Hoover SM18DL4 011 Användarmanual

Typ
Användarmanual
®
USER MANUAL GB
MANUEL D’UTILISATION FR
BEDIENUNGSANLEITUNG DE
MANUALE ISTRUZIONI IT
GEBRUIKERSHANDLEIDING NL
MANUAL DE INSTRUÇÕES PT
MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
BRUGERVEJLEDNING DK
BRUKSANVISNING NO
INSTRUKTIONSMANUAL SE
KÄYTTÖOHJE FI
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ GR
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RU
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
NÁVOD K OBSLUZE CZ
NAVODILA ZA UPORABO SI
KULLANIM KILAVUZU TR
B
D
E
H
I
A
K
J
F
G
1 2
3 4
C
L*
M*
5 6
7 8
2
1
1
INSTRUCTIONS FOR SAFE USE
This appliance should only be used for domestic cleaning, as described
in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before
operating the appliance.
Always switch o and remove the charger from the socket before cleaning
the appliance or any maintenance task.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a
safety hazard, an authorised Hoover service engineer must replace the power cord.
Never touch the charger with wet hands.
Use only the original charger supplied with the appliance.
Check that your supply voltage is the same as that stated on the charger.
Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.
Plug the charger in to suitable socket outlet and connect the charger cable
to the [G] Charger Base. Ensure the product on/o switch button is at the
“OFF” position, place the cleaner into the charger base, ensuring the shroud
covers the back of the product. [1]
When the cleaner is charging, the charging LED indicator will ash to advise
that the product is charging. When the product is fully charged and is still
positioned on the charger base, the icon will stop ashing and remain lit.
Before using your cleaner for the rst time, you must fully charge it. This will
take approximately 5 hours.
Do return the appliance to the charger base after use to recharge the batteries.
It is normal for the charger to become warm to the touch when charging.
Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied
by Hoover.
Do not pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or
other similar items.
Do not spray with or pick up ammable liquids, cleaning uids, aerosols or
their vapours.
GB
37
INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
Som beskrivs i denna bruksanvisning, får denna apparat endast användas
vid städning av hemmet. Se till att du förstår anvisningarna helt innan du
börjar använda maskinen.
Stäng alltid av och ta bort laddaren från uttaget innan du rengör apparaten
eller utför något underhåll.
Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer
med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har den
erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att deövervakas eller har
fått instruktioner om hur apparaten används på et säkert vis och förstår
riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring
och underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn utan
överinseende.
Om nätsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda produkten. För
att undvika säkerhetsrisker så måste en behörig Hoover-servicetekniker byta
nätsladden.
Rör aldrig laddaren med våta händer.
Använd endast den ursprungliga laddaren som följer med apparaten.
Kontrollera att din nätspänning är samma som är angivet på laddaren.
Ladda aldrig batterier i temperaturer över 37°C eller under 0°C.
Anslut laddaren till lämpligt uttag och anslut laddningskabelntill [G]
laddningsstation. Se till att produktens på/av knapp är i läge AV, placera
dammsugaren i laddningsstationen och se till att kåpan täcker produktens
baksida. [1]
När dammsugaren laddas, blinkar laddarens LED-indikator för att visa att
produkten laddas. När produkten är fulladdad och fortfarande placerad
påladdningsstationen, slutar ikonen blinka och förblir tänd.
Innan du använder dammsugaren för första gången, måste du ladda den
fullt ut. Detta tar ungefär 5 timmar.
Efter ha laddat batterierna, sätt tillbaka apparaten i laddarbasen.
Det är normalt att laddaren blir varm när laddning pågår.
Använd endast tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar som
rekommenderas eller levereras av Hoover.
Plocka inte upp hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, mpar eller
andra liknande föremål.
Plocka inte upp eller spraya med brandfarliga vätskor, rengöringsmedel,
SE
38
aerosoler eller ångor.
Fortsätt inte att använda apparaten eller laddaren om den verkar vara
defekt.
Hoover service: För att se till att maskinen fortsätter att vara eektiv
fungerar som den ska rekommenderar vi att service och reparationer endast
utförs av behöriga servicetekniker från Hoover.
Använd inte apparaten för att rengöra djur eller människor.
Håll händer, fötter, lösa klädesplagg och hår borta från roterande borstar.
Rengör ofta dammuppsamlaren och lteraggregatet.
Dra inte ut kontakten till laddaren genom att dra i kabeln.
Koppla ur laddaren vid långvarig frånvaro (semester, etc.). Ladda produkten
igen innan användning då batterierna kan själv laddad ur under förlängda
förvaring.
Statisk elektricitet: Vissa mattor kan orsaka en liten uppbyggnad av statisk
elektricitet. Elektrostatiska urladdningar är inte hälsofarliga.
Använd inte apparaten ut ur dörrar eller på något vått underlag eller för
våtupptagning.
