GERMANIA WERK Schuhschrank 3349 Assembly Instruction Manual

varumärke
GERMANIA WERK
Modell
Schuhschrank 3349
Typ
Assembly Instruction Manual
6
Säkerhetsanvisningar
SE
FI
!
!
Turvallisuusohjeet
- V ik t i g i nf o r ma t i o n
- L ä s n o g a o c h u p p m är k s a m t
- S p a r a d e n n a i n f o r m a ti o n
V I KT I G T . M ö b e l n m å s t e m o n t e ra s e nl i g t m o n t e r i n g s a n v i s n i n g e n o c h a v e n y r ke s k un n ig p e r s o n .
S a mt l ig a e l - o ch s an i t e t s i n s ta l l a t i o n e r f å r e n d a s t g e n o m fö r as a v a u k t o r i s e ra d f a c k p e r s o n al .
F ö r a t t f ö r h i n d r a a t t e n m ö b e l r a m l a r m ås t e d en f ö r a n k r a s s ta d ig t i v äg g e n. F el a kt i g t
m o n t a g e e l l e r f e l a k t i g t f ä s t e i v ä g g e n k a n m e df ö ra f u n k t i o n s b r i st e r, s a k s k a d o r o ch / e l l e r
s v å r a k ro p p s s k a d o r .
P å g r u n d a v d e n s t o r a m ä ng d e n o l i k a v ä gg a r o ch v ä gg m a t e r i a l s å m e d f ö l j e r i n g e t f ä s t m a t er i a l .
V a r g o d f r å g a i f a c k h a n d el n e f te r l ä m p l i g t f ä s t m a t e r i a l f ö r e r a b y g g na d s f ö r h å l la n de n .
N i a n sv a r a r s j ä l va f ö r f as t s ät t n i n g i v ä g g o ch f ö r d e m a t e r i a l s o m a n v ä n d s f ö r d e t t a.
H å l l e r t i l l d e n m a xi m a l a v i k t s o m a n g e s i m o n t er i n g s a nv i s ni n g e n . B e s l a g s p å s e , b e s l ag
o c h f ö r p a c k n i n g sm a t e r i al s ka h å l l a s b o r t a f r å n s p ä d b ar n o c h b a r n , e f t e rs o m s v ä l j b a r a
d e l a r i n g å r o c h k vä v n i n g sr i sk f ö r e l ig g e r .
O m s k ö t s e l -, d ri f t - e l l e r m o n t e r i n g s a n v i sn i n g a r n a i n t e f ö l j s , o m d e l a r b yt s u t , p r od u kt e n
ä n dr a s e l l e r f ö r b r u k n i n g s m a t e r i a l s o m i n t e m o t s va r a r o r i g i n a l d e l a rn a a n v ä n d s , s å
b o rt f a l l e r a l l t a ns v a r o c h a l l g ar a n t i . G ER M A N I A h a r i n g e t a n s v a r f ö r p e r s o n - e l l e r
s a k s k a d o r o r sa k ad e a v i c k e f ac k m ä s s i g t m o n t a g e e l l e r a v s a kn a d a v v ä g g f ä s t e . F ö r ö ve r -
b e l a s t n i n g o r s a k a d a v m ä n n i s k o r , l e k an d e b a rn e l l e r a n n a n p åv e rka n h a r v i s o m t i l l v e r k a r e
i n g e t a n s v a r .
- T ä r k e ä ä t i e t o a
- T u t u s t u h u o l ell i s e s t i n ä i h i n o h j e i s i i n
- S ä i l y t ä n ä m ä o h j e et h u o l e l li s e s t i
T Ä R K E Ä Ä . H u o n ek al u n s a a k oo t a v a i n a m m a t t it a i t o i nen h e n k i l ö, j a k o k o ami s e s s a o n
n o u d a t et t a v a k o koa m i s o h j e i ta . K a i k k i s ähk ö - j a s an i t e e t t ila i t t e i d en a s e n n u k s et s a a
s u o r i t t a a v a i n v a l t u ut e t t u a l an a m m a t t ila i n e n .
J o t t a hu o n e k a l u ei p ä ä s e k a a t u maa n, t ä y t yy s e k i i n n it t ä ä h y v in s e i n ä ä n. V ä ä r ä n l ai n e n
a s e n n u s t ai p u u t tuv a s e i n ä kii n n i t y s v o i a i h e u t t aa t o i m i nt ah ä i r i ö i t ä, v a u r i o it a j a / tai
v a i k e ita l o u k k a a nt u m i s i a .
K o s k a s e i n ä t j a s e i n ä m a te ri a a l i t p o i k k e a v a t h u o m a tt a v a s t i t oi s i s t a a n, e mme t o i m i t a
k i i n n i t y s t a r v i k kei t a t u o tt e e n m u k a na . A l a n e r i k o i s lii k k e i s t ä s a a t t i et o a j u u ri s i n un
t a r p ei si i n s o p i v is t a k i i nni t y s t a r v i kk e i s t a . A s i a k a s o n v a s t u us s a s e i n ä k ii n n i t y k s e s t ä j a
k i i n n i t y k s e s s ä k ä yte t t ä v ä s t ä m a t e r i aa l i s t a .
H u o m i oi a s e nnus o h j e e s s a a n n e tu t p a i n o ti ed o t , j a p i dä n i is t ä t a r k a s ti k i i n n i . T u o t t e e n
o s i a , n i i d en p u s s e j a s e k ä p a k k a us m at e r i a a l ia e i s a a a n t a a v a u v oi l l e t a i l a p s i l le , k o s k a
n e s i sä l t ä v ä t h e l p o s t i n i e l t ä vi ä p i e n iä o s i a, j ot k a v o i v a t a i h eu tt a a t u k e ht u m i s v a a r an .
