Princess Starck 3-in-1 Curling Iron Set Bruksanvisningar

Kategori
Leksaker
Typ
Bruksanvisningar
20
ATTENZIONE:
Se usate l'apparecchio nella stanza da bagno, vi raccomandiamo di togliere la spina dalla presa di
alimentazione immediatamente dopo l'uso. Questo per evitare il rischio che l'acqua in vicinanza
dell'apparecchio possa accidentalmente schizzarvi sopra. Come ulteriore sicurezza, l'impianto
elettrico della stanza da bagno dovrebbe essere dotato di un interruttore di messa a terra tarato su
30mA. Per ogni dubbio in merito, consultate il vostro elettricista.
S+ARCK 3-IN-1 CURLING IRON SET ART. 6002
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARUNDERHÅLL
För att hålla din locktång i gott skick ska du läsa dessa instruktioner noggrant och spara dem för
framtida referens.
VARNING: Kontrollera alltid att locktången är kall innan du rengör den.
1. När du rengör locktångens utsida ska du säkerställa att kontakten inte är ansluten. Torka sedan
plastytorna med en fuktig trasa. Efter längre bruk kan locktångens cylinder bli dammig eller
smutsig från hårets naturliga oljor och balsam. För att rengöra cylindern, använd en trasa med
en liten mängd shampoo. Låt locktången torka ordentligt innan du använder den igen. SÄNK
INTE NED I VATTEN! Spraya inte hårspray direkt på tången; på så sätt håller den sig ren längre.
2. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk och innehåller inga delar som måste underhållas.
3. När den inte används ska locktången och utbytbara tillsatser förvaras i originallådan eller på en
ren, torr plats där apparaten inte skadas.
4. Linda aldrig nätsladden runt apparaten.
BLI BEKANT MED DIN 3-I-1 LOCKTÅNG
(Produkten kan skiljas sig något från figuren)
1. Kall säkerhetsspets
2. Klarpunkt
3. Spak för att öppna klämman
4. On/off-knapp
5. Handtag
6. Indikatorlampa för krafttillförsel
7. Låsring
8. Medeltång
9. Stor tång
10. Spiraltång
HUR DU ANVÄNDER DE UTBYTBARA LOCKTÄNGERNA
Använd förvaringslådan/stället för att förvara locktängerna där du önskar.
VIKTIGT:
Under de första minuterna när apparaten tas i bruk kan lite rök och en svag lukt uppstå. Detta är
normalt och kommer snart att upphöra.
VARNING: Locktångens övre del blir varm. Var försiktig när du använder den.
Håll apparaten på avstånd från huden. Vidrör inte den övre halvan av locktången med fingrarna.
Vid kortare hår ska en plastkam placeras mellan hårbotten och locktången för att undvika att
hårbottnen vidrörs.
Prova på en liten del av håret innan du börjar använda den.
Starck_6002_IB_22-3-04 3/22/04 3:34 PM Page 20
21
ATT BYTA MELLAN LOCKTÄNGERNA
SÄKERSTÄLL ALLTID ATT LOCKTÅNGEN ÄR KALL INNAN DU BYTER TILLSATS.
Vrid låsringen enligt pilen som visas för att lossa tången. Byt tillsatsen genom att sätta in den
önskade tången i handtaget och sedan vrida handtaget för att låsa tången i position.
ATT ANVÄNDA LOCKTÅNGEN
Välj vilken tillsats du vill använda för att formge håret, beroende på vilken effekt du vill uppnå. För
full formgivning ska håret vara rent, torrt och fritt från smuts, hårspray, krämer etc. (Locktången kan
även användas för snabb formgivning när som helst.)
FÖRVÄRM
Sätt locktången i stället, på en jämn, värmetålig, plan yta. Sätt i kontakten i ett 230V AC-kontaktuttag.
Skjut ON/OFF-knappen till positionen ON och låt locktången värmas upp. Indikatorlampan lyser för
att signalera att apparaten är aktiverad. När apparaten är kall är KLAR-punkten på spaken för
klämman svart. När den är varm lyser punkten med ett rött ljus.
1. indikatorljus för krafttillförsel
2. när locktången är varm är KLAR-punkten röd.
3. när den är kall är KLAR-punkten svart
FORMGIVNING
Börja med att dela in håret i slingor som inte är mer än 5 cm breda.
Håll hårslingorna släta genom att borsta eller kamma igenom delen medan du håller hårtopparna
spända med andra handen. Bearbeta en slinga i taget. Placera slingans hårtoppar över locktångens
cylinder med klämman öppen. Stäng sedan klämman och se till att hårtopparna sticker ut en liten bit
bakom klämman. Håll i den kalla säkerhetsspetsen med den andra handen för att locka håret. Håll
slingan spänd medan du rullar den runt den varma cylindern genom att långsamt vrida handtaget.