Byte av batterier
Av säkerhetsskäl får lItiumjonbatterierna i den här dammsugaren endast
bytas ut av en servicetekniker från Hoover. När batterierna misslyckas med
att upprätthålla laddningen, kontakta kundtjänsten hos Hoover för att
arrangera ett utbyte.
Ersätt inte batterierna med icke-uppladdningsbara batterier.
Bortskaande av batteri vid slutet av produktens livslängd
Om maskinen ska kasseras måste batterierna först tas bort. Maskinen måste
kopplas bort från elnätet vid borttagning av batterierna. Kassera batterierna
på ett säkert sätt. Användna batterier bör tas till en återvinningsstation och
inte disponeras med hushållssoporna. För att tar bort batterierna, kontakta
kundtjänsten på Hoover eller fortsätt enligt följande instruktioner.
VIKTIGT: Ladda alltid ur batterier helt innan de tas ut.
Kör ångrengöraren till det attbatterierna är helt tomma.
Ta bort frontluckan och topplocket från apparaten. Skruva loss 7 skruvar och
öppna enheten. Skruva loss 6 skruvar och öppna batteriförpackningen. Ta bort
kablarna som ansluter till batterierna en efter en för att undvika kortslutning.
OBS! Om du upplever några svårigheter med att montera ner enheten eller
för mer information om hantering eller återvinning av den här maskinen,
var god och kontakta dina lokala myndigheter eller din återvinningsstation.
SE
39
FUNKTIONER
FÖRVARING/UPPLADDNING
Förvaring av enheten
Denna produkt är utformad för att passa i laddningsstativet på en platt yta eller vertikalt om monterad på väggen. [1]
För förvaring kan överödig elkabellängd lindas runt baksidan av laddningsstativet och dras ut från ovansidan eller undersidan.
För väggmontering (Verktyg som krävs: Skruvmejsel och borr)
1. Placera kartonglinjalen mot monteringsytan. Markera borrhålens respektive centrum.
2. Flytta laddningsstationen och borra sedan 4,8 mm hål.
3. Montera väggplugg.
4. Placera stativet på de införda skruvarna och ytta ned för att kontrollera att stativet är ordentligt fäst vid väggen.
Laddning & LED-indikator
Se till att produktens på/av knapp är i läge AV”, placera dammsugareni laddningsstationen och se till att kåpan täcker produktens
baksida.
När dammsugaren laddas, blinkar laddarens LED-indikator för att visa att produkten laddas. När produkten är fulladdad och
fortfarande placerad påladdningsstationen, slutar ikonen blinka och förblir tänd.
OBS! Använd endast laddaren som medföljde dammsugaren för att ladda enheten.
VIKTIGT: När du laddar apparaten måste strömbrytaren vara avslagen. Innan du använder dammsugaren för första gången, måste
du ladda den fullt ut. Detta tar ungefär 5 timmar. Ladda aldrig batterier i temperaturer över 37°C eller under 0°C. Det är normalt att
laddaren blir varm när laddning pågår.
HUR DEN ANVÄNDS
LED-SKÄRM
1. Lyft bort dammsugaren från förvaringsstativet.
2. Aktivera strömbrytaren (ON) för att börja dammsuga och stäng av genom att föra strömbrytaren till ‘OFF’.
3. Töm och rengör apparaten och lter efter varje användning.
4. Töm skräpet genom att dra i utlösaren för att öppna dammkorgen, dammkorgens ik öppnas och stannar i 45° läge så att
skräpet kan tömmas enkelt. [2]
VIKTIGT: För bästa resultat ska ltret rengöras efter varje användning.
Den här dammsugaren är utrustad med en LED-skärm. När produkten är på visar skärmen följande information:
Batterinivåindikator:
• 4 staplar = 100% laddad
• 3 staplar = 75% laddad
• 2 staplar = 50% laddad
A. On/O-knapp (På/av-knapp)
B. LED-skärm
C. LED laddningsindikator
D. Löstagbart fogmunstycke
E. Suginlopp
F. Dammbehållarkla
G. Laddningsstation
H. Kartonglinjal
I. Laddare
J. Dammborste
K. Dammkoppsutlösare
L. Flexibel slang*
M. Kantborste*
*endast vissa modeller ** Kan variera beroende på modell
• 1 stapel = 25% laddad
• 0 stapel <= 5% laddad
TILLBEHÖR
Löstagbart fogmunstycke
Sätt fast hörnmunstycket på dammbehållaren för att rengöra hörnor och svåråtkomliga områden. [3]
SE
40
1. Tryck på avtryckaren så öppnas dammbehållarklaen automatiskt. [6]
2. Rotera och ta bort ltret. [7]
3. Behållaren kan rengöras med en fuktig trasa.
4. Filtret bör tvättas i handvarmt vatten men ANVÄND INTE RENGÖRINGSMEDEL. Kontrollera alla delar är helt torra innan de sätts
in i dammsugaren igen.