J o s h o i t o - , k ä y tt ö - t a i ase n n u s o h j e i t a e i n o u d a t e ta t a i j o s r a k e n n us osi a v a i h d et a a n ,
t u o t t ee s e e n t e h dä än m u u t o ksi a t a i t u o t te ess a k ä y t et ää n m a t e ri a a l i a , j o k a e i v a s ta a
a l k u p e räi s e n t u ot t e e n v a r ao si a , k a i kki t a k u u t j a v ast u u r a u k ea v a t . G E R MAN I A e i v as t aa
h e n k i l ö - t a i e si ne v a h i n g oi sta , j o t ka j o h t u vat a s i a t t omas t a a s e n nuks e s t a t ai s i i t ä , e tt ä
t u o t e tt a e i k i i n n i t e t t y s e i n ä ä n . V alm i s t a j a n v a s t u u r a u k e a a m y ö s , j o s e si m . h e n kilö t ,
l e i k k i vä t l a p set t a i j o k i n m u u s y y o v a t k u o r m it t a n e e t t u o t e tta l i i k a a .
1 7 _ 2 0 1 4
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: Datum:17. 03.2014
19
21.03.2014
L
1x
D
1x
E
1x
F
1x
R
1x
A
1x
G
2x
H
1x
K
1x
B
7x
I
2x
J
1x
U
4x
C
5x
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum : Datum:17.03.201 4
21
21.03.2014
1.
2.
1114
10 x
24 mm
90x30x15
1187
2 x
Ø4x15mm
1042
4 x
4271
1 x
1236
4 x
Ø6 ,3x1 1
30 mi n.
S TO P
W
Z
I
4271
5637
1236
5637
2 x
Teilung =
32 mm
1042
1187
1114
A
2 x
1.1
1.2
3.
4.
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: Datu m:17.03.2014
22
21.03.2014
Ø8 x 30mm
2218
36 x
Ø15mm
1116
20 x
Ø8 x 30mm
2218
4 x
Ø15mm
1116
4 x
1114
4 x
24 mm
C
U
5 x
4 x
L
R
5805
2 x
a) 3x
b) 3x
H4
2218
2218
1116
1116
2218
1114
1114
1116
2218
5805a
1158
4x
1158
1158
6.
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum : Datum:17.03.2014
24
21.03.2014
5637
4 x
Teilung =
32 mm
1236
8 x
Ø6 ,3x11
5805
2 x
a) 3x
b) 3x
H4
5806
1 x
a) 2x
b) 2x
H2
5807
1 x
a) 3x
b) 3x
H2
5806b
5807b
5805b
5805b
!
!
!
!
5637
H
K
G
G
1192
4 x
Ø5m m
1236
1236
1236
1236
5637
5637
5637
1192
1192
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum : Datum:17.03.201 4
25
21.03.2014
7.
8.
Ø8 x 30mm
2218
4 x
Ø15mm
1116
4 x
1114
4 x
24 mm
5637
1 x
Teilung =
32 mm
1236
2 x
Ø6,3x11
1114
8 x
24 mm
S
T
2218
2218
1116
1116
1114
1114
J
1236
5637
1114
13.06.2014
e r s t e l l t
g e ä n d e r t g e p r ü f t
Datum: Datum: Datu m:17.03.2014
26
21.03.2014
9.
Ø8 x 30mm
2218
8 x
Ø15mm
1116
8 x
O
P
2218
2218
1116
1116
Ø4x 22mm
1165
4 x
1203
1165
M
N
10.
1203
4 x
Ø5 x 18 mm
13.06.2014
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: Datum:17.03.2014
27
21. 03.2014
11.
11.1
11.3
11.6
11.2
11.4
O
P
S
T
J
Ø6,3x13
1176
8 x
1098
8 x
Ø12 ;6,4mm
5706
4 x
5706
1176
1098
11.5
13.06.2014
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: Datum:17.03.2014
29
21. 03.2014
13.
A
Y
X
13.1
13.2
14.
!
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum : Da t um: Dat um:17 .03. 2 014
30
21 .03.201 4
15.
4095
8 x
10x 1 0 x13mm Ø3x1 5 m m
1058
12 x
Ø3x 16
1267
54 x
1104
14 x
Ø1 5 x1 ,2mm
4095
1058
!
90°
1267
1104
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: Datum:17. 03.2014
31
21.03.2014
16.
5707
4 x
Ø 50 mm
4159
2 x
Ø4x15 mm
1081
2 x
4159
1081
5407
1162
10 x
1162
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: D atum:17.03.2 014
32
21.03.2014
17.
!
1 2 3
?
?
?
1 . 1
1 . 2
!
?
4
i
!!
!!
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: D atum:17.03.2014
33
08.01.2015
18.
Ø3x15mm
1058
4 x
5691
7 x
Ø6 ,3 x 1 3
1238
14 x
4216
4 x
5708
2 x
Ø 15 x 3 72 mm
4162
28 x
5691
1238
?
4162
B
B
1058
4216
?
!
08.01.2015
19.
e r s t e l l t
g e ä n d e r t g e p r ü f t
Datum: Datum: Datu m:17.03.2014
34
21.03.2014
i
!
=> S. 35
b.)
Montage - montage - assembly
Justierung - ajustment - adjustment
a.)
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: Datum:17.03.2014
35
21.03.2014
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: Datum:17.03.2014
36
21.03.2014
20.
i
!
=> S. 37
H
G
e r s t e l l t
g e ä n d e r t g e p r ü f t
Datum: Datum: Datum:17.03.2014
38
21.03.2014
21.
i
!
=> S. 37
G
K
22.
!
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datu m: Datum: D atum:17.03.2014
39
21.03.2014
/