Rulla locken mot hårbotten så långt du vill utan att vidröra hårbotten med den varma cylindern.
Håll locken på plats under upp till 8 till 12 sekunder för spända lockar eller om håret är svårt att
locka. Håll kortare tid om håret är lätt att locka eller om du vill ha lösa lockar eller bara vågor. När
du är redo att släppa lös slingan, ska du vrida tillbaka tången ungefär ett halvt varv (något längre
för längre hår) och sedan trycka ner öppningsspaken för klämman för att öppna den. Dra nu
försiktigt ut cylindern från lockens mitt. Låt locken kylas ned och kamma sedan håret som du önskar.
Formgivningstips: För studsande, utåtvända lockar ska klämman vara UNDER och cylindern ÖVER
hårslingan vid lockens början. För inåtvända, page-liknande lockar ska klämman vara ÖVER och
cylindern UNDER hårslingan vid lockens början.
För rufsigt hår Skapa mjuka, rufsiga vågor genom att locka varje slinga i slumpvald riktning. Böj
sedan huvudet framåt, skaka och rufsa försiktigt till håret med fingrarna. Böj sedan tillbaka huvudet
och upprepa för fyllighet.
Spiraler: Rulla upp en hårslinga genom att hålla spiraltången vertikalt upp till 8 till 12 sekunder för
spända lockar eller om håret är svårt att locka. Håll under kortare tid om håret är lätt att locka. När
du är redo att släppa locket, vrid sakta tillbaka tången något och dra sedan ut cylindern från lockens
mitt. Låt locken kylas ned och försök att inte vidröra lockarna när du fortsätter med resten av håret.
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
När du använder elektriska apparater, särskilt om barn är närvarande, ska grundläggande
säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande:
LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN BRUK.
HÅLL PÅ AVSTÅND FRÅN VATTEN.
Starck_6002_IB_22-3-04 3/22/04 3:34 PM Page 21
22
FARA: De elektriska delarna är spänningsförande även när apparaten är avstängd, vilket är fallet
med de flesta elektriska apparater.
För att minska risken för dödsfall genom elektriska stötar:
1. Tag alltid ut kontakten omedelbart efter bruk.
2. Använd inte apparaten när du badar.
3. Placera eller förvara inte apparaten där den kan ramla eller dras ned i ett badkar eller handfat.
4. Sänk inte ned eller tappa den i vatten eller någon annan vätska.
5. Om apparaten ramlar i vatten, drag genast ut kontakten. Vidrör inte vattnet.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELEKTRISKA
STÖTAR, BRAND ELLER PERSONSKADOR;
1. Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är aktiverad eller när kontakten är ansluten.
2. Håll noga uppsyn när apparaten används av eller i närheten av barn eller handikappade.
3. Använd endast apparaten för avsett bruk, enligt denna manual. Använd inga tillbehör som inte
rekommenderas av tillverkaren.
4. Aktivera aldrig apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar
korrekt, om den tappats eller skadats på något sätt eller om den tappats i vatten. Tag apparaten
till närmsta auktoriserade serviceinrättning för undersökning och reparation.
5. Håll sladden på avstånd från värmekällor. Linda aldrig nätsladden runt apparaten.
6. Använd aldrig apparaten när du känner dig sömnig eller dåsig.
7. Tappa eller sätt aldrig i några föremål i någon öppning.
8. Använd inte apparaten utomhus eller när sprayprodukter används. Aktivera inte apparaten när
syre hanteras.
9. Apparaten blir varm när den används. Vidrör inte ögon eller bar hud med apparatens
uppvärmda ytor.
10. Placera inte den uppvärmda apparaten direkt på någon yta när den är varm eller när kontakten
är i. Använd stället som finns medlevererat.
11. Använd inte en förlängningssladd i anslutning till apparaten.
BEHÅLL DESSA ANVISNINGAR.
ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK.
OBS:
Om hårtorken används i badrum ska kontakten dras ut ur uttaget omedelbart efter att du använt
apparaten. Detta beror på olycksrisken som orsakas av vatten i apparatens närhet och risken för att
du kan tappa apparaten i vattnet. För ökad säkerhet ska elektriciteten i badrummet skyddas av en
jordfelsbrytare på 30mA. Kontakta en elektriker vid frågor.