5. Byt ut ltret i dammbehållaren och stäng dammbehållarklaen.
Batteriborttagning [8]
Av säkerhetsskäl får litiumjonbatterierna i den här dammsugaren endast bytas ut av en servicetekniker från Hoover. När
batterierna misslyckas med att upprätthålla laddningen, kontakta kundtjänsten hos Hoover för att arrangera ett utbyte.
Bortskaande av batteri vid slutet av produktens livslängd
Om dammsugaren ska avyttras måste batterierna tas ut. Användna batterier bör tas till en återvinningsstation och inte disponeras
med hushållssoporna. För att ta bort batterierna, kontakta kundtjänsten hos Hoover eller fortsätt enligt följande instruktioner:
Ta bort frontluckan och topplocket från apparaten. Skruva loss 7 skruvar och öppna enheten. Skruva loss 6 skruvar och öppna
batteriförpackningen. Koppla ur kablar och ta ut batterierna.
VIKTIGT: Ladda alltid ur batterier helt innan de tas ut.
OBS!
Mer utförlig information om hantering och återvinning av produkten kan du få från kommunen, återvinningsanläggningen
ell
er den butik där du köpte produkten.
VIKTIG INFORMATION
Reserv- och förbrukningsdelar från Hoover
Använd alltid originaldelar från Hoover vid byte. Du kan beställa delar från närmaste Hoover-återförsäljare eller direkt från Hoover.
Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.
Tyglter S103 35601645
Mikroberlter S105 35601646
Miljön:
Symbolen på produkten visar att den inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en
insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Avfallshanteringen ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna.
Mer utförlig information om hantering och återvinning av produkten kan du få från kommunen,
återvinningsanläggningen eller den butik där du köpte produkten.
Denna produkt överensstämmer med de Europeiska Direktiven 2006/95/EEG, 2004/108/EEG och 2011/65/EEG.
HOOVER Limited Pentrebach, Merthyr Tydl, Mid Glamorgan CF48 4TU
UNDERHÅLL AV FILTER
DIN GARANTI
Garantivillkoren för produkten denieras av vår representant i det land där produkten säljs. Du kan få uppgifter
om aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt garantin.
Specikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
DAMMBORSTE
Sätt fast dammborsten på munstycket för att rengöra tangentbordet och andra ömtåliga områden. [4]
Kantborste*
Sätt i ena änden av den exibla slangen i insuget och fäst kantborsten på den andra änden av slangen. [5]
SE
41
OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tämän käyttöoppaan
kuvaamalla tavalla. Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen
laitteen käyttöä.
Kytke laturista virta ja irrota laturi virtalähteestä aina käytön jälkeen ja
ennen kuin puhdistat laitteen tai teet huoltotoimenpiteitä.
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joilla on
vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai ei kokemusta tai
tietoja, mikäli näille on annettu ohjausta ja valvontaa koskien laitteen
turvallista käyttöä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Käyttäjän suorittamaa puhdistusta ja huoltoa ei
tule suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.
Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos virtajohto on vahingoittunut. Virtajohdon
saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valtuutettu Hoover-huoltoliike.
Älä koskaan käsittele laturia märin käsin.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia.
Varmista, että laturiin merkityt arvot vastaavat syöttöjännitettä.
Älä koskaan lataa akkuja yli 37 °C:n tai alle 0 °C:n lämpötiloissa.
Kytke laturi sopivaan pistorasiaan ja yhdistä laturijohto [G] latausasemaan.
Varmista, että tuotteen virtakytkin on asennossa “OFF” (pois päältä), aseta
imuri latausasemaan ja varmista, että suojus peittää tuotteen takaosan. [1]
Kun imuri on latauksessa, latauksen LED-merkkivalo vilkkuu merkiksi siitä,
että tuote on latauksessa. Jos tuote on latautunut täyteen ja se on yhä
latausasemassa, kuvake lopettaa vilkkumisen ja se jää palamaan.
Imuri tulee ladata täysin ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä vie
noin 5 tuntia.
Laita käytön jälkeen laite takaisin latausasemaan, jotta akut latautuvat.
Laturi lämpeneminen latauksen aikana on aivan normaalia.
Käytä ainoastaan Hooverin toimittamia tai suosittelemia kiinnityskappaleita,
lisävarusteita tai varaosia.
Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa,
tupakantumppeja tai muita vastaavia esineitä.
Älä ruiskuta laitteelle tai imuroi laitteella syttyviä nesteitä, puhdistusnesteitä,
aerosoleja tai näiden höyryjä.
Älä käytä laitetta tai laturia, jos se vaikuttaa vialliselta.
FI
PRINTED IN P.R.C
48013687/01
®
1 / 1