgaller
B. Tryck och Gå frigöringsknappen
C. Handdammsugar-enhet
D. Huvuddel
E. Parkeringslås
F. Munstycksväljare
G. Dammbehållare
H. Frigöring av
behållare knapp
I. Laddningsuttag
J. On/O-knapp
(På/av-knapp)
K. Frigöring av
behållare knapp
L. Höljet
M. Filter
*
N. Låsskruv
O. Dammborste
P. Hörnmunstycke
SE
46
ANVÄNDA DAMMSUGAREN
1. Förbered din dammsugare för användning genom att frigöra parkeringslåset på munstycket [5].
2. Slå på din dammsugare genom att trycka på på/av knappen på handdammsugar-enheten. (J).
3. Använd munstycksväljaren för att växla mellan matt-och hårdgolvsläge [6].
4. För att använda handdammsugaren, tryck på Tryck och Gå knappen för att frigöra handdammsugar-
enheten från huvuddelen [7].
5. Medföljande tillbehör kan användas i handhållningsläget [8].


Håll den handhållna rengöringsenheten över en tunna och tryck på “töm behållare” avtryckaren för att tömma
dammbehållaren [9].

1. Ta bort handdammsugar-enheten från huvuddelen [7].
2. Tryck på knappen för frigöring av behållare och ta bort dammbehållaren [10].
3. Ta bort ltret och höljet från dammbehållaren [11].
4.
Tvätta ltret och höljet i ljummet vatten.
När de är helt torra, sätt dem tilllbaka i dammbehållaren.
OBS! Använd inte varmt vatten eller rengöringsmedel vid rengöring av ltren. Om ltren mot förmodan skulle
skadas ska de ersättas med en äkta Hoover-reservdel. Använd inte produkten om något lter inte sitter på plats.

Om din dammsugare skall bortskaas, bör batterierna tas ut. Användna batterier bör tas till en
återvinningsstation och inte disponeras med hushållssoporna.
VIKTIGT: Ladda alltid ur batterier helt innan de tas ut.
1. Kör enheten tills batterierna är tomma.
2. Ta bort handdammsugaren från huvuddelen [7].
3. Tryck på knappen för frigöring av behållare och ta bort dammbehållaren [10].
4. Ta bort de 6 skruvarna för attt öppna handdammsugaren [12].
5. Ta bort Batteri-/Motorhuset och koppla bort kablarna [12].
6. Ta ut batterierna ur huset [12].
OBS! Om du stöter på svårigheter demontering av enheten och för mer utförlig information om hantering
och återvinning av produkten kan du få från kommunen, återvinningsanläggningen eller den butik där
du köpte produkten.
SE
FÖRBEREDNING AV DIN DAMMSUGARE
1. Montera handtaget genom att trycka in den i huvuddelen tills den låses på plats [1].
2. Montera munstycket på huvuddelens hals. Den låses på plats. För frigöring, tryck på frigöring av
munstycke knappen (D) och ta bort den från huvuddelen [2].
3. Koppla handdammsugar-enheten till huvuddelen [3].
4. Sätt laddaren i handdammsugar-enheten. Vid första användningen, ladda din dammsugare i 24
timmar [4]. Efter första användningen är den normala laddningstiden 16 timmar.
OBS! För att ta bort munstycket, tryck på utlösningsknappen till munstycket och dra bort från
dammsugaren.
VIKTIGT: Använd endast den laddare som medföljde rengöringsapparat för att ladda.
Ha alltid laddaren ansluten till uttaget. Det är normalt att laddaren blir varm när laddning pågår.
När du laddar rengöringsapparaten/dammsugaren måste På/Av-knappen vara på AV.
47
DIN GARANTI
Garantivillkoren för produkten denieras av vår representant i det land där produkten säljs. Du kan få
uppgifter om aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt
garantin.
Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande.
SE
HOOVER RESERVDELAR OCH FÖRBRUKNINGSVAROR
Använd alltid originaldelar från Hoover vid byte. Du kan beställa delar från närmaste Hoover-återförsäljare
eller direkt från Hoover. Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.
VIKTIGT: Batteriet i denna dammsugare har en garanti på 6 månader från den dag den köptes. Efter 6
månader är kunden ansvarig för kostnaden för ett nytt batteri som skall monteras kostnadsfritt av en
auktoriserad Hoover ingenjör.

• PremotorHEPAlter:S9335600860
• Matt-&golvmunstycke:G14335601364
Reservdelar
• Handhållenenhet:48007063
• Laddare12V:48007064
• Laddare14,4V:48007065
• Laddare18V:48007066

Denna produkt är märkt enligt EU-direktivet 2011/65/EC om avfall såsom elektriska eller
elektroniska produkter (WEEE ). Genom att se till att produkten avfallshanteras på rätt sätt
kan du hjälpa till att hindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. Symbolen på
produkten visar att den inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en
insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshanteringen
ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. Mer utförlig information om hantering och
återvinning av produkten kan du få från kommunen, återvinningsanläggningen eller den butik där du
köpte produkten.
DennaproduktöverensstämmermeddeEuropeiskaDirektiven2006/95/EG,2004/108/EGoch
2011/65/EG.
Hoover Limited Pentrebach, Merthyr Tydl, Mid Glamorgan CF48 4TU
50
JAMSTVO
Jamstvene uvjete za ovaj uređaj određuje naš predstavnik u zemlji u kojoj je prodan. Pojedinosti s obzirom
na uvjete jamstva mogu biti provedene i od prodavača od kojeg je uređaj kupljen. Prilikom reklamacije
prema uvjetima ovoga jamstva obavezno je izdavanje računa ili primke.
Ovi navodi predmet su promjene bez prethodne obavijesti.
HR
HOOVER REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL
Uvijek koristite samo originalne Hoover rezervne dijelove. Sve potrebno možete nabaviti kod ovlaštenog
Hoover prodavača ili izravno od Hoovera. Kada naručujete dijelove uvijek navedite broj vašeg modela
usisavača.
VAŽNO: Baterija usisavača ima jamstvo 6 mjeseci od dana nabavke. Nakon 6 mjeseci kupac je odgovoran
za troškove nove baterije koju će ovlašteni Hoover serviser besplatno namjestiti.

• HEPAlterispredmotora:S9335600860
• Nastavakzapodoveitepihe:G14335601364

• Ručnajedinicausisavača:48007063
• Punjač12V:48007064
• Punjač14.4V:48007065
• Punjač18V:48007066

Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom Direktivom 2011/65/EZ o otpadu električne
i elektroničke opreme (WEEE). Osiguravanjem pravilnog odlaganja proizvoda, pomažete u
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje se inače mogu
pojaviti zbog nepravilnog postupanja prilikom odbacivanja ovog proizvoda. Simbol na
proizvodu pokazuje da se proizvod ne tretira kao kućanski otpad. Umjesto toga, on se odlaže
na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Odlaganje se
mora provoditi u skladu s lokalnim zakonima o odlaganju otpada. Za detaljnije informacije o tretiranju,
obnavljanju i recikliranju ovog proizvoda, kontaktirajte lokalnu upravu, odlagalište kućanskog otpada ili
prodavaonicu u kojoj ste kupili proizvod.
Ovajuređajjeuskladuseuropskimdirektivama2006/95/EC,2004/108/ECi2011/65/EC.
Hoover Limited Pentrebach, Merthyr Tydl, Mid Glamorgan CF48 4TU
60


1 / 1