S+ARCK 3-IN-1 CURLING IRON SET ART. 6002
BRUGERVEJLEDNING
For at sikre dit krøllejern en lang levetid bør du læse brugervejledningen grundigt igennem og
gemme den, hvis det senere skulle blive nødvendigt at slå noget op.
ADVARSEL: Sørg for, at krøllejernet er kølet ordentligt af, inden det rengøres.
1. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, inden apparatets yderside rengøres. Plastdelen
tørres af med en fugtig svamp. Ved intensivt brug kan krøllejernets spole blive støvet eller
snavset på grund af de naturlige fedtstoffer i håret eller som følge af forskellige hårprodukter.
Brug lidt sæbevand til at rengøre spolen i. Lad krøllejernet tørre ordentligt, inden apparatet
tages i brug igen. KOM IKKE APPARATET NED I VAND. For ikke at snavse spolen unødvendigt til,
bør man passe på ikke at sprøjte hårspray direkte på krøllejernet.
2. Produktet er udelukkende egnet til husholdningsbrug; tilbehørsdelene kan ikke repareres af
brugeren.
3. Når krøllejernet ikke er i brug, gemmes apparatet og tilbehørsdelene af vejen i originalemballagen
eller på et rent og tørt sted, hvor de ikke kan blive beskadiget.
4. Vikl aldrig ledningen omkring apparatet.
Starck_6002_IB_22-3-04 3/22/04 3:34 PM Page 22
GARANTIEKAART
GUARANTEE CARD
CARTE DE GARANTIE
GARANTIEKARTE
GARANTIE
CERTIFICADO DE GARANTÍA
TARJA DE GARANTIA
CARTOLINA DI GARANZIA
GARANTIKORT
GARANTIBEVIS
GARANTIKORT
TAKUUTODISTUS
GARANCIJSKI LIST
ÁBYGADARSKÍRTEINI
ZÁRU/NÍ LIST
Κα τα εγγυησης
Datum van aankoop
Date of Purchase
Date d’achat
Kaufdatum
Fecha de compra
Data de compra
Data di acquisto
Inköpsdatum
Købs-dato
Innkjøpsdato
Ostopäivä
Datum nakupa
Hvenær keypt
Datum nákupu
Ηµε οµηυια αγο ας
TYPE
Dealer
Revendeur
Händler
Haendler/commercant
Vendedor
Comprador
Rivenditore
Återförsäljare
Forhandler
Jälleenmyyjä
Zastopnik
Söluadili
Π οµηθευτης
Koper
Buyer
Acheteur
Käufer
Kaeufer
Comprador
Comerç
Acquirente
Köpare
Køber
Kjøper
Ostaja
Kupec
Kaupandi
Kupujci
Αγο αστης
´
´
´
´
´
^
´
Starck_6002_IB_22-3-04 3/22/04 3:34 PM Page 33
NEDERLANDS: GARANTIEVOORWAARDEN
1 jaar op fabrikage- en materiaalfouten. De garantie geldt
alleen met volledig ingevuld garantiebewijs. Geen garantie op
defekten t.g.v. verkeerd gebruik, onbevoegde demontage en
vallen. De garantie is niet geldig voor gevolgschade.
ENGLISH: GUARANTEE
For 1 year in respect of defects found to be due to faulty
workmanship or material. The guarantee is only valid with a
complete filled in guarantee card. There is no guarantee on
appliances found to be defective due to wrongful use,
disassembling or accidental breakage.
FRANÇAIS: CONDITIONS DE LA GARANTIE
1 an de défaut de fabrication ou vice de matière. Pour
bénéficier de la garantie le présent bon doit porter la date
d’achat et le cachet du vendeur. La garantie ne couvre pas les
dégâts résultant d’une mauvaise utilisation, d’un démontage
ou réparation ou échange standard par des personnes non
autorisées.
DEUTSCH: GARANTIE
1 Jahr hinsichtlich Material- oder Produktionsfehler.
Garantieansprüche können nur mit vollständig ausgefüllter
Garantiekarte bzw. dem Kaufbeleg geltend gemacht werden.
Die Garantie erlischt durch unsachgemässen Gebrauch,
Bruch, unauthorisierten Eingriff sowie mutwillige
Zerstörung.
ESPAÑOL: GARANTÍA
PRINCESS garantiza sus productos por el período de 1 año,
a contar desde la fecha de la primera compra, contra
cualquier defecto de fabricación. La garantía sólo tendrá
validez si está completamente rellenada y sellada por el
establecimiento vendedor. No quedan cubiertos por la
presente garantía los desperfectos producidos por un mal uso
del producto, por haber sido manipulado por un servicio no
autorizado, por caída, etc.
CATALÀ: GARANTIA
Per un any contra defectes de fabricació. La garantia només
es vàlida una vegada la tarja de garantia ha estat correctament
plena. La garantia no serà vàlida contra un ús no autoritzat, si
l’aparell ha estat desmontat o si presenta cops o
maltractaments.
ITALIA: GARANZIA
L’apparecchio è garantito per un periodo di un anno dalla
data di acquisto che viene comprovata dallo scontrino. Per
garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle
parti componenti l’apparecchio che risultano difettose
all’origine per vizi di fabbricazione. Non sono coperte de
garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa
di negligenza o trascuratezza nell’uso, di danno da trasporto
ed in ogni caso di circostanze checomunque non è possibile
far risalire a difetti di fabbricazione. La garanzia è inoltre
esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in
particolare in caso di uso non domestico.
SVENSKA: GARANTI
1 års garanti. Konsumentköplagens regler gäller vid eventuell
reklamation. Garantin omfattar fabrikations- och/eller
materialfel. Om apparaten används felaktigt eller för icke
avsett ändamål, tas inget ansvar för eventuella skador. Kom
ihåg att du måste kunna styrka inköpsdatum. Spar kvitto och
köpbevis/garantikort.
DANSK: GARANTI
Garantien gœlder 1 år fra købsdato, denne udfyldes af
forhandleren.Garantien gœlder ikke såfremt produktet œndres
eller repareres af andre end den af leverandøren anviste
service adresse. Endvidere bortfalder garantien, hvis
produktet benyttes til andre formål end den foreskrevne
anvendelse i brugsanvisningen.
NORSK: GARANTI
1 års garanti. Garantien gjelder fabrikasjons feil og-eller
material feil. Hvis apparatet brukes feilaktig, eller utenom
angitt bruksområde, er garantien ikke gyldig ved eventuelle
skader. Garantien er kun gyldig sammen med et korrekt utfylt
garanti kort med kjøpedato samt kvittering.
SUOMI: TAKUU
Takuuaika 1 vuosi. Takuu kattaa valmistus-ja/tai
raakaainevirheet. Takuu ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat
laitteen virheellisestä käytöstä. Viallisen tuotteen mukaan on
liitettävä ostokuitti / takuutodistus, josta selviää ostopaikka
ja-aika.
SLOVENIA: GARANCIJA
Za kvaliteto in izdelavo dajemo garancijsko dobo 1 leta.
V/asu garancije bo nasa servisna sluzba brezpla/no opravila
vse pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi napak pri izdelavi ali
materialu. Okvare zaradi uporabe ali mehanske poskodbe so
iz garancije izuzete. Garancija izuzete. Garancija preneha, /e
so v izdelek posegale osebe, kijjih proivalalec ni pooblastil
ali ce pri popraavilu niso bili uporabljeni originalni
nadomestni deli.
CESKY: PODMINKY ZARUKY
Záruka 1 rok na chyby vztahující se na materiál a montáz.
Záruka platí jen na kompletnc vyplneny zárucní list. Záruka se
nevztahuje na poruchy zpusobené nesprávnym pouzíváním
nebo neautorizovanou demontází. Záruka se nevztahuje na
úmyslné poskození.
ICELANDIC: ÁBYRGDARSKÍRTEINI
Ábyrgd bessi gildir í eitt ár frá kaupdegi og tekur til galla sem
rekja má til mistaka í framleidsu eda galla í hráefni. Ábyrgin
er hád pví ad framvísad sé útfylltu ábyrgdarskírteini. Hún nær
ekki yfir skemmdir sem rekja má til rangrar notkunar eda
höggs. Ábyrgdin nær eingöngu til bess hlutar sem tilgreindur
er á skírteininu.
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ:: ΟΟΡΡΟΟΙΙ ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗΣΣ
1χρóνο εγγυησησ για λιθη κατασκευησ και υλικου.
Η εγγυηση ισχυει µóνο óταν εχει συµπληρωθει πληρωσ
η απóδειξη εγγαησησ ∆εν εγγυωνται βλαβεσ που
οϕειλονται σε εσφαλµενη χρηση, αποσυναρµολóγηση
απó αναρµóδια ατοµα η πτωση.
Η εγγυηση δεν ισχυει για επακóλουθεσ βλαβεσ.
^
^
^
^
^
°
^
^
´
´
´
´
´´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
Starck_6002_IB_22-3-04 3/22/04 3:34 PM Page 34
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

Princess Starck 3-in-1 Curling Iron Set Bruksanvisningar

Kategori
Leksaker
Typ
Bruksanvisningar